Kɛwɔlɛnu 8

1Sɔli sɔnta Sitifen faga koe ma. Marita mɔgɛ donu ya Sitifen togon ka di ala ko la bɛrɛkɛ! Tɔrɔya-ba wulita Allata mɔgɛnu kan ma Yerusalɛm soe burɔ wulɔn tele. Dɛnkɛninya-mɔgɛ bɛɛ nyɛnsɛnta Yudiya anubɛ Samariya nyamanɛ bɛɛ rɔ fɔ Marita kilayɛnu. 3Sɔli ya a raya ka Allata mɔgɛnu tatinya. A donta bɔn bɛɛ la ka dɛnkɛninya-mɔgɛnu sagan ka anu nabɔ, a keima wo, a musuma wo. A ya wonu sa yele la. 4Marita mɔgɛ minnu nyɛnsɛnta, wonu tara kan tinɛ bɛɛ kawandili-bɔɛ la. 5Filipi tara Samariya-so-karantan burɔ ka Yisa, Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛla koe kawandili bɔ nyɔ-mɔgɛnu ye. 6Filipi ya min fɔ, nyama bɛɛ ya anu tole masɔ wo la a kin na ka ala kabana koenu tayen. 7Nyina-yogomɛnu bɔra gbele-gbelenna mɔgɔ siyaman fɛ. Mɔgɔ fɛrɛ faganɛ anubɛ namarɛ siyaman fanan kɛndɛyara. 8Woletɔ sewa-belebele kera Samariya so-burɔ-mɔgɛnu ye. 9Mɔgɛ do ye soe wo burɔ nun, a tɔgɛ Saimon. Wo ara Samariya kɛnu nakawa duriyɛ kɛ tinɛ. Ado a ara a nyɛrɛ ma mɔgɔ ba la. 10Mɔgɔ su min bɛɛ ye soe wo burɔ, a nɔnfulu-tigi wo, a bolo-kolɔn wo, wo bɛɛ ya a tole masɔ a la bɛrɛkɛ! Anu tora a fɔla ko, “Bɛsɛ min sɛnbɛ kolo bɛsɛ bɛɛtɛ ko, wo nara kei kɛla muninyɛ rɔ.” 11Anu ya anu tole masɔ a la wati bɛɛ bawo a ara mɛ duriyɛ kɛla anu tɛma ka anu nakawa wo nya. 12Kɔnɔ Filipi ya Allala mansayɛ anubɛ Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ wo kibara-nyimɛ lake tumɛ min, anu dama dɛnkɛninyara ka batasi, a keima wo, a musuma wo. 13Hali Saimon nyɛrɛ fanan dɛnkɛninyara ka batasi. A tora Filipi dafɛ bawo kabana-ko-wɛnu anubɛ tamasere minnu kɛra, a ya wonu yen tumɛ min, ale fanan kawara kati! 14Kilayɛ minnu bi Yerusalɛm, wonu ya Samariya kɛnuna dɛnkɛninya-koe wo lamɔɛn. Woletɔ anu ya Pita anubɛ Yɔni lata anu ma. 15Wonu ke nyɔ, anu ya Alla matara dɛnkɛninya-mɔgɛnu ye alako anu fanan ni Allata Ni Sɛnimɛ sɔrɔn. 16Anu ya wo ma bawo Allata Ni Sɛnimɛ ma yigi wɛ Samariya kɛ fenfen kuma nun. Anu bara batasi le nun Mari Yisa tɔgɛ rɔ dɔrɔn! 17Wo kɔma, Pita anubɛ Yɔni ya anu bole sa wonu kuma. Anu fanan ya Allata Ni Sɛnimɛ sɔrɔn. 18Saimon ya a yen ko Marita kilayɛnu ba anu bole sa min kuma, wo si Allata Ni Sɛnimɛ sɔrɔn. Wo ya a ma, a ya wodi do yira Pita anubɛ Yɔni la. 19A ko, “Wo ni sɛnbɛ kɛ di nde fanan ma, woletɔ n ba n bole sa mɔgɔ wo mɔgɔ kuma, wo si Allata Ni Sɛnimɛ sɔrɔn.” 20Kɔnɔ Pita ya a fɔ a ye ka a gbɛ ko, “I mirinɛ ko i si Allala kɔ-fan san wodi la min kɛ, wobɛ ila wodi ni halaki nyahanama rɔ! 21Ita mumɛ sa mala wɔlɛ rɔ bawo i yisi ma telen Alla yala. 22I ni miriya-yogomɛ kɛ boloka ka Mari madiya. A ni i makoto miriya sifa kɛla ko la. 23N bara a yen ko i fanɛ keliyɛ la kati! I hɔrɔyani ma hakɛ bolo.” 24Saimon ya a fɔ Pita anubɛ Yɔni ye wo rɔ ko, “Wo yandi, wo ni Mari madiya n ye ko i wara min bɛɛ fɔ kɛ la, wo fenfen kana na ma n na.” 25Pita anubɛ Yɔni ban sereyɛ bɔla tumɛ min ka Marila kumɛ lake, anu sɛgira Yerusalɛm. Anu sɛgimatoe, anu ya kibara-nyimɛ-kawandili bɔ Samariya so siyaman tɔ kilɛ la. 26Mari kumara Filipi ye melikala muninyɛ rɔ ko, “I ni i rabɛn ka ta dugu la. Kilɛ min bi bɔla Yerusalɛm ka ta Kesa soe burɔ, i ni kilɛ wo bira.” (Ado mɔgɛnu sa bɔla kilɛ wo fɛ kaka.) 27Woletɔ Filipi ya a rabɛn. A ya kilɛ wo bira. Nba, Itiyopiya-kun-tigi do ye bɔla kilɛ wo fɛ ka ta a warɛ. Kun-tigi-ba le wo la nun. Ale le ye Itiyopiya musu-mansɛ Kandasila nɔnfuli bɛɛ kun na. A tara Alla bato tinɛ Yerusalɛm. 28A sɛgimatoe, a sigini ala kirindi rɔ. Ado a tamatoe, a ye Nɛbi Aiseyata buku karanna. 29Allata Ni Sɛnimɛ ya a fɔ Filipi ye ko, “Ta i madon ala kirindi la.” 30Filipi ya a buri ka ta. A ya a lamɔɛn, a ye Nɛbi Aiseyata buku karanna. Woletɔ a ya a manyinika ko, “I ye min karanna wo la, i wara hɛnkili sɔrɔn wo ma, wa?” 31Kun tigi wo ya a yabi ko, “Ni mɔgɔ ma a fɛsɛfɛsɛ n ye, n si a nya-yen kama?” Wo kɔma, a ya Filipi kele ko a ni yɛlɛ ka sigi a fɛ ala kirindi rɔ. 32A ye min karanna nun Allata kitabu rɔ, wo le kɛ la. A sɛbɛnɛ ko, “A madenɛ iko anu bi nala saga-dan min mala sarakɛ la. A radenɛ don iko anu bi nala sagɛ min siyi matɛgɛla. Hali da fa kelan, a ma tɛgɛ. 33Anu ya a lafɛya. Anu ma sɔn ala kiti tɛgɛla a kila telennɛ la. Mɔgɔ wo mɔgɔ ti ke a bɔnsɔnla koe fɔla bawo a niyi ara ban duninya rɔ.” 34Kun tigi wo ya a fɔ Filipi ye ko, “Nɛbi kɛ ye kɛ fɔla yonna ko la? Wo fɔ n ye. A ye a nyɛrɛ le ma, ka, mɔgɔ gbɛrɛ?” 35Woletɔ Filipi ya a dabira Allata kitabu dinkirɛ kɛ nyɛrɛ ma gben, ka Yisala kibara-nyimɛ fɔ a ye. 36Anu bi tala kilɛ la tumɛ min, anu kera yi do ma. Woletɔ kun tigi wo ko, “Yi kɛ mafɛlɛn. Nfen bi a tola gbɛ, n sa batasila?” [ 37Filipi ya a fɔ a ye ko, “Ni i wara dɛnkɛninya i yisi bɛɛ la, i si batasi.” A ya a yabi ko, “N bara dɛnkɛninya. N bara la a la ko Allala dan le Yisa la.”] 38Kun tigi ya a fɔ ko anu ni ala kirindi sɔ. Filipi anubɛ kun tigi wo yigira yi rɔ. Filipi ya a batasi. 39Anu bɔra yi rɔ tumɛ min, Marita Niyi ya Filipi bɔ a fɛ. Kun tigi wo ma a yen tun. Kɔnɔ a sewanɛ tara a warɛ. 40Filipi tɛrɛnara a nyɛrɛ la Asadadi soe burɔ. A tara kibara-nyimɛ kawandili bɔ soe bɛɛ rɔ ha a kera Sɛsariya soe burɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\