Kɛwɔlɛnu 9

1Wo wati rɔ, Sɔli tora a kɔnkɔnna Marila karan dannu ma anu faga koe la. A tara saraka-masɔla-kun-tigi-wɛ wara 2ka kɛdinu manyinika a bolo minnu si ale Sɔli wara-koe fɔ Yahudiyanuna dina-bon-kun-tiginu na Damasika soe burɔ. Kɛdi wonu ko ni a ya mɔgɔ wo mɔgɔ taran Marita kilɛ fɛ nyɔ, a ni wo bira ka ta wo la Yerusalɛm, kei wo, musu wo. 3A ye tala Damasika soe magbenna tumɛ min, ado a ara gbɛrɛn nyɔ ma, wan-belebele bɔra san kole rɔ ka ala foolɛ bɛɛ lamalan. 4Sɔli buira dugi ma. A ya kuman kan lamɔɛn. Wo ye a fɔla a ye ko, “Sɔli! Sɔli! I ye n tɔrɔla nfenna?” 5Sɔli ya nyinikalɛ kɛ ko, “N fa, yon bi ile la?” Kuman kan wo ko, “Yisa le nde la, i ye min tɔrɔla. 6Kɔnɔ i lasɔ. I ni ta soe. I ye nala min mala gbɛ, mɔgɛ do si na wo fɔ i ye nyɔ.” 7Nba, minnu bi tala Sɔli fɛ, wonu sɔnɛ tora. Anu ma ke kumala. Anu ya kuman kan wo lamɔɛn kɔnɔ anu ma mɔgɔ wo mɔgɔ yen. 8Sɔli ya a lasɔ gbɛ! A ya a yɛ laka kɔnɔ a ma ke fen yenna. Woletɔ anu ya a bole bira ka ta a la Damasika soe burɔ. 9Tele sawa, a ma ke fen yenna. A ma fenfen dɔn hali ka a min wo wati mumɛ bɛɛ kɔrɔ. 10Yisata mɔgɛ do ye Damasika nun, a tɔgɛ Ananayasi. Mari kumara wo ye ko-rayirɛ rɔ ko, “Ananayasi.” A ya a labira ko, “Mari, n bi yan.” 11Mari ya a fɔ a ye ko, “I rabɛn. I ni ta Yudasila bɔn la kilɛ dafɛ min tɔgɛ Kila Telennɛ. I ni Tarasa kɛ Sɔli manyinika. A ye madiyali kɛla nyɔ. 12Ale Sɔli fanan ara ko-rayen-kɛ nun. A ara kei do yen nala a wara ala ko-rayirɛ wo rɔ nun min tɔgɛ Ananayasi. A ke nyɔ, a ya a bole sa a kuma ko-rayirɛ wo rɔ alako a yɛ la ni ka.” 13Ananayasi ya a yabi ko, “Mari, kei wo ara ko-yogomɛ min kɛ ila mɔgɛnu na Yerusalɛm soe burɔ, mɔgɔ siyaman bara wo wara-koe fɔ n ye. 14Ado a ara sɛnbɛ sɔrɔn saraka-masɔla-wɛnu bolo ka Damasika mɔgɛnu bira minnu bi ile Alla matarala i tɔgɛ rɔ.” 15Mari ya a fɔ a ye ko, “Ta! Nde le ara a yabɔ ko a ni wɔlɛ kɛ n ye. A si a ma, sibolo gbɛrɛnu anubɛ anuna mansɛnu ni n tɔgɛ lamɔɛn, hali Isirɛla mɔgɛnu. 16Ado a ye nala tɔrɔyɛ min bɛɛ sɔrɔnna ndela ko la, nde nyɛrɛ si na wo yira a la.” 17Woletɔ Ananayasi tara bɔn wo la. A ke nyɔ, a ya a bole sa Sɔli kuma. A ko, “N na kelen nyɔgɛ Sɔli, i ya Mari Yisa min yen kilɛ la, wo le ara n sɔ i wara. A ara n sɔ alako i yɛ la ni ka tun. Wo kɔma, i si fa Allata Ni Sɛnimɛ la.” 18Tiriyante wo rɔ, fan min manɛ iko yɛgɛ-wɔrɛ bɔra Sɔli yɛ ma. A ya fen yen tun. A ya a lasɔ. Wo kɔma, a batasira. 19A ya fen-dɔn-kɛ tumɛ min, a ya sɛnbɛ sɔrɔn tun. Sɔli tora Yisata mɔgɛnu fɛ Damasika soe burɔ watini kɔrɔ. 20Wo kɔma, a wulita ka ta Yahudiyanuna dina-bɔnnu na Yisala koe fɔ tinɛ anu ye. A ko Yisa le Allatalata dan la. 21Min bɛɛ ya a kan lamɔɛn, wonu kawara ka nyinikalɛ kɛ ko, “Yerusalɛm kɛ minnu bi Alla matarala Yisa tɔgɛ rɔ, kei kɛ ma wonu faga nun? Ale le ma wonu faga? Ado a ye nala yan wo lela ko la alako a ni wonu bira ka ta anu na saraka-masɔla-wɛnu bara.” 22Kɔnɔ Sɔlila kawandili-sɛnbɛ tora koloyala. A ya a ragbɛ bɛrɛkɛ ko Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ le Yisa la. Yahudiya minnu siginɛ Damasika soe burɔ, wonu ma ke a nɔla kumɛ rɔ tun. 23Tele siyaman tenbinɛ, Yahudiyanu ya anu nadɛn ka Sɔli faga koe rabɛn. 24Kɔnɔ wonu bi min kun na, mɔgɛ do ya wo fɔ ale Sɔli ye. Anu tora soe tarɛ-don-dɛnu mafɛlɛnna su-ni-tele alako anu si a faga nya min. 25Kɔnɔ su kelen kera, Sɔli gba-fɛ-bilalɛnu ya a sigi sende rɔ ka a layigi tarɛ kɔma. 26Sɔli tara Yerusalɛm. A ya a raya ko a ni kofu Yisata mɔgɛnu ma nyɔ kɔnɔ wonu ma la a la ni Yisata mɔgɔ-bɛrɛ le ale la. Anu dama kilannɛ a la. 27Nba, Banabasi nara a dɛnbɛn tinɛ ka ta a la Marita kilayɛnu bara. Sɔli ya Mari yen kilɛ la nya min anubɛ Mari ya min fɔ a ye, a ya wo bɛɛ rakaran anu ye. Sɔli ya kawandili bɔ yisi-latɛgɛ rɔ nya min Yisa tɔgɛ rɔ Damasika, a ya wo fanan takaran anu ye. 28Woletɔ Sɔli tora anu fɛ. A tara Yerusalɛm fan bɛɛ ka kawandili bɔ yisi-latɛgɛ rɔ Mari tɔgɛ rɔ. 29A kumara Yahudiya Kiriki kan-fɔlɛnu ye fanan ka anu sɔsɔ, woletɔ wonu ya a faga koe rabɛn. 30Kɔnɔ a na kelen nyɔgɛ dɛnkɛninya-mɔgɛnu ya wo lamɔɛn tumɛ min, anu tara Sɔli la Sɛsariya soe burɔ. Wo kɔma, anu ya a lata Tarasa soe burɔ. 31Nba, Allata mɔgɛ min bɛɛ ye Yudiya anubɛ Kalili sigisɔnnu tɔ anubɛ Samariya nyamanɛ rɔ, wo bɛɛ ya yisi-kimɛ sɔrɔn wo wati le tɔ. Anu tora Mari batola min kɛ, Allata Ni Sɛnimɛ ya anu dɛnbɛ alako anu ni siyaya nya min ka sabati. 32Pita ya kan tinɛ bɛɛ ratagama. Lunyɛ do, a tara Marita mɔgɛnu kɔndɔn tinɛ Lida soe burɔ. 33A ya kei do taran nyɔ, a tɔgɛ Eniyasi min fɛrɛ faganɛ a ma. San segin kɔrɔ, a ma ke a lasɔla. 34Pita ya a fɔ a ye ko, “Eniyasi, Yisa, Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ ara i lakɛndɛya. I lasɔ. I ni ila nyandan lamini.” Eniyasi ya a lasɔ tiriya! 35Lida anubɛ Sarɔn kɛnu ya ale Eniyasi kɛndɛ yen tumɛ min, anu dɛnkɛninyara Mari ma ka ma ata mɔgɛnu na. 36Musi do fanan bi Yapa soe burɔ nun, wo tɔgɛ Tabita. Dɛnkɛninya-mɔgɛ le. (Kiriki kan rɔ, a tɔgɛ le Dɔrɔkasi. Wo kɔrɛ le “Mina.”) A ya ala wati bɛɛ kɛ ko-nyimɛ-kɛ koe la bolo-kolɔnnu dɛnbɛn tinɛ. 37A gbandɛyara wo wati le tɔ. A sayara. Anu ya a ku ka a furi layɛlɛ san-bɔn do rɔ. 38Yapa soe anubɛ Lida soe tɛmɛ ma fɛ-yan. Yisata mɔgɛ minnu bi Yapa, wonu ya a lamɔɛn tumɛ min ko Pita ye Lida soe burɔ, anu ya anu sara kemini mɔgɔ fila la. Anu ya wonu nata a ma ko, “I yandi, i ni na ma wara tiriya!” 39Woletɔ Pita wulita ka sɛgi anu fɛ. A kera tumɛ min, anu tara a la furi sanɛ kan min san-bɔn wo la. Kɛɛ-musi bɛɛ ya anu nadɛn Pita dafɛ. Anu bi Dɔrɔkasi dila kosɛbɛ! Ale Dɔrɔkasi ya duruku-kɔrɔ-donyɛ anubɛ duruku-wɛ minnu nadan a kɛndɛ tumɛ min, anu ya wo siyaman yira Pita la. 40Pita ya anu dama labɔ bɔn la. Anuna bɔɛ kɔma, a ya a nyɛnkin ka Alla matara. Wo kɔma, a ya a yɛ lamunun furi la. A ko, “Tabita, i lasɔ.” Tabita ya a yɛ laka. A ya Pita yen tumɛ min, a ya a sigi. 41Pita ya a bole bira ka a dɛnbɛ a lasɔla. Wo kɔma, a ya dɛnkɛninya-mɔgɛnu anubɛ kɛɛ-musinu kele ka a yira anu na, a kɛndɛ. 42Koe kɛ mankan nyɛnsɛnta Yapa soe burɔ kan tinɛ bɛɛ. Mɔgɔ siyaman dɛnkɛninyara Mari ma wola ko la. 43Pita ya tele siyaman bɔ kei do warɛ Yapa min tɔgɛ Saimon. Wo si karankɛ-wɔlɛ kɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\