Ɛfɛsa 2

1Wole faganɛ fɔlɔ nun Alla yala wola kuma-birabɛlitayɛ anubɛ hakɛ bolo. 2Wo bilanɛ duninya kɛ kila-yogomɛnu fɛ wo wati le tɔ. Ni-yogo-sɛnbɛ-tigi min bi wola minɛ rɔ, wo ya wo leta kilɛ bira. Ado ni-yogo kelan wo ye kun-tigiyɛ kɛla Allata kuma-birabɛlɛnu kun na kaka. 3Tonyɛ le wo la, ma dama manɛ nun iko mɔgɛ wonu. Ma tagamanta iko ma fɛrɛ-natanu bi nya min ka ma nyɛrɛ bagbuyi anubɛ hɛnkili-diyana-koenu ma. Ka a tɛgɛ ma sɔn wonu ma, a kakɛn, Allata fondo-bɔɛ ni kɛ ma ma iko doinu ka ma tɔrɔ a nya-bɛrɛbɛrɛ ma! 4Ma faganɛ fɔlɔ nun mala kuma-birabɛlitayɛ bolo kɔnɔ hali wo, Allata hinɛ waranɛ ma ma. Ala keninteyɛ kolo ma ye min kɛ, a ya ma lawuli tun alako ma ni ni-kurɛ sɔrɔn Kirasiti baraka rɔ. Ma kisinɛ Allata hinɛ le fɛ. 6Ma faganɛ nun ma hakɛnu tɔ min kɛ, a ya mabɛ Kirasiti Yisa lawuli ma nyɔgɔn fɛ. Kaka, ma ye kun-tigiyɛ kɛla a fɛ ata sɛnbɛ baraka rɔ. 7Alla ya a latɛgɛ wo nya na le alako a ni ala hina-waranɛ labɔ gbɛ ma. Ado a ya hinɛ wo yira ma la Yisa Kirasiti le tɔ. 8Woletɔ ma kisinɛ Allata hinɛ le fɛ dɛnkɛninyɛ baraka rɔ. Ado male tɔrɔ-gba ma wonu na. Allata kɔ-fan le wo la. 9Nyɛrɛ-matɔgɔ mumɛ sa a rɔ bawo wo ma kɛ ma nyɛrɛta sɛnbɛ fɛ. 10Alla nyɛrɛ le ya ma dan. A ya ma dan ko-nyimɛ kɛ-koe le la. Ma tenbi Yisa Kirasiti rɔ, ma si to ko-nyimɛ kɛla bawo ale nyɛrɛ ara ban wonu tabɛnna ma ye, bi ko ma! 11Sibolo gbɛrɛnu denu bi wonu na, Yahudiyanu ma de! Yahudiya minnu si kemininya ka a yira ko Allatɛ le anu denu na, wonu bi a fɔla wole ma ko, “Alla-lɔnbɛlɛ-bilakorenu.” (Ado kemininyɛ wo ye mala hadama-den-bole le la.) Wo ye nya min nun fɔlɔ, wo ni wo hɛnkili to wo ko. 12Wo wati ya a taran, wo ma ma wɛ Kirasititɛ la. Wo ye sibolo-gbɛrɛyɛ la nun. Wo sa Allata mɔgɔ yabɔnɛnu tɛma nun. Wo kɔma, Alla ya sarama-kan min kiri anubɛ ala mɔgɛnu tɛma, wota woo sa wo rɔ nun. Wo tumɛ ya a taran, Alla sa wo bolo nun. Ado yigi sa wo ma mumɛ! 13Ka a tɛgɛ Yisa Kirasiti ma, wole minnu fɛ-yan Alla la nun, wo gbɛrɛnnɛ Alla ma kaka. Kirasiti Yisa yele mara wola sarakɛ la. 14Kirasiti nyɛrɛ ara na yisi-kimɛ la ma ye bawo a ara male Yahudiyanu anubɛ wole sibolo gbɛrɛnu ma mɔgɔ kelen na. Yasɛ min bara mabɛ wole sibolo gbɛrɛnu fara ka to ma nyɔgɔn kɔnna, ata sayɛ le ya yasɛ wo wayan ma tɛma. 15A ya yili kiri Yahudiyanuna tɔn anubɛ anuna sereyanu na alako a ni mabɛ wole sibolo gbɛrɛnu ma mɔgɔ kelen na a nyɛrɛ ye. A ya yisi-kimɛ lana ma tɛma ka le. 16Kirasiti ya sɔgɔ-labɔɛ ban ma tɛma ala sayɛ fɛ kɔlɔma ma. A ya ma latugun ma nyɔgɔn na ka ma ma fen kelen na alako a ni na ma la Alla ma. 17Woletɔ Kirasiti ara kibara-nyimɛ-kawandili bɔ mɔgɛ bɛɛ ye. I mara sibolo gbɛrɛ la min fɛ-yan Alla la nun wo, i mara Isirɛla mɔgɛ la min fɛ ma yan a la nun wo, kibara-nyimɛ kakɛn ma filɛ bɛɛ ye. 18I mara Isirɛla mɔgɛ la wo, i mara sibolo gbɛrɛ la wo, Kirasiti le si a ma, ma ni sɔ ma Fa Alla yakɔrɔ ata Ni Sɛnimɛ baraka rɔ. 19Woletɔ wole sibolo gbɛrɛnu, mɔgɔ gbɛrɛ ma wo la tun. Ado sundan ma wo la tun. Wo ara ma duguran la kaka Allata mɔgɛnu tɛma. Wo ye Allata denbayɛ rɔ gbɛ! 20Kilayɛnu anubɛ nɛbinu mara bon-kurukɛ-fan la min kɛ, wole ara ma a bon-dagɛ la. Ado Kirasiti nyɛrɛ le bɔn wo sɛbɛna-kuru-tɔnɔnamɛ la. 21Bɔn wo ladan-fan bɛɛ tugunnɛ anu nyɔgɔn na ale le baraka rɔ. Bɔn wo si to koloyala ka ma Alla Bato-Bon-sɛnimɛ do la Mari baraka rɔ. 22Bɔn wo le malebɛ wole sibolo gbɛrɛnu na. Alla mayiginɛ a rɔ ata Ni Sɛnimɛ baraka rɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\