Ɛfɛsa 3

1Ka a tɛgɛ wo kɔsɔn ma, nde, Pɔli le ye Alla madiyala wo ye. N bi yele la Kirasiti Yisa ye wole sibolo gbɛrɛnuna ko la. 2Wo ara a lamɔɛn nun ko Alla ara wɔlɛ kɛ don nde bolo alako wole fanan ni tɔnɛ sɔrɔn a rɔ, wo ma? A ya wo ma bawo wo di a ye. 3Alla ara ala gbundu-ko-latɛgɛnɛ lankɛnimaya nde ye. (N ban-san le wo doni sɛbɛla wo ma. 4N bara hɛnkili min sɔrɔn Kirasitila gbundu koe wo rɔ, ni wo ya wo karan, wo si a nya-yen.) 5Gbundu koe kɛ ma fɔ wɛ hadama den ye nun fɔlɔ kɔnɔ Alla ara a labɔ gbɛ rɔ kaka ala kilaya-sɛnimɛnu anubɛ nɛbinu ye ata Ni Sɛnimɛ baraka rɔ. 6Gbundu koe wo le kɛ la. Wole sibolo gbɛrɛnu bara wotɛ sɔrɔn Allala duwɛ rɔ iko male Isirɛla mɔgɛnu. Kibara-nyimɛ le ya a ma, wo ya a sɔrɔn. Ma bɛɛsi ara ma bagbu kelen na. Ado Alla ya lanyiri min kiri Kirasiti Yisala ko la, wo ara wotɛ sɔrɔn lanyiri kelan wo rɔ. 7Alla ara n ma ata wɔli-kɛla-yabɔnɛ la ata sɛnbɛ fɛ. Wɔlɛ wo mara nta sanbɛ la Alla bolo. Ale le ya wo di n ma. 8Hali Allata mɔgɛ bɛɛ tenbira nde la kɔnɔ Alla ara n gbiliya ka kibara-nyimɛ lake-fɛrɛ kɛ di nde ma. A ya wo di n ma alako n ni Kirasitita hina-waranɛ yira wole sibolo gbɛrɛnu na. 9Alla min ya fan bɛɛ dan, wo le ya ala gbundu koe dogon fɔlɔ-mɔgɛnu ma kɔnɔ a ya fɛrɛ di nde ma ko n ni kawandili bɔ alako mɔgɛ bɛɛ ni ata gbundu koe kɛ nya-yen. 10A ya wo dogon anu ma nun alako melika-kun-tiginu anubɛ nyina-kun-tigi minnu bi kan tinɛ bɛɛ rɔ, wonu ni ata hɛnkilimaya su bɛɛ nya-yen chɔchi baraka rɔ kaka. 11Alla ya wo ma Mari Yisa, Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ baraka rɔ iko a ara a latɛgɛ nya min nun kebi fɔlɔfɔlɔ. 12Nba, wola ko la, ma si ke ka ma madon Alla la dɛnkɛninyɛ fɛ yili-latɛgɛ la ma bolo Yisa Kirasiti baraka rɔ. 13Woletɔ n bi wo madiyala ko n bi tɔrɔyɛ min kɛla wola ko la, wo kana a ma, wo yisi ni tinya bawo wota tɔnɛ le tɔrɔyɛ wo bɛɛ la. 14Ka a tɛgɛ wo kɔsɔn ma, n bi n nyɛnkinna ma Fa Alla kɔrɔ 15nima-fan bɛɛ ya a niyi sɔrɔn ale min bolo, san kole anubɛ dugu kole ma. 16N bi Alla matarala ko a ni sɛnbɛ di wo ma ata Ni Sɛnimɛ baraka rɔ alako wo ni sɛnbɛ sɔrɔn wo yisi rɔ iko ala gbiliya-waranɛ ye nya min. 17N bi a matarala ko Kirasiti ni sigi tinɛ sɔrɔn wo yisi rɔ dɛnkɛninyɛ fɛ. Alamɛ wo suli banbanta ka sabati keninteyɛ rɔ. 18Alamɛ wole sibolo gbɛrɛnu anubɛ Allata mɔgɛ toenu ya sɛnbɛ sɔrɔn ka Kirasitita keninteyɛ wara-nya lɔn. Ado ala keninteyɛ dan sa. 19N bi a matarala ko wo ni ala keninteyɛ lɔn yati! Ado hadama dan ti ban wo nya-yenna. N bi a fɛ, wo ni wo lɔn alako a Fa Alla nyɛrɛta kɛ-nya ni wara wole rɔ. 20Nba, Alla si ke ka ko-belebele-wɛ kɛ ka tenbi mala taralɛ anubɛ ma miriyanu na iko ata sɛnbɛ ye wɔlila ma rɔ nya min. 21Alamɛ gbiliyɛ dira ale Alla ma chɔchi la, Kirasiti Yisa baraka rɔ wati bɛɛ rɔ habadan! Amina!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\