Ɛfɛsa 4

1Woletɔ nde, Pɔli min bi yele la Marita wɔlɛla ko la, n bi wo madiyala ko wo ni tagama iko a kakɛn, Allata mɔgɔ yabɔnɛnu ni tagama nya min. 2Wo kana a lagbɛlɛya wo nyɔgɔn kuma fɔ ka famayigiyɛ kɛ wo nyɔgɔn ye a nya bɛɛ ma. Wo ni wo munyu wo nyɔgɔn kɔrɔ keninteyɛ rɔ. 3Wo ara ma na kelan la Allata Ni Sɛnimɛ baraka rɔ min kɛ, wo ni wo raya ka to kan kelen tɔ yisi-kimɛ rɔ. Ado yisi-kimɛ wo si wo latugun wo nyɔgɔn na. 4Bagbu kelen de ma dama la. Ado ata Ni Sɛnimɛ kelen de ma bolo. Alla ara ma kele yigi kelen de ma. 5Mari kelen de ma kuma, ma bɛɛsi dɛnkɛninyanɛ min ma kɔni. Ado ma bɛɛsi batasira tɔgɔ kelan wo le tɔ. 6Fa kelen de hadama dan bɛɛ bolo, Alla min bi ma dama kun na kɔni. Wo le ye wɔlila ma dama yisi rɔ ka ata wɔlɛ kɛ male bolo. 7Ma dama ara kɔ-fan do sɔrɔn Mari bolo kɔnɔ bɛɛtɛ ye a dan na iko Kirasiti ya a rabɛn nya min. 8Iko a sɛbɛnɛ nya min fɔlɔ nun ko, “A yɛlɛta san ma tumɛ min, a tara mɔgɔ-biranɛnu na a bolo nyɔ. A ya kɔ-fan di mɔgɛnu ma.” 9Nba, ma ti ke a fɔla ko, “A yɛlɛta san ma,” ni a ma yigi dugu kole kɛ kuma nun fɔlɔ. 10Woletɔ Yisa kelan min yigira, Yisa kelan wo le yɛlɛta san kole rɔ pon alako a ni taran duninya kan tinɛ bɛɛ rɔ. 11Ale le ya “kɔ-fan di mɔgɛnu ma.” A ya donu ma Kirasitita kilayɛnu na ka donu ma nɛbinu na. A ya donu ma kibara-nyima-fɔlɛnu na ka donu ma mɔgɔ-manugunɛgɛlɛnu na minnu si mɔgɛnu karan Allala kumɛ ma. 12A ya kɔ-fan kɛnu di le alako Allala mɔgɛnu-tabɛnnɛ ni taran Allata wɔlɛla ko la. A ya wo ma le alako Kirasitita chɔchi ni sabati. 13Wɔlɛ kɛ ni to tala yarɔ ha ma dama ni to kan kelen tɔ dɛnkɛninyɛ fɛ ka Allata den Yisa wara-koe lɔn. Ma si ma mɔgɔ-kanbalinɛnu na worɔ ka to koloyala ha Kirasiti ni taran ma yisi rɔ a nya-bɛrɛbɛrɛ ma. 14Nba, wo kana ma dennɛnu na tun ka to finki-fankala. Wo kana ma iko fɔnyɔ ye kulɔn latonko-tankala nya min. Woletɔ hallitorenu ba anu taya ka wo yanfa karan-kurɛ la tumɛ min, anu kana wo lasama kilɛ ma. 15A fisa, ma ni to tonyɛ fɔla ma nyɔgɔn ye keninteyɛ rɔ alako ma ni ma iko Kirasiti min bi ma kunyɛ la. 16Ma bagbuyi bɛɛ latugunnɛ a nyɔgɔn na iko a kakɛn, a ni ma nya min ale bolo. A sɔlɔmɔnya kelen-kelennamɛ-bɛɛ ye wɔlila iko a bɛnnɛ a ni wɔli nya min. Woletɔ a ye koloyala le ka a nyɛrɛ lasabati keninteyɛ rɔ. 17Marita kilayɛ le kɛ la n bi min nagbɛlɛyala wo kuma gben! Wo kana tagama tun iko Alla-batobɛlɛnu. Wonu miriya manɛ fuyi le la. 18Anu hɛnkili ye pinpi rɔ. Alla ye nimayɛ min dila male ma, anuta woo sa wo rɔ bawo anu ma ko-wo-ko nya-yen anuna yisi-gbɛlɛyɛ bolo. 19Anu si kisimiriya-koenu ma bawo anu ti miliya mumɛ! Anu bara anu nyɛrɛ ma yabatoenu na ka ko-yogomɛ su bɛɛ dan natenbi. 20Wole ma Kirasiti wara-koe karan wo nya. 21Wo ya a wara-koe lamɔɛn tumɛ min ka ma aletɛ la, wo ya ata tonyɛ le karan, wo ma? 22Woletɔ wo ye tagamana wo kɛ-nya-kɔrɛ min tɔ nun, wo ni wo boloka. Kɛ-nya-kɔrɛ wo ya miriya-yogomɛnu don wo yisi rɔ min ya wo lasama kilɛ ma. 23A fɛrɛ sa fɔ wo yisi anubɛ wo hɛnkili ni kuraya tun feu! 24Fɔ wo ni kɛ-nya-kurɛ bi min nadannɛ iko Allatɛ ye nya min. Mɔgɛ min si kɛ-nya-kurɛ bi, wo si gbɛ ko wonu telennɛ Alla yala. Ado wo bɛɛ sɛninyani de! 25Wo kana foninyɛ fɔ tun! Bɛɛ ni tonyɛ fɔ anu nyɔgɔn ye bawo Kirasiti bagbu kelen de ma dama la. 26Ni min diminyanɛ mɔgɛ ma, a kana sɔn, ala diminyɛ ni a ladon hakɛ rɔ. A diminyanɛ kana telen gbɛn, 27min si a ma, a ni fɛrɛ di Setanɛ ma. 28Ni min bara duru kankanyɛ la, wo ni kankanyɛ boloka ka a sɛbɛ don wɔlɛ ma. Wo si a ma, a ni ke a nyɛrɛ-beli-fannu sɔrɔnna ka bolo-kolɔnnu fanan dɛnbɛ. 29Wo kana kuma-dumanɛnu fɔ kuma tinɛ, fɔ mɔgɔ-dɛnbɛn-kumɛnu dɔrɔn! Wo si ko nyinya mɔgɛnu ma ka duwɛ lana wonu ma minnu bi anu tole masɔla wo kan la. 30Mɔgɔ kana Allata Ni Sɛnimɛ ladiminya bawo ata Ni Sɛnimɛ le Allala tamasere la wo kuma ko a halalɛ le wole la. Tamasere le ale ata Ni Sɛnimɛ la ko Marita Tele wa na, a si ma hɔrɔya wulɔn. 31Nyɔgɔn-kɔn wo, yisi-bɔɛ wo, diminyɛ wo, wo ni wonu boloka. Wo kana nyɛɛ mɔgɛnu ma ka mɔgɛ manyini ado wo kana ni-yogoyɛ kɛ wo nyɔgɔn na. 32Wo ni wo nyɔgɔn bira a nyimɛ la ka wo nyɔgɔn makoto iko Alla ara wo makoto nya min Kirasiti baraka rɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\