Ɛfɛsa 5

1Woletɔ wo ni wo raya ka Alla sɔn bi bawo a diyana-dan le wole la. 2Wo ni wo nyɔgɔn keni iko Kirasiti ya wo keni nya min. A ara a nyɛrɛ niyi ma sarakɛ la malela ko la iko sarakɛ min sumɛ si a diya don Alla rɔ. 3Yɛlɛnyɛ wo, ko-kɔsɔnɛ wo, wasabɛlitayɛ wo, a ma bɛn wo do-wo-do ni taran wole Allata mɔgɛnu tɛma. 4A ma bɛn wo ni kuma-yogomɛ anubɛ kuntanya-kumɛ anubɛ kuma-gbondanɛnu fɔ foro-gbesi tinɛ. Yanni wo ni wo ma, wo ni to baraka birala Alla ye tolon! 5Wo ni a lɔn serr, ko yɛlannu anubɛ sɔn-yogoma-tiginu anubɛ wasabɛlɛnu ti fenfen sɔrɔn Kirasiti anubɛ Allata mansayɛ rɔ. (Wasabɛlɛnu sa Alla batola fɔ anu bi nyinina minnu ma.) 6Wo kana sɔn, mɔgɔ ni wo bolo labira kun-takolonya-kumɛnu na. Allata diminyɛ si na wonu denu kuma minnu ti sɔn ata kumɛ birala. 7Woletɔ wobɛ mɔgɔ sufa wonu hayu kana taran wo nyɔgɔn na. 8Wole nyɛrɛ ye pinpi le tɔ fɔlɔ nun kɔnɔ kebi wo mara Maritɛ la, wo ye wan-takanɛ le tɔ gbɛ! Wo ni tagama iko mɔgɛ minnu bi wan-takanɛ wo rɔ. 9Minnu bi waan rɔ, wonu si to ko-nyimɛnu kɛla ka ko-telennɛnu ma ka tonyɛ fɔ mɔgɛnu ye. 10Wo ni wo raya ka Mari diyana koenu lɔn. 11Wo kana bila wonu fɛ minnu bi pinpirɔ-ko-fuyinu mala. Ado fɔ wo ni pinpirɔ-koe wonu nabɔ gbɛ ma. 12Wonu bi min mala pinpi rɔ, miliya-koe le wonu na. Hali ka wonu takaran mɔgɛnu tɛma, miliya-koe le wonu na. 13Koe bɛɛ wa bɔ gbɛ ma lunyɛ min, anu kɛ-nya bɛɛ si sa tele la mɔgɛnu yala. 14Ado koe min bara sa tele la, dogonta ko ma wo la tun. Woletɔ anu bi a fɔla ko, “Kinɔgɔlɛ, i ni kunden, i lawuli ka bɔ furinu tɛma! Wo kɔma, Kirasiti si waan raka i ma waran!” 15Woletɔ wo ni a ma wo fɛrɛma wo tagama-nya rɔ. Wo kana tagama iko ko-lɔnbɛlɛnu. Wo ni tagama iko hɛnkilimɛnu. 16Wo kana wo nyɛrɛ matanbani. Wo ni wo raya ko-nyima-kɛ koe ma bawo tele kɛnu ma kin. 17Wo kana ma kun-takolɔnnu na worɔ. Wo ni wo sɛbɛ don Mari sako-lɔn-koe ma. 18Wo kana sɔn, gbɛɛ ni wo rabunden. Yanni wo ni wo ma, wo fanɛ ni to ata Ni Sɛnimɛ la. 19Yaburi-kumɛnu ni ma wo kirabɔ-fan la. Wo ni bɛtinu bɔ ka Allata siginu sa Mari ye ka a tanto wo yisi rɔ. 20Wo ni baraka bira ma Fa Alla ye fan bɛɛla ko la tumɛ bɛɛ. Wo ni baraka bira a ye ma Mari Yisa, Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ tɔgɛ rɔ. 21Wo ni sɔnnaya wo nyɔgɔn ye Kirasitita gbiliyɛla ko la. 22Wole musinu, wo ni sɔnnaya wola keinu ye iko wo ye a mala Kirasiti ye nya min. 23Wo ni wo ma bawo sɛnbɛ ye kei bolo ala musi kuma iko sɛnbɛ ye Kirasiti bolo ata mɔgɛnu kuma nya min. Ado Kirasiti nyɛrɛ le ata mɔgɛnuna kisilɛ la, a nyɛrɛ bagbuyi kɔni. 24Woletɔ iko chɔchi mɔgɛnu sɔnnayanɛ Kirasiti ye nya min, wole musinu ni sɔnnaya wola keinu ye wo nya na le. 25Wole keinu, wa wola musinu keni iko Kirasiti ya ala mɔgɛnu keni nya min ka a nyɛrɛ niyi ni anuna ko la. 26A ara ata mɔgɛnu sɛninya kuma-sɛnimɛ anubɛ yi la alako a ni anu dantɛgɛ Alla ma. 27Kirasiti ya wo bɛɛ ma le alako ala mɔgɛnu ba sɔ a yakɔrɔ, anu sɛninyanɛ ni taran, fɛɛ kana taran anu na. Anu tatinyani ma, anu matɔrɔmɔnyani ma, anu kanbalibɛliya-tina woo sa anu tɔ. 28Kei ni ala musi keni iko a si a nyɛrɛ bagbuyi keni nya min. Kei min bara ala musi keni, wo ara a nyɛrɛ keni. 29Ado ha bi, mɔgɔ ti a ban a nyɛrɛ bagbuyi la fɔ ka a nyɛrɛ matɔlɔ ka a fɛ-bira iko Kirasiti ye ala mɔgɛnu fɛ-birala nya min. 30Ado bagbu kelen de ma dama la, Kirasiti bagbuyi kɔni. 31A sɛbɛnɛ Allata kitabu rɔ ko, “Kei si a fa anubɛ a na boloka ka tugun ala musi la. Anu filɛ si ma kelen na.” 32Tonya-ba ara bɔ gbɛ rɔ kan-tina-kelan wo rɔ. Wo ye Kirasiti anubɛ ata mɔgɛnuna ko fɔla. 33Kɔnɔ a ye male fananna ko fɔla ko kei bɛɛ ni ala musi keni iko a nyɛrɛ. Wo kɔma, musinu ni anuna keinu gbiliya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\