Kalesiya 2

1San tan-ni-nani kɛ kɔma, mabɛ Banabasi tara Yerusalɛm tun. Taita fanan bilara n fɛ. 2N tara bawo Alla le ya a lagbɛ n ye ko n ni ta. Mabɛ chɔchi-mɔgɔ-banu ya ma kun nayigi. N ya kibara-nyimɛ-kawandili bɔ sibolo gbɛrɛnu ye nya min, n ya wo faranfasi anu ye ladɛn wo rɔ. N bara wɔlɛ min kɛ fɔlɔ nun wo, n bi min kɛla kaka wo, n sa a fɛ, wo fenfen ni ma fuyi la. 3N ta-nyɔgɛ Taita, Kiriki le wo la kɔnɔ hali wo, chɔchi-kunyɛnu ma a fɔrɔsɛ kemininya-koe ma anuna tɔn fɛ. 4Nba, mɔgɛ donu bara anu nyɛrɛ ma na kelannu na ka kofu ma ma ladɛn wo kuma. Mɔgɛ wonu donta ma kuma iko ko-lakɔrɔsilɛnu alako hɔrɔyɛ min bi ma bolo Yisa Kirasiti rɔ, anu ni wo bi ma bolo. Wonu bi nyinina a ma, ko ma ni ma yɔɔn la anuna tɔn kɔrɔ. 5Kɔnɔ ma ye a fɛ ka kibara-nyimɛ mara wo ye nun a kilɛ fɛ, woletɔ ma ma sɔn lakɔrɔsilɛ wonu bolo hali doni bɛrɛni! 6Wonu donu bara anu nyɛrɛ ma mɔgɔ banu na kɔnɔ hali anu mara mɔgɔ banu na, nna ko sa wo rɔ. Alla ti mɔgɔ ma mɔgɔ-ba la ala yanyɛ anubɛ ala kinyɛ fɛ. Ado mɔgɔ-ba wonu ma a fɔ n ye ko n ni nta kumɛ yɛlɛma sibolo gbɛrɛnuna ko la. 7Ado anu denu ya a yen ko Alla ara dunɛ di n ma ka kibara-nyimɛ-kawandili bɔ sibolo gbɛrɛnu ye iko a ara dunɛ di Pita ma nya min ka kibara-nyimɛ-kawandili bɔ Yahudiyanu ye. 8Alla wɔlita nde rɔ ka ala kilayɛ lake sibolo gbɛrɛnu ma iko Pita ya ala kilayɛ lake Yahudiyanu ma nya min. 9Yemesi anubɛ Pita anubɛ Yɔni, mɔgɛnu ya minnu lɔn anuna mɔgɔ banu na kɔni, mɔgɛ wonu ya a yen ko Alla le ya wɔlɛ kɛ di n ma ata hinɛ fɛ. Anu ya anu bole sa mabɛ Banabasi bole tɔ alako ka a yira ko ma bɛɛ ara ma kelen na. Ma dama sɔnta ko male ni mata wɔlɛ kɛ sibolo gbɛrɛnu tɛma, anu denu ni anuta wɔlɛ kɛ Yahudiyanu tɛma. 10Anu ya a fɔ ma ye ko ma ni ma hɛnkili to bolo-kolɔnnu ko anu tɛma. Ado wo kɛ-sɔgɛ ye n na nun, yɔ! 11Pita nara Antiyaki tumɛ min, n ya a makuma dɛnkɛninya-mɔgɛnu yala bawo a ma ko-telennɛ kɛ. 12Pita anubɛ ma na kelen nyɔgɛ dɛnkɛninya-mɔgɛ sibolo-gbɛrɛnu denu duruta fen dɔn kɛla miran kelen tɔ nun. Kɔnɔ Yemesi ya mɔgɛ donu nana tumɛ min, a ya a bɔ wonu fɛ. A ma sɔn ka fen dɔn anu fɛ tun bawo a kilanta Yahudiyanu na minnu ko fɔ sibolo gbɛrɛnu ni kemininya iko anu denu. 13Ma na kelen nyɔgɛ Yahudiya doinu fanan kilanta iko Pita. Hali Banabasi fanan bilara anu fɛ anuna kilan wo bolo. 14N ya a yen tumɛ min ko anu sa ko-telennɛ kɛla iko kibara-nyimɛ ya a fɔ nya min. N ya a fɔ Pita ye anu dama yala ko, “Yahudiya le ile la kɔnɔ i sɔnta nun ka ma iko sibolo gbɛrɛ. Nfenna worɔ, i si sibolo gbɛrɛnu fɔrɔsɛ alako anu ni ma iko Yahudiyanu?” 15Kebi ma bakuri, Yahudiya le ma la. Hakɛ-tigi ma male la iko anu bi min fɔla wole sibolo gbɛrɛnu ma. 16Hali wo, ma ya a lɔn ko mɔgɔ wa dɛnkɛninya Yisa Kirasiti ma, a telennɛ le Alla yala dɛnkɛninyɛ wo fɛ worɔ. Mɔgɔ ti ke telenna tɔn-birɛ fɛ mumɛ! Male fanan bara dɛnkɛninya Kirasiti Yisa ma alako ma ni telen Alla yala mala dɛnkɛninyɛ fɛ nya min. 17Nba, ni male ara ma raya ka Alla hɛnɛ, a ni taran tun ko hakɛ tigi le male la iko sibolo gbɛrɛnu bi nya min, wo kɔrɛ le ko Kirasiti le ya ma sɔ hakɛ-kɛ-koe la, wa? Alamɛ ma kisira wo ma. 18N bara tɔn wara-koe min wayan, ni n ya wo sɔ tun, wo ye a yirala ko nde ara sama ka ma tɔn-tinyalɛ la. 19Nba, a mani de iko n bara faga tɔn wara-koe ma. Ado n sa Yahudiyanuna tɔn kitabu kɔrɔ tun alako n ni to Allatɛ rɔ nya min. A mani de iko malebɛ Kirasiti le fagara ma nyɔgɔn fɛ kɔlɔma ma. 20Woletɔ nde belini ma tun fɔ Kirasiti min belinɛ nde rɔ. N bi nya min kaka, n bi wo nya dɛnkɛninyɛ le fɛ Allala den Yisa rɔ. Wo le ya n keni ka faga ndela ko la. 21N ti n kan-kɔ sɔ Allala hinɛ la mumɛ! Ni mɔgɛ si ke telenna Alla ye tɔn-birɛ fɛ, Kirasiti fagara le worɔ fufafu!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\