Kalesiya 4

1Dan min si na a fala kɛɛ sɔrɔn, wo tenbi denniyɛ rɔ, sɛnbɛ sa a bolo a fa bolo-fannu kuma iko a fata yɔɔnnu, hali ale leta ye fan wo bɛɛ la. 2A dennɛ tumɛ min, a makololɛnu si to a fɛ-birala ha a fala wati-latɛgɛnɛ ni ke ala ko la. 3Male fanan, yanni ma ni koloya tumɛ min, ma taranta yɔɔnyɛ rɔ wo nya na duninya-nyina-kun-tiginu kɔrɔ. 4Kɔnɔ Allata wati-latɛgɛnɛ kera tumɛ min, Alla ya ala dan sɔ. A sɔrɔnta musi le bolo. A makolota Nɛbi Musata tɔn kitabu kɔrɔ 5alako male min fanan bi tɔn kitabu wo kɔrɔ, ma ni hɔrɔya ka ma Allala dan la. 6Ka a yira ko Allata dan le male la, Alla ya ala danta Ni Sɛnimɛ sɔ ko a ni sigi ma yisi rɔ. A ye a lagbɛla ma ye ko Alla le ma fa la. 7Woletɔ wo sa yɔɔnya la tun nyina-kun-tigi wonu kɔrɔ fɔ wo ye Allata denyɛ min na. Nba, ala dan ye wo la min kɛ, fan min bɛɛ latɛgɛnɛ Alla bolo ala dannu ye, a si wonu di wole ma. 8Yanni wole sibolo gbɛrɛ ni ma Allatɛ la tumɛ min, wo taranta yɔɔnyɛ la fan wonu sɛnbɛ kɔrɔ, Alla ma minnu na. 9Nba kaka, wo ya Alla lɔn. Ado min fisa, n ni a fɔ ko Alla ya wole le lɔn ata dannu na. Nfenna worɔ, wo ye a fɛ ka sɛgi nyina-sɛnbɛbɔnɔ-fuyi wonu ma tun? Nfenna wo ye a fɛ ka ma wonuna yɔɔn la tun? 10Wo ye tele donu anubɛ karɛ donu anubɛ wati donu anubɛ san donu gbiliyala Alla hɛnɛ koe la! 11Ado n hɔnnɛ wo kuma kati! N bara wɔlɛ min bɛɛ kɛ wo ye, wonu kana to fu! 12N na kelen nyɔgɛnu, n bi wo madiyala, wo ni ma iko nde ye nya min. N hɔrɔyanɛ koe kɛnuna ko la. Ado nde ya n taya ka ma iko wole sibolo gbɛrɛnu bi nya min. N hɔrɔyanɛ tɔn wara-koe ma. 13N ya kawandili bɔ wo ye a fɔlɔtɛ rɔ, wo ma ko-yogoma ma n na nun. Wo ya a lɔn ko nna kirayɛ le ya a ma, n tara wo tɛma. 14Hali nna kirayɛ ye n tɔrɔla tumɛ min, wo gbɛlɛyara wo ma, ado wo ma a ma, wo ni wo ban n na ka n nafɛya. Wo ya n tabira iko wo si Allata melika rabira nya min. Wo ya n tabira iko wo si Yisa Kirasiti nyɛrɛ rabira nya min! 15Fɔlɔ nun, wo sewanɛ kati! Nfen mara? N ya a lɔn ko wo si sɔn nun hali ka wo nyɛrɛ yɛ labɔ ka anu di n ma! 16N bara ma wo yoge la bawo n bi tonyɛ fɔla wo ye, wa? 17Foninya-karan-mɔgɛnu bi anuna keninteyɛ yirala wo la alako wo ni sɛgi anuna tɔn-birɛ ma. Kɔnɔ miriya-nyima sa anu bolo. Anu bi a fɛ, wo ni bɔ n fɛ dɔrɔn alako wo si wo tole masɔ anu na nya min. 18Nba, ka wo tole masɔ ko-nyimɛ la, wo kin. N bi wo fɛ wo, n sa wo fɛ wo, a bɛnta, wo ni to wo tole masɔla ko-nyimɛ la tolon! 19Kɔnɔ n diyana-dannu, n bi dumɛ rɔ wola ko la iko musu buyi wa a lamaga. Ado a si to wo nya na ha wo sɔn ni ma iko Kirasititɛ. 20A di n ye, n ni taran wo fɛ nyɔ kaka. Wo si a ma, n ni n ya-nyimɛ yira wo la. N hɔnnɛ wola ko la kati! 21Wole minnu bi a fɛ ka to Nɛbi Musata tɔn kitabu kɔrɔ, n ni wo manyinika koe do ma. Tɔn kitabu ya min fɔ, wo ma wo lamɔɛn, ba? 22A ko Iburayima ya den kei fila sɔrɔn. Yɔɔn-musi ya kelen sɔrɔn a ye, hɔrɔ musi ya kelen fanan sɔrɔn a ye. 23Ala yɔɔn-musi ya dan sɔrɔn hadama danta kilɛ fɛ. Wo ma sɔrɔn iko Allata lanyiri latɛgɛnɛ kɔnɔ ala hɔrɔ-musi ya dan min sɔrɔn, wo sɔrɔnta iko Allata lanyiri latɛgɛnɛ. 24Koe kɛnu manɛ misalɛ la. Allata tamasere sarama-kan le musu filɛ wonu na Alla sarata minnu ma anubɛ ala mɔgɛnu tɛma. Alla ya sarama-kan min kiri Sinayi kɔnkɛ kuma, Hega le nyɛrɛ ye sarama-kan wo misalɛ la. Wola dan bɛɛ sɔrɔnnɛ yɔɔnyɛ le tɔ. 25Hega le Sinayi kɔnkɛ misalɛ la. Kɔnkɛ wo ye Arebiya nyamanɛ le tɔ. Kɔnkɛ wonubɛ Yerusalɛm soe min bi duninya kɛ rɔ, misali kelen de wonu na. Wonubɛ nyɔ-mɔgɛnu bi yɔɔnyɛ rɔ. 26Kɔnɔ Yerusalɛm min bi Arinyɛni tɔ, misalɛ wo le hɔrɔ-musi la, ma na Sira kɔni. 27A sɛbɛnɛ Allala kitabu rɔ ko, “Musi gbandɛ, i ni sewa! Kaka, ile min ma den-sɔrɔn-dumɛ lɔn, i ni i kuli mayɛlɛ ka nyagalen-sigi sa. Bawo musu-bolokani-kɔrɛ, wo si yiri ka tenbi musi bɛɛ la.” 28Nba, n na kelen nyɔgɛnu, iko Sirata den Isiyaka ya Allata sarama-kan dafa nya min, wole mara Allata dan la ka ata sarama-kan wo dafa wo nya na le. 29Wo wati rɔ, dan min ma sɔrɔn iko Allata lanyiri latɛgɛnɛ ye nya min, a sɔrɔnta hadama danta kilɛ le fɛ. Wo ya a lagbɛlɛya dan doi wo kuma min sɔrɔnta Allata Ni Sɛnimɛ baraka rɔ. Ado ha bi, a ye wo nya na le. 30Kɔnɔ nfen sɛbɛnɛ Allala kitabu rɔ? A sɛbɛnɛ ko, “Yɔɔn-musi kɛnubɛ ala dan gben alako yɔɔn-musi kɛla dan anubɛ nna dan kana kɛɛ ratala anu nyɔgɔn tɛma.” 31Woletɔ n na kelen nyɔgɛnu, yɔɔn-musila den ma male la fɔ hɔrɔ-musi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\