Hiburunu 1

1Fɔlɔ nun, Alla kumara ma benbanu ye wati siyaman anubɛ nya siyaman ma nɛbinu baraka rɔ 2kɔnɔ tele-laban kɛnu tɔ, a kumara male ye ala dan le baraka rɔ. Alla ya duninya kɛ dan ale le baraka rɔ. Tɔ-a-la, fan bɛɛ si ma atɛ la. 3Allala dan ye Allata gbiliyɛ labɔla gbɛ rɔ. Alla nyɛrɛta muninyɛ le ale la. A ya duninya mara ala kuma-sɛnbɛmɛnu fɛ. A banta mɔgɛnu makotola anu hakɛnu ma tumɛ min, a ya a mayigi Alla Sɛnbɛ Bɛɛ Tigi kɔɛn-nyimɛ rɔ Arinyɛni tɔ. 4Alla ya ala dan latenbi melikanu na. A ya tɔgɔ min di a ma, wo kolo melikanutɛ ko pirr! 5Ado Alla ma a fɔ ala melikanu fenfen ye nun ko, “Nna dan le ile la. N bara ma i fa la bi.” Wo kɔma, Alla ma a fɔ ala melikanu fenfen ye nun ko, “N si ma i Fa la, Ile si ma nna dan la.” 6Kɔnɔ Alla wulita ala den kei kelen pe lanala duninya rɔ tumɛ min, a ya a fɔ ko, “Wole melika bɛɛ ni wo nyɛnkin a ye ka a bato.” 7Alla ya kɛ le fɔ melikanuna ko la ko, “Nde, Alla ye wole nna melikanu mala iko fɔnyɔ. N bi wole nna wɔli kɛlɛnu mala iko ta-mɛlan.” 8Kɔnɔ Alla ya kɛ le fɔ ala danla ko la. A ko, “Ile Alla, ila mansaya-waganɛ si to i bolo habadan! Ila telenbagayɛ si ma ila sɛnɛ-kɔlɔma la. 9Ko-latelennɛ di i ye. Ko-radunɛ gbo i ye. Woletɔ nde ita Alla ya ile yabɔ. N bara i lasewa i ta-nyɔgɔ-mansɛ-bɛɛ ko.” 10Alla ya a fɔ ala dan ye fanan ko, “Ile Mari ya dugu kole dan fɔlɔfɔlɔ. I ya san kole dan i nyɛrɛ kɔɛn le la. 11Fan bɛɛ si tunu yen! Fɔ ile le kelen pe ye tola. Anu na si murun iko kura-kore. 12Anu ta si kunbɛn iko duruki. Anu si yɛlɛma iko mɔgɔ si ala kurɛ mayɛlɛma nya min. Kɔnɔ ile ti yɛlɛma muk! I ti kɔrɔya mumɛ!” 13Ado Alla ma a fɔ ala melika fenfen ye nun ko, “Na i mayigi n kɔɛn-nyimɛ rɔ ha n ni i yogenu nana ila marɛ kɔrɔ.” 14Niyi le melikanu na dɔrɔn. Anu bi wɔlila Alla le ye. A ya anu sɔ alako minnu bi nala kisila, anu ni to wonu dɛnbɛna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\