Hiburunu 10

1Ko-nyimɛ minnu bi nala yarɔ, Yahudiyanuna tɔn mamunnɛ le wo la. A bɛrɛbɛrɛ-wɛ ma tɔn wo la. Mɔgɛnu bi saraka su kelan wo bɔla san-bo-san tolon! Minnu bi nyinina nala Alla wara, sɛnbɛ sa saraka su wonu na ka anu kanbali Alla ye. 2Ni Alla-batolɛ kɛnu si sɛninya anu hakɛ ma sarakɛ wonu fɛ, anu ti yiliki anu hakɛnu ma nun! Ado saraka koe si ban nun feu! 3Kɔnɔ tura-yele anubɛ baa-yele ti ke hakɛnu banna. San-bo-san, sarakɛ wonu bi mɔgɛnu hɛnkili labilala anu hakɛnu ma tolon! 5Ka a tɛgɛ wo ma, Kirasiti nara duninya kɛ rɔ tumɛ min, a ya a fɔ Alla ye ko, “I sa nyinina saraka-soge anubɛ kɔ-fan ma kɔnɔ i ya fɛrɛ-bɔnkɛ di n ma, n si min bɔ i ye. 6Soge minnu mintanta saraka bɔ tinɛ kuma, wonu ti i hɛnɛ. Sarakɛ minnu bi bɔla hakɛnuna ko la, i sa nyinina wonu ma.” 7Wo kɔma, Yisa ko, “E Alla, i ma n yen, iko a sɛbɛnɛ nna ko la ila kitabu rɔ nya min, n bara na i sako kɛ tinɛ.” 8Sarakɛ wo bɛɛ masɔra iko a sɛbɛnɛ Allala tɔn rɔ nya min kɔnɔ hali wo, Yisa ya a fɔ ko, “Soge minnu mintanta saraka bɔ tinɛ kuma, wonu dɔrɔn ti i hɛnɛ. I sa nyinina sarakɛnu ma minnu bi bɔla hakɛnuna ko la.” 9Wo kɔma, Yisa ya a fɔ ko, “E Alla, n bara na i sako kɛ tinɛ.” Woletɔ Alla ya saraka-kɔrɔmɛ wo bɛɛ ban. Kirasiti min bi sarakayɛ la, a ya wo sa wonu gbɛ rɔ. 10Yisa Kirasiti ya a fa Alla sako kɛ min kɛ, ma dama sɛninyara ka bɔ hakɛ rɔ wo le fɛ. A ya a nyɛrɛ fɛrɛ-bɔnkɛ ni sarakayɛ la iko kelen pe ka dan wo ma. 11Yahudiya saraka masɔlɛ bɛɛ si anu sɔ ka ata wɔlɛ kɛ tele-wo-tele. Anu bi saraka su kelen bɔla tuma-wo-tuma kɔnɔ sarakɛ wonu ti ke hakɛnu banna mumɛ! 12Kɔnɔ Kirasiti ara saraka kelen pe bɔ hakɛla ko la ka dan wo ma! Wo ban, a ya a mayigi Alla kɔɛn-nyimɛ rɔ. 13A mayiginɛ nyɔ kaka ha Alla ni a yogenu ma a tontɛ sɔ tinɛ la. 14A ara mɔgɛnu sɛninya anu hakɛ ma ka anu natelen Alla yala ata saraka kelen pe le fɛ habadan! 15Allata Ni Sɛnimɛ fanan ye sereyɛ bɔla ma ye. A ko, 16“N bi sarama-kan min kirila yarɔ, wo le kɛ la. N si nna tɔnnu sa anu yisi rɔ. N si wonu sɛbɛ anu hɛnkili rɔ.” 17Wo kɔma, a ko, “N miriya ti to anu hakɛnu ko tun. N yili ti to anuna kɛwɔli-yogomɛnu ko tun.” 18Woletɔ Alla wa mɔgɛnu hakɛ makoto tumɛ min, ma mako sa hakɛ-ban-sarakɛnu na worɔ tun. 19Nba, ma na kelen nyɔgɛnu, ma si ke donna Sɛnima-Sɛnima-Tinɛ rɔ gbɛ Yisala sayɛ baraka rɔ. Ma ti kilan nyɔ la tun. 20A ara kila-kurɛ laka ma ye min si ma lata nimayɛ rɔ. Kilɛ wo ya ma lata fɔɔ yorolan kɔma, Yisa fɛrɛ-bɔnkɛ kɔni. 21Saraka-masɔla-kun-tigi-wɛ ye ma bolo Allala mɔgɛnu kun na min kɛ, 22ma ni ma gbɛrɛn Alla ma worɔ. Ma ni ma gbɛrɛn ma yisi bɛɛ anubɛ dɛnkɛninya-bɛrɛ la ma bolo bawo ma sɔn-yilikinɛnu bara sɛninya. Ado ma fɛrɛ-bɔnkɛnu manɛ iko anu bara ku yi-sɛninyanɛ le la. 23Ma ye yigi minna ko fɔla, ma ni wo bira gben, bawo ma lanɛ Alla la ko a si ata lanyiri kanbali. 24Ma ni ma hɛnkili lamiri ma si ke ma nyɔgɔn kenina nya min anubɛ ma si ma nyɔgɔn dɛnbɛ nya min ko-nyimɛ kɛ tinɛ. 25Ma kana fara ma nyɔgɔn nadɛnna. Ma kana ma iko minnu ti ta ladɛn rɔ. Ma ni ma nyɔgɔn makawandi bɛrɛkɛ! Ado bawo Mari na tele ara gbɛrɛn, a fisa, ma ni to ladɛn kɛla dɛɛ! 26Ma ara ban tonyɛ lɔnna tumɛ min, ni ma ya a lawuli a ma ka to hakɛ kɛla, hakɛ-ban-saraka sa nyɔ tun mumɛ! 27Min bara to Alla yogenu ye gbɛ, fɔ ka kilan ale la min si na kiti anubɛ ta-belebele la anu halaki tinɛ! 28Ni sere fila, ni wo ma, sawa ya mɔgɔ bira Nɛbi Musata tɔn tinya tinɛ, anu ti kinikini wo tigi ma, fɔ anu ni a faga. 29Nba, ni anu ma kinikini mɔgɔ su wo ma, mɔgɛ min bi Allata dan lafɛyala don? Wotɛ si ma kama? Alla ya lanyiri kiri yele min fɛ, ni min ya wo bi iko fan min dɛ ma gbɛlɛ, wotɛ si ma kama? Ado yele wo ya a sɛninya. Ata Ni Sɛnimɛ min si hina ma la, min bi wo lafɛyala don? Wo si tɔrɔyɛ min nyɔgɔn sɔrɔn, i miri wo ma tun! 30Ma ya a lɔn ko Alla ko a si a tayili sara mɔgɛ wo la ka a tɔrɔ. Ado Mari ya a fɔ fanan ko a si ata mɔgɛnu kiti. 31Ka don Alla nimɛ bolo tɔ, ko-makilanni-ba le wo la! 32Wo lara Allala kumɛ la tumɛ min, wo ni wo miri min mara wo la. Wo ya tɔrɔya siyaman sɔrɔn kɔnɔ hali wo, wo ya wo mun tɔrɔyɛ wo bɛɛ kɔrɔ ka wo sɔ gben! 33Wati donu tɔ, wo ya lafɛyalɛ sɔrɔn gbɛ rɔ. Wati donu tɔ, anu ya wo bira boloko-yogomɛ-kɛ. Minnu tɔrɔta wo fɛ wulɔn, wo sɔnta ka sɔ wonu fɛ. 34Wo ya yelela-mɔgɛnuna tɔrɔyɛ bi iko wotɛ. Anu ya wo bolo-fan bɛɛ bi wo bolo tumɛ min, wo ya wo munyu bɔnɛ wonu ma sewɛ la bawo wo ya a lɔn ko fen-nyima-bɛrɛbɛrɛ-wɛ ye wo bolo min tenbira wonu na. Ado wonu si to wo bolo habadan! 35Nba, yisi-latɛgɛ min bi wo bolo, wo kana wo boloka bawo barayi-ba bilanɛ a fɛ. 36Wo ni wo tunadiya alako wo ni Alla sako kɛ. Ni wo ya wo ma, Alla ya lanyiri min kiri, wo si wo sɔrɔn. 37Iko a sɛbɛnɛ Allata kitabu rɔ nya min, a ko, “Wati-kundunɛ ara to, min bi nala, wo si na. A sa mɛla tun. 38Hali wo, nta mɔgɔ-latelennɛnu si to anuna dɛnkɛninyɛ rɔ. Kɔnɔ ni anu fenfen ya anuna dɛnkɛninyɛ boloka, wo tigi ti n hɛnɛ.” 39Kɔnɔ wo mɔgɔ ma male la min si sɛgi a kɔma ka halaki. Mala dɛnkɛninyɛ le ye a yirala ko ma kisinɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\