Hiburunu 11

1Minnu dɛnkɛninyanɛ Alla ma, anu lanɛ a la ko anu yigi sanɛ fan min kuma, Alla le si wo di anu ma. Anu ma min yen bɛ, anu lanɛ wo la ko Alla le si wo di anu ma feu! 2Dɛnkɛninyɛ le ya a ma, fɔlɔ-mɔgɛnu ya Alla hɛnɛ. 3Dɛnkɛninyɛ le fɛ, ma ya a lɔn ko duninya bɛɛ danta Allala kumɛ le fɛ. Ma si fan minnu yen kaka, wonu bɔra fan wonu denu tɔ mɔgɔ ti ke minnu yenna. 4Dɛnkɛninyɛ le fɛ, Ebɛli ya saraka-bɛrɛbɛrɛ bɔ Alla ye min tenbira Kenta sarakɛ la. Alla nyɛrɛ sɔnta ata kɔ-fannu na ka a yira ko a ara a hɛnɛ. Ala dɛnkɛninyɛ fɛ, hali Ebɛli faganɛ kɔnɔ ha bi, a ya koe min ma, wo ye kumala ma ye. 5Dɛnkɛninyɛ le ya a ma, Inɔki ma faga. Alla ya a layɛlɛ san ma woletɔ mɔgɔ ma ke a yenna tun. A sɛbɛnɛ Allata kitabu rɔ ko yanni a ni yɛlɛ, Inɔki ya Alla hɛnɛ. 6Ado mɔgɔ wo mɔgɔ ti ke Alla hɛnɛna dɛnkɛninyɛ kɔma bawo minnu bi nala Alla wara, wonu ni dɛnkɛninya ko Alla ye nyɔ. Anu ni la a la fanan ko minnu bi Alla nyini tinɛ, a si anuna barayi di anu ma. 7Dɛnkɛninyɛ le fɛ, Nowa ya Allata kawandilɛnu namɔɛn ka a bɛn koe minnu bi nala yarɔ, a ti ke minnu yenna. A ya Allala kumɛ bira ka kulɔn ladan, anubɛ ala denbayɛ kisira min tɔ. Ata kuma-birɛ le ya a ma, Alla ya duninya bɛɛ halaki. Ado Nowa ya telenbagayɛ sɔrɔn Alla bolo dɛnkɛninyɛ le fɛ. 8Dɛnkɛninyɛ le fɛ, Iburayima ya Allata kumɛ bira ka ta nyamanɛ gbɛrɛ rɔ, Alla ya lanyiri kiri minna ko la ko a si wo di a ma. A yirindira ka bɔ a nyɛrɛta nyamanɛ rɔ, hali a ma a lɔn a ye tala kan min. 9Alla ya lanyiri kiri a ye nyamanɛ minna ko la, a sigira sundanyɛ la nyamanɛ wo rɔ dɛnkɛninyɛ le fɛ. Ale bɛrɛn sigira fani-bɔn la iko ala den Isiyaka anubɛ a mamanɛ Yakoba ya a ma nya min minnu ya lanyiri su wo sɔrɔn Alla bolo. 10Alla ya soe min kurukɛ fanka rɔ ka a sɔ gben, Iburayima ye wo makɔnɔna alako a si sigi nyɔ nya min. 11Hali Iburayima kɔrɔyanɛ ado ala musi Sira, gbandɛ le kɔnɔ anu ya dan sɔrɔn dɛnkɛninyɛ le fɛ. A lara Alla la ko a si ala lanyiri dafa gben! 12Hali a ra ma gbɛlɛ nun kɔnɔ bɔnsɔn siyaman bɔra ale kei kelan wo le tɔ. A bɔnsɔn siya iko lolenu siya nya min. Anu siya iko kɔgɔ-yi-kɛnkɛn siya nya min mɔgɛ ti ke min dan lɔnna. 13Mɔgɛ wonu bɛɛ fagara anuna dɛnkɛninyɛ rɔ. Alla ya lanyiri min kiri anu ye, anu ma wo sɔrɔn kɔnɔ anu ya wo yen wula-yan la pon! Anu ya min yen, anu sewara wo la ka sɔn ko sundan anubɛ yilan-yilantoe le anu na dugu kole kuma. 14Mɔgɛnu ba ko sufa kɛnu fɔ, wonu bi a lagbɛla ko anu bi anu nyɛrɛta nyamanɛ le nyini tinɛ. 15Anu bɔra nyamanɛ min tɔ, ni anu miriya ye nyɔ rɔ nun, anu si sɛ sɔrɔn nun ka sɛgi nyɔ. 16Nyamani-nyima-nyimɛ-sɔgɛ ye anu na nun, Arinyɛnɛ kɔni. Anu bi Alla kelela ko, “Mata Alla.” Alla miliyani ma kumɛ wola ko la. Ado a ara soe rabɛn anu ye. 17Alla ya Iburayima kɔrɔbɔ tumɛ min, dɛnkɛninyɛ le fɛ, Iburayima ya ala dan Isiyaka ma sarakɛ la. Alla ya lanyiri kiri Iburayima ye kɔnɔ hali wo, a rabɛnnɛ hali ka ala dan ma sarakɛ la. 18Alla ara a fɔ a ye nun ko, “N ya lanyiri kiri i ye bɔnsɔn siyamɛ minna ko la, i si wonu sɔrɔn Isiyaka le fɛ.” 19Iburayima ya a lɔn ko ni Isiyaka fagara, Alla si ke a niyi lasɛgila a rɔ le. Ado a kɔrɔbɔɛ kɔma, a ya a yen, Isiyakala niyi ye a rɔ. 20Dɛnkɛninyɛ le fɛ, Isiyaka duwara Yakoba anubɛ Isɔ ye ka a bɛn duwɛ ma min bi nala yarɔ. 21Yakoba fagamatoe, a ya a dun ala sewuri la Alla bato tinɛ. Nba, dɛnkɛninyɛ le fɛ, a duwara Yusufula den kei filɛ bɛɛ ye. 22Yusufu fanan fagamatoe, a ya Isirɛla mɔgɛnu bɔ-koe fɔ Iyipiti nyamanɛ rɔ dɛnkɛninyɛ le fɛ. Anu si min ma a fɛrɛ-bɔnkɛ la, a ya wo rakaran anu ye. 23Musa sɔrɔnta tumɛ min, dɛnkɛninyɛ le fɛ, a sɔrɔnnɛnu ya a dogon karɛ sawa kɔrɔ. Anu ya a yen ko den-kinyɛ le. Ado anu ma kilan ka mansɛla tɔn tinya. 24Musa koloyara tumɛ min, dɛnkɛninyɛ le fɛ, a ma sɔn mɔgɔ ni a kele Iyipiti mansɛla dunmusila dan. 25Yanni hakɛ ni a diya don a rɔ wati-kunduni kɔrɔ, a sɔnta tɔrɔ koe ma Allata mɔgɛnu fɛ. 26A ya a lɔn ko ka tɔrɔ Kirasitila ko la, wo tɔnɛ kolo Iyipiti nɔnfuli bɛɛ ko. A ya a yɛ sɔ barayi natoenu na. 27Dɛnkɛninyɛ le fɛ, Musa bɔɛ Iyipiti, a ma kilan mansɛla diminyɛla ko la. A tora tala yarɔ bawo Alla min ti yen, a ya a yɛ sɔ wo le la. 28Dɛnkɛninyɛ le fɛ, a ya Kanan-Ko-Ladiyɛ dabira mɔgɛnu tɛma ka yele purupuru bonda-dɛnu ma alako niyi-tɛgɛ-melika kana Isirɛla mɔgɛnuna sarɛnu faga. 29Dɛnkɛninyɛ le fɛ, Isirɛla mɔgɛnu ya Kɔgɔ-Yi-Wulan tɛgɛ iko anu bi tagamana dugu-gbalanɛ kuma nya min. Iyipiti kɛnu ya anu taya tumɛ min ko anu denu ni wo ma, anu tora yi rɔ. 30Isirɛla mɔgɛnu banta Yɛrikɔ soe tarɛ lafoola tele wɔrɔnfila kɔrɔ tumɛ min, tarɛ wo buira ka a tɛgɛ anuna dɛnkɛninyɛ ma. 31Hali minnu ma Allala kumɛ bira Yɛrikɔ soe burɔ, musu-yɛlɛn Rehabita dɛnkɛninyɛ ya a ma, a ma faga wonu fɛ bawo a ya Isirɛla ko-lakɔrɔsilɛnu tabira. 32N ni misalɛ do yira wo la tun, ba? Wati-yan sa n bolo ka Kidiyɔnna koe fɔ anubɛ Bɛraki anubɛ Samsin anubɛ Yɛfɛta anubɛ Mansa Dawuda anubɛ Samuwɛli anubɛ a nɛbi toenu. 33Anuna dɛnkɛninyɛ fɛ, wonu ya nyamanɛnu kɛlɛ ka anu nɔ. Alla ya lanyiri kiri minna ko la anu ye, anu ya ko-latelennɛ kɛ ka wonu sɔrɔn Alla bolo. Dɛnkɛninyɛ fɛ, Alla ya yarɛnu dɛ latogon. 34Anuna dɛnkɛninyɛ le ya a ma, ta-belebelenu nadufenta, anu natankara faga koe ma faan la. Anu sɛnbɛ sa nun kɔnɔ anu mara kɛlɛ-kurugbɛnu na. Anu ya sɛnbɛ sɔrɔn kɛlɛ rɔ hali ka nyamanɛ gbɛrɛkɛnuna kɛlɛ dannu nɔ. 35Anuna dɛnkɛninyɛ fɛ, musinu ya anuna mɔgɛnu kunyɛ bɔ lakira bonda-dɛ kɔrɔ. Yanni donu ni anu ban Alla la, anu sɔnta ka tɔrɔya ha ka faga bawo yigi ye anu bolo ko anu si wuli ka nimaya-bɛrɛ sɔrɔn. 36Anu ya donu mayɛlɛn ka anu gbesi. Anu ya donu kiri yɔlɔkɛnu na ka anu sa yele la. 37Anu ya donu mabon kuri la ha anu fagara. Anu ya donu kundu bɔ sɛrɛ la. Anu ya donu faga faan la. Donuna bolo-kolonyɛ ya a ma, anu bi saga-gbolenu anubɛ baa-gbolenu denu donna ka anu bɛnsɛnkɔninya. Mɔgɛnu ya anu bira boloko-yogomɛ-kɛ. 38Dinkira-nyima ma duninya kɛ la mɔgɔ-su-kɛnu ye. Anu tora yilan-yilanna wulɛ rɔ anubɛ kɔnkɛnu tɛma. Anu sigira farannu na anubɛ denkɛnu tɔ dugi kɔrɔ. 39Mɔgɛ wo bɛɛ malɔnnɛ anuna dɛnkɛninyɛla ko la. Hali wo, Alla ya lanyiri kiri anu ye fan minna ko la, anu ma ke wo sɔrɔnna 40bawo Alla ara a latɛgɛ ma ye nun ko ka ko-nyima-nyimɛ rabɛn male ye min tenbira wo la. Alla ye a fɛ, mabɛ wonu ni kanbali ma nyɔgɔn fɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\