Hiburunu 13

1Wo ni to wo nyɔgɔn kenina iko a bɛnta na kelen nyɔgɛnu ni anu nyɔgɔn keni nya min Kirasiti rɔ. 2Wo ni wo hɛnkili to sundannu ko ka anu yiya wola bɔnnu na. Mɔgɛ donu ya wo ma tumɛ min, anu ya melikanu yiya, anu ma taran a kalama. 3Wo ni wo hɛnkili to yelela-mɔgɛnu ko iko wo ye anu fɛ yele le la. Wo ni wo hɛnkili to mɔgɔ-tɔrɔnɛnu ko. A ni ma iko wole fanan tɔrɔnɛ anu fɛ le. 4Mɔgɛ bɛɛ ni furi gbiliya. Keinubɛ musinu ni telen anu nyɔgɔn ye dɛɛ! Ado Alla si sɔn-yogoma-tiginu anubɛ yɛlannu kiti. 5Wo ni wo matanka wodi-keni-koe ma. Min bi wo bolo, wo ni wo wasa bawo Alla ara a fɔ ko a ti ma to ka ma boloka ni! 6Nba, ma ni ma yisi latɛgɛ ka a fɔ ko, “N ti kilan bawo Mari le n dɛnbɛnɛ la. Hadama dan si ke nfen mala n na?” 7Wola kun-tigi-fɔlɛ minnu ya wo karan Allala kumɛ la, wo ni wo hɛnkili to wonu ko. Wonu manɛ nya min ha anu fagara, wo ni wo miri wonu ma ka wo sanka anuna dɛnkɛninyɛ ma. 8Yisa Kirasiti ye nya min kunu, a ye wo nya na bi, ado a si to wo nya na burubukai! 9Wo kana sɔn, karan-kurɛnu ni wo labɔ wola kila-telennɛnu fɛ. A fisa, wo sɔndɔmɛnu ta ni gbɛlɛya Allala hinɛ fɛ. Ka a fɔ ko wo ni tɔn bira dɔn-fen-koela ko la, wo ti ko-wo-ko nyinya wo ma. Ado minnu bilanɛ tɔn wonu fɛ, wonu ma dɛnbɛni sɔrɔn wonu tɔ. 10Saraka bɔ tinɛ ye nyɔ Kirasiti ara sarakɛ bɔ min kuma Alla ye mala ko la. Hali saraka masɔlɛ minnu bi wɔlila Alla Bato Bɔn la, dɔn-fan minnu bɔra saraka bɔ tinɛ wo kuma, a ma bɛn wo ni wonu dɔn. 11Yahudiyanuna saraka-masɔla-kun-tigi-wɛ kɛnɛna nala sogo-yele la Sɛnima-Sɛnima-Tinɛ rɔ ka a ma hakɛ-sarakɛ la kɔnɔ sogo-gbuyi wonu mintanta Isirɛla mɔgɛnuna dagɛ kɔma. 12Wo le ya a to, Yisa fanan fagara soe kɔma alako mɔgɛnu ni sɛninya anu hakɛ ma Yisa nyɛrɛ yele fɛ nya min. 13Nba, male wa tɔrɔyɛ sɔrɔn tumɛ min, ma ni ta Yisa wara Yahudiyanu daga tinɛ kɔma alako ma bɛɛsi ni ala miliyɛ wo sɔrɔn ale fɛ. 14Ado so sa ma bolo duninya kɛ rɔ ma si a laban kan min. Male ye so namatoe wo makɔnɔna. 15Nba, ma ye Alla matɔgɔla tuma-wo-tuma min kɛ, ma wa sɔn ata Mariyɛ ma tumɛ min, wo ye sarakayɛ le la Alla ye Yisa baraka rɔ. 16Wo kana nyina ka ko-nyimɛ kɛ wo nyɔgɔn dɛnbɛn tinɛ bawo sarakɛ le wo la min di Alla ye. 17Wo ni wola chɔchi-mɔgɔ-banuna kumɛ bira ka wo famayigi anu ye. Anu bi wo niyi lakandan tinɛ le dɛɛ! Anu sa anu sulenna bawo anu si anu dantɛgɛ Alla ye anuta wɔlɛla ko la. Ni wo ya anuna kumɛ bira, anu si anuna wɔlɛ kɛ sewɛ rɔ. Ni wo ma, anu si a kɛ yisi-magboyɛ la. Ado wo ti wo munanfaga. 18Wo ni to Alla matarala ma ye. Ma lanɛ a la ko ma sɔndɔmɛ gbɛnɛ le feu, bawo ma ye a fɛ ka ko-latelennɛ kɛ wati bɛɛ. 19Nba, n bi wo dama madiyala. Wo ni Alla matara n ye alako Alla ni n nasɛgi wo ma tun tiriya! 20Yisa mara saga-fɛ-birala-wɛ la ata saya le fɛ, habadan-sarama-kan kirita ata yele min fɛ. Alla ara ma Mari Yisa lawuli ka a bɔ furinu tɛma. Alla kelan min bi yisi-kimɛ dila wo ma, 21wo makoe ye min bɛɛ la ka a sako kɛ alamɛ wo ya wo bɛɛ sɔrɔn. Alamɛ Alla ya ata wɔlɛ kɛ wo sɔndɔmɛ rɔ Yisa Kirasiti baraka rɔ, alako wo ni ma iko a ye nyinina a ma nya min. Nba, gbiliyɛ ni di Kirasiti ma tolon! Amina. 22N na kelen nyɔgɛnu, n bi wo madiyala, wo ni wo munyu ka wo tole masɔ makawandili-kumɛ kɛ la. N bara kɛdi min sɛbɛ wo ma kɛ, wo ma yan. 23N bi a fɛ, wo ni a lɔn ko ma na kelen nyɔgɛ Timoti ara bɔ yele la. Ni a nara yona, n tenbi tala wo wara, n si ta a la n bolo. 24Wo ni wola kun tiginu anubɛ Allata mɔgɛ bɛɛ kɔndɔn ma ye. Ma na kelen nyɔgɛ minnu bɔra Itali, wonu fanan bi wo kɔndɔnna. 25Alamɛ Allala hinɛ tora wo dama fɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\