Hiburunu 4

1Nba, Alla ya lanyiri kiri ma ye ko ma si don sulen tinɛ wo rɔ. Ado lanyiri wo tonɛ a ma min kɛ, ma ni a ma ma fɛrɛma ko ma fenfen kana na foo sulan wo la iko ma benbanu. 2Male fanan bara kibara-nyimɛ lamɔɛn iko anu denu. Anu ya karan wo lamɔɛn kɔnɔ wo ma ko-wo-ko nyinya anu ma bawo anu ya a lamɔɛn tumɛ min, anu ma la a la nun ko Alla si a ma, anu ni anu sulen. 3Male min dɛnkɛniyanɛ, male si sulan wo sɔrɔn. Hali Alla ara ban sulen tinɛ wo rabɛnna nun kebi duninya-dan-wati, minnu ma dɛnkɛninya a ma, Alla ya a fɔ wonu denu ye ko, “N yisi bɔnɛ ya n keli ko kɛnu ti don nyamanɛ wo rɔ mumɛ, anu si anu sulen kan min!” 4Sulen-Tele-koe wo sɛbɛnɛ Allata kitabu kan tinɛ do rɔ. A ko, “Alla ya a sulen ala wɔlɛ bɛɛ ma a tele wɔrɔnfila nyɔgɛ ma.” 5Kɛ fanan sɛbɛnɛ. A ko Alla ko, “Kɛnu ti don nyamanɛ wo rɔ anu si anu sulen kan min mumɛ!” 6Minnu fɔlɔn ya kibara-nyimɛ lamɔɛn, wonu ma anu sulen tinɛ sɔrɔn bawo anu ma dɛnkɛninya Alla ma. Kɔnɔ donu bi nyɔ minnu si sulen tinɛ sɔrɔn, yɔ! 7Woletɔ Alla ara tele gbɛrɛ sigi min bi “Bi” la. San siyaman kɔma, a ya wo fɔ Mansa Dawuda baraka rɔ Allata kitabu kan-tina-kelan wo rɔ ko, “Ni wo ya a kuman kan lamɔɛn bi, wo kana ma tengberannu na.” 8Nba, Yasowa ma ke mɔgɛ wonu nadonna Allata lanyiri-nyamanɛ rɔ, anu si anu sulen kan min nun. Ma ya wo lɔn bawo Alla ara tele gbɛrɛla koe fɔ tun wo kɔma. 9Kɛ si a yira ma la ko Allala mɔgɛnu si ke anu sulenna iko Alla ya a sulen a tele wɔrɔnfila nyɔgɛ ma nya min. 10Mɔgɔ wo mɔgɔ wa ata wɔli ban ka don Allata sulen tinɛ, wo si a sulen ala wɔlɛ ma iko Alla ya a sulen atɛ ma nya min. 11Nba, ma ni ma raya worɔ alako ma ni sulen tinɛ wo masɔrɔn. Ma fenfen kana ma kuma-birabɛlɛ la iko anu denu ya a ma nya min. Wo le ya a ma, anu foora Allata sulen tinɛ la. 12Nba, Allata kumɛ ye a niyi la. A sɛnbɛ kolo. A dɛ ye a la ka tenbi faan da filɛ la. A si don mɔgɛ fɛrɛ burɔ pon, ha a sɔndɔmɛ anubɛ niyi ye kan min. A si mɔgɛ tɛgɛ ha fɛrɛ latugun tinɛ anubɛ kolota kɛɛn ye kan min. A ye mɔgɔ-diyana-koenu anubɛ a miriya bɛɛ labɔla gbɛ ma. 13Dali-fan fenfen ti dogon Alla ma. Bɛɛ ye gbɛ rɔ a yala. A ya-makanɛ sanɛ, a kolan ye a la. Ado a fɛrɛ sa fɔ ma dama ni ma dantɛgɛ Alla ye. 14Saraka-masɔla-kun-tigi-wɛ ye ma bolo min bara ta ha Alla yakɔrɔ, Allala dan Yisa kɔni. Nba, ma ara dɛnkɛninya Yisa ma min kɛ, ma ni dɛnkɛninyɛ wo bira ma bolo filɛ la gben! 15Ado mata saraka-masɔla-kun-tigi-wɛ kɛ, a si ke kinikinina mala sɛnbɛbɔninyɛ ma. Mala saraka-masɔla-kun-tigi-wɛ kɛ magbɛrɛnkɛnta nya bɛɛ ma iko male kɔnɔ ale ma hakɛ si kɛ. 16Ma ni na ma sɔ Alla yakɔrɔ yisi-latɛgɛ la. Ma si kinikinɛ anubɛ hinɛ sɔrɔn nyɔ le. Ma makoe wa bila fenfen na tumɛ min, a si ma dɛnbɛ wo la.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\