Hiburunu 6

1Nba, ma ni ta yarɔ kinanuta karan rɔ. Ma ya minnu fɔlɔn karan Kirasiti wara-koe rɔ, ma kana to sɛgila wonu ma. Ma ara ban wo karanna nun alako wo ni wo kan-kɔ sɔ ko-yogomɛ la nya min. Ma ko wo ni to lala Alla la. A ma bɛn, ma ni to kumala wonuna ko la wati bɛɛ. 2Batasi-ko-karan wo, bolo-sa-koe mɔgɔ kuma wo, furi-lawuli-karan wo, Allata-kiti-ko-karan wo, ma kana to sɛgila wonu ma tun. 3Ma ta yarɔ wona! Ado ni Alla sɔnta, ma si wo le ma, yɔ! 4Minnu bi Allata waan rɔ, anu bara ban Allata kɔ-fan anubɛ ata Ni Sɛnimɛ fanan sɔrɔnna nun feu! Anu bara ban a ragbɛla nun ko Allala kumɛ kin. Ado sɛnbɛ min bi nala yarɔ, anu bara wuli wo yenna nun. Ni wonu denu ya anuna dɛnkɛninyɛ boloka gbɛ, anu ti ke sɛgila anu kɔma tun ka tubi a kurɛ la. Wo mani de iko anu bi Allata dan gbangbanna kɔlɔma ma ka a lamiliya gbɛ rɔ tun. 7Mɔgɛ donu mani de iko dugi min bi bandɛ sɔrɔnna duk! Ki-fannu si sabati a tiginu ye, ado Alla ye ata duwɛ layigila dugi wo ma. 8Kɔnɔ ni wɔnɛ anubɛ binyɛ gbansan wulita a rɔ, a ti ko-wo-ko nyinya mɔgɔ ma. Tumado lunyɛ do, Alla si a danka. Ado tɛ si a halaki. 9N diyana-mɔgɛnu, hali ma ara koe kɛnu fɔ wo ye kɔnɔ ma lanɛ wole la gben! Ma ya a lɔn ko wo ye koenu mala iko mɔgɔ-kisinɛnu si a ma nya min. 10Alla telenta. Wo ya wo ta-nyɔgɛnu dɛnbɛ ka keninteyɛ yira anu na min kɛ, ale Alla ti nyina wo ko. Ado ha bi, wo ye wo ta-nyɔgɛnu dɛnbɛna. 11Fananta wo ye wo niyi la, ma ye a fɛ, wo kelen-kelennamɛ-bɛɛ ni to wo rayala dɛɛ. Woletɔ wo yigi ye fan min bɛɛ kuma, wo si wonu sɔrɔn. 12A ma di ma ye, wo ni ma tinya-mansɛ la. Kɔnɔ wo ni ma iko Alla ara lanyiri kiri minnu ye. Anu si anutɛ sɔrɔn dɛnkɛninyɛ anubɛ munyu fɛ. 13Alla ya lanyiri kiri Iburayima ye tumɛ min, a ya a keli ko a ara lanyiri min kiri, a si wo kanbali. Ado mɔgɔ sa min kolo ale ko min kɛ, a ya a keli a nyɛrɛ rɔ. 14Alla ya a fɔ Iburayima ye ko, “N si nta duwɛ layigi i kuma ka i bɔnsɔn lasiyaya. N bara lanyiri wo kiri i ye!” 15Iburayima ya a munyu lanyiri wo kɔrɔ. Woletɔ Alla ya lanyiri min kiri, a ya wo sɔrɔn. 16Kɔnɔ hadama dan tenbi a kelila tumɛ min, a si a keli mɔgɛ do rɔ min kolo ale ko. Kelili wo si a ma, sɔsɔlɛ bɛɛ ni ban anubɛ mɔgɛnu tɛma worɔ. 17Ni Alla ye a fɛ ka a gbɛ minnu ye ko ala lanyiri-latɛgɛnɛ wo ti tinya, a si kelili sa lanyiri wo kuma. 18Ado Alla nyɛrɛ ya ata kelili sa ata lanyiri wo kuma. Fen filɛ kɛnu ti yɛlɛma bawo Alla ti foninyɛ fɔ. Woletɔ male minnu bara ma buri tala a wara la ma latanka koe la, ma si yisi-latɛgɛ sɔrɔn alako yigi min bi ma yarɔ, ma ni wo bira gben! 19Yigi wo ye ma bolo min si ma niyi lakandan, Yisa kɔni. Ale si ke tenbila Sɛnima-Sɛnima-Tinɛ yorolan kɔma min bi Alla Bato Bɔn tɛma Arinyɛni tɔ.. 20Yisa ara ta ma yarɔ nyɔ malela ko la. A ara ma saraka-masɔla-kun-tigi-wɛ la habadan iko Mɛlikisidaki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\