Hiburunu 9

1Alla ya sarama-kan fɔlɛ min kiri anubɛ ata mɔgɛnu tɛma, tɔn siyaman bi a rɔ mɔgɛ si a bato nya min. Hadama dannu si Allata fani-bɔn sɔ nya min, anu si a lawɔli nya min, wo bɛɛ sɛbɛnɛ tɔn wonu tɔ. 2Woletɔ anu ya fani-bɔn sɔ. Bon wo burɛ faranɛ fila la yorolan la. Dinkira-fɔlɛ tɔgɔ le, “Kan-Tina-Sɛnimɛ.” Lɛnpu anubɛ tebulu ye nyɔ burɔ. Biredi min dantɛgɛnɛ Alla ma siginɛ tebulu wo kuma. 3Yorolan kɔma, nyɔ tɔgɔ le, “Sɛnima-Sɛnima-Tinɛ.” 4Isɛnti mintan tinɛ min nadannɛ sɛnɛ la, anubɛ tɔn-kenkirɛ siginɛ nyɔ burɔ. Sɛnɛ nɔrɔnnɛ kenkirɛ wo bɛɛ ma. Dɔn-fan min tɔgɛ “Allata biredi,” wo ye sɛnɛ-dagɛ rɔ. Sɛnɛ-dagɛ wo ye kenkirɛ wo burɔ anubɛ Arunata sewuri min ya a matii anubɛ kuru-walan filɛ sarama-kan sɛbɛnɛ minnu ma. 5Melikala muninyɛnu sɔnɛ kenkirɛ wo da-latogɔn kuma. Wonu bi Allata gbiliyɛ yirala. Anu kanbannu tafulennɛ kenkirɛ da-latogɔn kuma mɔgɛnu hakɛ yama si togon kan min. Hali n ma koe wo bɛɛ faranfasi kelen-kelenyɛ ma kaka. 6Wonu bɛɛ siginɛ fani-bɔn burɔ a kilɛ fɛ tumɛ min, saraka masɔlɛnu si don fani-bɔn dinkira-fɔlɛ wo burɔ tele-wo-tele ka anuta wɔlɛ kɛ nyɔ. 7Kɔnɔ fɔ saraka-masɔla-kun-tigi-wɛ kelen pe, wo le si don fani-bon-burɔtɛ wo burɔ. Ado a si don nyɔ iko kelen pe san kɔrɔ. A tenbi donna fɔ a ni don saraka-yele la a bolo. Mɔgɛnu ma hakɛ minnu nawuli a ma, a ye yele wo bɔla Alla ye a nyɛrɛta hakɛla ko la anubɛ mɔgɛnutɛ. 8Allata Ni Sɛnimɛ ye a lagbɛla kɛ le fɛ ko fananta fani-bon-kɔrɔmɛ sɔnɛ, Sɛnima-Sɛnima-Tinɛ kilɛ min manɛ iko Arinyɛnɛ ta kilɛ, wo la ma ka wɛ. 9Misalɛ le kɛ la ka a bɛn wati kɛ ma. Wo kɔrɛ le ko kɔ-fan anubɛ sarakɛ minnu dinɛ Alla ma, wonu ti ke a batolɛnu sɔndɔmɛ sɛninyala 10bawo wonu bi dɔn-fen-koe anubɛ minni-fen-koe anubɛ fɛrɛ-sɛninya-koe denuna ko la dɔrɔn. Tɔn le wonu na dɔrɔn minnu siginɛ ha Alla ni koe bɛɛ yɛlɛma tumɛ min. 11Fen-nyimɛ minnu bi nyɔ kaka, Kirasiti nara tumɛ min, a nara saraka-masɔla-kun-tigi-bayɛ la wonu denu kuma. A ye wɔlila fani-bɔn min na, wo kolo, ado a kanbalita feu! Mɔgɔ ma a ladan, ado duninya kɛta ma wo la. 12Kirasiti donta Sɛnima-Sɛnima-Tinɛ rɔ iko kelen pe ka dan wo ma. A ma baa-yele anubɛ tura-yele bɔ sarakayɛ la. A ya a nyɛrɛ yele le bɔ ka kisi-koe sɔrɔn ma ye wo fɛ habadan! 13Sarama-kan-kɔrɔmɛ wati rɔ, baa-yele wo, tura-yele wo, ninki-den-mintannɛ ta-gbangban wo, wonu purupuruta mɔgɔ-sɛninyabɛlɛnu ma alako anu si sɛninya nya min. 14Nba, ni tonyɛ le wo la, kumanato Kirasiti yele ma. Wo tenbira wonu na pon! A ya a nyɛrɛ niyi ni ka wo ma saraka-kanbalinɛ la Alla ye ata Ni Sɛnimɛ baraka rɔ. A yele si ma sɔndɔmɛ sɛninya. Ado ma ti to kɛwɔli-fuyinu mala kɔnɔ ma si mata wɔlɛ kɛ Alla nimɛ ye kaka. 15Kirasiti ye sarama-kan-kurɛ rabɛnna Alla anubɛ ata mɔgɛnu tɛma. Kirasiti ya wo ma alako minnu kelenɛ Alla bolo, Alla ya lanyiri kiri habadan duwɛ minna ko la, wonu si wo sɔrɔn. Minnu bara sarama-kan-kɔrɔmɛ tinya hakɛ fɛ, Kirasiti fagara alako wonu ni hɔrɔya nya min. 16Ni min bara kɛɛ-fara-kɛdi sɛbɛ, fɔ sereyɛ ni bɔ ko wo tigi ara faga. 17A sɛbɛlɛ kɛndɛ tumɛ min, kɛɛ-fara-kɛdi ti ko-wo-ko nyinya mɔgɛ ma. A ti ko-wo-ko nyinya fɔ a sɛbɛlɛ wa faga. 18Wo le ya a to, hali sarama-kan fɔlɔtɛ kɛ ti ko-wo-ko nyinya mɔgɛ ma, ni kolo-fan ma faga ka a yele bɔ sarakayɛ la. 19Nɛbi Musa ya tɔn bɛɛ rakaran mɔgɛnu ye iko a sɛbɛnɛ Allata tɔn rɔ nya min. Wo kɔma, a ya tura-yele bi anubɛ baa-yele ka wonu tabasan yi la. A ya yanba-kunyɛ bi min tɔgɛ hisɔpu anubɛ saga-siyi anu bara min nawulen alako a si yele wo purupuru Tɔn Kitabu anubɛ mɔgɛ bɛɛ ma nya min. 20Nɛbi Musa ko, “Yele kɛ si ma sarama-kan-kiri-fan la wobɛ Mari tɛma.” 21A ya yele purupuru fani-bɔn fanan ma wo nya le anubɛ fan wonu bɛɛ ma anu bi min bila Allata fani-bɔn la. 22Nba, fan bɛɛ ni sɛninya yele la iko tɔn ya a fɔ nya min. Ado ni yele ma bɔ, hakɛ ma ti koto mumɛ! 23San kolela muninyɛ le koe wonu na. Ado fɔ koe wonu ni sɛninya wo nya na le. Kɔnɔ san-koleta koenu nyɛrɛ makoe ye saraka-bɛrɛ la minnu tenbira doi wonu na. 24Kirasiti ma don Kan-Tina-Sɛnimɛ rɔ min nadannɛ hadama-dan bolo. Min bi Arinyɛni tɔ, fani-bɔn wola muninyɛ le wo la dɔrɔn. Kirasiti tara Arinyɛnɛ nyɛrɛ le tɔ, a ye Alla yakɔrɔ kan min kaka ma dɛnbɛn koe la. 25San-bo-san, Yahudiyanuna saraka-masɔla-kun-tigi-wɛ si don Sɛnima-Sɛnima-Tinɛ rɔ sogo-yele la a bolo. Kɔnɔ Kirasiti ma don ka a nyɛrɛ bɔ sarakayɛ la kinyama siyaman. 26Ni wo mara nun, kebi duninya danta tumɛ min, a si tɔrɔ siyaman. Kɔnɔ a wati-kanbalinɛ, Yisa nara iko kelen pe ka dan wo ma ka a nyɛrɛ ma sarakɛ la alako mɔgɛnu hakɛnu ni ban feu! 27A fɛrɛ sa fɔ mɔgɛ bɛɛ ni faga iko kelen pe, wo kɔma, Alla ni anu kiti tɛgɛ. 28Kirasiti fanan mara sarakɛ la wo nya na le iko kelen pe. A ya mɔgɔ siyamanta hakɛ dunɛ bi anu ye. A wa na a fila nyɔgɛ rɔ, a sa nala hakɛla ko la tun. Minnu bi gbaranna a na-koe la, a si wonu denu kisi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\