Yɔni 10

1Yisa ko, “N bi tonyɛ fɔla wo ye, mɔgɔ min ti don saga-kulɛ la a dɛ la, fɔ ka yɛlɛ a ma kilɛ dogbɛrɛ fɛ, kankan anubɛ bui-ma-kɛlɛ le ale la. 2Kɔnɔ mɔgɛ min bi donna a dɛ la, saga-fɛ-biralɛ le wo la. 3Da-kandannɛ si dɛ laka a ye. A wa ala sagɛnu kele anu tɔgɛ la tumɛ min, anu si a kan lamɔɛn. A si anu nabɔ. 4A wa anu nabɔ tumɛ min, a si sɔ anu yarɔ. Ado sagɛnu si bila a fɛ bawo anu ya a kan lɔn. 5Anu ti bila mɔgɔ gbɛrɛkɛ fɛ fɔ ka anu buri a kɔrɔ bawo anu ma a kan lɔn.” 6Yisa ya tili kɛ tɛgɛ anu ye kɔnɔ a ye min fɔ tinɛ, anu ma wo nya-yen. 7Wo le ya a ma, Yisa ya a fɔ anu ye tun ko, “N bi tonyɛ fɔla wo ye, saga-kulɛla don-dɛ le nde la. 8Min bɛɛ nara nde yarɔ, kankan le wonu na anubɛ bui-ma-kɛlɛnu. Kɔnɔ sagɛnu ma anu tole masɔ wonu kan la. 9Nde le anu don dɛ la. Min ba don nde fɛ, wo si kisi. A si ta-ni-sɛgi kɛ a de-nyini tinɛ. 10Kankan sa nala fenfenna ko la fɔ kankanyɛ anubɛ fagalɛ anubɛ tinyalɛ. Nde nara alako anu ni ni-kurɛ sɔrɔn. Ado anu si a sɔrɔn bui! 11“Saga-fɛ-birala-nyimɛ le nde la. Saga-fɛ-birala-nyimɛ si sɔn ka faga ala sagɛnuna ko la. 12Min bi a sarɛ birala dɔrɔn, mintan ma sagɛnu na kɔni, saga-fɛ-birala-bɛrɛ ma wo la. Wo wa suluki yen nala tumɛ min, a si anu boloka ka a buri. Nba, suluki si sagɛ do bira ka a toenu tanyɛnsɛn. 13Min bi a sarɛ birala dɔrɔn, wo si a buri bawo a ye a sarɛ nyinina dɔrɔn! Ala ko sa sagɛnuna ko rɔ. 14“Saga-fɛ-birala-nyimɛ le nde la. N Fa Alla ya nde lɔn nya min, nde fanan ya a lɔn wo nya le. Ado n ya nna sagɛnu lɔn wo nya na le. Anu fanan ya nde lɔn. N si sɔn ka faga anuna ko la. 16Saga dogbɛrɛnu bi n bolo minnu sa saga-kulɛ kɛ rɔ. Fɔ n ni na wonu fanan na. Anu si anu tole masɔ n kan la. Wonu si ma kurun kelen na saga-fɛ-birala kelan wo kɔrɔ. 17“N Fa Alla ya n keni bawo n si n niyi ni alako n ni a sɔrɔn tun. 18Mɔgɔ wo mɔgɔ ti n niyi bi n bolo. N si n niyi ni n sako la. Sɛnbɛ ye n bolo ka n niyi ni. Sɛnbɛ ye n bolo ka a bi tun. N Fa Alla ara n sɔ kɛnu ma tinɛ.” 19Nba, dan-nafarɛ kɛra Yahudiyanu tɛma tun kumɛ kɛnuna ko la. 20Anu siyaman ya a fɔ ko, “Nyinatoe le! A ara yuwaya! Mɔgɔ si a tole masɔ wo la nfenna?” 21Kɔnɔ dogbɛrɛnu ya a fɔ ko, “Nyinato ti kuma ka! Nyinɛ si fiyɔn yɛ laka, wa?” 22Alla Bato Bɔn dantɛgɛ tumɛ ma, wo ladiyɛ kɛra Yerusalɛm dafere-kima-wati le ma nun. 23Yisa ye tenbila nun tenbi-bolɔn la min tɔgɛ Mansa Silamɛnitɛ. 24Mɔgɛnu nadɛnnɛ ala foolɛ rɔ tumɛ min, Yahudiyanu ko, “I si sikɛ kɛ bɔ ma rɔ tumɛ nyamintan? I ni tonya-bɛrɛ fɔ ma ye. Alla ya mɔgɛ min yabɔ ma kisi-koe la, wo le ile la, wa?” 25Yisa ya anu yabi ko, “N bara ban wo fɔla wo ye nun kɔnɔ wo ma la n na. N ya kɛwɔlɛ minnu kɛ n Fala sɛnbɛ rɔ, kɛwɔlɛ wonu fanan bi sereyɛ bɔla nna ko la. 26Kɔnɔ wo ti la n na bawo nna sagɛnu ma wole la. 27Nna sagɛnu si anu tole masɔ n kan la. N ya anu lɔn. Ado anu si bila n fɛ. 28N si habadan-nimayɛ di anu ma. Anu ti halaki mumɛ! Mɔgɔ wo mɔgɔ ti ke anu fɔrɔnna n bolo. 29N Fa Alla min ya anu don n bolo, wo kolo bɛɛ ko. Nba, mɔgɔ wo mɔgɔ ti ke anu fɔrɔnna n Fa Alla bolo. 30Mabɛ n Fa, kelen de ma la.” 31Yahudiyanu ya kurinu bi tun ko ka a mabon. 32Yisa ya a fɔ anu ye ko, “N Fa ya n sɔ ka kɛwɔli-nyimɛ siyaman kɛ wo ye. Wo ya wonu yen serr! Kɛwɔli-nyimɛ kɛ bɛɛsi rɔ, wo ye nyinina n mabonna nyamintanna ko la?” 33Yahudiyanu ya a yabi ko, “Ma sa i mabonna ila kɛwɔli-nyima-fenfenna ko la. Ma ye i mabonna bawo i ye Alla lafɛyala! Mɔgɛ le ile la dɔrɔn kɔnɔ i ye i nyɛrɛ mala Alla la!” 34Yisa ya anu yabi ko, “A sɛbɛnɛ wola tɔn kitabu rɔ ko Alla ko Allala Dannu de wole la. 35Ma ya a lɔn ko min sɛbɛnɛ Allata kitabu rɔ, tonyɛ le wo la tɛban! Nba, Allala kumɛ dira mɔgɛ minnu ma, Alla ya a fɔ wonu ma ko Allala Dannu. 36Nba, nde don! N Fa ya n sɛninya ka n sɔ duninya kɛ rɔ. N ya a fɔ min kɛ ko Allala dan le nde la, wo ye a fɔla kama worɔ ko n bi n ya-donna Alla la? 37Nba, ni n sa n Fala kɛwɔlɛnu kɛla nun, wo kana la n na worɔ. 38Kɔnɔ ni n ya n Fala kɛwɔlɛnu kɛ, a kakɛn, wo ni la kɛwɔli wonu denu na. Wo ni la wonu na, hali wo ma la nde la. Wo si a lɔn worɔ ko n Fa ye nde rɔ. Nde fanan bi ale rɔ.” 39Anu ya anu taya a bira koe ma tun kɔnɔ a tununta anu ma ka ta a ye. 40Wo kɔma, Yisa tenbira Yorodan bɛ kɔma tun, Yɔni ya batasili kɛ kan min nun. A tora nyɔ. 41Mɔgɔ siyaman nara a wara nyɔ. Anu ko, “Yɔni ma kabana-ko-wɔli fenfen kɛ kɔnɔ a ya koe min bɛɛ fɔ kei kɛla ko la nun, tonyɛ le.” 42Mɔgɔ siyaman dɛnkɛninyara a ma nyɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\