Yɔni 11

1Kei do siginɛ Bɛtani soe burɔ Yudiya nyamanɛ rɔ, a tɔgɛ Lasarasi. A kirayara. A tirisan-musinu Mariyama anubɛ Marata siginɛ nyɔ fanan. (Mariyama kɛ le ye nala sɛnti-da-gbɛlɛ sosala Mari kian ma ka a mafiran a nyɛrɛ kun-sigi la.) 3A tirisan-musinu ya kilayɛ lata Yisa ma Kalili sigisɔn rɔ ko, “Mari, i diyana-mɔgɛ kirɛ le.” 4Yisa ya wo lamɔɛn tumɛ min, a ko, “Lasarasila kirayɛ ti a laban sayɛ ma. Kɛ mara alako Alla ni gbiliyɛ sɔrɔn. Alla si gbiliyɛ di ala dan ma kirayɛ kɛ fɛ.” 5Marata anubɛ a na kelen nyɔgɛ musi anubɛ Lasarasi di a ye kɔnɔ hali wo, 6a ya a lamɔɛn tumɛ min ko Lasarasi kirɛ le, a ya tele fila bɔ nyɔ tun. 7Tele filɛ wo kɔma, a ya a fɔ ala karan dannu ye ko, “Ma sɛgi wona Yudiya nyamanɛ rɔ.” 8Ala karan dannu ya a yabi ko, “Karan-mɔgɔ, a ma wati-yan bɔ, Yahudiyanu bi a fɛ ka i mabon kuri la nyɔ. I ye a fɛ, i ni sɛgi nyɔ tun?” 9Yisa ko, “Ka a bɔ tele bɔɛ ha tele yigi, hawa tan-ni-fila le ma? Nba, ni mɔgɔ tagamanta tele rɔ, a ti a kian latugu bawo a ye duninya-waan le yenna. 10Kɔnɔ ni a tagamanta suyi rɔ, a si a kian latugu bawo waan sa a bolo.” 11Wo kɔma, Yisa ya a fɔ anu ye tun ko, “Ma diyana-mɔgɛ Lasarasi ara kinɔgɔ kɔnɔ n si ta a lakunden.” 12Karan dannu ya a yabi ko, “Mari, ni a ye kinɔgɔ le tɔ, a si na kɛndɛya worɔ.” 13Kɔnɔ Yisa ya wo fɔ ka a bɛn ale Lasarasila sayɛ le ma nun. Karan dannu miriya ko a ye kinɔgɛ le dɔrɔn ma. 14Woletɔ Yisa ya a ragbɛ anu ye ko, “Lasarasi ara lakiraya. 15Kɔnɔ n sewara wole, nna karan dannuna ko la bawo n sa nyɔ nun. Kɛ si a ma, wo ni la n na. Ma ta a wara wona.” 16Tamasi, anu bi min kelela ko fɛran, wo ya a fɔ a karan-den-nyɔgɛnu ye ko, “Ma bila Yisa fɛ wona. Ma ni ta faga karan-mɔgɛ fɛ nyɔ!” 17Yisa nara tumɛ min, a ya a taran, Lasarasila togɔn ara tele nani bɔ. 18Bɛtani anubɛ Yerusalɛm tɛmɛ ma mɛli fila bɔ. 19Yahudiya siyaman bara na nun Mariyama anubɛ Marata na kelen nyɔgɛ sa-kɔndɔli kɛ tinɛ. 20Marata ya a lamɔɛn tumɛ min ko Yisa ye nala, a tara a labɛn tinɛ. Kɔnɔ Mariyama tora bɔn la. 21Marata ya a fɔ Yisa ye ko, “Mari, ni i ye yan nun, n tirisan ti faga nun! 22Kɔnɔ hali kaka, n ya a lɔn ko i wa Alla matara ko-wo-ko la, a si wo ma i ye.” 23Yisa ya a fɔ a ye ko, “I na kelen nyɔgɛ si wuli tun ka a niyi lafɛ.” 24A ya ale musi yabi ko, “N ya a lɔn ko tele-laban-lun, a si wuli ka a niyi lafɛ.” 25Yisa ya a fɔ a ye ko, “Nde ye furinu nawulila ka niyi di anu ma. Min ba dɛnkɛninya n ma, hali a fagara, wo si sɛgi a niyi la. 26Ado minnu bara habadan-nimayɛ sɔrɔn bawo anu dɛnkɛninyara n ma, wo ti halaki mumɛ! I lara wo la?” 27Marata ya a yabi ko, “Ɔnde, Mari, n bara la a la ko Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ min si ma kisi, wo le ile la, Allata dan kɔni. Nɛbinu ya i lana-koe fɔ duninya kɛ rɔ nun.” 28Marata ya kɛ fɔ tumɛ min, a sɛgira a na kelen nyɔgɛ musi Mariyama kelela dogɔn rɔ. Marata ya a fɔ a ye ko, “Karan-mɔgɔ ye yan. A ye i manyinikala.” 29Mariyama ya wo lamɔɛn tumɛ min, a wulita tiriya ka ta a labɛn. ( 30Yisa ma ke wɛ soe burɔ nun. Marata ya a taran kan min, a ye nyɔ fɔlɔn.) 31Yahudiya minnu bi bɔn la Mariyama kɔndɔn tinɛ nun, wonu ya a yen tumɛ min ko Mariyama ara a lasɔ tiriya ka bɔ, anu bilara a fɛ. Anu miri nun ko a ye tala kanbɛ dɛ la ka di nyɔ. 32Yisa ye kan min, Mariyama ya a yen tumɛ min, a ya a sa a kɔrɔ. A ko, “Mari, ni i ye yan nun, n tirisan ti faga nun!” 33Yisa ya a yen dila. Yahudiya minnu nara a fɛ, wonu fanan bi dila. A yisi lafinta ha ka a tɔrɔ. 34A ya anu manyinika ko, “Wo ya a togon mi?” Anu ya a yabi ko, “Mari, na a mafɛlɛn.” 35Yisa dira. 36Woletɔ Yahudiyanu ko, “Wa a mafɛlɛn, ba! Kɛ si a yira ma la Lasarasi di a ye nya min” 37Kɔnɔ donu ko, “Ale le ma fiyɔn yɛ laka nun? A ti ke a mala nun ko Lasarasi fanan kana faga?” 38Yisa yisi lafinta tun. A tara kanbɛ dɛ la. Faran le nun. Kuri siginɛ nyɔ dɛ la. 39Yisa ko, “Wa kuri bɔ a dɛ la!” Lasarasi min faganɛ, wo tirisan-musi, Marata ya a yabi ko, “Mari, kɔnɔ a tunu-sumɛ ye bɔla kɔrɛ! A togɔn ara tele nani bɔ!” 40Yisa ya a fɔ a ye ko, “N ma a fɔ i ye nun ko ni i dɛnkɛninyara, i si Allala gbiliyɛ yen?” 41Anu ya kuri bɔ a dɛ la. Yisa ya a yɛ layɛlɛ san ma, a ko, “N Fa, n bi baraka birala i ye bawo i si i wɔlɔ matɔlɔ n na. 42N ya a lɔn ko i wɔlɔ matɔlɔnɛ n na tuma-wo-tuma kɔnɔ n bi kɛ fɔla mɔgɛ kɛnu denuna ko la yan. Woletɔ anu si la a la ko ile le ya n sɔ.” 43A ya kɛ fɔ tumɛ min, a ya kelelɛ kɛ a kulu mayɛlɛnɛ la, a ko, “Lasarasi, i lawuli! Bɔ luyi ma!” 44A bɔra faran rɔ. A bolenu anubɛ a kiannu makirinɛ kasankɛ la. A kunyɛ fanan makirinɛ kasankɛ la. Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Wa kasankɛ bɔ a ma. A ni ta.” 45Yahudiya siyamɛ minnu nara Mariyama kɔndɔn tinɛ, Yisa ya min kɛ, wonu ya wo yen. Ka a tɛgɛ wo ma, anu dɛnkɛninyara a ma. 46Kɔnɔ donu sɛgira Farisinu barɛ. Yisa ya min kɛ wo la, anu ya wo fɔ anu ye. 47Woletɔ Farisinu anubɛ saraka-masɔla-wɛnu ya Yahudiya mɔgɔ ba wonu nadɛn. Anu ko, “Ma si nfen ma? Kei kɛ ye kabana-ko-wɔlɛ min bɛɛ kɛla, 48ni ma ya a to ka, mɔgɛ bɛɛ si dɛnkɛninya a ma. Romu sɛnbɛ-tiginu si wuli ka mala Bato Bɔn tinya anubɛ ka mala mɔgɛ bɛɛ lato dogbe!” 49Anuna mɔgɔ ba min tɔgɛ Kayafasi, wo ye saraka-masɔla-kun-tigi-wɛ la wo san la. Wo ya a fɔ ko, “Kuntan le wo damasi la! 50Wo ma a lɔn ko yanni mala mɔgɛ bɛɛ la ni to, a fisa, mɔgɔ kelen ni faga mɔgɛ bɛɛla ko la?” ( 51A ma kɛ fɔ a nyɛrɛta miriya ma kɔnɔ ale le ye saraka-masɔla-kun-tigi-wɛ la wo san la min kɛ, a ye wɔlɔyiyɛ kɛla Yisala sayɛ ma Yahudiyanuna ko la. 52Ado a sa fagala Yahudiyanu dɔrɔnna ko la. Kɔnɔ a si faga alako Allala mɔgɛ bɛɛ min tanyɛnsɛnnɛ, a si wonu nadɛn kan-tina-kelen ka anu ma kelen na.) 53Nba, ka a dabira wo tele ma, Yahudiya mɔgɔ banu ya Yisa faga koe rabɛn. 54Woletɔ Yisa ma tagama gbɛ rɔ Yudiya nyamanɛ rɔ tun kɔnɔ a wulita ka ta kan tinɛ do rɔ, soe do rɔ min tɔgɛ Ifɛrɛm wula-da-rakolɔn dafɛ. Anubɛ ala karan dannu tora nyɔ. 55Yahudiyanuna Kanan-Ko-Ladiyɛ ara gbɛrɛn nun. Yanni ladiyɛ wo ni ke, mɔgɔ siyaman bɔra so gbɛrɛnu tɔ ka ta Yerusalɛm anu sɛninya tinɛ. 56Mɔgɛnu tora Yisa nyinina. Nba, anu ya anu kundɛn Alla Bato Bɔn la tumɛ min, anu ya anu nyɔgɔn manyinika ko, “Wo miriya ye kama? Wo miri ko a si na ladiyɛ kɛ rɔ, wa?” 57Saraka-masɔla-wɛnu anubɛ Farisinu bara a fɔ nun ko Yisa ye kan tinɛ min, ni mɔgɔ wo mɔgɔ ya wo lɔn, a ni wo fɔ anu ye. Woletɔ anu si a bira.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\