Yɔni 12

1Kanan-Ko-Ladiyɛ ara to tele wɔrɔ, Yisa tara Bɛtani soe burɔ. A ya Lasarasi min nawuli ka bɔ furinu tɛma, a tara wo warɛ. 2Anu ya kima te a ye nyɔ. Marata ya anu dɛnbɛ ka kima wo rafara anu tɛma. Yisa anubɛ minnu bi fen dɔnna tebulu dafɛ, Lasarasi ye wonu tɛma nun. 3Nba, Mariyama ya sɛnti-da-gbɛlɛ kilasi kelen bi min tɔgɔ naradi ka a sosa Yisa kian ma. A ya anu mafiran a nyɛrɛ kun-sigi la. Sɛnti-suma-diyamɛ wo ya bɔn wo bɛɛ bira-a-la tɛrr! 4Kɔnɔ mɔgɔ kelen bi Yisala karan dannu tɛma, Yudasi Yisikariyɔti min si na Yisa maburi kɔni, kɔnɔ tɔ-a-la, wo ya a fɔ ko, 5“Nfenna mɔgɔ ma sɛnti kɛ feri wodi ba la ka wo di bolo-kolɔnnu ma? Wo sɔnkɛ si san kelen nyɔgɔn sarɛ bɔ.” 6Yudasi ma kɛ fɔ bawo a ye hɔnna bolo-kolɔnnu na kɔnɔ bawo kankan le ale la nun. Ado ale le ye wodi-bɔrɛ dununa karan dannu ye. Nba, a ye do bila wodi wo rɔ nun a nyɛrɛ makoe la. 7Kɔnɔ Yisa ko, “Fara musi wo la! A ya sɛnti kɛ lamara nna sayɛla ko la nun. 8Bolo-kolɔnnu bi wo fɛ tuma-wo-tuma kɔnɔ nde ti to wo fɛ wati bɛɛ.” 9Yahudiya-nyama-ba ya a lamɔɛn ko Yisa ye Bɛtani, woletɔ anu tara nyɔ. Anu ma ta Yisa yen koe la dɔrɔn! Anu tara Lasarasi yen koe la fanan, Yisa ya min nawuli ka bɔ furinu tɛma. 10Nba, saraka-masɔla-wɛnu ya Lasarasi faga koe fanan tabɛn 11bawo Yahudiya siyaman bi anu denu bolokala nun ka dɛnkɛninya Yisa ma ka a bɛn Lasarasi lawuli koe ma. 12Wo banda kɛ, nyama-wɛ minnu nara Kanan-Ko-Ladiyɛ rɔ, wonu ya a lamɔɛn min kɛ ko Yisa ye nala Yerusalɛm, 13anu ya tin-yanbɛnu bi ka ta a labɛn tinɛ. Anu bi a fɔla kan ba la ko, “I ni sɛnɛ! Min bi nala Mari tɔgɛ rɔ, Allata duwɛ ni to wo kuma! Allala duwɛ ni to Isirɛla mansɛ fɛ!” 14Yisa ya sofɛli-bulan yen ka a sigi wo la iko a sɛbɛnɛ Allata kitabu rɔ nya min nun ko, 15“Yerusalɛm mɔgɛnu, wo kana kilan! Wola Mansɛ ye nala wo wara kaka, a siginɛ sofɛli-bulan la.” 16Kɔnɔ wo wati ya a taran, ala karan dannu ma kɛ nya-yen. Yisa wulita furinu tɛma tumɛ min ka ata gbiliyɛ sɔrɔn, anu hɛnkili bilara ko kɛ bɛɛ sɛbɛnɛ Allata kitabu rɔ. Ado anu bara a yen ko wo bɛɛ mara a ye. 17Minnu bi nyɔ nun, Yisa ya Lasarasi kele tumɛ min ka bɔ kuru-kanbɛ rɔ, wonu bi wo rakaranna mɔgɛnu ye min mara. 18Nyama tara a labɛn bawo anu bara a lamɔɛn ko a ara kabana-ko-wɔlɛ kɛ. 19Farisinu ya a fɔ anu nyɔgɔn ye ko, “Wo ma a yen, ma sa a nɔla hali! A mafɛlɛn, duninya-mɔgɛ bɛɛ bilanɛ a fɛ!” 20Ladiyɛ kɛ wati rɔ, sibolo gbɛrɛ donu bi anu tɛma nun minnu tara batoli kɛ tinɛ Yerusalɛm. 21Anu nara Filipi wara, min bɔra Bɛti-Sayida soe burɔ Kalili sigisɔn rɔ. Anu ko, “N fa, ma nara Yisa yen koe rɔ.” 22Filipi tara a fɔ Anduru ye. Anu filɛ bɛɛ tara ka wo fɔ Yisa ye. 23Yisa ya anu yabi ko, “Nde, Hadama danta gbiliya-wati ara gbɛrɛn. 24N bi tonyɛ fɔla wo ye, sugu-kolo kelen ti siyaya fɔ ni anu ya a ki dugi rɔ. Ado anu ba a ki dugi rɔ, a si ma iko a ara faga. Wo kɔma, a si fɛrɛn ka siyaya. 25Ni min ya a nyɛrɛ niyi keni, wo si na foo a niyi la. Kɔnɔ ni min niyi gboyara a ye duninya kɛ rɔ, wo ti foo a niyi la habadan! 26Ni min bi a fɛ ka wɔli n ye, fɔ wo ni bila n fɛ. Woletɔ n bi kan min, nna wɔli kɛlɛ si taran n fɛ nyɔ. Min ba wɔli n ye, n Fa Alla si gbiliyɛ di wo tigi ma.” 27Yisa ko, “N yisi tɔrɔnɛ kaka. N si nfen fɔ? N kana a fɔ ko, ‘N Fa, i yandi, tɔrɛ kɛ kana na n ma.’ Ado n nara wo lela ko la. 28E n Fa, ila gbiliyɛ yira mɔgɛnu na!” Wo kɔma, kuman kan bɔra Arinyɛni tɔ, a ko, “N bara ban nna gbiliyɛ mayirala mɔgɛnu ye nun. Ado n si a mayira tun.” 29Nyama min sɔnɛ nyɔ, wonu ya kuman kan kɛ lamɔɛn. Anu ko, “San ara sɛrɛn!” Donu ko, “Melika ara kuma a ye!” 30Kɔnɔ Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Kuman kan kɛ ma bɔ ndela ko la nun, fɔ wolela ko la. 31“Duninya-mɔgɛnu kiti-tɛgɛ-tumɛ ara ke. Dɛnkɛninyabɛlɛnuna kun tigi gben-tumɛ ara ke. 32Anu ba n nayɛlɛ san ma tumɛ min ka bɔ duninya kɛ rɔ, n si mɔgɛ bɛɛ madon n na.” ( 33A ya kɛ fɔ alako ka ala saya-tɔrɔya-su ragbɛ anu ye.) 34Nyama ya a yabi ko, “A sɛbɛnɛ mala tɔn rɔ ko Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ si to habadan! Ile ye a fɔla kama worɔ ko ale, Hadama dan la ni yɛlɛ san ma? Hadama dan kɛ ye yon na?” 35Yisa ya anu yabi ko, “Waan si to wo fɛ watini fɔlɔn. Yanni pinpi ni burun wo ma, wo ni to tagamana waan wo rɔ. Ado min bi tagamana pinpi rɔ, wo ma a ta tinɛ lɔn. 36Nba, wo ni dɛnkɛninya waan wo ma, a ye wo fɛ tumɛ min, woletɔ wo si ma waanta mɔgɛnu na.” Yisa banta kɛ fɔla tumɛ min, a tara kan tinɛ do rɔ mɔgɛnu ti a yen kan min. 37A ara kabana-ko-tamasere kɛ bɛɛ kɛ anu yala kɔnɔ hali wo, anu ma dɛnkɛninya a ma. 38Wo mara alako Nɛbi Aiseya ya min sɛbɛ, wo ni bɔ a la ko, “Mari, yon bara la mala kumɛ la? I wara ila sɛnbɛ-makawanɛ mayira yonnu ye?” 39Wola ko la, anu ma ke lala a la bawo Nɛbi Aiseya ya a sɛbɛ fanan ko, 40“Alla ara anu fiyonya alako anu kana fen yen. A ara anu yisi gbɛlɛya alako anu hɛnkili kana ko nya-yen. Wo le si a ma, anu ti na a wara anu nakɛndɛya koe la.” 41Nɛbi Aiseya ya kɛ sɛbɛ bawo Alla ya Yisala gbiliyɛ yira a la nun ka ala koe sɛbɛ. 42Hali wo, Yahudiyanuna kun tigi siyaman dɛnkɛninyara Yisa ma. Kɔnɔ anu ma sisi a fɔla gbɛ rɔ Farisinuna ko la alako wonu kana anu gben dina-bɔn la. 43Mɔgɔta matɔgɔlɛ di anu ye Allata matɔgɔlɛ ko. 44Yisa kumara a kulu mayɛlɛnɛ la ko, “Min ba dɛnkɛninya n ma, a ma dɛnkɛninya nde ma dɔrɔn, fɔ min ya n sɔ fanan. 45Ni wo ara nde yen, wo ara wo fanan yen min ya n sɔ. 46N nara duninya rɔ iko waan. Min ba dɛnkɛninya n ma, wo tigi ti to pinpi rɔ. 47Min ba nna kumɛ lamɔɛn kɔnɔ a ma a bira, n ti wola kiti tɛgɛ bawo n ma na duninya kɛ rɔ mɔgɛnu yiliki tinɛ, fɔ ka anu kisi. 48Min ba a ban n na, ado a ma nna kumɛ bira, nna kumɛnu si ma kiti-tɛgɛlɛ la min si wo tigi yiliki. N bi kumɛ minnu fɔla, wonu denu si wo tigi yiliki tele-laban-lun! 49Tonyɛ le kɛ la bawo n ma kuma n nyɛrɛta sɛnbɛ la kɔnɔ n Fa min ya n sɔ, wo ara wo bɛɛ fɔ n ye nun. 50N ya a lɔn ko n Fala kumɛ si habadan-nimayɛ lana mɔgɛnu ma. A ara min bɛɛ fɔ, wo le wonu na n Fa ya min fɔ n ye.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\