Yɔni 18

1Yisa banta madiyalɛ kɛ kɛla tumɛ min, anubɛ ala karan dannu tara ka Kidirɔn yi tɛgɛ. Ki-fannu bi kan tinɛ wo rɔ. Yisa anubɛ ala karan dannu donta ki-fan wonu kɔrɔ. 2Yudasi min si na a maburi, wo ya nyɔ lɔn bawo Yisa anubɛ ala karan dannu duruta tala nyɔ. 3Woletɔ Yudasi tara ki-fan wonu kɔrɔ. Saraka-masɔla-wɛnu anubɛ Farisinu ya Alla Bato Bɔn kandannɛnu anubɛ kɛlɛ dan donu nata a fɛ. Anu tara lɛnpunu anubɛ kala-mɛlannu na anu bolo. Anu tara kɛlɛ-kɛ-mirannu na anu bolo fanan. 4Yisa ya koe bɛɛ lɔn min bi nala mala a la. Woletɔ a sɔra anu yakɔrɔ ka a fɔ anu ye ko, “Wo ye yon nyini tinɛ?” 5Anu ya a yabi ko, “Yisa, Nasarɛti kɛ.” A ko, “Wo le nde la.” Yudasi, min si na Yisa don a yogenu bolo tɔ, wo ye anu tɛma nun. 6Yisa ya a fɔ anu ye min kɛ ko, “Wo le nde la,” anu sɛgira anu kɔma ka bui dugu ma. 7Yisa ya anu manyinika tun ko, “Wo ko wo ye yon nyini tinɛ?” Anu ko, “Yisa, Nasarɛti kɛ.” 8Yisa ko, “N bara a fɔ wo ye nun ko wo le nde la. Ni wo ye nde le nyini tinɛ, nba, wo ni doi kɛnu to nyɔ, anu ni ta.” ( 9A ya kɛ fɔ alako min fɔra nun, wo ni bɔ a la ko, “N Fa Alla ya min bɛɛ di n ma, hali wo kelen ma to-a-rɔ.”) 10Faan ye Saimon Pita bolo nun. Saraka-masɔla-kun-tigi-wɛla yɔɔn taranta anu tɛma, wo tɔgɔ le Malaka. Pita ya faan wo sagan ka wo bolo-nyimama-tole tɛgɛ a la. 11Yisa ya a fɔ Pita ye ko, “Ila faan lasɛgi a gbɛ rɔ! N Fa Alla ara yi-lafɛ min di n ma, i sa a fɛ n ni n min wo la, wa?” Wara 12Kɛlɛ dannu anubɛ anuna kɛlɛ-den-kun-tigi anubɛ Bato Bon kandannɛnu ya Yisa bira ka a kiri lenlen! 13Anu tara a la Kaifasi biran-kei, Anasi wara fɔlɔn. San wo la, Kaifasi le saraka-masɔla-kun-tigi-wɛ la nun. 14Kaifasi le ya Yahudiyanu nalɔn nun ko a fisa, mɔgɔ kelen ni faga mɔgɛ bɛɛla ko la. 15Saimon Pita anubɛ karan dan do bilara Yisa fɛ. Saraka-masɔla-kun-tigi-wɛ ya karan dan doi wo lɔn bɛrɛkɛ! Woletɔ a donta Yisa fɛ kata burɔ. 16Pita sɔnɛ tora kɔma don dɛ dafɛ. Saraka-masɔla-kun-tigi-wɛ ya karan dan min lɔn, wo sɛgira ka kuma yɔɔn-musi wo ye min bi dɛ kandanna alako Pita ni don nyɔ. 17Yɔɔn-musi min bi dɛ kandanna, wo ya a fɔ Pita ye ko, “Kei kɛla karan dan do ma ile la?” Pita ya a yabi ko, “Ade, wo ma nde la de!” 18Dafere-kimɛ wati le nun, woletɔ wɔli kɛlɛnu anubɛ nyɔ-kandannɛnu ya tɛ ladɛn. Anu sɔnɛ ta-wɔlɔn wo fɛ anu gbala tinɛ. Pita fanan sɔra anu fɛ nyɔ a gbala tinɛ. 19Saraka-masɔla-kun-tigi-wɛ ya Yisa manyinika ala karan dannuna ko la anubɛ ala karanla ko la. 20Yisa ya a yabi ko, “N bara kuma gbɛ rɔ mɔgɛ bɛɛ ye. N bara mɔgɛnu karan dina-bɔnnu na anubɛ Alla Bato Bɔn la, Yahudiya bɛɛ la si dɛn kan min. N ma fenfen fɔ dogɔn rɔ. 21I ye n manyinikala kama worɔ? Minnu ya n kan lamɔɛn, wonu manyinika. N ya min fɔ anu ye, anu ya wo lɔn. Anu denu manyinika tun.” 22Yisa ya kɛ fɔ tumɛ min, Bato Bon kandannɛ minnu bi nyɔ, kelen ya a dɛ ratii. A ko, “I ye kumala saraka-masɔla-kun-tigi-wɛ ye ka le?” 23Yisa ya a yabi ko, “Ni n bara min fɔ min ma telen, wo fɔ mɔgɛ bɛɛ ye yan. Kɔnɔ ni n ya tonyɛ le fɔ, i ye n gbesila nfenna worɔ?” 24Wo kɔma, Anasi ya a kirinɛ lata Saraka-Masɔla-Kun-Tigi-Wɛ Kaifasi ma. 25Pita sɔnɛ tora tɛ dafɛ nyɔ, a ye a gbala tinɛ. Wo kɔma, donu ya a manyinika ko, “Kei kɛla karan dan do ma ile la, wa?” Kɔnɔ Pita ya a masɔsɔ, a ko, “Ade, wo ma nde la de!” 26Pita ya saraka-masɔla-kun-tigi-wɛla yɔɔn min tole tɛgɛ a la, wola mɔgɛ do ya Pita manyinika ko, “N ma ile le yen a fɛ ki-fannu kɔrɔ nun?” 27A ya a ban Yisa la tun. A ye wo fɔɛ kun na, dondɔn kekera. 28Wo kɔma, anu ya Yisa bi Kaifasi warɛ ka ta a la Romu-kun-tigi-wɛ warɛ min bi anu dama kun na kɔni. Subaga dɛ le nun. Yahudiyanu ma sɔn donna bɔn la bawo anu kana anu nyɛrɛ latinya. Ni anu ya wo ma, anu ti sɛninya ka Kanan-Ko-Ladiyɛ dɔn-fan dɔn. 29Nba, Romu-Kun-Tigi-Wɛ Pailɛti bɔra luyi ma ka anu manyinika ko, “Kei kɛ ya tɔn nyuman tinya wo yala?” 30Anu ya a yabi ko, “Ni kei kɛ ma ko-yogomɛ kɛ nun, ma ti na a la i wara nun.” 31Pailɛti ya a fɔ anu ye worɔ ko, “Wole nyɛrɛ ni a kiti iko wola tɔn ya a fɔ nya min.” Yahudiyanu ya a yabi ko, “Wo sɛnbɛ sa male bolo ka mɔgɔ faga.” ( 32Kɛ bɛɛ mara alako Yisa ya kumɛ min fɔ ala sayɛla ko la nun, wo ni bɔ a la.) 33Pailɛti donta ala bɔn la. A ya Yisa kele ka a manyinika ko, “Yahudiyanuna mansɛ le ile la, wa?” 34Yisa ya a yabi ko, “Nyinikalɛ kɛ bɔra i nyɛrɛ miriya le tɔ, ka, mɔgɛ gbɛrɛ le ya nna koe fɔ i ye?” 35Pailɛti ya a fɔ a ye ko, “Yahudiya le nde la, wa? I nyɛrɛta mɔgɛnu anubɛ anuna saraka-masɔla-wɛnu ya i don n bolo. I ya nfen ma?” 36Yisa ko, “Nta mansayɛ sa duninya kɛ rɔ. Ni a ye duninya kɛ rɔ nun, nna mɔgɛnu si kɛlɛ kɛ n ye. Anu ti sɔn n don koe la Yahudiyanuna mɔgɔ banu bolo. Nna mansayɛ sa yan tɔ mumɛ!” 37Pailɛti ya a manyinika worɔ ko, “Nba, mansɛ le ile la worɔ, wa?” Yisa ya a yabi ko, “I wara tonyɛ le fɔ ko mansɛ le nde la. N nara duninya kɛ rɔ ko kelen pela ko la alako ka Allala tonyɛ fɔ mɔgɛnu ye. Min bɛɛ ye nyinina tonyɛ ma, wonu si anu tole masɔ n na.” 38Pailɛti ya a manyinika tun ko, “Tonyɛ ye nfen na?” Nba, Pailɛti bɔra Yahudiyanu barɛ luyi ma tun ka a fɔ anu ye ko, “Ndeta miriya, kei kɛ ma ko-yogoma woo kɛ! 39Kɔnɔ san-bo-san, n duruta mɔgɔ kelen bolokala wo ye yelela-mɔgɛnu tɛma Kanan-Ko-Ladiyɛ wati rɔ. Nba, wo ye a fɛ, n ni wole Yahudiyanuna mansɛ boloka, wa?” 40Anu gbele-gbelenta ka a yabi ko, “Ade, i kana ale boloka! I ni Barabasi boloka!” (Nba, Barabasi, bui-ma-kɛlɛ le nun.)


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\