Yɔni 19

1Nba, Pailɛti ya Yisa bi ka a lata a gbesi tinɛ. 2Kɛlɛ dannu ya mansaya-fulɛ ladan wɔnɛ la ka a don a salɛ la. Anu ya duruki yalawulan bila a kan na. 3Anu nara a wara ka a mayɛlɛn, anu ko, “Yahudiyanuna mansɛ, alamɛ i mɛra!” Anu ya anu bole layigi a ma. 4Pailɛti bɔra luyi ma tun ka a fɔ nyama ye ko, “Wa wo tole masɔ, n si a ma, anu ni Yisa labɔ wo ma alako wole fanan ni a yen ko n ma a yiliki-nya yen hali!” 5Yisa bɔra luyi ma. Anu ya mansaya-fulɛ min nadan wɔnɛ la, wo donnɛ a salɛ la anubɛ duruki-yalawulan ye a kan na. Pailɛti ya a fɔ anu ye ko, “Wo ma a yen?” 6Saraka-masɔla-wɛnu anubɛ Bato Bon kandannɛnu ya a yen tumɛ min, anu ya a lasɔnkɔ ko, “Wa a gbangban kɔlɔma ma! Wa a gbangban kɔlɔma ma!” Pailɛti ya a fɔ anu ye ko, “Wole nyɛrɛ ni a bi ka ta a gbangban kɔlɔma ma. Nde ma a yiliki-nya yen hali!” 7Yahudiyanu ya a yabi ko, “Mala tɔn ko a kakɛn, a ni faga bawo a ara a nyɛrɛ ma Allatalata dan la.” 8Pailɛti ya kɛ lamɔɛn tumɛ min, a kilanta ha ka a dan natenbi. 9A donta bɔn la tun ka Yisa manyinika ko, “Ile bɔra mi?” Kɔnɔ Yisa ma fenfen fɔ. 10Pailɛti ya a fɔ a ye ko, “I sa nyinina kumala n ye, wa? I yili ni to kɛ ko. Sɛnbɛ ye n bolo ka i boloka. Sɛnbɛ ye n bolo fanan ka i gbangban kɔlɔma ma.” 11Yisa ya a yabi ko, “Sɛnbɛ ye i bolo n kuma bawo Alla le ya wo di i ma. Woletɔ minnu ya n don i bolo, wonu hakɛ kolo itɛ ko.” 12Pailɛti ya kɛ lamɔɛn tumɛ min, Yisa boloka-sɔgɛ ya a bira kɔnɔ Yahudiyanu ya a lasɔnkɔ tun ko, “Ni i ya a boloka, Romu-nyamanita-mansa-wɛ diyana-mɔgɔ ma i la hali! Ado ni min bi a nyɛrɛ mala mansɛ la, kun tigi wo yoge le wo la, yɔ!” 13Pailɛti ya kumɛ kɛnu namɔɛn tumɛ min, a ya Yisa labɔ luyi ma. A sigira kiti tɛgɛ waganɛ rɔ. Kan tinɛ wo tɔgɛ le ko, “Kilɛ min nadannɛ kurinu na.” (A tɔgɛ Hiburu kan rɔ ko, “Kabata.”) 14A tora doni, tele latelan ni ke nun, yanni Kanan-Ko-Ladiyɛ ni ke wo banda kɛ. Pailɛti ya a fɔ Yahudiyanu ye ko, “Wo ma wola mansɛ yen!” 15Anu ya a lasɔnkɔ tun ko, “Wa a faga! Wa a gbangban ka a faga kɔlɔma ma!” Pailɛti ya anu manyinika ko, “Wo ye a fɛ n ni wola mansɛ gbangban kɔlɔma ma, wa?” Saraka-masɔla-wɛnu ya a yabi ko, “Mansa gbɛrɛ sa ma bolo fɔ min bi Romu nyamanɛ kun na!” 16Wo kɔma, Pailɛti ya Yisa don kɛlɛ dannu bolo a gbangban koe la. Kɛlɛ dannu ya Yisa bi. 17Anu bi a gbangbanna kɔlɔma min ma, a nyɛrɛ ya wo duni ka ta a la ha ka ke kan tinɛ min tɔgɛ ko, “Kun kole.” (A tɔgɛ Hiburu kan rɔ ko, “Kɔlɔkata.”) 18Anu ya a gbangban kɔlɔma ma nyɔ. Anu ya mɔgɔ fila fanan gbangban a dafɛ, kelen a bolo nyimɛ rɔ, kelen a bolo maran rɔ. Yisa tora anu tɛma. 19Pailɛti ya fan do sɛbɛ walan ma ko anu ni a gbangban kɔlɔma ma a kun kan tɔ. Sɛbɛlɛ wo ko, “Yisa, Nasarɛti kɛ, Yahudiyanuna Mansɛ.” 20Yahudiya siyaman ya a karan bawo Yisa gbangbanta kɔlɔma ma kan min, wo fɛ ma yan soe la. A sɛbɛnɛ kan sawa le tɔ nun, Hiburu kan anubɛ Latin kan anubɛ Kiriki kan. 21Yahudiyanuna saraka-masɔla-wɛnu ya a fɔ Pailɛti ye ko, “I kana a sɛbɛ ko, ‘Yahudiyanuna Mansɛ.’ A sɛbɛ ko, ‘Ale le ko Yahudiyanuna mansɛ le ale la.’ ” 22Pailɛti ya anu yabi ko, “N bara min sɛbɛ, wo ti yɛlɛma muk!” 23Kɛlɛ dannu banta Yisa gbangbanna kɔlɔma ma tumɛ min, wo kɔma, anu ya ala kurɛnu fara sigi tina nani. Anu ya ala duruku-kɔrɔ-don fanan bi. Duruku-kɔrɔ-don wo, a dan gbere sa, a kara yili sa. 24Kɛlɛ dannu ya a fɔ anu nyɔgɔn ye ko, “Ma kana a rafara wona. Ma ni korɔn lakɛ ala ko la. A si to min ye, ma ni wo lɔn.” Wo mara le alako min sɛbɛnɛ Allata kitabu rɔ, wo ni bɔ a la bawo a sɛbɛnɛ ko, “Anu ya nna kurɛnu fara anu nyɔgɔn tɛma ka korɔn lakɛ nna duruku-kɔrɔ-donla ko la.” Ado kɛlɛ dannu ya wo le ma. 25Nba, minnu sɔnɛ Yisa faga-kɔlɔma kɔrɔ nun, wonu denu bi kɛnu na -- a na Mariyama wo, wo na kelen nyɔgɔn musi wo, Kaliyofala musi Mariyama wo, anubɛ Mariyama Magadala kɛ. 26Yisa ya a na sɔnɛ yen nyɔ anubɛ a diyana karan dan. A ya a fɔ a na ye ko, “N na, ila dan le kɛ la.” 27Wo kɔma, a ya a fɔ karan dan wo ye ko, “I na le kɛ la.” Ka a dabira wo tumɛ ma, karan dan wo ya Yisa na bi ka ta a la ala bɔn la. A ni ta to a fɛ nyɔ. 28Wo kɔma, Yisa ya a lɔn ko Alla ara wɔli min bɛɛ di a ma, a ara wo bɛɛ kanbali feu! A ko, “N kan la ara gbala.” A ya wo fɔ alako min sɛbɛnɛ Allata kitabu rɔ, wo ni bɔ a la. 29Miran do siginɛ nyɔ, wo lafanɛ gbɛɛ kunayanɛ la. Anu ya kɔlɔli-munke layigi gbɛɛ wo rɔ ka a kimɛ. Anu ya kɔlɔli-munke sɔ kɔlɔma do kun na ka a layɛlɛ alako a ni ke Yisa dɛ ma. 30Yisa ya gbɛɛ wo min nya min, a ko, “Koe bɛɛ ara ban!” A ya a salɛ layigi ka a niyi latenbi a Fa ma. 31Nba, Yahudiyanu ya Pailɛti madiya ko anu ni mɔgɛ wonu gbɛlannu takeri ka anu furinu nayigi kɔlɔmanu ma. Anu ya wo fɔ bawo Nyima le nun. Nba, anu sa a fɛ furinu ni to kɔlɔma ma Sulen-Tele ma. Anuna Sulen-Tele-kolomɛ le wo la anu bolo. 32Mɔgɔ filɛ minnu gbangbannɛ kɔlɔma ma Yisa dafɛ, kɛlɛ dannu nara ka wonu kelen-kelennamɛ gbɛlannu takeri. 33Kɔnɔ anu kera Yisa ma tumɛ min, anu ya a yen ko a ara faga, woletɔ anu ma a gbɛlannu takeri. 34Hali wo, kɛlɛ dan do ya tanbɛ bi ka Yisa sɔgɔ a tɔnkɔn rɔ. Yele anubɛ yi tugura anu nyɔgɔn fɛ. 35Kɛ bɛɛ mara nun alako min sɛbɛnɛ Allata kitabu rɔ, wo ni bɔ a la ko, “Hali a kolo kelen ra ti rakeri.” A sɛbɛnɛ fanan ko, “Anu ya ale min sɔgɔ, mɔgɛnu si wo mafɛlɛn.” (Kɛ bɛɛ mara min ya la, wo le ya wo bɛɛ rakaran. A ya min fɔ, wo bɛɛ tonyɛ le. A ya tonyɛ kɛ bɛɛ rakaran alako wo fanan ni dɛnkɛninya.) 38Wo kɔma, Yusufu min bɔra Arimatiya soe burɔ, wo ya Pailɛti madiya ko ni a si Yisa furi bi. (Nba, Yusufu wo, Yisala karan dan do le wo la nun. Kɔnɔ a tora dogɔn rɔ bawo a kilannɛ Yahudiyanu na.) Pailɛti sɔnta ko a ni Yisa furi bi. Yusufu tara a layigi kɔlɔma ma ka ta a la. 39Nikodimasi, min tara Yisa yen suyi rɔ fɔlɔ nun, wo tara Yusufu fɛ. Kɛnɛ-suma-diyamɛ dunu fila minnu tɔgɛ mira anubɛ alo, a ya wonu yabasan ka ta wo la a bolo. 40Mɔgɔ filɛ wonu ya Yisa furi sa kasankɛ rɔ ka kɛnɛ wonu kɛ a ma bawo Yahudiyanuna namu le wo la ka furinu togon. 41Nba, anu ya Yisa faga kan min, ki-fannu bi nyɔ. Faran-kanba-kurɛ ye nyɔ, mɔgɔ ma sa wɛ min tɔ nun. 42Nba, Sulen-Tele le wo banda kɛ la min kɛ, ado kanbɛ wo fɛ ma yan nyɔ la nun, anu ya Yisa togon nyɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\