Yɔni 2

1Tele fila a sawa nyɔgɛ, furu-kiri do kɛra Kena soe burɔ Kalili sigisɔn rɔ. Yisa na ye nyɔ nun. 2Anu bara Yisa anubɛ ala karan dannu fanan kele nun furu-kiri wo rɔ. 3Nɔnbɔ-gbɔ-yi banta anu bolo tumɛ min, Yisa na ya a fɔ a ye ko, “Nɔnbɔ-gbɔ-yi ara ban anu bolo de!” 4Yisa ya a na yabi ko, “N na, wo bɔrɛ si taran male ye kama? Nta wati ma ke wɛ.” 5A na ya a fɔ nyɔ-wɔli-kɛlɛnu ye ko, “A wa min fɔ wo ye, wo ni wo ma.” 6Tɔn do ye Yahudiyanuna dina rɔ ku-kɛ-koe rɔ. Wo le ya a to, kuru-daga wɔrɔ siginɛ nyɔ yi-dagayɛ la. A kelen-kelennamɛ-bɛɛ nya kelen si kalɔn nya mogan nyɔgɔn bɔ, ni wo ma, bi-sawa. 7Yisa ya a fɔ wɔli kɛlɛnu ye ko, “Wa dagɛ kɛnu nafa yi la.” Anu ya anu nafa pen! 8Wo kɔma, a ya a fɔ anu ye ko, “Wo ni yi wo do bi ka ta a to furu-kiri-mɔgɔ-ba ma.” Anu tara a la a ma. 9A ya yi wo mafɛlɛn. A ya a taran, a ara yɛlɛma nɔnbɔ-gbɔ-yi la. A ma nɔnbɔ-gbɔ-yi wo bɔ tinɛ lɔn kɔnɔ wɔli kɛlɛ minnu ya yi wo maduni, wonu ya a lɔn. Woletɔ a ya furu-kiri-kun-tigi kele. 10A ya a fɔ a ye ko, “Mɔgɛnu duruta nɔnbɔ-gbɔ-yi diyamɛ le dila mɔgɛnu ma fɔlɔn. Ni anu bara mɛ anu minna, wo kɔma, a si do labɔ min ma ke doi rɔ. Kɔnɔ ile ara nɔnbɔ-gbɔ-yi diyamɛ wo mara ha a laban!” 11Yisa ya ala kabana-ko-tamasere fɔlɔtɛ kɛ yira Kena soe burɔ Kalili sigisɔn rɔ min ya ala gbiliyɛ mayira. Ala karan dannu nara to lala a la. 12Wo kɔma, Yisa wo, a na wo, a dɔgɛnu wo, anubɛ ala karan dannu tara Kapaniyam soe burɔ. Anu tora nyɔ wati-kunduni kɔrɔ. 13Yahudiyanuna Kanan-Ko-Ladiyɛ ara gbɛrɛn nun, woletɔ Yisa tara ladiyɛ wo kɛ tinɛ Yerusalɛm soe burɔ. 14A ya mɔgɛnu taran ninkinu anubɛ sagɛnu anubɛ kangbɔɛnu ferela Alla Bato Bɔn la. Wodi-felennɛnu fanan siginɛ anuna tebulunu dafɛ. 15Yisa ya yili-kole ladan bosɛ la ka kolo-fan bɛɛ gben alako anu ni bɔ Alla Bato Bɔn la, a ninki wo, a saga wo. A ya wodi-felennɛnuna tebulunu nabui ka anuna wodinu tanyɛnsɛn. 16Minnu bi kangbɔɛnu ferela, a ya a fɔ wonu ye ko, “Wa anu bɔ yan! Wo kana n Fala bɔn ma feri kɛ tinɛ la!” 17Ala karan dannu ya anu yili to Allata kitabu ko bawo a sɛbɛnɛ ko, “E Alla, ila bɔnla hɔn koe ye n mintanna iko tɛ.” 18Yahudiya mɔgɔ banu ya a manyinika ko, “I si kabana-ko-tamasere nyuman yira ma la ko yoe ye i bolo kɛ ma tinɛ?” 19Yisa ya anu yabi ko, “Wo ni Bato Bɔn kɛ wayan, n si a sɔ tun tele sawa kɔrɔ.” 20Anu ya a manyinika ko, “Ma ara san bi-nani ani san wɔrɔ bɔ Bato Bɔn kɛ min sɔ tinɛ, ile ko i si a sɔ tele sawa kɔrɔ tun, ba?” 21Kɔnɔ Yisa ye Bato Bɔn min ma, a nyɛrɛ bagbuyi le wo la nun. 22Woletɔ a wulita furinu tɛma tumɛ min, ala karan dannu ya anu yili to ala kumɛ wo ko. Anu lara Allata kitabu anubɛ Yisala kumɛ la. 23Yisa ye Kanan-Ko-Ladiyɛ rɔ Yerusalɛm tumɛ min, mɔgɔ siyaman ya ala ko-makawanɛnu yen min kɛ, anu dɛnkɛninyara a ma. 24Kɔnɔ Yisa ma a nyɛrɛ latenbi anu ma bawo a ya mɔgɛ bɛɛ sɔndɔmɛ lɔn tɛrr! 25Mɔgɔ ti mɔgɔla ko rakaran Yisa ye bawo a ya mɔgɛ bɛɛ sɔndɔmɛ lɔn bɛrɛkɛ!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\