Yɔni 21

1Wo kɔma, Yisa ya a nyɛrɛ yira ala karan dannu na tun Taibiriya dalɛ dafɛ. A ya a nyɛrɛ yira anu na nya min, wo le kɛ la. 2Yisala karan dan minnu nadɛnnɛ nun, wo le kɛnu na -- Saimon Pita wo, Tamasi wo (anu bi min kelela ko, “Fɛran”), Nataniyɛli wo (min bɔra Kalili-Kena soe burɔ), Sɛbɛdila dannu wo, anubɛ ala karan den fila gbɛrɛ fanan. 3Saimon Pita ya a fɔ a ta-nyɔgɛnu ye ko, “N bi tala yɛgɛ bira tinɛ.” Anu ya a fɔ a ye ko, “Male fanan bi tala le i fɛ.” Anu bilara a fɛ kulɔn rɔ. Kɔnɔ anu ma fenfen bira suyi wo rɔ. 4Sun-tele-tumɛ, Yisa sɔra yi da la kɔnɔ karan dannu ma a lɔn Yisa la. 5Yisa ya anu manyinika ko, “Nna dannu, wo ma fenfen bira?” Anu ya a yabi ko, “Ma ma fenfen bira de!” 6A ya a fɔ anu ye ko, “Wa wola yalɛ lakɛ wo bolo nyimɛ rɔ. Woletɔ wo si do bira.” Anu ya yalɛ lakɛ nyɔ. Nba, anu ma ke a saganna bawo yalɛ lafanɛ yɛgɛ la pen! 7Yisa diyana-karan-dan, wo ya a fɔ Pita ye ko, “Mari le.” Saimon Pita ya wo lamɔɛn tumɛ min ko Mari le, a ya ala duruku-ba mamɔrɔ a ma bawo a ara a labɔ a ma nun. A gbanta ka yigi yi rɔ. 8Karan dan doinu nara kulɔn la gbele ma. Anu bi yalɛ saganna min fanɛ yɛgɛ la. Anu fɛ ma yan gbele la, nunkan-nya kɛmɛ fila nyɔgɔn le nun. 9Anu kera gbele ma tumɛ min, anu ya ta-wɔlɔn ladɛnnɛ taran, yɛgɛnu bi ta-wɔlɔn wo kuma. Biredi fanan bi nyɔ. 10Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Yɛgɛ min bira-san wo bolo wo la, wo na do la wo bolo.” 11Saimon Pita donta kulɔn rɔ ka yalɛ masagan gbele ma. A lafanɛ yɛgɛ-kinamɛ-gbansan la, yɛgɛ kɛmɛ ani yɛgɛ bi-loli ani yɛgɛ sawa (153). Yɛgɛ siyamɛ wo bɛɛ ma yalɛ rafara. 12Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Wo na wo da raka.” Karan dan fenfen ma sisi a manyinikala ko, “Yon bi ile la?” bawo anu ya a lɔn ko Mari le. 13Wo kɔma, Yisa tara biredi anubɛ yɛgɛ do bi ka wo di anu ma. 14Yisa lawuli kɔmɛ ka bɔ furinu tɛma, a sawa nyɔgɔn le kɛ la, a ya a nyɛrɛ yira ala karan dannu na. 15Anu banta anu da rakɛ la tumɛ min, Yisa ya Saimon Pita manyinika ko, “Saimon, Yɔnila dan, ila keninteyɛ tenbira karan dan doi kɛnutɛ la, wa?” A ya a yabi ko, “Ɔnde, Mari, i ya a lɔn ko i keninɛ n bolo.” Yisa ya a fɔ a ye worɔ ko, “I ni nna mɔgɛnu fɛ-bira iko mɔgɛ si sagɛnu fɛ-bira nya min.” 16Yisa ya a manyinika tun ko, “Saimon, Yɔnila dan, i ya n keni, wa?” A ya a yabi ko, “Ɔnde Mari, i ya a lɔn ko i keninɛ n bolo.” Yisa ya a fɔ a ye worɔ tun ko, “I ni nna sagɛnu de-nyini.” 17A kinyama sawa nyɔgɛ, Yisa ya nyinikalɛ kɛ, a ko, “Saimon, Yɔnila dan, n di i ye, wa?” Pita ya a funu bawo Yisa ya a manyinika. A ko, “Mari, i ya koe bɛɛ lɔn, i ya a lɔn ko i keninɛ n bolo.” Yisa ya a fɔ a ye ko, “Nna sagɛnu fɛ-bira. 18N bi tonyɛ fɔla i ye, i ye fonikeyɛ rɔ tumɛ min, i duruta i nyɛrɛ mabɛnna ka ta kan tinɛ rɔ min di i ye. Kɔnɔ i wa kɔrɔya tumɛ min, i si i bolenu tasagan. Mɔgɛ gbɛrɛ si i mabɛn ka ta i la kan tinɛ do rɔ min ma di i ye.” 19(Yisa ya kɛ fɔ ka a mayira Pita faga-nya si Allala gbiliyɛ mayira nya min.) Wo kɔma, Yisa ya a fɔ Pita ye ko, “Bila n fɛ!” 20Pita ya a tintan ka Yisa diyana-karan-dan yen a kɔma, ado wo siginɛ Yisa dafɛ fen dɔn tinɛ nun. Ale le ya nyinikali kɛ nun ko, “Mari, yon si i maburi?” 21Pita ya wo yen tumɛ min, a ya a fɔ Yisa ye ko, “Mari, kei kɛ don?” 22Yisa ya a yabi ko, “Ni n bi a fɛ ale ni to ha n ni na, ila ko le wo rɔ? Bila n fɛ tun!” 23Nba, kumɛ kɛ nyɛnsɛnta Yisala karan dannu tɛma ko karan dan doi kɛ ti faga. Kɔnɔ Yisa ma a fɔ ko a ti faga. A ko, “Ni n bi a fɛ ale ni to ha n ni na, ila ko le wo rɔ?” 24Karan dan wo ara koe kɛnu fɔ ka anu sɛbɛ fanan. Ma ya a lɔn ko a ya min fɔ, tonyɛ le. 25Nba, Yisa ya ko siyaman kɛ. Ni wo bɛɛ sɛbɛra nun kelen-kelenyɛ ma, n bi n mirila ko kitabu minnu si sɛbɛ nun, wonu ti kun hali duninya kɛ bɛɛ rɔ nun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\