Yɔni 3

1Nba, Yahudiyanuna kun tigi do ye nyɔ nun, a tɔgɛ Nikodimasi. Karan-mɔgɛ do le ale la ka bɔ Yahudiyanuna dina sibole do rɔ min tɔgɛ Farisi. 2A nara Yisa wara suyi rɔ. A ya a fɔ a ye ko, “Karan-mɔgɔ, ma ya a lɔn ko karan-mɔgɛ le ile la Alla ya min sɔ. I ye kabana-ko-wɔlɛ minnu kɛla, mɔgɔ wo mɔgɔ ti ke wonu kɛla fɔ ni Alla ye a fɛ.” 3Yisa ya a yabi ko, “N bi tonyɛ fɔla i ye, ni mɔgɔ ma sɔrɔn a kurɛ la, a ti ke Allala mansayɛ yenna.” 4Nikodimasi ya a manyinika ko, “Mɔgɛ min bara koloya, wo si sɔrɔn a kurɛ la kama tun? A ti ke donna a na buyi rɔ ka sɔrɔn tun.” 5Yisa ya a yabi ko, “N bi tonyɛ fɔla i ye, mɔgɔ wo mɔgɔ ti ke donna Allala mansayɛ rɔ, fɔ ni a sɔrɔnta yi anubɛ Allala Ni Sɛnimɛ la. 6Mɔgɔni-finyɛ si mɔgɔni-finyɛ sɔrɔn. Kɔnɔ Allata Ni Sɛnimɛ le si niyi di mɔgɛ ma. 7I kana kawa bawo n bara a fɔ i ye ko, fɔ wo dama ni sɔrɔn a kurɛ la tun. 8Kan tinɛ min di fɔnyɔ ye, a ye tala nyɔ le. I ye a kan lamɔɛnna kɔnɔ i ma a bɔ-tinɛ lɔn, i ma a ta-tinɛ lɔn. Min bɛɛ sɔrɔnnɛ Allata Ni Sɛnimɛ bolo, anu bi wo nya le.” 9Nikodimasi ya a manyinika tun ko, “Kɛ si ke mala kama?” 10Yisa ya a yabi ko, “Isirɛla mɔgɛnuna karan-mɔgɔ-wɛ le ile la, i ko i ma kɛ lɔn, ba? 11N bi tonyɛ fɔla i ye, ma ya min lɔn, ma ye wo lela koe fɔla. Ma ara min tayen, ma ye wo rakaranna. Hali wo, mɔgɔ kelen bɛrɛn sa wole rɔ, min lanɛ mala sereyɛ la. 12Ni n bara duninya-koe kɛnu fɔ wo ye, wo ma la wo la, ni n ya Arinyɛnɛ koenu fɔ wo ye, wo si la wo la kama worɔ? 13Mɔgɔ wo mɔgɔ ma yɛlɛ wɛ Arinyɛni tɔ fɔlɔ, fɔ nde, Hadama dan min yigira ka bɔ Arinyɛni tɔ. 14“Iko Nɛbi Musa ya duguma-fen-misalɛ layɛlɛ kɔlɔma ma san ma wulɛ rɔ nya min, nde, Hadama dan fanan na si yɛlɛ wo nya. 15Woletɔ mɔgɔ wo mɔgɔ wa dɛnkɛninya nde ma, wo si habadan-nimayɛ sɔrɔn.” 16Ado Alla ya duninya keni ha a ya ala den kei kelen pe ni. Mɔgɔ wo mɔgɔ wa dɛnkɛninya a ma, wo ti halaki fɔ ka habadan-nimayɛ sɔrɔn. 17Alla ma ala dan sɔ duninya rɔ alako a ni ma duninya-kiti-tɛgɛlɛ la, fɔ ka a ma duninya-kisilɛ la. 18Min bara dɛnkɛninya Allala dan ma, kiti sa wo ma. Kɔnɔ min ma dɛnkɛninya a ma, wola kiti ara ban tɛgɛla bawo a ma dɛnkɛninya Allala den kei kelen pe ma. 19Kiti ye kɛla ka le ko waan nara duninya rɔ kɔnɔ pinpi di mɔgɛnu ye waan ko bawo anu bi ko-yogomɛnu kɛla. 20Nba, minnu bi ko-yogomɛnu kɛla, wan ma di wonu ye. Anu ti na ke waan ma bawo a ma di anu ye anuna ko-yogomɛnu ni bɔ gbɛ rɔ. 21Kɔnɔ minnu bi ko-latelennɛnu kɛla, wonu si na ke waan ma alako waan ni a mayira ko anu bi Alla sako kɛla. 22Wo kɔma, Yisa anubɛ ala karan dannu tara Yudiya nyamanɛ rɔ. A ya wati-kunduni kɛ anu fɛ nyɔ-mɔgɛnu batasi tinɛ. 23Yɔni fanan ye batasili kɛla tenke-yi do rɔ nun Selɛm soe dafɛ bawo tenke wo rayan nun. Mɔgɛnu ba ta a wara, a si wonu batasi. ( 24Anu ma Yɔni sa wɛ yele la nun.) 25Yɔnila karan dan donu anubɛ Yahudiya mɔgɛ donu ya sɔsɔli-sɛ dabira ka a bɛn ku-kɛ-koe ma iko anuna dina ya a fɔ anu ye nya min. 26Woletɔ anu tara Yɔni wara ka a fɔ a ye ko, “Karan-mɔgɔ, i ya minna ko fɔ, nba, wo ye mɔgɛnu batasila kaka. Ado mɔgɛ bɛɛ ye tala a wara!” 27Yɔni ya anu yabi ko, “Mɔgɔ ti ke fenfen sɔrɔnna anu nyɛrɛ ma, fɔ Alla wa min di a ma. 28Wole nyɛrɛ le n sere la ko n ya a fɔ ko Alla ya mɔgɛ min yabɔ ma kisi-koe la, Masiya kɔni, wo ma nde la kɔnɔ n sɔra a yarɔ dɔrɔn. 29“Furu-kiri rɔ, kɔɛn kurɛ ye min bolo, musu-tigi le wo la. Musu-tigi wo dafɛ-sɔlɛ sɔnɛ ka a tole masɔ. A wa musu-tigi sewa-kan lamɔɛn tumɛ min, ale fanan si sewa. Nta sewɛ kɛ da fanɛ wo nya le. 30Ale ni koloya, nde ni dɔgɔya.” 31Yisa ya a fɔ tun ko, “Ale min bɔnɛ Arinyɛni tɔ, wo kolo bɛɛ ko. Nde min bi duninya kɛ rɔ, n ya duninya wara-koe lɔn. Nde si duninya wara-koe fɔ kɔnɔ ale min bɔnɛ Arinyɛni tɔ, ale tenbira koe bɛɛ la. 32A ara min tayen ka a lamɔɛn, a ye wo le fɔla kɔnɔ mɔgɔ ma ala kumɛ bira. 33Min ba ala kumɛ bira, wo ara a yira ko Alla ara min fɔ, tonyɛ le. 34Alla ara min sɔ, wo si Allala kumɛ fɔ bawo Alla le si ala Ni Sɛnimɛ di a ma duk! 35Ma Fa Alla ara nde, ala dan keni ka fan bɛɛ ladon nta sɛnbɛ kɔrɔ. 36Ni min dɛnkɛninyara nde, Allala dan ma, habadan-nimayɛ ye wo bolo. Ni min ti ala danta kumɛ bira, wo tigi ti niyi sɔrɔn fɔ Allala diminyɛ min si to a kuma tɛban!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\