Yɔni 4

1Nba, Farisinu ya a lamɔɛn ko Yisa ye karan dannu sɔrɔnna Yɔni ko, ka anu batasi. 2Kɔnɔ Yisa nyɛrɛ sa batasili kɛla fɔ ala karan dannu. 3Yisa ya wo lamɔɛn tumɛ min, a bɔra Yudiya nyamanɛ rɔ ka sɛgi Kalili sigisɔn rɔ. 4A tenbi tala, fɔ a wa tenbi Samariya nyamanɛ rɔ. 5A kera soe do ma Samariya nyamanɛ rɔ min tɔgɛ Saika. Yakoba ya gbɛkole min di ala dan Yusufu ma, a fɛ ma yan soe wo la. 6Ado tele latelen, a kera Yakobala kɔlɔn ma, a bandannɛ. A ya a sulen kɔlɔn wo dafɛ. 7Samariya-musi do nara yi bi tinɛ. Yisa ya a fɔ wo ye ko, “I ti n kɔ yi rɔ? N bi n minna.” ( 8Ala karan dannu tara soe burɔ dɔn-fen san tinɛ.) 9Musi wo ya Yisa yabi ko, “Yahudiya le ile la. Samariya kɛ le nde la. I ye n tarala yi ma?” (Ado Yahudiyanu ti yi min Samariya kɛnuna yi-lafɛ rɔ.) 10Yisa ya a yabi ko, “Ni i ya Allata kɔ-fan lɔn nun anubɛ min bi i tarala yi ma, ile fɔlɔn si wo tara yi ma nun. A ni ni-bila-yi di i ma.” 11Musi wo ko, “N fa, yi-bi-miran sa i bolo. Kɔlɔn don, wo rayan. Ni-bila-yi kɛ ye i bolo mi? 12Ma benba Yakoba le ya kɔlɔn kɛ di ma ma. Ale wo, ala dannu wo, ala kolo-fannu wo, wo bɛɛ ya a min yi kɛ le la. I miri ko i tenbira Yakoba la, wa?” 13Yisa ya a yabi ko, “Min ba yi kɛ min, wo kan la si gbala tun. 14Kɔnɔ nde si yi min di mɔgɔ ma, ni wo ya wo min, a kan la ti gbala tun mumɛ! A ye wo nya le bawo n si yi min di a ma, wo si ma a burɔ iko tenke, ka ma nimaya-yi la a ye. N si habadan-nimayɛ di a ma.” 15Musi ko, “N fa, i yandi, yi wo di n ma, woletɔ n kan la ti gbala tun. N ti na yi bi tinɛ yan fanan tun.” 16Yisa ya a fɔ a ye ko, “Ta ila kei kele. Wo ni na yan tɔ.” 17Musi ko, “N sigini ma kei wara.” Yisa ya a yabi ko, “I wara tonyɛ le fɔ wo la ko i sigini ma kei wara. 18I wara sigi kei loli le fɛ nun. Ado i ye kei min bolo kaka, ila kei-bɛrɛ ma wo la. I wara tonyɛ fɔ n ye.” 19Musi ko, “N fa, n bara a ragbɛ ko nɛbi le ile la. 20Male Samariya kɛnu, ma benbanu ya Alla bato kɔnkɛ kɛ kuma kɔnɔ wole Yahudiyanu ko a fisa, ma ni Alla bato Yerusalɛm. Ile ko kama?” 21Yisa ya a fɔ a ye ko, “I ni la nna kumɛ kɛ la. Wati do ye nala, mɔgɛnu ti ma Fa Alla bato kɔnkɛ kɛ kuma tun. Ado anu ti a bato Yerusalɛm. 22Wole Samariya kɛnu, wo ye min batola, wo ma wo lɔn. Kɔnɔ male Yahudiyanu bi min batola, ma ya wo lɔn bawo kisi-koe bɔnɛ Yahudiyanu denu bolo. 23Wati ye nala, ado nfan, wo ara ke, Allala Ni Sɛnimɛ si a ma, mɔgɛnu ni sɛnbɛ sɔrɔn ka Alla bato a kila-bɛrɛbɛrɛ-wɛ fɛ. Ma Fa Alla ye nyinina batolɛ bɛrɛnu ma minnu si a bato wo nya. 24Alla, niyi le. Minnu bi a batola, anu ni a bato a kila bɛrɛbɛrɛ fɛ ala Ni Sɛnimata dɛnbɛnɛ fɛ iko a ye nyinina a ma nya min.” 25Musi wo ya a fɔ a ye ko, “Anu bi Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ min kelela ko Kirasiti, n ya a lɔn ko wo ye nala. A wa na tumɛ min, a si koe bɛɛ faranfasi ma ye.” 26Yisa ya a yabi ko, “Wo le nde la, min bi kumala i ye kɛ la.” 27Wo wati nyɛrɛ rɔ, Yisala karan dannu nara. Anu ya Yisa anubɛ musi taran kumala min kɛ, anu kawara dɔgɔma ma de! Kɔnɔ anu fenfen ma musi wo manyinika ko, “I ye nyinina nfen ma?” Anu ma Yisa fanan manyinika ko, “I ye kumala a la nfenna?” 28Nba, musi ya ala yi-bi-miran to nyɔ. A sɛgira soe ka a fɔ mɔgɛnu ye ko, 29“Wo na kei do yen min bara n wara-koe bɛɛ fɔ n ye. Fɔsɔkɔrɛ Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ le min bi nala ma kisi-koe la!” 30Anu bɔra soe ka ta Yisa ragbɛ tinɛ. 31Wo wati rɔ, ala karan dannu ya a madiya ko, “Karan-mɔgɔ, i ti fen-dɔn-kɛ?” 32Kɔnɔ Yisa ya anu yabi ko, “Dɔn-fan ye n bolo, wo sa min kalama.” 33Karan dannu wulita anu nyɔgɔn manyinikala ko, “Tumado, mɔgɛ do ara na dɔn-fan la a ye nun.” 34Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Min ya n sɔ ka ata wɔlɛ lakanbali ka wo sako kɛ, wo le si n buyi lafa. 35“Wo kɛnɛna a fɔla ko a ara to karɛ nani, fui-fan-tɛgɛ ni ke kɔnɔ n bi a fɔla wo ye ko wo ni sɛnɛnu mafɛlɛn a kin na! Fui-fannu bara ban mɔla, a tɛgɛ-tumɛ ara ke! 36Min bi fui-fan tɛgɛla, wo ye ala sarɛ sɔrɔnna. A si mɔgɛnu nadɛn habadan-nimayɛ ye iko mɔgɛ si fui-fan ladɛn nya min. Woletɔ mɔgɛ min ya dugi wɔrɔ, anubɛ min ya a tɛgɛ, wonu si sewa anu nyɔgɔn fɛ. 37Tonyɛ le kumɛ kɛ la ka a fɔ ko, ‘Do si a wɔrɔ, do si a tɛgɛ.’ 38N bara wo sɔ fui-fen tɛgɛ tinɛ sɛnɛ rɔ, wo ma wɔli kan min. Mɔgɔ gbɛrɛnu denu wɔlita nyɔ. Wole ara tɔnɛ sɔrɔn wonuna wɔli-kɛ-gbɛ rɔ.” 39Samariya kɛ minnu bi soe wo burɔ, wonu siyaman dɛnkɛninyara Yisa ma ka a tɛgɛ musi wola kumɛ ma bawo a ara a wara-koe bɛɛ fɔ a ye. 40Samariya kɛnu nara Yisa wara tumɛ min, anu ya a madiya ko a ni to anu fɛ. Woletɔ Yisa ya tele fila bɔ anu fɛ nyɔ. 41Mɔgɔ siyaman dɛnkɛninyara a ma ala kawandilila ko la. 42Minnu dɛnkɛninyara, wonu ya a fɔ musi wo ye ko, “Ma ara dɛnkɛninya kaka kɔnɔ ma ma dɛnkɛninya ila kumɛla ko la de! Ma lara a la bawo male nyɛrɛ ara a kan lamɔɛn. Male ya a lɔn serr, ko duninya-kisilɛ le ale la.” 43Yisa ya tele fila bɔ Samariya tumɛ min, a bɔra nyɔ ka ta a warɛ Kalili sigisɔn rɔ. 44A kera a warɛ Kalili tumɛ min, nyɔ-mɔgɛnu ya a rabira a kin na, hali ale nyɛrɛ ara a fɔ nun ko, “Nɛbi ti gbiliyɛ sɔrɔn a nyɛrɛta nyamanɛ rɔ.” Wo mara bawo anu fanan tara le nun Kanan-Ko-Ladiyɛ rɔ Yerusalɛm soe burɔ. A ya koe min bɛɛ kɛ ladiya-wati wo rɔ nyɔ nun, anu bara wo ragbɛ anu nyɛrɛ yɛ la. 46Wo kɔma, Yisa tara tun Kalili-Kena soe burɔ a ya yi yɛlɛma nɔnbɔ-gbɔ-yi la kan min nun. Mɔgɔ-ba-sɛbɛnɛ do siginɛ Kapaniyam soe burɔ nyɔ minna dan kirɛ. 47Ala dan ye faga koe rɔ tumɛ min, a ya a lamɔɛn ko Yisa ara bɔ Yudiya nyamanɛ rɔ ka na Kalili sigisɔn rɔ. Mɔgɔ-ba-sɛbɛnɛ wo tara Yisa wara. A ya a madiya ko a ni ta Kapaniyam ka ala dan lakɛndɛya. 48Yisa ya a fɔ a ye ko, “Ni wo ma ko-wɛ anubɛ kabana-koenu tayen, wo fenfen ti dɛnkɛninya.” 49Mɔgɔ ba wo ya a yabi ko, “N fa, i yandi, ma ta, nna dan kana faga.” 50Yisa ya a fɔ a ye ko, “Ta, ko sa mala ila dan la!” Kei wo lara Yisala kumɛ la. A sɛgira. 51A sɛgimatoe a warɛ tumɛ min, anubɛ ala wɔli kɛlɛnu bɛnta kilɛ la. Wonu ya a fɔ a ye ko, “Ila dan ara fisaya!” 52A ya anu manyinika ala dan fisaya-wati ma. Anu ko, “Tele-kɔ-sa-wati la kunu, fɛrɛma-kaliyɛ ya a boloka.” 53Yisa ya a fɔ a ye wati min tɔ ko, “Ko sa mala ila dan la,” a fa yili tora wo ko. Woletɔ ale anubɛ ala bonna-mɔgɛnu dɛnkɛninyara Yisa ma. 54Yisata kabana-ko-tamasere fila nyɔgɛ le kɛ la, a ya min kɛ wo tumɛ a bɔra Yudiya nyamanɛ rɔ ka ta Kalili sigisɔn rɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\