Yɔni 5

1Wo kɔma, Yahudiyanuna dina ladiyɛ do kɛra Yerusalɛm. Yisa tara nyɔ. 2Yi sigi tinɛ min manɛ iko dalɛ, anu bara wo sin Yerusalɛm soe burɔ. A tɔgɛ Hiburu kan rɔ ko, “Bɛti-Sayida.” Tarɛ-don-dɛ min tɔgɛ “Sagɛnutɛ,” wo ye yi wo dafɛ. Bugi loli sɔnɛ anu bolo nyɔ. 3Kirayato siyaman sanɛ wonu kɔrɔ, fiyɔnnu wo, namarɛnu wo, anubɛ minnu fɛrɛ faganɛ a la. [Anu bi yi-ramagɛ makɔnɔna 4bawo wati si na Marita melika si to nala yi wo ramagala. Nba, kirayatoe min fɔlɔn ba yigi yi wo rɔ, kirayɛ wo si a boloka feu!] 5Kei do ye nyɔ nun min bara san bi-sawa ani san segin bɔ kirayɛ rɔ. 6Yisa ya a sanɛ yen nyɔ. A ya a lɔn ko kei wo ara mɛ kirayɛ wo rɔ wo nya. Yisa ya a manyinika ko, “Kɛndɛya-sɔgɛ ye i la?” 7Namarɛ ya a yabi ko, “Ɔn, kɔnɔ n fa, yi ra wa maga tumɛ min, mɔgɔ sa n bolo min si n nayigi yi rɔ. N tenbi nyinina yigila yi rɔ, mɔgɛ gbɛrɛkɛ fɔlɔn si yigi n ko.” 8Yisa ya a fɔ a ye ko, “Nba, i lawuli. I ni ila nyandan lamini ka ta.” 9Kei wo kɛndɛyara kelenna! A ya a lasɔ. A ya ala nyandan lamini. A wulita tagamana. Kɛ mara lunyɛ min, Yahudiyanuna Sulen-Tele le nun. 10Woletɔ Yahudiyanuna kun tiginu ya a fɔ namarato-kɔrɛ wo ye ko, “Sulen-Tele le kɛ la. Ka ila nyandan lamini ka ta a la, i ye mala tɔn le tinyana wo la.” 11A ya anu yabi ko, “Kei min ya n nakɛndɛya, wo le ya a fɔ n ye ko n ni nna nyandan lamini ka ta a la.” 12Anu ya a manyinika ko, “Yon bi wo la min ya a fɔ i ye ko i ni ila nyandan lamini ka ta a la?” 13Kɔnɔ namarato-kɔrɛ wo ma ala lakɛndɛyalɛ lɔn. Ado mɔgɔ siyaman don bi nyɔ nun, Yisa tununta minnu tɛma. 14Wo kɔma, Yisa ya namarato-kɔrɛ wo yen Alla Bato Bɔn la. A ya a fɔ a ye ko, “I yɛ lana. I wara kɛndɛya kaka. Fara hakɛ la, ni wo ma, min yogo kɛ ko, wo kana ma i la.” 15Wo kɔma, kei wo tara a fɔ Yahudiyanuna kun tiginu ye ko Yisa, wo le ya a lakɛndɛya nun. 16Ka a tɛgɛ wo ma, Yahudiyanuna kun tiginu ya a lagbɛlɛyɛ dabira Yisa ma bawo a ya mɔgɛ lakɛndɛya Sulen-Tele ma. 17Yisa ya anu yabi ko, “N Fa ye wɔlila tuma-wo-tuma, ado fɔ nde fanan ni wɔli wo nya.” 18Ka a tɛgɛ kumɛ kɛ ma, Yahudiyanu ya fɛrɛ nyini a faga koe ma a bɛrɛbɛrɛ-wɛ ma. A ma Sulen-Tele dɔrɔn tinya kɔnɔ a ya a fɔ fanan ko Alla le a Fa la. A ara a nyɛrɛ sanka Alla ma a kuman kan wo la. 19Yisa ya anu yabi ko, “N bi tonyɛ fɔla wo ye, Allala dan ti ko-wo-ko kɛ a nyɛrɛ ma. A ya a Fa yen min mala, a ye wo le dɔrɔn mala. N Fa Alla ye wɔli min kɛla, nde, ala dan fanan bi wo le kɛla. 20Ado n Fa Alla ara nde, ala dan keni. A ye min bɛɛ mala, a ara wo yira nde, ala dan la. A si ko wɛnu yira n na min kolo kɛ ko. Wo dama si kawa wonu ma. 21N bi nyinina niyi dila furi minnu ma, n si niyi di wonu ma iko n Fa Alla ye furinu nawulila nya min tun ka niyi di anu ma. 22“N Fa Alla ti mɔgɔ wo mɔgɔ kiti tɛgɛ. A ara kiti-tɛgɛ-sɛnbɛ wo bɛɛ di nde, ala dan ma. 23Mɔgɛ bɛɛ si nde, Allala dan gbiliya iko anu bi n Fa Alla gbiliyala nya min. Minnu sa nde, Allala dan gbiliyala, n Fa Alla min ya n sɔ, wonu sa wo gbiliyala. 24“N bi tonyɛ fɔla wo ye, min ba nna kumɛ lamɔɛn ka dɛnkɛninya n Fa Alla ma min ya n sɔ, habadan-nimayɛ ye wo bolo. Kiti sa wo tigi ma. A manɛ iko mɔgɛ min bara faga nun kɔnɔ kaka, a ara niyi kurɛ sɔrɔn tun. 25“N bi tonyɛ fɔla wo ye, wati ye nala, ado nfan, a ara ke, furinu si nde, Allala dan kan lamɔɛn. Minnu ba n kan lamɔɛn, wonu niyi si sɛgi anu tɔ tun. 26Iko n Fa Alla si niyi di mɔgɛ ma nya min, a ara sɛnbɛ di nde, ala dan ma ko n ni niyi di mɔgɛ ma wo nya na le. 27“A ara kiti-tɛgɛ-sɛnbɛ di nde, ala dan ma bawo nɛbi-kɔrɔmɛnu bi min kelela ko, ‘Hadama dan,’ wo le nde la. 28Wo kana kawa kɛ ma. Wati ye nala, furi min bɛɛ ye kanbɛnu tɔ, wonu si n kan lamɔɛn. 29Anu si bɔ anuna kanbɛnu tɔ. Minnu ya ko-nyimɛ kɛ, wonu si wuli ka niyi sɔrɔn. Minnu ya ko-yogomɛ kɛ, wonu si wuli ka yilikiyi sɔrɔn.” 30Yisa ko, “N ti ke ko-wo-ko mala n nyɛrɛ ma. N bi kiti tɛgɛla iko Alla ya a fɔ n ye nya min. Woletɔ nna kiti-tɛgɛ-nya telenta. N sa n tayala ka n nyɛrɛ diyana koenu kɛ. Min ya n sɔ, n bi wo diyana koenu denu kɛla. 31“Ni n ya sereyɛ bɔ n nyɛrɛla ko la, mɔgɔ ti la nna kuman kan wo la. 32Kɔnɔ mɔgɔ gbɛrɛ ye nyɔ min bi sereyɛ bɔla n ye. N ya a lɔn ko wo ye min fɔla nna ko la, tonyɛ le. 33Wole kun tiginu ya wola kilayɛnu nata Yɔni-Batasi-Kɛlɛ ma. A ya sereyɛ min bɔ nna ko la, tonyɛ le wo la. 34N sa nyinina mɔgɔni-finyɛla sereyɛ ma. N bi kɛ fɔla dɔrɔn alako wo si kisi nya min. 35Yɔni-Batasi-Kɛlɛ nara waan la iko lɛnpu lamalannɛ. Wo sewara ala wan-takɛ wo la nun wati-kunduni kɔrɔ ka a diya bɔ. 36Kɔnɔ sereyɛ ye n bolo n nyɛrɛla ko la min kolo Yɔnitɛ ko. N Fa ya kɛwɔlɛ minnu di n ma, wonu bi sereyɛ bɔla n ye ka a yira ko n Fa le ya n sɔ. 37N Fa Alla min ya n sɔ, wo fanan ye sereyɛ bɔla n ye. Wo ma a kan lamɔɛn ado wo ma a yakɔrɛ yen mumɛ! 38Ala kumɛ sigini ma wo yisi rɔ bawo a ara nde min sɔ, wo ma sɔn lala nde la. 39Wo ye Allata kitabu karanna bawo wo miri ko wo si habadan-nimayɛ sɔrɔn wo rɔ. Kitabu wo ye sereyɛ bɔla n ye fanan! 40Hali wo, wo sa sɔnna nala n bara alako wo si habadan-nimayɛ sɔrɔn nya min. 41“N sa gbiliyɛ nyinina mɔgɔni-fin bolo. 42Kɔnɔ n ya wo le su lɔn. N ya a lɔn ko Allala ko sa wo yisi rɔ. 43N bara na n Fala sɛnbɛ rɔ kɔnɔ wo ma nde rabira. Ni mɔgɛ nara a nyɛrɛta sɛnbɛ rɔ, wo si wo rabira. 44A di wo ye wo ni matɔgɔlɛ sɔrɔn wo nyɔgɔn bolo kɔnɔ wo sa wo rayala ka matɔgɔlɛ sɔrɔn Alla kelen pe bolo. Wo si ke lala nde la kama worɔ? 45“Hali wo, wo kana wo miri ko nde si wo wara-koe fɔ n Fa ye. Wo yigi sanɛ Nɛbi Musa min kuma, wo le ara wo wara-koe fɔ nun. 46Ni wo ara la Nɛbi Musa la nun bɛrɛkɛ, wo si la nde fanan na nun bawo ale le ya n wara-koe sɛbɛ. 47Kɔnɔ bawo a ya min sɛbɛ, wo ma la wo la, wo si la nna kumɛ la kama?”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\