Yɔni 6

1Wo kɔma, Yisa tenbira Kalili dala-belebele-wɛ kɔma. (Dalɛ wo tɔgɛ fanan Taibiriya.) 2Nyama-wɛ bilara a fɛ bawo anu bara ala kabana-ko-tamaserenu yen kirayatoenu-nakɛndɛya-koe rɔ. 3Yisa tara kɔnkɛ kuma. Anubɛ ala karan dannu sigira anu nyɔgɔn fɛ. 4Yahudiyanuna Kanan-Ko-Ladiyɛ ara gbɛrɛn. 5Yisa ya a yɛ lata. A ya nyama-wɛ yen nala a wara la. A ya a fɔ Filipi ye ko, “Ma si dɔn-fan san mintɔ mɔgɛ kɛ bɛɛ de-nyini koe la?” ( 6A ya kɛ fɔ alako a ni Filipi burɛ lɔn. Ale ye nala min mala, a ara ban wo lɔnna nun, bi ma.) 7Filipi ya a yabi ko, “Ka biredi kelen-kelen san mɔgɛ kɛ bɛɛla ko la, wo si tenbi karɛ segin sarɛ la.” 8Ala karan dan Anduru, Saimon Pita na kelen nyɔgɛ wo ko, 9“Dennɛ do ye yan, biredi lolɛ anubɛ yɛgɛ fila ye a bolo. Kɔnɔ wonu si nfen nyinya mɔgɛ kɛ bɛɛ ma?” 10Nba, Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Wa mɔgɛnu nasigi.” Nba, mɔgɛnu ya anu mayigi binyɛ rɔ nyɔ. Kei minnu bi nyɔ, anu si mɔgɔ waga lolɛ nyɔgɔn bɔ nun. 11Yisa ya biredi wo bi ka baraka bira Alla ye. A ya a rafara mɔgɔ siginɛ wonu tɛma. A ya yɛgɛ wo fanan ma wo nya le. Anu dama fara pen, iko a di anu ye nya min. 12Anu dama wasara tumɛ min, a ya a fɔ ala karan dannu ye ko, “Wo ni dɔn-fan toenu nadɛn. Hali doni kana tinya.” 13Woletɔ Yisa ya biredi lolɛ min fara nyama la, anu ya wo bɛɛ ladɛn ka sende tan-ni-fila lafa biredi kundu-kundi toenu na fen dɔnnɛnu ya min to. 14Nyɔ-dugurannu ya Yisala kabana-ko-tamasere yen min kɛ, anu wulita a fɔla ko, “Anu ya nɛbi min bara-koe fɔ nun, wo le kɛ la serr!” 15Yisa ya a yen ko anu bi nyinina a sigila mansayɛ la fɔrɔsɛ la, woletɔ a tara kɔnkɛ kuma a dan na tun. 16Wurɛ kera tumɛ min, ala karan dannu yigira dalɛ dafɛ. 17Anu ma Yisa yen min kɛ ha suyi kera, anu sigira kulɔn rɔ ka ta dala-belebele-wɛ wo kɔma, Kapaniyam soe ye kan min. 18Dalɛ tɛma gbɛ, fɔn-belebele-wɛ bɔra ka yi ramaga bɛrɛkɛ! 19Nba, karan dannu bara ta iko mɛli sawa, ha mɛli nani, anu tɛrɛnara Yisa la tagamana yi kuma kulɔn magbenna. Anu kilanta bɛrɛkɛ! 20Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Wo kana kilan! Nde le!” 21Anu bi a ladon koe rɔ kulɔn rɔ tumɛ min, anu kera anu ta tinɛ kelenna! 22Wo banda kɛ, nyama minnu tora dalɛ kɔma, wonu ya a lɔn ko kulun kelen de nara nun, ado Yisa ma ta ala karan dannu fɛ kulɔn wo rɔ. Ala karan dannu denu dɔrɔn tara. 23Kulɔn donu bi bɔla Taibiriya soe burɔ, Mari ya baraka bira Alla ye kan min nun ka biredi di mɔgɛnu ma, kulɔn wonu sɔra kan tinɛ wo rɔ. 24Nyama ya a yen tumɛ min ko Yisa sa nyɔ ado ala karan dannu sa nyɔ fanan, anu sigira kulɔn wonu tɔ ka ta a lanyini Kapereniyam soe burɔ. 25Mɔgɛnu ya Yisa taran dalɛ kɔma tumɛ min, anu ya a manyinika ko, “Karan-mɔgɔ, i nara yan wati nyamintan?” 26Yisa ya anu yabi ko, “N bi tonyɛ fɔla wo ye, wo sa n nyinina nna kabana-ko-tamaserenu nya-yen koe ma. Wo ye n nyini tinɛ bawo wo ya biredi dɔn ka wo buyi lafa. 27Wo kana wɔli dɔn-fanla ko la min si tinya. Wo ni wɔli dɔn-fanla ko la min si habadan-nimayɛ di wo ma. Nde, Hadama dan si dɔn-fan min di wo ma, wa wo raya ka wo sɔrɔn bawo n Fa Alla ara sɔn nta wɔli ma.” 28Anu ya a manyinika worɔ ko, “Male si nfen ma ko ma ni Allala wɔlɛ kɛ iko a ye nyinina a ma nya min?” 29Yisa ya anu yabi ko, “Alla ye a fɛ, wo ni wɔlɛ min kɛ, wo le ko wo ni la nde la, a ara min sɔ.” 30Anu ya a manyinika tun ko, “I si nfen kabana-ko-tamasere yira ma la min si a ma, ma ni la i la? I si nfen ma? 31Musa ya biredi su do di ma benbanu ma wulɛ rɔ ka bɔ Arinyɛni tɔ iko a sɛbɛnɛ Allata kitabu rɔ nya min.” 32Yisa ko, “N bi tonyɛ fɔla wo ye, Nɛbi Musa ma biredi di wo ma ka bɔ Arinyɛni tɔ kɔnɔ n Fa le ara biredi di wo ma ka bɔ Arinyɛni tɔ. 33Ado Alla ye biredi-bɛrɛ min dila wo ma, wo le nde la min yigira ka bɔ Arinyɛni tɔ. N si to n niyi dila duninya-mɔgɛnu ma.” 34Anu ya a matara ko, “N fa, to biredi wo dila ma ma tuma-wo-tuma.” 35Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Niyi ye biredi min tɔ, nde le wo la. Ni min nara ka dɛnkɛninya nde ma, kɔnkɛ ti wo tigi bira ado wo kan la ti gbala tun ni! 36Nba, n bara a fɔ wo ye ko wo ara n yen kɔnɔ wo ma la n na. 37N fa ara mɔgɛ min bɛɛ di n ma, wonu si ma n gba-fɛ-bilalɛnu na. Min ba ma n gba-fɛ-bilalɛ la, n ti wo gben mumɛ! 38N ti a gben bawo n ma yigi ka bɔ Arinyɛni tɔ n nyɛrɛ sako kɛ tinɛ. Min ya n sɔ, n bi wo le sako kɛ tinɛ. 39N Fa Alla min ya n sɔ, a ara mɔgɛ min bɛɛ don n bolo, a sa a fɛ, wo fenfen ni bɔ n bolo. Tele-laban-lun, n si anu bɛɛ lawuli ka niyi di anu ma. 40N fa diyana koe le ko min bɛɛ wa nde, ala dan mafɛlɛn ka dɛnkɛninya n ma, wo si habadan-nimayɛ sɔrɔn. Nba, tele-laban-lun, n si anu nawuli ka niyi kurɛ di anu ma.” 41Yahudiyanu ya da-kɔrɔ-kumɛ dabira Yisala ko la bawo a ko biredi le ale la min yigira ka bɔ Arinyɛni tɔ. 42Woletɔ anu ya nyinikalɛ kɛ ko, “Yisa ma kɛ la, Yusufula dan? Ma ya a na anubɛ a fa lɔn. Nba, a ye a fɔla kama worɔ ko a yigira ka bɔ Arinyɛni tɔ?” 43Yisa ya anu yabi ko, “Wa fara da-kɔrɔ-kumɛ la wo nyɔgɔn tɛma. 44Mɔgɔ wo mɔgɔ ti na n bara fɔ n Fa min ya n sɔ, ale le si wo lana n ma. Nba, tele-laban-lun, n si wo lawuli ka niyi di a ma. 45Nɛbinu ya a sɛbɛ ko, ‘Alla si mɔgɛ bɛɛ karan.’ Min bɛɛ wa a tole masɔ n Fa Allala kumɛ la ka a karan, wo si na n bara. 46Nde min bɔnɛ Alla wara, nde le kelen pe ara n Fa Alla yen. Mɔgɔ gbɛrɛkɛ ma n Fa Alla yen mumɛ! 47N bi tonyɛ fɔla wo ye, min ba dɛnkɛninya nde ma, habadan-nimayɛ ye wo bolo. 48Niyi ye biredi min tɔ, wo le nde la. 49Wo benbanu ya biredi dɔn min bɔra Arinyɛni tɔ kɔnɔ hali wo, anu bɛɛ fagara. 50Kɔnɔ biredi min bi yigila ka bɔ Arinyɛni tɔ, min ba wo su dɔn, wo ti faga tun. 51Niyi ye biredi min tɔ, wo le nde la min yigira ka bɔ Arinyɛni tɔ. Ni mɔgɔ wo mɔgɔ ya biredi wo dɔn, a si habadan-nimayɛ sɔrɔn. Nba, n si biredi min di wo ma, wo le n bagbuyi la. N bi wo nila duninya-mɔgɛnu beli koe la.” 52Kumɛ kɛ ya diminyɛ anubɛ sɔsɔlɛ lawuli Yahudiyanuna kun tiginu tɛma. Anu ko, “Kei kɛ si ke a bagbuyi dila ma ma kama alako a si dɔn?” 53Yisa ya a fɔ anu ye ko, “N bi tonyɛ fɔla wo ye, ni wo ma nde, Hadama dan bagbuyi dɔn ka n yele min, wo ti niyi sɔrɔn. 54Min ba n bagbuyi dɔn ka n yele min, habadan-nimayɛ ye wo tigi bolo. Tele-laban-lun, n si a lawuli ka niyi kurɛ di a ma. 55Ado dɔn-fen-bɛrɛ le n bagbuyi la. Minni-fen-bɛrɛ le n yele la. 56Min ba n bagbuyi dɔn ka n yele min, wo tonɛ nde rɔ, nde tonɛ ale rɔ. 57N Fa min ya n sɔ duninya rɔ, wo ye a niyi la. Ado ale le ya niyi di nde fanan ma. Mɔgɛ min ba n bagbuyi dɔn, ale fanan si niyi sɔrɔn nde baraka rɔ. 58Nde le wo biredi la min yigira ka bɔ Arinyɛni tɔ. Wo benbanu ya biredi min dɔn, anuta sa wo nya bawo anu ban wo dɔnna, anu fagara. Kɔnɔ min ba biredi kɛ dɔn, wo si to habadan!” 59Yisa ya wo fɔ wo tumɛ a ye mɔgɛnu karanna Yahudiyanuna dina-bɔn la Kapereniyam soe burɔ. 60Yisala karan den siyaman ya wo lamɔɛn tumɛ min, anu ko, “Karan kɛ gbɛlɛ de! Yon si ke bilala karan su kɛ fɛ?” 61Yisa ya a lɔn ko ala karan dannu bi da-kɔrɔ-kumɛ fɔla kɛla ko la, woletɔ a ya a fɔ anu ye ko, “Kumɛ kɛ ara wo yigi tɛgɛ, wa? 62Nde, Hadama dan bɔra kan min nun, ni wo ya n yen sɛgila nyɔ don? 63Allata Ni Sɛnimɛ le ye niyi dila mɔgɛnu ma. Sɛnbɛ sa mɔgɔ wo mɔgɔ bolo ka niyi di mɔgɛ ma. N bara kumɛ minnu fɔ wo ye kɛ la, Allala Ni Sɛnimɛ min si niyi di mɔgɛ ma, wo le si niyi lana wo ma. 64Hali wo, donu bi wo tɛma minnu ma dɛnkɛninya nde ma.” (Kebi ala karan dabira fɔlɛ, Yisa ya wonu denu lɔn minnu ti dɛnkɛninya a ma anubɛ min si a don a yogenu bolo tɔ.) 65A ko tun, “Mɔgɔ wo mɔgɔ ti ke bilala n fɛ a nyɛrɛ ma, fɔ n Fa wa min madɛnbɛ. Wo le ya a to, n ya kɛ fɔ wo ye.” 66Ka a tɛgɛ kumɛ kɛ ma, Yisa gba-fɛ-bilalɛ siyaman sɛgira. Anu ma sɔn bilala a fɛ tun. 67Woletɔ Yisa ya a fɔ ala karan den tan-ni-filɛ ye ko, “Wole don, wo fanan bi a fɛ, wo ni bɔ n fɛ, wa?” 68Saimon Pita ya a yabi ko, “Mari, ma si ta yon bara gbɛ? Habadan-niyi-kumɛ ye ile le bolo. 69Nba, ma ara dɛnkɛninya i ma ka i lɔn Allatalata mɔgɔ-sɛnimɛ la.” 70Yisa ya anu yabi ko, “Nde le ya wo mɔgɔ tan-ni-filɛ bɛɛ yabɔ. Hali wo, kelen bi wo tɛma, wo ye Setanɛla wɔli kɛla kaka!” 71A ya kumɛ kɛ fɔ bawo a miri ye Saimon Yisikariyɔtila dan Yudasi ma bawo Yudasi Yisikariyɔti ye karan den tan-ni-filɛ tɛma nun. Kɔnɔ hali wo, ale le ye nala Yisa maburila.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\