Yɔni 7

1Wo kɔma, Yisa ya Kalili sigisɔn ratagama. A ma sɔn tala Yudiya nyamanɛ rɔ bawo Yahudiyanuna kun tigi minnu bi nyɔ, wonu bi a faga koe rɔ. 2Nba, wo ya a taran, Yahudiyanuna Lele-Sɔɛ-Ladɛn ara gbɛrɛn nun. 3Woletɔ Yisa na kelen nyɔgɛnu ya a fɔ a ye ko, “Bɔ kan tinɛ kɛ rɔ. I ni ta Yudiya nyamanɛ rɔ, ila karan dannu si ila tamaserenu yen kan min. 4Ni min bi a fɛ, mɔgɛnu ni a malɔn, a ti ala wɔlɛ kɛ dogɔn rɔ. Woletɔ i ye koe kɛ min bɛɛ kɛla, i ni a ma, duninya bɛɛ ni i wara-koe lɔn!” ( 5Nba, hali a na kelen nyɔgɛnu ma dɛnkɛninya a ma.) 6Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Nta wati ma ke wɛ kɔnɔ wole, wati bɛɛ bɛnta wo ma. 7A ma kɛn, wo ni gboya duninya ye kɔnɔ nde le gboyanɛ anu ye bawo tuma-wo-tuma n bi anu sɔn fɔla anu ye. 8Wo ta ladiyɛ kɛ rɔ. Nde sa tala ladiyɛ kɛ rɔ bawo nta wati ma ke wɛ.” 9A ban kɛ fɔla anu ye, a ma bɔ Kalili sigisɔn rɔ kelenna! 10Yisa na kelen nyɔgɛnu tara ladiyɛ rɔ. Wo kɔma, ale fanan tara. Kɔnɔ a ma ta gbɛ rɔ, a tara dogɔn rɔ. 11Yahudiyanuna kun tiginu bi Yisa nyinina ladɛn wo rɔ. Anu ko, “Kei kɛ ye mintɔ?” 12Nyama wo ye sɔsɔli sala anu nyɔgɔn tɛma wɛwɛ-kumɛ rɔ. Donu ko, “Mɔgɔ-nyimɛ le.” Donu ko, “Ade, yanfante le dɔrɔn.” 13Kɔnɔ mɔgɔ wo mɔgɔ ma sisi ka kuma gbɛ rɔ Yahudiyanuna kun tiginu yala. 14Ladiyɛ wati wo ara fɔlɔ talala a tɛma tumɛ min, Yisa tara Alla Bato Bɔn la ka mɔgɛnu karan dabira. 15Yahudiyanuna kun tiginu kawara kati! Anu ko, “Kei kɛ ya kɛ bɛɛ lɔn kama, a ma karan nun lun kelen bɛrɛn?” 16Yisa ya anu yabi ko, “N sa mɔgɛnu karanna nta hɛnkili la. Kɔnɔ n bi min fɔla wo ye, Alla min ya n sɔ, wo le ya n nabila wo la. 17N bi mɔgɛnu karanna min na, ni minnu bi a fɛ ka Allala diyana koe kɛ, wo tigi si a lɔn ni Allatɛ le, ni wo ma, ni n bi kumala n nyɛrɛta miriya rɔ. 18Mɔgɛ min bi kumala a nyɛrɛta miriya rɔ, a di a ye, a ni matɔgɔlɛ sɔrɔn mɔgɛnu bolo. Kɔnɔ ni mɔgɛ min ye a fɛ ka a sɔlɛ gbiliya, tonya-fɔlɛ le wo la, foninya woo sa a da rɔ. 19Nɛbi Musa ya Allala tɔn di wo ma nun, a sa wo nya le? Kɔnɔ hali wo, wo kelen bɛrɛn sa tɔn birala. Nfenna wo ye wo rayala n faga koe ma?” 20Nyama ya a yabi ko, “Nyinatoe le ile la! Yon bi a rayala i faga koe ma?” 21Yisa ya anu yabi ko, “N ya kabana-ko-tamasere kelen pe le kɛ, wo dama kawara. 22Kɔnɔ Nɛbi Musa le ya a fɔ wo ye ko wo ni wola dannu nakemininya. Ado Musa ma nun, wo benbanu denu ya a dabira. Hali Sulen-Tele ma, wo si bilakorenu nakemininya. 23Ni wo ya bilakore do lakemininya Sulen-Tele ma alako Musata tɔn kana tinya, nfenna wo ye diminyala nde ma ko n bara kei do lakɛndɛya Sulen-Tele ma? 24Wo kana mɔgɛ yiliki a yen-nya la. Kɔnɔ wo ni kiti tɛgɛ a kilɛ fɛ.” 25Yerusalɛm mɔgɛ donu ko, “Anu bi anu tayala min faga koe ma, ale le ma kɛ la? 26I ma a yen! A ye kumala gbɛ rɔ. Mɔgɔ sa a makumala! Fɔsɔkɔrɛ mɔgɔ banu bara a lɔn de gbɛ ko Alla ya mɔgɛ min yabɔ ma kisi-koe la, ale nyɛrɛ le kɛ la. 27Kɔnɔ ale wa na tumɛ min, mɔgɔ wo mɔgɔ ti a bɔ tinɛ lɔn. Kɔnɔ ma dama ya kei kɛ bɔ tinɛ lɔn.” 28Yisa ye mɔgɛnu karanna Alla Bato Bɔn la tumɛ min, a ya a kuli mayɛlɛ kuma tinɛ, a ko, “Wo yili ye a ma ko wo ya n lɔn, nyɛ? Wo yili ye a ma ko wo ya n bɔ tinɛ lɔn, nyɛ? Nde ma na n nyɛrɛta sɛnbɛ la. Ado, min ya n sɔ, tonya-tigi le. Wole ma ale lɔn 29kɔnɔ nde ya a lɔn bawo n bɔra a warɛ le. Ale le ya n sɔ.” 30A ban wo fɔla, anu ya anu taya a bira koe ma kɔnɔ mɔgɔ wo mɔgɔ ma ke a birala bawo ala wati ma ke wɛ. 31Mɔgɔ siyaman dɛnkɛninyara a ma nyama wo rɔ. Anu ko, “Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ wa na tumɛ min, n ma la a la ni a si kabana-ko-wɔlɛ kɛ min tenbira kɛ la mumɛ!” 32Farisinu ya a lamɔɛn nyama ye da-kɔrɔ-kumɛnu fɔla ka a bɛn Yisa ma, woletɔ anubɛ saraka masɔlɛnu ya Bato Bon kandannɛnu sɔ a bira tinɛ. 33Yisa ya a fɔ anu ye ko, “N bi wo fɛ yan fɔlɔn doni. Wo kɔma, min ya n sɔ, n si sɛgi wo wara. 34Wo si n nyini kɔnɔ wo ti n yen bawo n bi tala kan min, wo ti ke tala nyɔ.” 35Yahudiyanuna kun tiginu ya a fɔ anu nyɔgɔn ye ko, “A ye tala mintɔ, male ti a yen kan min? A si ta sibolo gbɛrɛnu karan anuna soenu tɔ mala mɔgɛnu siginɛ kan min? 36A ara min fɔ kɛ la ko ma si a nyini kɔnɔ ma ti a yen, ko a ye kan min, ma ti ke tala nyɔ, a miriya ye nfen ma?” 37Ladiya tele wola ban, min bi a bɛrɛbɛrɛ-wɛ la, Yisa ya a lasɔ. A kumara a kulu mayɛlɛnɛ la ko, “Ni min kan lagbalanɛ, a ni na nde wara ka a min. 38Iko a sɛbɛnɛ Allata kitabu rɔ nya min, min ba dɛnkɛninya nde ma, yi min bi niyi dila mɔgɛnu ma, wo siyaman si bɔ wo tigi sɔndɔmɛ rɔ.” 39Yisa ya kɛ fɔ ka a bɛn Ni Sɛnimɛla ko ma. Ni minnu dɛnkɛninyara a ma, wonu si niyi wo sɔrɔn. Nba, wo wati ya a taran, Alla ma ata Ni Sɛnimɛ di wɛ mɔgɛnu ma nun bawo Yisa ma yɛlɛ bɛ san kole rɔ a si ata gbiliyɛ sɔrɔn kan min. 40Mɔgɔ siyaman min bi nyama tɛma, wonu ya a lamɔɛn kɛ fɔla. Woletɔ anu ko, “Ma ye nɛbi min makɔnɔna nun, wo le kɛ la serr!” 41Donu ko, “Alla ya mɔgɛ min yabɔ ma kisi-koe la, ale le kɛ la, yɔ!” Kɔnɔ donu fanan ko, “Wo ti bɔ Kalili sigisɔn rɔ! 42A sɛbɛnɛ Allata kitabu rɔ ko Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ si bɔ Mansa Dawuda bɔnsɔn rɔ. A ko a si sɔrɔn Mansa Dawudala soe burɔ Bɛtalehɛm.” 43Woletɔ dan-nafarɛ kɛra nyama tɛma Yisala ko la. 44Donu bi a fɛ ka a bira kɔnɔ mɔgɔ wo mɔgɔ ma a bole tugu a la. 45Bato Bon kandannɛ wonu sɛgira saraka masɔlɛnu anubɛ Farisinu bara. Wonu ya anu manyinika ko, “Nfenna wo ma a bira?” 46Kandannɛ wonu ya anu yabi ko, “Ha bi, mɔgɔ wo mɔgɔ ma kuma iko kei kɛ kumara nya min!” 47Farisinu ya anu manyinika ko, “A ya wole fanan mayuwaya, nyɛ? 48Wo ya male kun tigi do lɔn min bara la a la, ni wo ma, Farisi donu? 49Kɔnɔ nyama kɛ, anu ma wo fenfen lɔn mala tɔn wara-koe rɔ. Wonu bi Allala dankɛ kɔrɔ!” 50Nikodimasi, min nara Yisa wara nun, anuna kun tigi kelen de ale la. Wo ya a fɔ anu ye ko, 51“Iko mala tɔn ye nya min, yanni ma ni mɔgɔ yiliki, fɔ ma wa ma tole masɔ ale fanan kuman kan la alako ma ni a lɔn ni a ara min ma.” 52Anu ya a yabi ko, “Kalili kɛ le ile fanan na, wa? I ni ta Allata kitabu karan, i si a lɔn ko nɛbi ti bɔ Kalili sigisɔn rɔ mumɛ!” [ 53Mɔgɛ bɛɛ tara a warɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\