Yɔni 8

1Yisa tara Ɔlifi kɔnkɛ kuma. 2Wo banda kɛ, Yisa suruta sɛgila Alla Bato Bɔn la. Mɔgɛ bɛɛ ya a lafoo. A sigira ka anu karan dabira. 3Tɔn-karan-mɔgɛnu anubɛ Farisinu nara kei-wara-sigi musi do la anu ya minnubɛ kei do bira ala kei ma min na. Anu nara a la ka a sɔ anu tɛma. 4Anu ya a fɔ Yisa ye ko, “Karan-mɔgɔ, anu bara kei-wara-sigi musi kɛ bira yɛlɛnyɛ rɔ! 5Nɛbi Musala tɔn ko musi su kɛ, a kakɛn ka a mabon ha a ni faga. Nba, ile ko kama?” 6Anu ya kɛ fɔ Yisa bira koe le la alako anu si a maburi nya min. Kɔnɔ Yisa ya a madu ka sɛbɛli kɛ dugi ma a bolo-nɔlɔnɛ la. 7Anu tora nyinikalɛnu kɛla min kɛ, Yisa ya a lasɔ ka a fɔ anu ye ko, “Ni min ya a lɔn ko a ma hakɛ kɛ bɛ wo tɛma, wo fɔlɔn ni kuri lakɛ a ma.” 8A ya a madu tun ka sɛbɛli kɛ dugi ma. 9Anu ya kɛ lamɔɛn tumɛ min, anu dama bɔra kelen-kelenyɛ ma ka a dabira kinanu ma ka yigi. Yisa kelen pe le tora anubɛ musi wo sɔnɛ a yakɔrɔ. 10Yisa ya a lasɔ ka musi wo manyinika ko, “I maburilɛnu bi mintɔ? Mɔgɔ ma to min si i yiliki?” 11A ya a yabi ko, “N fa, hali kelen ma to.” Nba, Yisa ko, “Nde fanan ti i yiliki. I ni ta kɔnɔ i kana hakɛ kɛ tun.”] 12Yisa kumara Farisinu ye tun ko, “Duninya-waan le nde la. Min ba bila n fɛ, wo si waan sɔrɔn min si niyi di mɔgɛnu ma. A ti tagama pinpi rɔ tun mumɛ!” 13Farisinu ya a fɔ a ye ko, “I ye sereyɛ le bɔla i nyɛrɛla ko la kɛ la. I ye kuma-fuyi le fɔla wo la.” 14Yisa ya anu yabi ko, “Ade, hali ni n ya n nyɛrɛla sereyɛ bɔ, n bi min fɔla, tonyɛ le bawo n ya a lɔn n bɔra kan min. N bi tala kan min, n ya nyɔ fanan lɔn. Wole ma n bɔ tinɛ lɔn. Wo ma n ta tinɛ lɔn. 15Wo ye kiti tɛgɛla iko wola hadama denyɛ ye nya min. Nde sa mɔgɔ wo mɔgɔ kiti tɛgɛla. 16Kɔnɔ ni n taranta kiti tɛgɛla nun, nna kiti tɛgɛ si ma tonyɛ la bawo n sa kiti tɛgɛla n nyɛrɛ ma. N Fa Alla, min ya n sɔ, wo le ye n fɛ. 17A sɛbɛnɛ wola tɔn kitabu rɔ ko ni sereya filɛ bɛnta kuma kelan ma, tonyɛ le wo kumɛ la. 18N bi n nyɛrɛta sereyɛ bɔla, min tugunnɛ wo la, n Fa min ya n sɔ, wo fanan ye sereyɛ bɔla nna ko la.” 19Anu ya a manyinika ko, “I fa ye mi?” Yisa ya anu yabi ko, “Wo ma nde lɔn. Woletɔ wo ma n Fa lɔn. Ni wo ya nde lɔn nun, wo si n Fa fanan lɔn.” 20Yisa ya kɛ bɛɛ fɔ wo tumɛ a ye mɔgɛnu karanna Alla Bato Bɔn la, sɔli-fen-kenkirɛnu siginɛ kan min. Nba, mɔgɔ wo mɔgɔ ma a bira bawo ala wati ma ke wɛ. 21Yisa ya a fɔ Farisinu ye tun ko, “N ba ta, wo si n nyini kɔnɔ wole si faga wola hakɛnu tɔ. N bi tala kan min, wo ti ke tala nyɔ.” 22Nba, Yahudiyanuna kun tiginu ya a fɔ anu nyɔgɔn ye ko, “A ko a ye tala kan min, ma ti ke tala nyɔ. Kɛ kɔrɛ ye nfen na? A ye nyinina a nyɛrɛ faga koe rɔ?” 23Yisa ya anu yabi ko, “Wole bɔra yan de kɔnɔ nde bɔra san ma. Wole ye duninya kɛ le tɔ kɔnɔ nde ma bɔ duninya kɛ rɔ. 24Woletɔ n ya a fɔ ko wo si faga wola hakɛnu tɔ. Nba, ni wo ma la a la ko ale le nde la, wo si faga wola hakɛnu tɔ serr!” 25Anu ya Yisa manyinika ko, “Yon bi ile la?” Yisa ya anu yabi ko, “N ya min fɔ wo ye kebi fɔlɔfɔlɔ, wo le nde la. 26Ko siyaman ye nyɔ, n si min fɔ ka a bɛn wole ma. Ado ko siyaman ye nyɔ, n si wo yiliki min na. Min ya n sɔ, tonya-tigi le wo la. N bara min namɔɛn ale bolo, n bi wo le fɔla duninya ye.” 27Farisinu ma a nya-yen ko a ye kumala anu ye a Fa Alla wara-koe le tɔ. 28Woletɔ Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Wo wa nde, Hadama dan layɛlɛ san ma kɔlɔma ma tumɛ min, wo si a lɔn wulɔn ko wo le nde la, n ya min fɔ n nyɛrɛla ko la. Wo si a lɔn fanan ko n sa fenfen mala n nyɛrɛta sɛnbɛ la, fɔ n Fa ara n karan min na, n bi wo le fɔla. 29N Fa min ya n sɔ, wo le ye n fɛ yan. A ma n kelen pe to bawo n bi a diyana koe kɛla tuma-wo-tuma.” 30Mɔgɔ siyaman ya Yisala kumɛ kɛnu namɔɛn min kɛ, anu dɛnkɛninyara a ma. 31Wo kɔma, Yahudiya minnu dɛnkɛninyara a ma, Yisa kumara wonu ye. A ko, “Ni wo ya nna karan bira, nna karan den-bɛrɛ le wole la. 32Wo si na tonyɛ lɔn. Ado tonyɛ wo si wo hɔrɔya.” 33Anu ya a yabi ko, “Iburayima bɔnsɔn le male la. Ha bi, ma ma ma wɛ mɔgɔna-yɔɔn la. Ka a fɔ ko ma si hɔrɔya, i miriya ye kama?” 34Yisa ya a fɔ anu ye ko, “N bi tonyɛ fɔla wo ye, mɔgɔ wo mɔgɔ min bi hakɛ kɛla, hakɛla yɔɔn le wo tigi la. 35Sɔ tina sa yɔɔn bolo a tigila kebilɛ rɔ habadan kɔnɔ a tigila dan, wo ye a fa warɛ habadan! 36Ni nde, Allala dan ya wo hɔrɔya, wo si hɔrɔya feufeu! 37N ya a lɔn ko Iburayima bɔnsɔn le wole la. Hali wo, wo ye wo rayala n faga koe ma bawo nna karan ma sigi tinɛ sɔrɔn wo yisi rɔ bɛ. 38N Fa ya min yira n na, n bi wo le fɔ tinɛ. Kɔnɔ wo benba ya min fɔ wo ye, wo ye wo le ma tinɛ.” 39Anu ya a yabi ko, “Ma benba le Iburayima la.” Yisa ya anu yabi ko, “Ni Iburayimala bɔnsɔn-bɛrɛ le wole la nun, wola ko-ladan-nyanu anubɛ atɛ si ma kelen na. 40N bi tonyɛ fɔla wo ye tolon, iko n ya a lamɔɛn Alla bolo nya min. Kɔnɔ hali wo, wo ye wo rayala n faga koe ma. Ado, Iburayima ma ko su wo ladan nun. 41Ade! Wo fa bɛrɛ ya min ma, wo ye wo le ma tinɛ tun.” Anu ya a sɔsɔ ko, “Male ma sɔrɔn yɛlɛnyɛ rɔ. Fa kelen de ma bolo, Alla nyɛrɛ kɔni.” 42Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Ni wo fa le Alla la serr, wo si n keni nun bawo n bɔra Alla warɛ le. N bi yan kaka. N ma na n nyɛrɛta sɛnbɛ la kɔnɔ ale le ya n sɔ. 43N bi min fɔla, nfenna wo sa wo nya-yenna? Ado wo ti ke wo nya-yenna bawo wo sa sɔnna nna kumɛ lamɔɛnna. 44Wo fa Setanɛla dannu le wole la. Nba, wo ye a fɛ ka wo fa diyana koenu kɛ. Kebi fɔlɔ, mɔgɔ fagalɛ le ale la. A ma sɔn tonyɛ ma bawo tonyɛ sa ale rɔ. A wa foninya fɔ, wo ye a yirala a ye nya min. Foninya-fɔlɛ le ale la. Ado ale Setanɛ, foninya-fɔlɛ bɛɛ fa le ale la. 45Kɔnɔ wo ma la n na bawo n bi tonyɛ fɔla wo ye. 46Yon bi wo tɛma min si a lagbɛ ko n bara hakɛ kɛ? N bi tonyɛ fɔla wo ye min kɛ, nfenna wo ma la n na? 47Ni min bɔnɛ Alla warɛ, wo si a tole masɔ Allala kumɛ la. Nba, wole ma bɔ Alla warɛ, woletɔ wo sa wo tole masɔla n na.” 48Yahudiyanuna kun tiginu ya Yisa manyinika ko, “Ma ya a fɔ min kɛ ko Samariya kɛ le ile la ado ko nyinatoe le ile la, ma ma tonyɛ le fɔ wo la, wa?” 49Yisa ya anu yabi ko, “Nyinato ma nde la. N bi n Fa gbiliyala kɔnɔ wole ye n nafɛyala. 50N sa gbiliyɛ nyinina n nyɛrɛ ye. Kɔnɔ dogbɛrɛ ye nyɔ min bi gbiliyɛ nyinina n ye. Ado kiti-tɛgɛlɛ le ale la. 51N bi tonyɛ fɔla wo ye, min ba nna kumɛ bira, wo ti faga habadan!” 52Yahudiyanuna kun tiginu ya a fɔ a ye ko, “Ma ara la a la serr, ko nyinatoe le ile la. Iburayima ara faga, nɛbinu bara faga, hali wo, ile ko min ba ila kumɛ bira, wo ti faga habadan! 53Ma fa Iburayima fagara. I miri ko i tenbira Iburayima la, wa? Nɛbinu bara faga fanan. I miriya ye kama?” 54Yisa ya anu yabi ko, “Ni n ya n nyɛrɛ gbiliya nun, nna gbiliyɛ ti ko-nyinya n ma. Dogbɛrɛ ye n gbiliyala, n Fa Alla kɔni. Ado wo ko wota Alla le ale la. 55Wo ma ale lɔn mumɛ! Kɔnɔ nde le ya a lɔn. Ni n ya a fɔ ko nde ma a lɔn, n si ma foninya-fɔlɛ la iko wole. Kɔnɔ n ya a lɔn feu! Ado n bi ala kumɛ birala. 56Wo benba Iburayima sewara bɛrɛkɛ, bawo Alla ya a yira a la n bi nala wati min. A ya a yen min kɛ, a sewara dɔgɔma ma de!” 57Yahudiyanuna kun tiginu ya a fɔ a ye ko, “Ile ma san bi-loli lefan bɔ wɛ. I ko i ya Iburayima yen, ba?” 58Yisa ya anu yabi ko, “N bi tonyɛ fɔla wo ye, yanni Iburayima ni sɔrɔn, nde ye nyɔ nun.” 59Anu ya kurinu bi ko ka a mabon kɔnɔ Yisa ya a dogon anu ma. A bɔra Alla Bato Bɔn la.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\