Yɔni 9

1Yisa ye tagamana kilɛ fɛ tumɛ min, a ya kei do yen min sɔrɔnta fiyonyɛ rɔ. 2Ala karan dannu ya a manyinika ko, “Karan-mɔgɔ, yon hakɛ ya a ma, kei kɛ sɔrɔnta fiyonyɛ rɔ, a nyɛrɛta hakɛ, ka, a sɔrɔnbagɛnu?” 3Yisa ya anu yabi ko, “A nyɛrɛta hakɛ ma. A sɔrɔnnɛnuta hakɛ ma. A fiyonyara alako Allala sɛnbɛ ma si yira ale rɔ nya min. 4Min ya n sɔ, fɔ ni ma tora wola wɔli kɛla tele rɔ. Suyi ketoe le. Ado suyi wa ke tumɛ min, wo si a taran, wɔli woo ti taran tun. 5N tenbi duninya kɛ rɔ, duninya-waan le nde la.” 6Yisa ya kɛ fɔ tumɛ min, a ya a nɔgɔ-yi kɛ dugi ma ka wo ma bore la ka bore wo sosa kei wo yɛ la. 7A ya a fɔ a ye ko, “Ta i yɛ laku yi kundunɛ rɔ min tɔgɛ Sailom.” (Sailom wo kɔrɛ le, “Kilayɛ.”) Kei wo tara a yɛ laku nyɔ. A yɛ lakanɛ sɛgira a warɛ. 8A sigi-nyɔgɛnu anubɛ minnu ya a yen tarali kɛla nun, wonu ya nyinikali kɛ ko, “Fiyɔn wo le ma kɛ la min bi sigila nun tarali kɛla?” 9Donu ko, “Wo le kɛ la, yɔ!” Kɔnɔ dogbɛrɛnu ko, “Ade, anubɛ wo munta dɔrɔn.” Ale tarali-kɛla-kɔrɛ ko, “Kei wo le nde la yati!” 10Anu ya a manyinika ko, “Ni tonyɛ le, i yɛ lakara kama?” 11A ya anu yabi ko, “Ale min tɔgɛ Yisa, wo le ya bore do ladan ka a sosa n yɛ la. A ko n ni ta Sailom yi kundunɛ rɔ ka n yɛ laku. Woletɔ n tara. N ban n yɛ lakula nya min wo, n yɛ lakara kelenna!” 12Anu ya a manyinika ko, “Kei wo ye mi?” A ya anu yabi ko, “Nde ma a lɔn a ye kan min.” 13Nba, kei min sɔrɔnta fiyonyɛ rɔ nun, anu ya wo bi ka ta a la Farisinu bara. 14Yisa ya bore ladan lunyɛ min ka kei wo yɛ laka, wo mara Yahudiyanuna Sulen-Tele le ma nun. 15Nba, Farisinu ya kei wo manyinika tun, “I yɛ lakara kama?” A ya a fɔ anu ye ko, “A ya bore do sosa n yɛ la. N ya n yɛ laku. Kaka, n bi fen yenna.” 16Farisi donu ko, “Min ya kɛ ma, wo ma bɔ Alla warɛ bawo a ma Sulen-Tele-tɔn bira.” Kɔnɔ dogbɛrɛnu ko, “Hakɛ-tigi ye min na, wo si ke kabana-ko-wɔli kɛ sifanu kɛla, wa?” Nba, dan-nafarɛ kɛra anu tɛma. 17Woletɔ Farisinu ya kei wo manyinika tun ko, “I ko a ya i yɛ laka. Nba, ile ko kama wo rɔ ala ko la?” A ya anu yabi ko, “Kei wo, nɛbi le.” 18Kɔnɔ hali wo, Yahudiyanu ma la a la ko fiyɔn le ale la nun, ado kaka a si fen yen. Anu ya kei wo sɔrɔnnɛnu kele 19ka anu manyinika ko, “Wola dan le kɛ la, wa? Wo ko a sɔrɔnta fiyonyɛ le tɔ, wa? Nba, a mara kama a ye fen yenna kaka?” 20A sɔrɔnnɛnu ya anu yabi ko, “Male ya a lɔn ko mala dan le. Ma ya a lɔn fanan ko a sɔrɔnta fiyonyɛ rɔ. 21Kɔnɔ ma ma a lɔn min ya a ma, a ye fen yenna kaka. Min ya a yɛ laka, ma ma wo lɔn. Wa ale nyɛrɛ manyinika, denni ma. A si ke wo yabila le!” 22A sɔrɔnnɛnu ya kɛ fɔ bawo anu kilannɛ Yahudiyanu na. Ado Yahudiyanu bara ban a rabɛnna nun ko ni mɔgɔ wo mɔgɔ ya a sɔn a la nun ko Yisa, Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ le min nara anu kisi-koe ma, anu si wo gben anuta dina-bɔn la. 23Wo le ya a ma, a sɔrɔnnɛnu ko anu ni ale nyɛrɛ manyinika, ko denni ma! 24Kei min sɔrɔnta fiyonyɛ rɔ, anu ya wo kele tun ka a fɔ a ye ko, “Tonyɛ fɔ ma ye wobɛ Alla tɛma! Hakɛ-tigi le kei wo la. Ma ya wo lɔn feu!” 25Fiyon kɔrɛ wo ya anu yabi ko, “Nde ma a lɔn ni hakɛ tigi le, ni hakɛ tigi ma. N ya ko kelen pe le lɔn ko n fiyɔn le nun kɔnɔ kaka, n bi fen yenna.” 26Anu ya a manyinika ko, “A ya nfen ma i la? A ya i yɛ laka kama?” 27A ya anu yabi ko, “N bara ban wo fɔla wo ye nun. Wo tole masɔni ma nun, ba? Nfenna wo ye a fɛ ka wo lamɔɛn tun? Fɔsɔkɔrɛ wole fanan bi a fɛ ka ma ala karan dannu na?” 28Anu ya a rasɛ ka a fɔ a ye ko, “Aleta karan dan le ile la kɔnɔ Nɛbi Musala karan dan le male la. 29Ma ya a lɔn ko Alla kumara Nɛbi Musa le ye. Kɔnɔ kei wo, male ma a bɔ tinɛ lɔn defan!” 30Ale fiyon kɔrɛ wo ya anu yabi ko, “Nba, kabana ko le kɛ la! Wo ma kei wo bɔ tinɛ lɔn kɔnɔ a ara n yɛ laka! 31Ma ya a lɔn ko Alla ti a wɔlɔ matɔlɔ hakɛ tigi kan la. Kɔnɔ a si a wɔlɔ matɔlɔ wo mɔgɛnu kan la minnu bi a gbiliyala ka a diyana koenu kɛ. 32Kebi duninya danta, mɔgɔ ma a lamɔɛn bɛ ko mɔgɛ do ara fiyɔn yɛ laka min sɔrɔnta fiyonyɛ rɔ. 33Ni kei kɛ ma bɔ Alla wara nun, a ti ke ko sifa kɛ ladanna nun.” 34Anu ya a yabi ko, “Ile sɔrɔnta hakɛ rɔ. I makolota hakɛ rɔ. A sɔgɛ ye i la i ni male karan, ba?” Anu ya a gben dina-bɔn la. 35Yisa ya a lamɔɛn ko anu bara kei wo gben tumɛ min, a tara a nyini. A ya a yen min kɛ, a ya fɔ a ye ko, “I wara dɛnkɛninya ale, Hadama dan ma, wa?” 36Kei wo ya a yabi ko, “N fa, a fɔ n ye min bi ale la, woletɔ n si dɛnkɛninya ale, Hadama dan la.” 37Yisa ya a fɔ a ye ko, “I wara ban ale yenna. Ale le ye kuma tinɛ i ye gbɛ!” 38Kei wo ko, “Mari, n bara dɛnkɛninya.” A ya a nyɛnkin Yisa kɔrɔ. 39Yisa ko, “N nara duninya kɛ rɔ ka dan-nafarɛ yira mɔgɛnu tɛma. Fiyɔn yɛ la si ka. Ado minnu mirinɛ ko anu yɛ lakanɛ, wonu si fiyonya.” 40Farisi minnu bi a fɛ nyɔ, wo donu ya a kan lamɔɛn kɛ fɔla. Anu ya a manyinika ko, “A ye i kɔntɔ ko male fanan, fiyɔn le?” 41Yisa ya anu yabi ko, “Ni fiyɔn le wole la nun, yiliki sa wo bolo nun. Kɔnɔ bawo wo ko wo ye fen yenna, woletɔ ha kaka, wo yilikinɛ, yɔ!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\