Luka 1

1N diyana-mɔgɛ Tiyofilasi, koe kɛ min bɛɛ ara ma mɔgɛnu tɛma, mɔgɔ siyaman bara wuli wonu sɛbɛ tinɛ. 2Kebi a dabira tumɛ, minnu ya koe kɛnu tayen ka wo kilayɛ lake ma ma, anu ya wo bɛɛ sɛbɛ iko a fɔra ma ye nya min. 3N bara koe kɛ bɛɛ karan ka a fɛsɛfɛsɛ a kin na, woletɔ kebi a fɔlɔfɔlɛ, n miriya rɔ, a kin ka a sɛbɛ a kilɛ fɛ ka a lata i ma. 4N ya kɛ ma min na, wo le i wara hɛnkili sɔrɔn min bɛɛ ma kɛ la, tonyɛ le wo bɛɛ la. 5Kɛ bɛɛ dabirara wo tumɛ Hɛrodi ye mansayɛ la Yudiya nyamanɛ rɔ. Saraka masɔlɛ do ye nyɔ, a tɔgɛ Sakaraya min bɔra Saraka Masɔla Abaya bɔnsɔn rɔ. Ala musi tɔgɛ le Ilisabɛti. Wo fanan bɔra Saraka Masɔla Aruna bɔnsɔn rɔ. 6Anu filɛ bɛɛ telennɛ Alla yala. Anu ya Marita tɔn anubɛ sereya bɛɛ bira a kila bɛrɛbɛrɛ fɛ. 7Anu ma den sɔrɔn bawo Ilisabɛti, gbandɛ le. Ado anu filɛ bɛɛ ara kɔrɔya kati! 8Lunyɛ do, Sakarayata saraka-masɔ-nyɔgɛnu bi anuta wɔli kɛla Alla ye Bato Bɔn la. 9Anu ya ale Sakaraya yabɔ koron-nakɛ fɛ ko a ni don Mari Bato Bɔn la ka fen-suma-diyamɛ mintan iko anuna namu ye nya min. 10Ado fen-suma-diyamɛ mintan tumɛ, mɔgɛ minnu nadɛnnɛ luyi ma, wonu bi madiyali kɛla. 11Sakaraya sɔnɛ fen-suma-diyamɛ mintan tinɛ bolo nyimɛ rɔ tumɛ min, Marita melika bɔra gbɛ rɔ a ye feu! 12A ya melika yen tumɛ min, a kɔndɔfilita ka kilan kati! 13Kɔnɔ melika ya a fɔ a ye ko, “Sakaraya, i kana kilan! Alla ara ila madiyalɛ lamɔɛn. Ila musi, Ilisabɛti si den kei sɔrɔn i ye. I ni a tɔgɔ sa Yɔni. 14Dan wa sɔrɔn tumɛ min, wo si ma sewa-belebele la! Mɔgɔ siyaman fanan si sewa wo fɛ 15bawo dan wo si ma mɔgɔ ba la Mari yala. Fenfen min si mɔgɔ bira iko baan, a kana wo min. Ka a dabira a sɔrɔn wati ma, a si fa Allata Ni Sɛnimɛ la. 16A si Isirɛla ka siyaman nana tun anuta Mari Alla ma. 17Ale fɔlɔn si na Mari yarɔ fanka anubɛ sɛnbɛ la iko Nɛbi Ilaya. A si dannu anubɛ anu fanu ma kelen na. A si kalabantenu yɛlɛma ko anu ni miriya latelennɛ sɔrɔn. A si Allala mɔgɛnu tabɛn Mari ye feu!” 18Sakaraya ya a fɔ melika ye ko, “N si la kɛ la kama? Nde ara kɔrɔya. Nna musi fanan bara kɔrɔya.” 19Melika ya a yabi ko, “Melika Yibirila le nde la. Nde le sɔnɛ Alla yakɔrɔ. Ale le ya n sɔ i wara kibara-nyimɛ kɛ fɔ tinɛ. 20Kɔnɔ i ma la nna kumɛ la ko a si bɔ a la ala wati-latɛgɛnɛ rɔ serr! Nba i ma la wo la min kɛ, woletɔ i si boboya. N bara kumɛ min bɛɛ fɔ i ye wo la, fɔ wonu ba bɔ a la yanni i ni to kumala.” 21Mɔgɛnu bi Sakaraya makɔnɔ tinɛ nun, anu bi anu mirila ni min bara ma a la. A ara mɛ Alla Bato Bɔn burɔ. 22A bɔra tumɛ min, a ma ke kumala anu ye. Woletɔ anu ya a lɔn ko a ara ko-rayirɛ do yen Alla Bato Bɔn la. A ya tamasere kɛ anu ye a bole la bawo a ma ke kumala. 23A banta wɔlila Alla Bato Bɔn la tumɛ min, a sɛgira ala bɔn la. 24Wo kɔma, ala musi Ilisabɛti ya buyi bi. A ya karɛ loli bɔ, a ma bɔ bɔn la. 25Ala musi ko, “Nba, wo ma a yen Mari ara n dɛnbɛ nya min? A ara nna miliya-koe bɔ n ma mɔgɛnu yala!” 26Ilisabɛti buyi karɛ wɔrɛ, Alla ya melika Yibirila lata Kalili sigisɔn rɔ soe do rɔ min tɔgɛ Nasarɛti. 27A kumara sunkurun-nasɔlɔnɛ do ye min mabiranɛ kei do bolo. Ala kei tɔgɛ Yusufu, Mansa Dawuda bɔnsɔn kɔni. Sunkurun-nasɔlɔnɛ wo tɔgɛ le Mariyama. 28Melika nara a wara ka a fɔ a ye ko, “I yisi sa! Mari ye i fɛ. A ara ata duwɛ layigi i kuma!” 29Ka a tɛgɛ melikala kumɛ ma, Mariyama kɔndɔfilita kati! A tora a mirila kumɛ wonu kɔrɛ ma. 30Wo kɔma, melika wo ya a fɔ a ye ko, “Mariyama, i kana kilan bawo i wara Alla hɛnɛ. 31I si buyi bi ka den kei sɔrɔn. I si a tɔgɔ sa Yisa. 32A si ma mɔgɔ gbiliyanɛ la. Anu si a kele ko Alla Min Bi Fan Bɛɛ Kun Na, wota Dan. A benba Mansa Dawuda ya mansayɛ min sɔrɔn, Mari Alla si wo di a ma. 33A si mansayɛ kɛ Yakoba bɔnsɔnnu kun na! Ado ala mansayɛ ti ban habadan!” 34Mariyama ya a fɔ melika ye ko, “Sunkurun-nasɔlɔnɛ le nde la. Kɛ si ke mala kama worɔ?” 35Melika ya a yabi ko, “Allata Ni Sɛnimɛ si yigi i kuma. Allatalata sɛnbɛ si na i kuma iko ninɛ. Ka a tɛgɛ wo ma, anu si den sɛnimɛ wo kele ko Allatalata den kei. 36I miri i na kelen nyɔgɛ Ilisabɛti ma. A fɔra ko a ti ke den sɔrɔnna. Kɔnɔ hali a kɔrɔyanɛ kɔbɔkɔbɔ, a buyi karɛ wɔrɛ le kɛ la! 37Ado Alla ti kuri fenfen ma.” 38Mariyama ko, “Marita yɔɔn nɛ le nde la. Alamɛ a mara n ye iko i wara a fɔ nya min kɛ la.” Wo kɔma, melika sɛgira. 39Tele dande kɔma, Mariyama ya a rabɛn tiriya ka ta soe do rɔ Yudiya nyamanɛ rɔ kɔnkɔ siyaman bi kan min. 40A tara Sakarayala bɔn la Ilisabɛti kɔndɔn tinɛ. 41Ilisabɛti ya Mariyamala kɔndɔli kan lamɔɛn tumɛ min, a buyi ye a la dan min na, wo ya a mamaga Ilisabɛti burɔ. Ilisabɛti fara Allata Ni Sɛnimɛ la. 42A kumara a kulu mayɛlɛnɛ la ko, “Duwa-dan le ile la musinu tɛma! I ye nala dan min sɔrɔnna, duwa-dan le wo la! 43Ko n Mari na ara na n kɔndɔn tinɛ, ko wɛ kɛ mara n ye kama? 44Ado n ya i kɔndɔli-kan lamɔɛn tumɛ min, dan ya a mamaga n burɔ sewɛ la. 45Mɔgɔ-sewanɛ le ile la bawo Mari ara kumɛ min fɔ i ye, i wara la wo la ko wo si bɔ a la.” 46Mariyama ko, “N bi Mari tantola n yisi bɛɛ la. 47N niyi sewanɛ nna kisilɛ Allala ko la 48bawo a ara a fonde to nde, ala yɔɔn nɛ ko! Ka a bi bi ma, mɔgɛ bɛɛ si n kele ko duwa-dan 49bawo Alla Sɛnbɛ Bɛɛ Tigi ara ko ba ma n ye. A tɔgɔ sɛnima. 50Ka a bi n benba benbɛnuta wati ma ha ka yigi, min bɛɛ kilannɛ Alla la ka a sako kɛ, a si kinikini wonu ma. 51Alla ara a kɔɛn-sɛnbɛmɛ rasagan ka mɔgɔ-wasinɛnu tanyɛnsɛn anubɛ anuna miriya bɛɛ. 52Alla ara mansa-sɛnbɛmɛnu nayigi ka bɔ anuna sigi tinɛnu tɔ. Minnu famayiginɛ, a ya wonu nayɛlɛ. 53Alla ara kɔnkɔtoenu nafa fen nyimɛnu na. A ya fen-tiginu nasɛgi anu bolo takolɔn. 54Ma benbanu anubɛ Alla sarata min na, a ma nyina wo ko. A nara ka kinikini ala wɔli kɛlɛ Isirɛla ma. 55A ara a hɛnkili to ala kinikinɛ ko Iburayima anubɛ a sibole bɛɛ ye habadan!” 56Mariyama ya karɛ sawa bɔ Ilisabɛti fɛ. Wo kɔma, a sɛgira a warɛ. 57Ilisabɛti buyi lamagara. A muira den kei la. 58Mari ara ko-nyima ba min kɛ a ye, a sigi-nyɔgɛnu anubɛ a na kelen nyɔgɛnu ya wo lamɔɛn ka sewa a fɛ. 59Dan wo tele segin nyɔgɛ, anu tara a la a lakemininya tinɛ. A sɔgɛ ye anu na nun ka a tɔgɔ sa a fa la, Sakaraya. 60Kɔnɔ a na ko, “Ade! A tɔgɔ si sa ko Yɔni.” 61Anu ya a fɔ a ye ko, “Kɔnɔ i bɔnsɔn tɔgɔ sa wo nya!” 62Woletɔ anu ya a fa manyinika bolo lamagɛ rɔ ni dan wo tɔgɔ si sa min na. 63Sakaraya ya kɛdi makele ka a sɛbɛ ko, “A tɔgɛ le Yɔni.” Anu dama kawara! 64Wo wati nyɛrɛ rɔ, Sakaraya nagan lafulenta, a kera kumala tun. A ya Alla tantoe dabira. 65A sigi-nyɔgɛ bɛɛ kilanta ha ka a dan natenbi. Kibarɛ kɛ nyɛnsɛnta Yudiya kɔnkɔ-nyamanɛ bɛɛ rɔ. 66Min bɛɛ ya a lamɔɛn, wonu ya anu miri wo ma ka nyinikalɛ sa ko, “Dennɛ kɛ si na ma nfen na?” Ado bɛɛ ya a lɔn ko Marita sɛnbɛ ye a fɛ. 67Yɔni wo fa Sakaraya fara Allata Ni Sɛnimɛ la ka wɔlɔyiyɛ kɛ. A ko, 68“Ma ni Mari tanto, Isirɛlata Alla kɔni bawo a nara ka ala mɔgɛnu dɛnbɛ ka anu hɔrɔya. 69A ara kisilɛ-sɛnbɛmɛ lawuli ma ye min bɔnɛ Mansa Dawuda bɔnsɔn rɔ. 70Alla ya lanyiri kiri ala fɔlɔ-nɛbi-sɛnimɛnu baraka rɔ ko 71a si ma kisi ka ma bɔ ma yogenu bolo. Minnu bara ma kon, a ya ma bɔ wonuna sɛnbɛ kɔrɔ. 72A ko a si kinikini ma benbanu ma nun ka a fonde to ala sarama-kan-sɛnimɛ ko. 73A ya lanyiri ba kiri ma benba Iburayima ye 74ko a si ma kisi ka ma bɔ ma yogenu bolo. A sɔnta ko ma ni wɔli Alla ye hali ma ma kilan. 75Ma ni ma mɔgɔ-sɛnimɛ anubɛ mɔgɔ-telennɛnu na a ye ma siyi-tele-bɛɛ kɔrɔ.” 76Sakaraya ko tun, “Nna dan, Alla Min Bi Fan Bɛɛ Kun Na, anu si i kele ko wola nɛbi. Ile fɔlɔn si ta Mari yarɔ ka kilɛ rabɛn a ye. 77I si hɛnkili di ala mɔgɛnu ma anu si kisi-koe sɔrɔn nya min hakɛ-makoto-koe fɛ 78bawo mata Alla, kinikini anubɛ hina tigi le. Ma kisilɛ ye nala ma wara la iko sun-tele-tiyi. 79Minnu siginɛ pinpi rɔ anubɛ sayɛ ninɛ kɔrɔ, a si malan wo bɛɛ ye ka mala tagama-nya yira ma la yisi-kimɛ kilɛ fɛ.” 80Dan wo koloyara ka sɛnbɛ sɔrɔn Alla wara-koe rɔ. A tora wula-da-rakolɔn rɔ ha a bɔ tumɛ kera gbɛ rɔ Isirɛla mɔgɛnu ye tumɛ min.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\