Luka 10

1Wo kɔma, Mari ya kilaya bi-wɔrɔnfila anubɛ kilaya fila fanan yabɔ ka wonu sɔ fila-filanyɛ ma a yarɔ. Ale nyɛrɛ ye nala tala kan min, anu si ke soe bɛɛ anubɛ anu kan tinɛ bɛɛ rɔ. 2A ya a fɔ wonu ye ko, “Fui-fan-tɛgɛtɛ kolo kɔnɔ a tɛgɛla ma siya. Wo ni sɛni-tigi madiya alako a ni wɔli kɛlɛnu nata ala fui-fen tɛgɛ tinɛ. 3Wo ta! N bi wo latala sulukinu tɛma iko saga-dannu. 4Wodi-bɔrɔ wo, tagama-bɔrɔ wo, sanbara wo, wo ka ta wo fenfen na wo bolo. Wo kana wo matanbani kilɛ la mɔgɔ wo mɔgɔ kɔndɔn tinɛ. 5Wo wa don minna bɔn la tumɛ min, wola kuma-fɔlɔn ni ma, ‘Yisi-kimɛ ni to bɔn kɛ la.’ 6Ni mɔgɔ-nyimɛnu bi nyɔ, wola yisi-kimɛ-kɔndɔli ni to anu fɛ. Ni mɔgɔ-nyimɛnu sa nyɔ, wola yisi-kimɛ-kɔndɔli ti to anu fɛ. 7Wo ni to bon kelan wo la. Dɔn-fen wo, min-kɛ-yi wo, anu ba min di wo ma, wo ni wo dɔn bawo a bɛnta, wɔli kɛlɛ ni a sarɛ sɔrɔn. Wo kana to yilan-yilanna wo yiya tinɛ. 8Wo wa ta soe min tɔ, ni anu ya wo rabira, anu ba min di wo ma, wo ni wo dɔn. 9Wo ni kirayatoenu dandan soe wonu tɔ. Wo ni a fɔ nyɔ-mɔgɛnu ye ko, ‘Allala mansayɛ ara gbɛrɛn wo ma.’ 10Kɔnɔ wo wa don soe minnu burɔ, ni anu ma wo rabira nyɔ, wo ni soe wonu tatagama ka a fɔ ko, 11‘Ma ye ma kian ragbɔngbɔnna wo kan ma. Kɔnɔ wo ni wo hɛnkili to kɛ ko. Allala mansayɛ ara gbɛrɛn wo ma!’ 12N ni tonya fɔ wo ye, kiti-tɛgɛ-tele rɔ, Alla si kinikini Sɔdɔm so-burɔ-mɔgɛnu ma ka tenbi soe wo la! 13“Wole Koresin so-burɔ-mɔgɛnu, gbalo ye wo kuma! Wole Bɛti-Sayida so-burɔ-mɔgɛnu, gbalo ye wole fanan kuma bawo kabana koe minnu bara kɛ wo rɔ, ni wo nyɔgɔn kɛra Taya anubɛ Saidon soenu tɔ nun, nyɔ-mɔgɛnu bara tubi nun, bi ma! Anu si kasa-kurɛnu bila anu kan na nun ka ta-gbangban kɛ anu kunyɛ rɔ ka a yira ko anu bara anu kɛ-nyanu yɛlɛma! 14Kiti-tɛgɛ-lunyɛ, Alla si kinikini Taya anubɛ Saidon so-burɔ-mɔgɛnu ma ka tenbi wole la. 15Kɔnɔ wole Kapereniyam so-burɔ-mɔgɛnu! Wo ye a fɛ ka wo nyɛrɛ layɛlɛ ha ka ke Arinyɛni tɔ, nyɛ? Ade, Alla si wo lafili ka wo ladon nyahanama rɔ!” 16Yisa ya a fɔ ala karan dannu ye ko, “Min ba a tole masɔ wole la, wo tigi ara a tole masɔ nde la. Min ba a ban wole la, wo tigi ara a ban nde la. Min ba a ban nde la, wo ara a ban n sɔlɛ la.” 17Kilaya bi-wɔrɔnfila anubɛ kilaya filɛ wonu sɛgira sewa-ba la. Anu ko, “Mari, ma ya nyinɛnu makuma i tɔgɛ rɔ tumɛ min, anu ya mala kumɛnu bira!” 18Yisa ya anu yabi ko, “N bara Setanɛ yen buila ka bɔ Arinyɛni tɔ iko san-gbalamɛ. 19Nba, wa wo tole masɔ, n bara fanka di wo ma alako wo ni tagama duguma-fannu anubɛ bondalɛnu kuma. Wo si Setanɛla sɛnbɛ bɛɛ nɔ. Ado, fenfen ti wo madumɛ. 20Kɔnɔ wo kana sewa bawo nyina-yogomɛnu bi wola kumɛnu birala. Min fisa, wo ni sewa bawo wo ara ma dugurannu na Arinyɛni tɔ.” 21Wo wati, Yisa fara sewɛ la Allata Ni Sɛnimɛ baraka rɔ. A ko, “E, n Fa, san kole anubɛ dugu kole Mari, n bi baraka birala i ye bawo i wara koe min dogon hɛnkilimɛnu anubɛ mɔgɔ karannɛnu ma, i wara wo yira karanbɛlɛnu na. Ɔnde, n Fa, ado wo bɛɛ mara iko a di i ye nya min. 22“N Fa ara fan bɛɛ dantɛgɛ n ma. Mɔgɔ wo mɔgɔ ma nde, ala dan lɔn fɔ n Fa Alla. Mɔgɔ wo mɔgɔ ma n Fa Alla lɔn fɔ nde, ala dan anubɛ n bi a fɛ ka a yira minnu na.” 23Wo kɔma, Yisa ya a tintan ala karan dannu na ka a fɔ anu dɔrɔn ye ko, “Mɔgɔ-sewanɛ le wole la ka a bɛn wo ara fan minnu tayen kɛ! 24Ado n bi tonyɛ fɔla wo ye, wo ye min yenna, a sɔgɛ ye nɛbi siyaman anubɛ mansa siyaman na nun ka wo rayen kɔnɔ anu ma fɛrɛ sɔrɔn ka wonu tayen. Wo ara min namɔɛn, anu bi a fɛ ka wo lamɔɛn nun kɔnɔ anu denu ma ke wo lamɔɛnna.” 25Nba, tɔn-karan-mɔgɛ do nara Yisa kɔrɔbɔ tinɛ. A ya a manyinika ko, “Karan-mɔgɔ, n si nfen ma alako n ni habadan-nimayɛ sɔrɔn?” 26Yisa ya a yabi ko, “Min sɛbɛnɛ Allata kitabu rɔ, i ya wo nya-yen kama?” 27Kei wo ya a yabi ko, “I ni ita Mari Alla keni i yisi bɛɛ la anubɛ i sɔndɔmɛ bɛɛ la anubɛ i sɛnbɛ bɛɛ la anubɛ i hɛnkili bɛɛ la. I ni i sigi-nyɔgɛ keni iko i nyɛrɛ.” 28Yisa ya a fɔ a ye ko, “Ila yabilɛ kɛ telenta. Ni i ya wo ma, i si habadan-nimayɛ sɔrɔn.” 29Kɔnɔ tɔn-karan-mɔgɛ ye nyinina a nyɛrɛ fɛkala. Woletɔ a ya Yisa manyinika ko, “N sigi-nyɔgɛ ye yon na?” 30Yisa ya a yabi tili rɔ ko, “Yahudiya do ye yigila ka bɔ Yerusalɛm soe burɔ ka ta Yɛrikɔ soe burɔ. Bui-ma-kɛlɛnu ya ala fanɛ bɔ a ma ka a gbesi. A tora doni, ko a si faga. 31A ma mɛ, saraka masɔlɛ do bɔra kilɛ wo fɛ. A ya kei wo yen tumɛ min, a tenbira kilɛ tɔnkɔn doi rɔ. 32Lifayi kei do nara. Wo tara ka kei wo mafɛlɛn. Wo kɔma, a tenbira kilɛ tɔnkɔn doi rɔ. 33Kɔnɔ Samariya kɛ min bɔrɔbɔnɛ Yahudiyanu bolo, wo do tenbimatoe kilɛ wo fɛ, wo ya a taran. A ya a yen tumɛ min, kinikinɛ ya a yisi lafa. 34A tara wo wara ka tuli anubɛ nɔnbɔ-gbɔ-yi kɛ ala tɛlɛnu ma ka anu makiri. Wo kɔma, a ya kei wo sigi ata sofɛlɛ la ka ta a la sundan-yiya-bɔn la, a ya a dandan kan min. 35Wo banda kɛ, a ya wodi-gbɛ fila bɔ ka a di sundan-yiya-bon-kun-tigi ma. A ya a fɔ wo ye ko, ‘I ni a dandan n ye. N ba sɛgi yan tumɛ min, ni i ya fenfen sara ala ko la, n si wo lasɛgi i ma.’ ” 36Yisa ko, “Ile yala, mɔgɔ sawɛ kɛnu tɔ, bui-ma-kɛlɛnu buira kei min ma, a sigi-nyɔgɔ-bɛrɛ ye yon na?” 37Tɔn-karan-mɔgɛ ya a yabi ko, “Min kinikinita a ma.” Yisa ya a yabi ko, “Ile fanan ni ta ka wo nyɔgɔn ma.” 38Yisa anubɛ ala karan dannu bi kilɛ la. Anu ke soe do rɔ, musi do ye nyɔ min tɔgɛ Marata, wo ya Yisa yiya ala bɔn la. 39A dɔgɔ musi min tɔgɛ Mariyama, wo sigira Mari da kɔrɔ ka a tole masɔ ala karan la. 40Kɔnɔ Marata hɔnnɛ wɔli siyamanna ko la. Woletɔ a nara ka Yisa manyinika ko, “N tigi, n dɔgɔ musi ara wɔlɛ wo bɛɛ to nde bolo. Wo bɔrɔ sa i ye? A fɔ a ye ko a ni na n dɛnbɛ!” 41Mari ya a yabi ko, “Marata, Marata! I hɔnnɛ fen siyamanna ko la 42kɔnɔ fen kelen pe ye nyɔ i makoe ye min na. Mariyama ara a nyimɛ yabɔ, ado wo ti bɔ a bolo.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\