Luka 11

1Lunyɛ do, Yisa ye madiyali kɛla kan tinɛ do rɔ. A banta tumɛ min, ala karan dan do ya a fɔ a ye ko, “Mari, ma si Alla madiya nya min, ma karan wo la iko Yɔni ya ala karan dannu karan nya min.” 2Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Wo si madiyali kɛ ka le ko, ‘Ma Fa Alla, i tɔgɛ ni sɛninya. Ila mansayɛ ni na ma kuma. 3I ni bita dɔn-fan di ma ma. 4I ni ma makoto ma hakɛ la iko male bɛrɛn bi wonu makotola nya min minnu bi ko-yogomɛ kɛla ma la. I kana sɔn, ma ni don kɔrɔbɔlɛ rɔ.’ ” 5A ya a fɔ ala karan dannu ye ko, “Ni wo do tara wo diyana-mɔgɛla bɔn la suyi tɛma ka a manyinika ko, ‘N bɔ, n dɔndɔ biredi sawa la. 6N diyana-mɔgɛ do tenbimatoe. Wo ara na n bara. Fenfen sa n bolo n si min di a ma!’ 7I diyana-mɔgɛ min bi bɔn wo la, ni wo ya i yabi ko, ‘I kana n tɔrɔ! N bara bɔn rasɔgɔ. Mabɛ nna dannu bara ma sa. N ti ke n nasɔla ka fen di i ma kaka.’ 8N bi a fɔla wo ye, hali a ma a lasɔ ka biredi di i ma ka a tɛgɛ wola diyanayɛ ma, i ma miliya ka to a manyinikala min kɛ, i makoe ye fan min na, a si a lasɔ ka wo bɛɛ di i ma. 9“Woletɔ n bi a fɔla wo ye ko wo ni to tarali kɛla, wo si a sɔrɔn. To nyininɛ kɛla, wo si a yen. To dɛ matugula, a la si ka wo ye. 10Min ba to tarali kɛla, wo si a sɔrɔn. Min ba to nyininɛ kɛla, wo si a yen. Min ba to dɛ matugula, a la si ka wo ye. 11Dan wa a fa tara yɛgɛ ma, a fa wo si duguma-fan di a ma, wa? 12A wa a tara sisi-kɛwɔlɛ ma, a si bondalɛ di a ma, wa? 13Hali wole min sɔn yogo, wo ya a lɔn ko a kin ka fen nyimɛ di wola dannu ma. Wo Fa min bi Arinyɛni tɔ don, wo ti fen di wo ma min tenbira wo la, wa? Minnu bi a tarala, ale le sa Allata Ni Sɛnimɛ dila wonu ma, wa?” 14Lunyɛ do, Yisa ya nyinɛ gben kei fɛ min ya a boboya. Ado nyinɛ bɔra a fɛ tumɛ min, kei wo wulita kumala. Nyama kawara. 15Kɔnɔ donu ko, “Nyina-kun-tigi Biyɛsiba, wo le ara nyina-gben-sɛnbɛ di a ma.” 16Donu bi a fɛ ka Yisa kɔrɔbɔ, woletɔ anu ya a fɔ a ye ko a ni kabana koe do kɛ min si a yira ko Alla le ya sɛnbɛ kɛ di a ma. 17Kɔnɔ Yisa ya anu miriya lɔn. A ya a fɔ anu ye ko, “Ni mɔgɛnu bi anu nyɔgɔn kɛlɛla nyamanɛ woo rɔ, nyamanɛ wo ti mɛ. Ni kɛlɛ donta denbayɛ min tɛma, denbayɛ wo ti mɛ nyɛnsɛnna. 18Woletɔ ni Setanɛ ya Setanɛ kɛlɛ, ala mansayɛ si mɛ kama? Kɔnɔ wo ko n bi nyinɛnu gbenna bawo Biyɛsiba le ya sɛnbɛ wo di n ma. 19Ni n bi anu gbenna wo nya le, wolela mɔgɛnu bi anu gbenna kama wo rɔ? Wola mɔgɛnu bara a yira ko wo ma telen! 20Kɔnɔ n bi nyinɛnu gbenna Allala sɛnbɛ le la. Wo ye a yirala ko Allala mansayɛ ara ban kela wo ma. 21“Ni mɔgɔ-fankalamɛ, Setanɛ kɔni, ni anubɛ ala kɛlɛ-kɛ-fannu tabɛnnɛ ka ala bɔn kandan, a bolo-fan bɛɛ si kisi. 22Kɔnɔ ni min fanka kolo atɛ ko, ni wo buira a ma ka a nɔ, fankalamɛ wo lanɛ kɛlɛ-kɛ-fan minnu na, a si kɛlɛ-kɛ-fan wonu bɛɛ bi ka a bolo-fan bɛɛ fara mɔgɛnu na. 23“Ni min sa n fɛ, wo ye n kan ma. Ni min sa n dɛnbɛna fen-nadɛn la, wo ye a ranyɛnsɛnna. 24“Nyina-yogomɛ wa bɔ mɔgɛ fɛ tumɛ min, a si yilan-yilan wulɛ rɔ ka a sulen tinɛ nyini. Ni a ma kan tinɛ do yen, a si a fɔ a nyɛrɛ ye ko, ‘Sɔ wa, n bɔra nna bɔn min na, n ni sɛgi nyɔ tun.’ 25Nba, a si sɛgi ka bɔn rakolɔn taran. A sɛninyanɛ. A bɛɛ rabɛnnɛ feu! 26A si ta worɔ ka na nyina-wɔrɔnfila-gbɛrɛ la a bolo minnu yogo ale nyɛrɛ ko. Anu si na ka anu sigi a fɛ bɔn wo la. Nba, mɔgɛ wola ban si yogoya a fɔlɔtɛ ko.” 27Yisa ya kɛ fɔ tumɛ min, musi do kumara a ye ka bɔ nyama tɛma. A ko, “Min ya i sɔrɔn ka i susun, mɔgɔ-sewanɛ le wo musi la!” 28Kɔnɔ Yisa ya a fɔ a ye ko, “Minnu sewanɛ ka tenbi wo la, wo le, minnu bi Allala kumɛ lamɔɛnna ka a bira gben!” 29Nyama ya Yisa lafoo tumɛ min, a ya a fɔ anu ye ko, “Bi-mɔgɛnu yogo kati! Wo ye kabana koe nyinina tamasereyɛ la kɔnɔ wo ti kabana ko gbɛrɛ yen fɔ Nɛbi Yonata tamasere. 30Iko Nɛbi Yona mara tamasere la Ninɛfa kɛnu ye nya min, nde, Hadama dan si ma tamasere la bi-mɔgɛnu ye wo nya na le. 31Kiti-tɛgɛ-lunyɛ, musu-mansɛ min bi dugu la, wo si a lasɔ ka bi-mɔgɛnu yiliki bawo a nara ka bɔ wula-yan la ka na a tole masɔ Mansa Silamɛnita hɛnkilimaya-karan la. Nba, n bi tonyɛ fɔla wo ye, mɔgɛ do ye yan min kolo Mansa Silamɛni ko pirr! 32Kiti-tɛgɛ-lunyɛ, Ninɛfa kɛnu fanan si anu nasɔ ka wo yiliki bawo wonu ya Nɛbi Yonata kawandilɛ lamɔɛn tumɛ min, anu ya anu kɛ-nyanu yɛlɛma. Kɔnɔ n bi a fɔla wo ye, mɔgɛ do ye yan min kolo Nɛbi Yona ko pirr! 33“Mɔgɔ ti lɛnpu lamalan ka a dogon. A ti gbengberan burun a kuma fanan kɔnɔ a si a sigi tebulu kuma, woletɔ mɔgɛnu ba don, anu si waan yen. 34I yɛ mani de i fɛrɛ-bɔnkɛ ye iko lɛnpu lamalannɛ. Ni i yɛ kɛndɛ, i fɛrɛ bɛɛ lafanɛ waan la. Kɔnɔ ni i yɛ ma kɛndɛ, i fɛrɛ bɛɛ la si fa pinpi la. 35A ma i fɛrɛma worɔ ko waan min bi i rɔ, wo kana ma pinpi la. 36Awa, ni i fɛrɛ fanɛ waan la, pinpi woo sa a rɔ, a bɛɛ la si malan iko lɛnpu si waan labɔ i ye nya min.” 37Yisa banta kumala tumɛ min, Farisi do ya a kele fen dɔn tinɛ. Yisa tara a sigi ka fen-dɔn-kɛ. 38Farisi ya a yen tumɛ min ko Yisa ma a bole laku yanni a ni fen dɔn iko anuna tɔn ye nya min, a kawara. 39Nba, Mari ya a fɔ a ye ko, “Wole Farisinu bi wola yi-lafɛnu anubɛ piletinu kɔmɛ makula kɔnɔ wo burɛ fanɛ karagbɛlɛyɛ anubɛ wunduyogoyɛ la. 40Wole kun-takolɔnnu! Alla min ya a kɔmɛ ladan, ale le ma a burɛ fanan nadan? 41Kɔnɔ min bi wola yi-lafɛnu anubɛ piletinu burɔ, wo ni wo di bolo-kolɔnnu ma, fan bɛɛ si sɛninya wo ye worɔ. 42“Kɔnɔ gbalo ye wole Farisinu kuma bawo wo ara yaka bɔ nako-fannu tɔ kɔnɔ wo ara wo ban telenbagayɛ anubɛ Alla-keni-koe ma. A kakɛn, wo ni wonu ma le kɔnɔ wo kana wo ban a toenu fanan ma. 43“Gbalo ye wole Farisinu kuma bawo sigi-tina-nyimɛnu di wo ye Yahudiyanuna dina-bɔnnu na. Gbiliya-kɔndɔlinu di wo ye barɛnu tɔ. 44Gbalo ye wo kuma bawo wo mani de iko kanba-dogonnɛnu, mɔgɛnu si tagama min kuma, anu sa a kalama.” 45Tɔn-karan-mɔgɛ do ya a fɔ a ye fanan ko, “Karan-mɔgɔ, i ye min fɔla kɛ la, i ye ma lafɛya tinɛ le wo la!” 46Yisa ya a fɔ a ye ko, “Gbalo ye wole tɔn-karan-mɔgɛnu fanan kuma bawo dunɛ min bi-koe gbɛlɛ, wo ye wo sala mɔgɛnu kuma kɔnɔ wole nyɛrɛ ti wo bolo-nɔlɔnɛ tugun dunɛ wo la ka anu dɛnbɛ. 47Gbalo ye wo kuma! Wo ara kanba-nyimɛnu sin nɛbinu ye ka bɔnnu sɔ wonu kuma, wo benbanu ya nɛbi minnu faga kɔni. 48Wo ya anuna kanbɛnu nadan tumɛ min, wo nyɛrɛ ara sɔn ko wo benbanu ya min ma nɛbinu faga tinɛ, wole ara sɔn wonu ma. 49Wola ko la, Alla anubɛ ala hɛnkilimayɛ ko a si nɛbinu anubɛ kilayɛnu sɔ wo benbanu bara. Anu si donu faga anu tɔ ka donu bɛnsɛnkɔninya. 50Woletɔ ka a dabira duninya-dan-tumɛ, nɛbi minnu bara faga, wole bi-mɔgɛnu si tɔrɔyɛ sɔrɔn nɛbi-kɔrɔmɛ wo bɛɛ faga-koe la. 51Ka a dabira Ebɛlila sayɛ ma ha ka a sigi Sakarayala sayɛ la, ale min fagara saraka bɔ tinɛ anubɛ kan-tina-sɛnimɛ tɛma kɔni, n bi a fɔla wo ye ko bi-mɔgɛnu si tɔrɔyɛ sɔrɔn wonu damala ko la terr! 52“Gbalo ye wole tɔn-karan-mɔgɛnu kuma bawo da-nyin min bi hɛnkilimaya-bɔn lakala, wo ara wo dogon mɔgɛnu ma. Wole ti sɔn donna nyɔ. Ado minnu bi a fɛ ka don, wo ara wonu nasɛgi!” 53Yisa bɔra nyɔ tumɛ min, tɔn-karan-mɔgɛnu anubɛ Farisinu wulita a yakɔrɔ-mamɔla ka a manyinika nyinikali-gbɛlɛmɛnu na. 54Ni a si koe do fɔ min ma telen, anu bi a fɛ ka a bira koe wonu fɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\