Luka 13

1Wo wati nyɛrɛ rɔ, mɔgɛ donu bi nyɔ minnu ya Kalili sigisɔn kɛnuna koe fɔ Yisa ye. Wonu bi saraka-bɔɛ la tumɛ min, Pailɛti ya wonu denu faga. Anu yele basanta saraka-yele la. 2Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Wo miriya ko Kalili kɛ kɛnuna hakɛ tenbira Kalili kɛ doinutɛ la, wa? Woletɔ anu tɔrɔnɛ ka le, wa? 3Ade! N ni a fɔ wo ye, ni wole ma tubi ka yɛlɛma, wo dama si faga iko wonu! 4San-bɔn buira mɔgɔ tan-ni-segin minnu kuma Sailom soe burɔ, wonuna sayɛ ye kama? Wo miriya ko wonu yogo Yerusalɛm kɛnu bɛɛ ko, wa? 5Ade! N ni a fɔ wo ye, ni wo ma tubi ka yɛlɛma, wo dama si faga iko wonu.” 6Yisa ya tili kɛ tɛgɛ anu ye ko, “Toro-kuri ye kei do bolo ala nakɔɛ rɔ. A tara a gbɔ nyini tinɛ a la kɔnɔ a ma fen yen. 7Woletɔ a ya a fɔ ala nako-makandannɛ ye ko, ‘A san sawɛ le kɛ la, n bi nala yan tore kɛ gbɔ nyini tinɛ kɔnɔ n ma fen yen. A tɛgɛ kelenna! A kana to dugu lamonɛ tinyana tun!’ 8Kɔnɔ ala nako-makandannɛ ya a fɔ a ye ko, ‘N fa, a to san kelan kɛ kɔrɔ. N si denkɛ sin ala foolɛ rɔ ka a lafa fen-namɔnɛnu na min si a ma, a ni sabati. 9Ni tore kɛ gbɔra yari, wo kin, ni wo ma, nba, i si a fɔ n ye ko n ni a kuri tɛgɛ.’ ” 10Sulen-Tele do ma, Yisa ye mɔgɛnu karanna nun Yahudiyanuna dina-bɔn la. 11Musi do ye nyɔ nun, nyina-yogomɛ ye a fɛ, wo tɔrɔyanɛ kirayɛ bolo san tan-ni-segin kɔrɔ. A kɔɛ radunɛ, a ti ke a latelenna hali! 12Yisa ya a yen tumɛ min, a ya a kele. A ko, “N na, i wara hɔrɔya ka bɔ ila kirayɛ kɛ kɔrɔ.” 13A ya a bole sa a kuma. Musi wo kɔɛ latelenta kelenna! A ya Alla tantoe dabira. 14Dina-bon-kun-tigi diminyara ko Yisa ara dandanli kɛ Sulen-Tele ma. Woletɔ a ya a fɔ mɔgɛnu ye ko, “Tele wɔrɛ ye ma bolo, ma si to wɔlila minnu ma. A kakɛn, mɔgɛnu ni na tele wonu tɔ ka kɛndɛyɛ nyini kɔnɔ wo ma bɛn Sulen-Tele ma mumɛ!” 15Mari ya a yabi ko, “Wole kolandinu! Wo le fanan bi wɔlila Sulen-Tele ma. Wo ye wola kolo-fannu fulenna ka ta yi di anu ma Sulen-Tele ma. 16Nba, Setanɛ ara Iburayima bɔnsɔn musi kɛ min kiri san tan-ni-segin kɔrɔ, a ma kin, a ni hɔrɔya ka bɔ ala tɔrɔyɛ rɔ Sulen-Tele ma, wa?” 17Yisala yabilɛ kɛ ya a yoge bɛɛ lamiliya. Kɔnɔ a ara kabana koe minnu bɛɛ ma, nyama bɛɛ sewara wonuna ko la. 18Yisa ko, “Allala mansayɛ ye kama? N si a sanka nfen ma? 19A mani de iko kende kole mɔgɛ si min fui ala sɛnɛ rɔ. A si koloya ka ma fui-fan-belebele la. Konanu si anu nyagannu kiri a tɔnsɔnnu na.” 20Yisa ya nyinikalɛ kɛ tun ko, “N si Allala mansayɛ sanka nfen ma tun? 21A mani de iko biredi-yɛlɛ-fan. Musi do ya doni bi ka a basan dɛgɛ-munke ku-musu kelen na ha a bɛɛ yɛlɛta.” 22Yisa tamatoe Yerusalɛm, a tara so-wɛnu anubɛ so-mɛsɛnu tɔ mɔgɛnu karan tinɛ. 23Do ya a manyinika ko, “N fa, minnu si na kisi, wonu ma siya, wa?” Yisa ya anu yabi ko, 24“Wo ni wo raya ka don da-dɔgɔmɛ la. N ni a fɔ wo ye, mɔgɔ siyaman si anu taya ka don kɔnɔ anu ti ke donna. 25Bon tigi wa a lasɔ ka dɛ rasɔgɔ, wo sɔnɛ si to kɔma dɛ matugula ka a fɔ ko, ‘N fa, dɛ laka ma ye!’ Kɔnɔ a si wo yabi ko, ‘N ma wole lɔn. N ma wo bɔ tinɛ lɔn!’ 26Wo si a yabi worɔ ko, ‘Ma ya fen-dɔn-kɛ i fɛ ka ma min kan-tina-kelen. I ya mɔgɛnu karan mala soe burɔ!’ 27Kɔnɔ a si a fɔ fanan tun ko, ‘N ma wo bɔ tinɛ lɔn. Wo bɔ n fɛ, wole ko-yogoma-kɛlɛnu!’ 28Wo wa Iburayima anubɛ Isiyaka anubɛ Yakoba anubɛ nɛbi bɛɛ yen Allala mansayɛ rɔ tumɛ min, a si ma diyi anubɛ nyin-makinyɛ la wo bolo bawo anu ya dɛ rasɔgɔ wo ma. 29Mɔgɛnu si na ka bɔ tele bɔɛ anubɛ tele yigi anubɛ tele kankan filɛ rɔ ka anu sigi tinɛnu bi ladiyɛ rɔ Allala mansayɛ rɔ. 30Minnu bi a laban la kaka, wonu si ma a fɔlɛ la wulɔn tele. Minnu bi a fɔlɛ la kaka, wonu si ma a laban la wulɔn tele.” 31Wo wati nyɛrɛ rɔ, Farisi donu nara Yisa wara ka a fɔ a ye ko, “A fisa, i ni bɔ yan ka ta kan tina gbɛrɛ rɔ bawo i faga-sɔgɛ ye Hɛrodi la.” 32Yisa ya anu yabi ko, “Wo ta a fɔ suluki wo ye ko, ‘Bi anubɛ sina, n bi nyinɛnu gbenna ka mɔgɛnu dandan. A tele sawa nyɔgɔn, n si ban nna wɔlɛ la.’ 33Hali wo, bi wo, sina wo, sina matenbi wo, fɔ n ni to tala yarɔ bawo a ma bɛn nɛbi ni faga kan tina gbɛrɛ fɔ Yerusalɛm! 34“E, Yerusalɛm, Yerusalɛm! I ye nɛbinu fagala nun tolon! Alla ara kilayɛ minnu sɔ i wara, i ya wonu mabon kurinu na! A sɔgɛ ye n na wati siyaman ka ila mɔgɛ bɛɛ ladɛn iko sisi-denbɛ si ala dannu nadɛn a kanban kɔrɔ nya min kɔnɔ i ma sɔn n ni wo ma! 35Nba, Alla Bato Bɔn rakolonyanɛ si to feu! N bi kɛ fɔla i ye. I wa a fɔ tumɛ min ko, ‘Min bi nala Mari tɔgɛ rɔ, Allata duwɛ si to wo fɛ.’ Nba, wo si n yen wati wo le tɔ.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\