Luka 14

1Sulen-Tele do ma tun, Yisa tara fen dɔn tinɛ Farisi malɔnnɛ do warɛ. Nba, mɔgɔ siyaman yɛ sɔnɛ Yisa la. 2Kei min kiannu anubɛ a bolenu yirinɛ, wo nara Yisa wara. 3Yisa ya tɔn-karan-mɔgɛnu anubɛ Farisinu manyinika ko, “Mala tɔn si sɔn mɔgɔ-dandan-koe ma Sulen-Tele ma, ka, a ti sɔn?” 4Kɔnɔ anu ma a yabi hali! Yisa ya kei wo dandan ka a lasɛgi a warɛ. 5Wo kɔma, a ya a fɔ mɔgɛnu ye ko, “Ni dan taranta wo bolo, ni wo ma, turɛ, ni a buira denkɛ rɔ Sulen-Tele ma, wo ti a layɛlɛ ka a bɔ denkɛ rɔ Sulen-Tele ma?” 6Kɔnɔ anu ma ke a yabila kɛ ma. 7Sundan donu bi kan-tina-nyimɛnu yabɔla nya min ladiyɛ rɔ, Yisa ya wo yen min kɛ, a ya tili kɛ tɛgɛ anu dama ye. A ko, 8“Ni mɔgɛ do ya i kele kɔnyɔ-masɔ-ladiyɛ rɔ, i kana sigi-tina-nyimɛ yabɔ i nyɛrɛ ye bawo tumado, mɔgɛ do kelenɛ ladiyɛ rɔ min kolo ile ko. 9Nba, min ya wo filɛ bɛɛ kele, wo si na a fɔ i ye ko, ‘Kan tinɛ kɛ di doi kɛ ma.’ I si miliya wo rɔ ka ta i sigi kan-tina-mayiginɛ rɔ. 10Kɔnɔ anu ba i kele tumɛ min, ta sigi-tina-mayiginɛ nyini i nyɛrɛ ye. Woletɔ min ya wo kele, wo si na i wara ka a fɔ ko, ‘N bɔ, na i mayɛlɛ yan kan-tina-nyimɛ rɔ.’ I si gbiliya sɔrɔn worɔ sundan bɛɛ yala. 11Ado min bɛɛ si a nyɛrɛ kɔrɔbi, wo ma si yigi. Min ba a nyɛrɛ famayigi, wo la si yɛlɛ.” 12Yisa ya a fɔ ladiya-tigi ye ko, “Ni i ye tele-kɔndɔn, ni wo ma, kimanɛ dila mɔgɛnu ma, i ta-nyɔgɔ wo, i na kelen nyɔgɔ wo, i kebila-nyɔgɔ wo, i sigi-nyɔgɔ min banayanɛ wo, i kana wonu fenfen kele. Ni i ya wo ma, anu fanan si ile kele ka ila yili sara. 13Min fisa, i wa ladiyɛ ladan tumɛ min, bolo-kolɔnnu wo, tonkannɛnu wo, namarɛnu wo, fiyɔnnu wo, i ni wonu denu kele. 14Ni i ya wonu kele, i si duwɛ sɔrɔn bawo wonu ti ke a yili sarala i la. Mɔgɔ-telennɛnu nawuli tumɛ ka bɔ sayɛ rɔ, Alla si i sara wulɔn tele.” 15Mɔgɔ kelen siginɛ Yisa fɛ tebulu ma, wo ya kɛ lamɔɛn tumɛ min, a ya a fɔ a ye ko, “Minnu si kele ladiyɛ rɔ Allala mansayɛ rɔ, mɔgɔ-sewanɛ le wonu na!” 16Yisa ya a fɔ a ye ko, “Kei do ye nyɔ nun min ya ladiya-belebele ladan ka mɔgɔ siyaman kele. 17Ala ladiyɛ kenɛ, a ya ala wɔli kɛlɛ sɔ ka a fɔ ala sundannu ye ko, ‘Wo na, fan bɛɛ ra ara bɛn!’ 18Kɔnɔ anu wulita kelen-kelenyɛ ma ka anu masigima koe fɔ. A fɔlɔtɛ ya a fɔ wɔli kɛlɛ wo ye ko, ‘N bara dugi do san, a kakɛn, n ni ta a mafɛlɛn. I yandi, i hakɛ to n ye.’ 19Doi ko, ‘N bara sara-ninki tan san, ta-sɔgɛ ye n na ka wonu mafɛlɛn. I yandi, i hakɛ to n ye.’ 20Doi ko, ‘N ban-san le furu kɛ la, wola ko la, n ti ke tala.’ 21“Wɔli kɛlɛ wo sɛgira ka a dantɛgɛ ala kun tigi ye. Bon tigi wo diminyara ka a fɔ ala wɔli kɛlɛ ye ko, ‘I tiriya ka ta kila-wɛnu anubɛ kila-nɛnu fɛ ka na bolo-kolɔnnu na anubɛ tonkannɛnu anubɛ fiyɔnnu anubɛ namarɛnu.’ 22A ma mɛ, wɔli kɛlɛ wo ko, ‘N fa, i ya min fɔ, n bara wo ma kɔnɔ sigi tinɛ donu bara to.’ 23Woletɔ kun tigi ya a fɔ ala wɔli kɛlɛ ye ko, ‘Ta kila-wɛnu anubɛ sɛnita-kilɛnu fɛ ka mɔgɛnu kele fɔrɔsɛ la, woletɔ nna bɔn la si fa. 24N bi a fɔla i ye, n ya minnu fɔlɔn kele, anu ma sɔn nala, n ya dɔn-fan min te, anu fenfen ti anu nagan sɔ wo la mumɛ!’ ” 25Nyama-belebele bilanɛ Yisa fɛ. A ya a yɛ lamunun anu na ka a fɔ anu ye ko, 26“Mɔgɔ wo mɔgɔ nara nde wara, a ti ke mala nna karan dan la fɔ a wa a kan-kɔ sɔ a na anubɛ a fa la, ala musi anubɛ ala dannu anubɛ a na kelen nyɔgɛnu anubɛ a nyɛrɛ fanan. 27Mɔgɔ wo mɔgɔ min ti a nyɛrɛ-faga-kɔn bi ka bila n kin-gbɛ fɛ, wo ti ke mala nna karan dan la. 28“Ni mɔgɛ do ye a fɛ ka san-bɔn sɔ, a si a sigi fɔlɔn ka a lɔn ni a si min nyɔgɛ sara a laban koe la. 29Ni a ma wo ma, a wa ban a kurukɛla tumɛ min, a ti ke a labanna. Min bɛɛ si a yen, anu si a mayɛlɛn. 30Anu si a mayɛlɛn a fɔla ko, ‘Kei kɛ ya bɔn sɔɛ dabira kɔnɔ a ma ke a labanna!’ 31“Ni mansɛ ye nyɔ, kɛlɛ den waga tan (10,000) ye min bolo, ni a ko a ni ta mansɛ do kɛlɛ, kɛlɛ den waga mogan (20,000) ye min bolo, a si a sigi fɔlɔn ka a lɔn ni sɛnbɛ ye a bolo ka mansɛ wo nɔ. 32Ni sɛnbɛ sa a bolo, yanni a ni gbɛrɛn a ma, a si kilayɛnu sɔ mansɛ doi labɛn tinɛ ka a madiya ko a ni a fɔ a ye min sɔgɛ ye a la alako anu kana kɛlɛ.” 33Yisa ko, “A ye wo nya na le, wole kelen bɛrɛn ti ke mala nna karan dan la fɔ a wa a ban a bolo-fan bɛɛ la. 34“Kɔgɛ kin kɔnɔ ni a diyɛ bɔra a la, a si diya kama tun? A ti fenfen nyinya tun. 35A ti dugi lamo, a ti a ma, ninki-nyɛ ni dugi lasabati, fɔ ka a lakɛ a rɔ. Ni min si ko nya-yen, a ni a tole masɔ kumɛ kɛ la!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\