Luka 18

1Lunyɛ do, Yisa ya tili kɛ tɛgɛ anu ye ka anu karan alako anu ni madiyali kɛ wati bɛɛ. Anu kana kuri. 2A ko, “Kiti-tɛgɛlɛ do taranta soe do rɔ nun. Ale ma kilan Allatala la, ado mɔgɛ fanan bɔrɔ sa a ye. 3Kɛɛ-musi do ye soe wo burɔ nun, wo tora tala a wara ka a madiya ko, ‘I ni n dɛnbɛ ko n ni yo sɔrɔn n kɛlɛ-nyɔgɛ kuma.’ 4A mɛra, kiti-tɛgɛlɛ ma sɔn kɔnɔ tɔ-a-la, a ya a fɔ a nyɛrɛ ma ko, ‘Hali n kilanni ma Allatala la, ado mɔgɔ bɔrɔ sa n ye 5kɔnɔ ka a tɛgɛ nyagbɛ kɛ bɛɛla ko ma kɛɛ-musi kɛ ye min dila n ma, n si n taya ka ala kumɛ fɔ. Ni wo ma, a si to nala tuma-wo-tuma ha n ni bandan.’ ” 6Mari ya a fɔ tun ko, “Ale kiti-tɛgɛla-kensunte ya min fɔ, wo hɛnkili ni to wo ko. 7Allata mɔgɛ minnu bi anu kan nabɔla a ma su-ni-tele, wonu don, a ti wonuna kiti tɛgɛ a kilɛ fɛ, wa? A ti anu dɛnbɛ tiriya, wa? 8N ni a fɔ wo ye, a si kiti tɛgɛ a kilɛ fɛ ka a ma tiriya! Kɔnɔ nde, Hadama dan wa na tun, n si dɛnkɛninyɛ taran duninya rɔ, wa?” 9Minnu lanɛ anu nyɛrɛta ko-nyimɛ la ka mɔgɛ toe bɛɛ lafɛya, Yisa ya tili kɛ tɛgɛ wonu denu ye. 10A ko, “Mɔgɔ fila tara Alla Bato Bɔn la madiyali kɛ tinɛ. Kelan, Farisi le, doi, duti-makelelɛ le. 11“Farisi wo sɔra a dan na ka wuli Alla madiyala ka le, a ko, ‘Alla, n bi baraka birala i ye bawo kɔrɔnditore ma nde la, kensunte ma n na, telenbɛli ma n na nna musi wara la iko mɔgɛ toe bɛɛ ye nya min. Ado n bi baraka birala i ye bawo nde sa iko duti-makelelɛ kɛ pan! 12Lɔgɔkun-wo-lɔgɔkun, n bi sunyɛ donna tele fila. N bi min bɛɛ sɔrɔnna, n bi wo yaka dila i ma.’ 13“Kɔnɔ duti-makelelɛ wo ya a masɛgi a la. A ma sɔn hali ka a yɛ layɛlɛ san ma fɔ ka a kɔgɔ-dɛ matugu. A ko, ‘E Alla, kinikini nde hakɛ tigi ma!’ 14N bi a fɔla wo ye, duti-makelelɛ kɛ, a latelennɛ sɛgira a warɛ Alla yala, Farisi wo ma de! Ado min ba a nyɛrɛ kɔrɔbi, wo la si yigi. Min ba a nyɛrɛ famayigi, wo la si yɛlɛ.” 15Mɔgɛ donu nara anuna dennɛnu na Yisa wara alako a ni a bole sa anu kuma ka duwa anu ye. Kɔnɔ karan dannu ya wo yen min kɛ, anu nyɛɛra denba-tigi wonu ma bawo anu bi Yisa tɔrɔla dennɛnuna ko la. 16Kɔnɔ Yisa ya dennɛnu kele a wara, a ko, “Wo ni sɔn dennɛnu ni na n bara! Wo kana anu mabeli bawo anu denu denuta ye Allala mansayɛ la. 17Wa wo hɛnkili to kɛ ko! Ni min ti Allala mansayɛ rabira iko dennɛ, wo ti don nyɔ rɔ mumɛ!” 18Yahudiyanuna kun tigi do ya Yisa manyinika ko, “Karan-mɔgɔ-nyimɛ, n ni nfen ma min si a ma, n ni habadan-nimayɛ sɔrɔn?” 19Yisa ya a manyinika ko, “I ye n kelela kama ko mɔgɔ-nyimɛ? Mɔgɔ-nyima sa fɔ Alla kelen pe. 20Ka ila nyinikalɛ yabi, i ya tɔn kɛnu lɔn. Anu ko, ‘Wo kana yɛlɛnyɛ kɛ. Wo kana mɔgɔ faga. Wo kana kankanyɛ kɛ. Wo kana foninya-sereyɛ bɔ. Wo ni wo fa anubɛ wo na gbiliya.’ ” 21Kei wo ya a fɔ ko, “Kebi n dennɛ, n ya tɔn kɛ bɛɛ bira.” 22Yisa ya kɛ lamɔɛn tumɛ min, a ya a fɔ a ye ko, “A tonɛ ko kelen pe le ma gbɛ, ta i bolo-fan bɛɛ fere ka wodi wo di bolo-kolɔnnu ma. I si nɔnfuli sɔrɔn Arinyɛni tɔ. Wo kɔma, i ni na bila n fɛ.” 23Kɔnɔ kei wo ya kɛ lamɔɛn tumɛ min, a yisi magboyara bawo bana le ale la nun! 24Yisa ya a yen min kɛ ko a yisi ma ara gboya, a ko, “Nɔnfulu-tiginu don-koe Allala mansayɛ rɔ, wo gbɛlɛ de! 25Ado wo gbɛlɛ ka tenbi nyomɛ don-koe la sɛgilan woe rɔ.” 26Minnu ya wo lamɔɛn, wonu ya a manyinika ko, “Yon si kisi worɔ?” 27Yisa ya anu yabi ko, “Mɔgɔ ti ke min mala, Alla si ke ka wo bɛɛ ma ata sɛnbɛ la.” 28Pita ya a fɔ a ye ko, “I yɛ lana! Ma ara ma warɛ bɛɛ boloka ka bila i fɛ.” 29Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Wa wo hɛnkili to kɛ ko! Min bɛɛ ara anu warɛ boloka ka ala musi to ka a na kelen nyɔgɛnu to ka a sɔrɔnnɛnu to ka dannu to Allala mansayɛla ko la, 30wo si fen sɔrɔn min tenbira kɛnu bɛɛ la duninya kɛ rɔ anubɛ ka habadan-nimayɛ sɔrɔn ya rɔ fanani.” 31Yisa ya karan den tan-ni-filɛ wonu bi anu dan na ka a fɔ anu ye ko, “Wo ni wo tole masɔ! Ma ye tala Yerusalɛm. Nɛbinu ya koe min bɛɛ sɛbɛ nde, Hadama dan la ko la, wonu si na bɔ a la nyɔ. 32Anu si n don sibolo gbɛrɛnu bolo minnu si n mayɛlɛn ka n nafɛya hali ka anu nɔgɔ-yi pusen n ma. Anu si n gbesi ka n faga. 33A tele sawa nyɔgɛ, n si wuli tun ka n niyi lafɛ.” 34Yisala karan dannu ma kɛ fenfen nya-yen bawo kumɛ wo kɔrɛ dogonta anu ma. Yisa ye kumala minna ko la nun, anu ma wo lɔn. 35Yisa gbɛrɛnnɛ Yɛrikɔ soe ma, kei fiyɔn do siginɛ kilɛ la. A ye tarali kɛla. 36A ya mɔgɛnu tenbi-kan lamɔɛn tumɛ min, a ya nyinikalɛ kɛ. A ko, “Nfen mara?” 37Anu ya a yabi ko, “Yisa Nasarɛti kɛ le tenbi tinɛ.” 38A gbele-gbelenta, a ko, “Yisa! Dawudala dan! Kinikini n ma!” 39Minnu bi nyama yarɔ, wonu nyɛɛra a ma ko a ni a made. Kɔnɔ a gbele-gbelenta tun bɛrɛkɛ! A ko, “N fa, Mansa Dawudala dan, kinikini n ma!” 40Nba, Yisa sɔra ka a fɔ ko anu ni na fiyɔn wo la a wara. A gbɛrɛnta a ma tumɛ min, Yisa ya a manyinika ko, 41“I ye a fɛ, n ni nfen ma i ye?” A ya a yabi ko, “Mari, n bi a fɛ, n ni fen yen tun.” 42Yisa ya a fɔ a ye wo rɔ ko, “Nba, i ni fen yen! Ila dɛnkɛninyɛ ara i lakɛndɛya.” 43Tiriyante wo rɔ, a kera fen yenna. A bilara Yisa fɛ. A ye baraka birala Alla ye. Mɔgɛnu ya wo yen tumɛ min, anu dama ya Alla tanto fanan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\