Luka 19

1Yisa donta Yɛrikɔ soe burɔ, a sɔgɛ ye a la, a ni tenbi nyɔ rɔ nun. 2Duti-makelelɛnuna kun tigi do ye nyɔ nun, a tɔgɔ Sakiyasi. Ado nɔnfulu-tigi le. 3A ye a rayala nun ka a lɔn ni Yisa ye nya min kɔnɔ a wuru kati! Ka a tɛgɛ nyamala ko ma, a ma ke Yisa yenna. 4Woletɔ a tara a burila nyama yarɔ. A yɛlɛta toro-kuri la Yisa yen-koe la a tenbimatoe kilɛ wo fɛ. 5Yisa kera nyɔ tumɛ min, a ya a yɛ layɛlɛ san ma ka a fɔ Sakiyasi ye ko, “Sakiyasi, yigi tiriya! N bi yiyala ila bɔn la bi.” 6Sakiyasi yigira tiriya ka Yisa labɛn sewa-ba la. 7Min bɛɛ ya wo yen, wonu ya gbunyɛ dabira. Anu ko, “E, n bɔnu, kei kɛ ara ta yiya hakɛ tigi warɛ!” 8Sakiyasi ya a lasɔ ka a fɔ Mari ye ko, “N tigi, i wɔlɔ matɔlɔ! N si nna nɔnfulu talɛ di bolo-kolɔnnu ma. N bara fen bɔ minnu bolo kensunteyɛ la, n si wo nyɔgɔn nani lasɛgi wo tiginu ma tun.” 9Yisa ya a fɔ a ye ko, “Kisi-koe ara ke bɔn kɛ la bi. Ado Iburayima-bɔnsɔn-bɛrɛ le kei kɛ la ala dɛnkɛninyɛ fɛ. 10Nde, Hadama dan ara na ka mɔgɔ-samanɛnu nyini anubɛ ka wonu kisi.” 11Minnu tole masɔnɛ a la wulɔn, Yisa ya tili kɛ tɛgɛ wonu ye. Kɛ wati ya a taran, a gbɛrɛnnɛ Yerusalɛm ma. Anu yili ye a ma ko Allala mansayɛ bɔmatoe le gbɛ rɔ. 12A ya wo lɔn min kɛ, a ko, “Mɔgɔ ba do ye nyɔ nun anu ya min kele nyamanɛ do rɔ wula-yan la ka ta sigi mansayɛ la. Wo kɔma, sɛgi-sɔgɛ ye a la a warɛ tun. 13Yanni a ni ta, a ya ala wɔli kɛla tan kele. A ya sɛnɛ-wodi-mɛlɛn kelen di anu kelen-kelennamɛ-bɛɛ ma. A ko, ‘Wo ni to kɛ mayɛlɛmana ka tɔnɛ sɔrɔn ha n na tumɛ.’ 14Kɔnɔ a ma di ala nyamanita-mɔgɛnu ye min kɛ, anu ya kilayɛnu nata a gbere la ka a fɔ ko, ‘Ma sa a fɛ kei kɛ ni ma mala mɔgɔ ba la tun.’ 15“A mara mansɛ la tumɛ min, wo kɔma, a sɛgira. A ya wodi to ala wɔli kɛlɛ minnu bolo, a ya wonu kele alako anu ya min nyɔgɔn tɔnɛ sɔrɔn, anu ni na wo yira a la. 16A fɔlɛ nara. A ko, ‘N fa, i ya sɛnɛ-wodi-mɛlan min don nde bolo, n bara tan sɔrɔn tɔnɔyɛ la.’ 17A tigi ko, ‘I wara i raya. Wɔli-kɛla-nyimɛ le ile la! I wara lanaya kɛ fen-dɔgɔmɛ rɔ min kɛ, n si i ma so kun tan kun tigi la.’ 18Wɔli kɛlɛ fila nyɔgɛ nara, a ko, ‘N fa, i ya sɛnɛ-wodi-mɛlan min to nde bolo, n bara loli sɔrɔn tɔnɔyɛ la.’ 19A ya a fɔ wo ye fanan ko, ‘N si i sigi so kun loli kun na.’ 20“Wɔli kɛlɛ doi nara, a ko, ‘N fa, ila sɛnɛ-wodi-mɛlan bira. N ya a mara kura-kundi do rɔ. 21N kilanta i la bawo ila ko ragbɛlɛ. Ita ma min na, i ye wo le tɛgɛla i nyɛrɛ ye, ado ile ma wo ki.’ 22A tigi ya a fɔ wo ye ko, ‘Ile, wɔli kɛla yogomɛ! N si i yiliki i nyɛrɛla kumɛ fɛ! I ya a lɔn ko nna ko ragbɛlɛ, nyɛ? Nta ma min na, n bi wo le tɛgɛla, ado nde ma wo ki, nyɛ? 23Nba, nfenna worɔ, i ma nna wodi sa wodi lamara tinɛ alako n ba na tumɛ min, n ni a tɔnɔ nɛ sɔrɔn a kuma tun.’ 24“Minnu sɔnɛ nyɔ, a ya a fɔ wonu ye ko, ‘Sɛnɛ-wodi-mɛlan min bi a bolo, wo ni wo bi a bolo. Sɛnɛ-wodi-mɛlɛn tan ye wɔli kɛlɛ min bolo, wo ni a don wo bolo!’ 25Anu ya a fɔ a ye ko, ‘Kɔnɔ n tigi, sɛnɛ-wodi-mɛlɛn tan ye wo bolo!’ 26A ya anu yabi ko, ‘N bi a fɔla wo ye ko fan ye min bolo, do si sa wo kuma wonu ye. Kɔnɔ fen sa min bolo, hali a dɔgɔmanɛ min bi a bolo, wo si bi a bolo. 27Nba, n yoge kɛnu, a ma di minnu ye ko n ni ma anuna mansɛ la, wo na wonu na yan ka anu faga n yala!’ ” 28Yisa ban kɛ fɔla, a sɔra karan dannu yarɔ ka Yerusalɛm kilɛ bira. 29A gbɛrɛnta Bɛtifagi anubɛ Bɛtani soenu ma tumɛ min Ɔlifi kɔnkɛ dafɛ, a ya ala karan den filɛ sɔ a yarɔ. 30A ya sarakanɛ kɛ don anu bolo. A ko, “So nɛ min bi wo yarɔ, wo ta nyɔ. Wo wa ke nyɔ, wo si sofɛli-dan kirinɛ yen, mɔgɔ ma sigi min na bɛ. Wo ni a fulen ka na a la yan. 31Ni mɔgɔ wo mɔgɔ ya wo manyinika ko, ‘Wo ye a fulenna nfen na?’ a fɔ a ye ko, ‘Mari makoe ye a la.’ ” 32Anu tara fan bɛɛ taran iko Yisa ya a fɔ anu ye nya min. 33Anu bi sofɛli-bulan fulenna tumɛ min, a tiginu ya anu manyinika ko, “Wo ye a fulenna nfenna?” 34Anu ya anu yabi ko, “Mari makoe ye a la.” 35Anu tara sofɛli-bulan la Yisa wara. Anu ya anuna duruki donu sa sofɛlɛ kuma ka Yisa dɛnbɛ sigila a la. 36A ye tala tumɛ min, anu ya anuna kurɛnu tafulen a yarɔ kilɛ la. 37A gbɛrɛnta Yerusalɛm soe ma tumɛ min, kilɛ ye yigila Ɔlifi kɔnkɛ kɔrɔ kan min, a gba-fɛ-bilala siyaman wulita baraka birala Alla ye. Anu bara Alla yen kabana koenu kɛla nun min kɛ, anu bi a tantola anu kulu mayɛlɛnɛ la wola ko la. 38Anu ko, “Allala duwɛ ni to mansɛ wo fɛ min bi nala Mari tɔgɛ rɔ! Yisi-kimɛ ni taran Arinyɛni tɔ. Gbiliyɛ ni di Alla ma san kole bɛɛ kuma pon!” 39Farisi minnu bi nyama tɛma, wo donu kumara Yisa ye. Anu ko, “Karan-mɔgɔ, a fɔ ila karan dannu ye ko anu ni anu made!” 40Yisa ya anu yabi ko, “N bi a fɔla wo ye, ni anu ya anu made, kuri kɛnu bɛrɛn si gbele-gbelen.” 41Yisa gbɛrɛnta Yerusalɛm soe ma tumɛ min, a ya a yen nkɛkuna, a dira ala ko la. 42Yisa ko, “E, Yerusalɛm kɛnu, ni wo ya a lɔn nun min si yisi-kimɛ lana wo ma, wo kin! Kɔnɔ wonu dogonnɛ wo ma kaka! 43Ado tele donu si na, wo yogenu si tarɛ mini wo ma ka kilɛ tɛgɛ wo ma kan tinɛ bɛɛ rɔ. 44Anu si wo halaki pɔ! Hali kuru kelen ti to a gbɛ rɔ bawo Alla nara wo wara wo kisi tinɛ tumɛ min, wo ya wo ban a la wulɔn.” 45Yisa donta Alla Bato Bɔn la tumɛ min, a ya fere-kɛlɛnu-gbenyɛ dabira. 46A ya a fɔ anu ye ko, “A sɛbɛnɛ Allata kitabu rɔ ko, ‘Anu si nna bɔn kele madiyali-kɛ-bɔn.’ Kɔnɔ wole ye a mala kankannu dogon tinɛ la!” 47Yisa tora mɔgɛnu karanna tele-wo-tele Alla Bato Bɔn la. A faga-sɔgɛ ye saraka-masɔla-wɛnu na anubɛ tɔn-karan-mɔgɛnu anubɛ kun tigi minnu bi anu tɛma nun. 48Kɔnɔ anu si a faga nya min, anu ma wo lɔn bawo mɔgɛ bɛɛ tora anu tole masɔla a la. A ma di anu ye, hali ala kuma kelen ni tenbi anu tole la.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\