Luka 2

1Kun-tigi-ba Ɔgasita min bi Romu nyamanɛ kun na, wo wati rɔ, a ya tɔn sigi ko ala nyamanita-mɔgɛ bɛɛ tɔgɛ ni sɛbɛ. 2Mɔgɛnu tɔgɔ sɛbɛ fɔlɛ kɛ ya a taran, Mansa Kuriniya siginɛ kun-tigiyɛ la Siriya nyamanɛ rɔ. 3Mɔgɛ bɛɛ tara anu nyɛrɛta soe burɔ anu tɔgɔ sɛbɛ tinɛ. 4Nba, Yusufu fanan bɔra Nasarɛti soe burɔ Kalili sigisɔn rɔ ka ta Yudiya soe do burɔ min tɔgɛ Bɛtalehɛm, Mansa Dawuda sɔrɔnta kan min. A tara nyɔ bawo Mansa Dawuda bɔnsɔn le ale fanan na. 5A tara a nyɛrɛ tɔgɔ sɛbɛ koe la anubɛ ala musu mabiranɛ, Mariyama, min kolomɛ. 6Anu bi Bɛtalehɛm soe burɔ tumɛ min, Mariyama mui-wati kera. 7A ya ala den kei fɔlɛ sɔrɔn kolo-fannu namara tinɛ burɔ bawo anu ma yiya tinɛ sɔrɔn sundan-yiya-bɔn la. A ya kurɛ minimini dan wo ma ka a sa kolo-fannu de-nyini tinɛ. 8Dan wo sɔrɔn suyi rɔ, saga-fɛ-biralɛ donu bi nyamanɛ wo rɔ minnu bi kila binyɛ rɔ anuna sagɛnu kandan tinɛ. 9Marita melika bɔra gbɛ rɔ anu ye. Marita waan malanta anu kuma. Anu kilanta kati! 10Melika ya a fɔ anu ye ko, “Wo kana kilan! N bara na kibara-nyimɛ la wo ye, min si ma sewa-belebele la mɔgɛ bɛɛ ye. 11Wo kisilɛ ara sɔrɔn suyi kɛ nyɛrɛ rɔ Mansa Dawuda halala soe burɔ. Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ le wo la, Mari kɔni! 12Wo si den pulan sanɛ taran kolo-fannu de-nyini tinɛ, kurɛ minimininɛ a ma. Tamasere le kɛ la wo ye.” 13Wati-kundunɛ wo kɔrɔ, Arinyɛnitɔ-melika siyaman bɔra gbɛ rɔ ka anu sɔ melika doi wo fɛ. Anu bi Alla tantola ko, 14“Gbiliyɛ ni ke Alla ye san kole rɔ pon! Minnu ya Alla hɛnɛ, yisi-kimɛ ni to wonu fɛ!” 15Melikanu bɔra anu fɛ tumɛ min ka sɛgi Arinyɛni tɔ, saga-fɛ-biralɛnu ya a fɔ anu nyɔgɔn ye ko, “Mari Alla ara min fɔ ma ye kɛ la, ma ta wona Bɛtalehɛm ka koe kɛ ragbɛ ma yɛ la.” 16Nba, anu tara tiriya! Anu ya Mariyama anubɛ Yusufu taran, den pulan sanɛ kolo-fannu de-nyini tinɛ. 17Melika ya min bɛɛ fɔ saga-fɛ-biralɛnu ye ka a bɛn dennɛ wo ma, wo yen anu bolo, anu ya wo rakaran a sɔrɔnnɛnu ye. 18Min bɛɛ ya saga-fɛ-biralɛnu dantɛgɛ-kan lamɔɛn, wonu kawara wo ma. 19Mariyama ya a hɛnkili to koe wo bɛɛ ko ka a miri anu ma bɛrɛkɛ! 20Saga-fɛ-biralɛnu sɛgira sewɛ la. Ka a tɛgɛ anu bara min namɔɛn anubɛ ka min yen, anu bi Alla tantola ka a gbiliya wo bɛɛla ko la. Iko melika ya a fɔ anu ye nya min, wo bɛɛ mara wo nya na le, yɔ! 21A tele segin nyɔgɛ, dennɛla kemininya tumɛ kera. Anu ya a tɔgɔ sa Yisa iko melika ya a fɔ a na ye nya min yanni a ni a buyi bi. 22Alla ya tɔn minnu di Nɛbi Musa ma sɛninya-koe ma, a wati kera ko Yusufu anubɛ Mariyama ni wo kɛ. Woletɔ anu tara dennɛ la Yerusalɛm ka a dantɛgɛ Mari Alla ma. 23Kɛ le sɛbɛnɛ Mari Allala tɔn rɔ ko, “Den kei sarɛ bɛɛ ni dantɛgɛ Mari Alla ma alako anu ni ma Allatɛ la.” 24Mari Allala tɔn ya a fɔ ko anu ni purulan fila bɔ, ni wo ma, kangbo den fila. Woletɔ a sɔrɔnnɛnu ya sarakɛ wo bɔ iko a sɛbɛnɛ Marita tɔn rɔ nya min. 25Mɔgɛ do ye Yerusalɛm soe burɔ nun min tɔgɛ Simiyɔn. Mɔgɔ-nyimɛ le, a telennɛ. A ye Isirɛlata kisi-koe makɔnɔna nun. Ado Allata Ni Sɛnimɛ ye a fɛ. 26A ara a lɔn Allata Ni Sɛnimɛ baraka rɔ nun ko a ti faga fɔ a wa Mari Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ yen. 27Yisa sɔrɔnnɛnu nara Yisa la Alla Bato Bɔn la. Anu ya wo ma a ye iko a sɛbɛnɛ Allata tɔn rɔ nya min. Wo wati, Allata Ni Sɛnimɛ ya Simiyɔn ladon Alla Bato Bɔn la. 28Simiyɔn ya den pulan bi ka a sigi a kɔnkɔn rɔ ka baraka bira Alla ye ko, 29“N tigi Mari, i wara ila lanyiri latɔnbagaya bi. I wara sɔn ko nde, ila yɔɔn nɛ ni faga yisi-kimɛ rɔ. 30I wara kisi-koe min tabɛn mɔgɛ bɛɛ ye, n bara wo yen n yɛ la. 32I wara ila waan raka min si a ma, sibolo gbɛrɛnu ni ila kilɛ yen anubɛ ka gbiliyɛ di ita Isirɛla mɔgɛnu ma!” 33Simiyɔn ya min fɔ Yisa wara-koe rɔ, a na anubɛ a fa kawara wo koenu ma. 34Simiyɔn duwara anu ye ka a fɔ a na Mariyama ye ko, “Alla ara dennɛ kɛ yabɔ ka a ma tamasere la min si a ma, Isirɛla mɔgɔ siyaman si bui. Kɔnɔ a si ma kisi-koe la fanan mɔgɔ siyaman ye. Isirɛla mɔgɔ siyaman si anu ban a la. 35Kɛ si a ma, anuna gbundu koe si bɔ gbɛ rɔ. Ado ile, Mariyama si tɔrɔyɛ sɔrɔn iko anu ba i yisi sɔgɔ faan-da-diyamɛ la.” 36Nɛbi-musi do ye nyɔ nun, a tɔgɛ Anna. Fanuwɛlila dan le wo la ka bɔ Asɛra bɔnsɔn rɔ. Musu kɔrɔ ba le min bara san bi-segin ani san nani bɔ. A ya san wɔrɔnfila dɔrɔn kɛ kei-wara-sigi rɔ, yanni a ni ma kɛɛ-musi la. A ye Alla Bato Bɔn la tolon ka to Alla batola su-ni-tele madiyalɛ anubɛ sunyɛ rɔ. 38Wo wati, a nara ka baraka bira Alla ye. Min bɛɛ ye Alla makɔnɔna ko a ni na Yerusalɛm kunka tinɛ, a ya dennɛla ko fɔ wonu denu ye. 39Mari Allala tɔn ya min bɛɛ fɔ, anu banta wo dama mala tumɛ min, anu sɛgira anu barɛ Kalili sigisɔn rɔ, Nasarɛti soe kɔni. 40Yisa koloyara ka sɛnbɛ sɔrɔn. A hɛnkili diyara. Ado Allata duwɛ ye a fɛ. 41Yisa sɔrɔnnɛnu duruta tala Yerusalɛm san-bo-san Kanan-Ko-Ladiyɛ rɔ. 42Yisa ya san tan-ni-fila bɔ tumɛ min, anu tara ladiyɛ rɔ iko anu duruta a mala nya min. 43Ladiyɛ banta tumɛ min, anu bara wuli tala anu barɛ kɔnɔ Yisa tora Yerusalɛm. Kɔnɔ a sɔrɔnnɛnu ma wo lɔn. 44Anu miriya ko a ye ala mɔgɛnu tɛma, woletɔ anu tagamanta telen gben! Wo kɔma, anu burunta Yisa nyinina anu na kelen nyɔgɛnu anubɛ anu diyana-mɔgɛnu tɛma. 45Anu ma a yen min kɛ, anu sɛgira fɔɔ Yerusalɛm a nyini tinɛ. 46A tele sawa nyɔgɛ ma, anu ya a taran Alla Bato Bɔn la. A siginɛ Yahudiya karan-mɔgɛnu fɛ. A ye a tole masɔla anu na ka anu manyinika ko siyaman na. 47Min bɛɛ ya ala kirabɔ kan lamɔɛn, wonu kawara ala hɛnkilimayɛ anubɛ ala yabilɛnu ma. 48A sɔrɔnnɛnu ya a yen tumɛ min, anu fanan kawara. A na ya a fɔ a ye ko, “Nna dan, nfenna i ya kɛ ma ma la? Mabɛ i fa tɔrɔta i nyini tinɛ kati!” 49A ya anu yabi ko, “Wo ye n nyinina nfenna? Wo ma a lɔn, ba ko fɔ n ni to n Fala bɔn la?” 50Kɔnɔ a ya min fɔ anu ye, anu ma ban wo nya-yenna. 51Wo kɔma, Yisa sɛgira anu fɛ Nasarɛti soe burɔ. A tora nyɔ ka anuna kumɛ bira. A na ya koe kɛ bɛɛ lamara a yisi rɔ. 52Yisa koloyara. Ala hɛnkilimayɛ kuma-sara ka duwɛ sɔrɔn Alla anubɛ mɔgɛnu bolo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\