Luka 20

1Lunyɛ do, Yisa ye mɔgɛnu karanna Alla Bato Bɔn la. A ye kibara-nyimɛ kawandilɛ bɔla tumɛ min, saraka-masɔla-wɛnu anubɛ tɔn-karan-mɔgɛnu anubɛ kɛmɔgɛnu nara a wara. 2Anu ya a manyinika ko, “I ye koe kɛnu kɛla sɛnbɛ min na, wo fɔ ma ye! Yon ya sɛnbɛ kɛ di i ma?” 3Yisa ya anu yabi ko, “Nba, n ni wo manyinika ko kelen na. Wo ni wo fɔ n ye. 4Yɔnila batasi-sɛnbɛ, wo bɔra Alla le bolo, ka, mɔgɛnu?” 5Anu wulita anu nyɔgɔn sɔsɔla. Anu ko, “Ma si nfen fɔ? Ni ma ko, ‘A bɔra Alla le bolo,’ a si a fɔ ko, ‘Nfenna wo ma la Yɔni la?’ 6Kɔnɔ ni ma ko, ‘A bɔra mɔgɛ le bolo,’ nyama kɛ si ma mabon kuri la bawo anu lara a la ko nɛbi le ale Yɔni la nun.” 7Woletɔ anu ya Yisa yabi ko anu ma sɛnbɛ wo bɔ tinɛ lɔn. 8Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Nba, nde fanan bi koe kɛnu kɛla sɛnbɛ min na, n ti wo fɔ wo ye.” 9Wo kɔma, Yisa ya tili kɛ tɛgɛ mɔgɛnu ye. A ko, “Mɔgɛ do ya ki-fannu ki ka mɔgɛ donu sinka a la. A tara wati-yan bɔ nyamanɛ gbɛrɛkɛ rɔ. 10Anu gbɔɛ-keri-tumɛ kera tumɛ min, a ya ala wɔli kɛlɛ do sɔ anu ma ko anu ni atɛ di a ma. Kɔnɔ anu ya wɔli kɛlɛ wo gbesi ka a bolo lakolɔn lasɛgi. 11Wo kɔma, a ya wɔli kɛlɛ gbɛrɛ sɔ. Anu ya wo fanan gbesi ka a lamiliya bɛrɛkɛ, ka a bolo lakolɔn lasɛgi. 12A ya wɔli kɛla sawa nyɔgɔn sɔ anu bara. Anu ya wo madumɛ fanan ka a gben nyɔ rɔ. 13Wo kɔma, ki-fen-tigi ko, ‘N si nfen ma gbɛ? N si n diyana-dan sɔ anu bara. N lanɛ a la ko anu si wo gbiliya serr!’ 14Kɔnɔ anu ya wo yen tumɛ min, anu ya a fɔ anu nyɔgɛnu ye ko, ‘Ki-fen-tigila dan le kɛ la. Wo na, ma ni a faga. Ma si a bolo-fannu sɔrɔn worɔ!’ 15Woletɔ anu ya a gben ka bɔ ki-fannu tɛma ka a faga.” Yisa ya nyinikalɛ kɛ. A ko, “Ki-fen-tigi wo si nfen ma anu na worɔ? 16A si na ka anu faga ka ki-fannu sinka mɔgɔ gbɛrɛnu ma.” Mɔgɛnu ya kɛ lamɔɛn tumɛ min, anu ko, “Alamɛ ma kisira wo ma!” 17Yisa ya anu mafɛlɛn sin, ka nyinikalɛ kɛ ko, “Allata kitabu kɛ kɔrɛ ye kama min ko, ‘Bon-sɔlɛnu ya anu ban kuri min na, wo le ara ma sɛbɛna-kuru-tɔnɔnamɛ la?’ 18Min ba bui kuri kɛ kuma, wo kolenu si kerikeri. Ado ni kuri kɛ buira min ma fanan, a si wo ramɔsɔkɔn.” 19Tɔn-karan-mɔgɛnu anubɛ saraka-masɔla-wɛnu ya anu taya wo wati rɔ ko anu ni Yisa bira bawo anu ya a lɔn ko a ya tili kɛ tɛgɛ anu denu denuna ko la. Kɔnɔ anu kilanta mɔgɛnu na. 20Woletɔ anu ya dɛdɛ rasa a ma. Anu ya mɔgɛ donu sɔ minnu si anu nyɛrɛ ma iko mɔgɔ-nyimɛnu. Anu ya wonu sɔ alako ka Yisa bira nyinikalɛnu fɛ. Woletɔ anu si ke ka a ladon Romu kun tigila fanka anubɛ sɛnbɛ kɔrɔ. 21Mɔgɛ kɛnu ya a fɔ a ye ko, “Karan-mɔgɔ, ma ya a lɔn ko i ye min fɔla anubɛ i ye mɔgɛnu karanna min na, wo telenta. Ma ya a lɔn ko i sa lafisayalɛ kɛla ado Alla ye a fɛ mɔgɛ ni min ma, i ye mɔgɛnu karanna wo la a kilɛ fɛ. 22Nba, i miriya ye kama? Ka duti sara Romu nyamanɛ kun tigi ma, wo telenta, ka, a sa wo nya?” 23Kɔnɔ Yisa ya anuna yanfɛ kɔrɛ yen. A ya a fɔ anu ye ko, 24“Wa wodi-mɛlan do yira n na.” Anu nara a la, a ko, “Yon yakɔrɛ anubɛ a tɔgɛ ye kɛ ma?” Anu ya a yabi ko, “Romu nyamanɛ-kun-tigi-ba.” 25Wo le ya a to, Yisa ko, “Nba, wo le. Romu nyamanɛ kun tigitɛ ye min na, wo ni wo di ale ma. Allatɛ ye min na, wo ni wo di Alla ma.” 26Anu ma ke Yisa birala fenfen na mɔgɛnu yala. Ata yabilɛnu ya a ma, anu ya anu made ka kawa. 27Sadusi donu nara Yisa wara. (Wonu bi a fɔla ko mɔgɛnu ti wuli ka bɔ sayɛ rɔ.) Anu ya a manyinika ko, 28“Karan-mɔgɔ, Nɛbi Musa ya a sɛbɛ ko, ‘Ni kei fagara, a ma den to, a na kelen nyɔgɛ ni kɛɛ-musi wo bi alako wo ni dan sɔrɔn kei wo ye min fagara.’ 29Nba, na kelen nyɔgɛ kei wɔrɔnfila ye nyɔ nun. A fɔlɛ ya musi furu. A fagara. A ma den to. 30A fila nyɔgɛ ya a bi. Wo fanan fagara. 31A sawa nyɔgɛ fanan ya a bi. Anu mɔgɔ wɔrɔnfilɛ bɛɛ fagara wo nya na le. Anu fenfen ma den sɔrɔn. 32Wo kɔma, musi nyɛrɛ fagara. 33Nba, furinu ba wuli tumɛ min, a si ma yonna musi la anu tɛma? Ado a sigira le anu dama wara nun!” 34Yisa ya anu yabi ko, “Keinu bi musinu furula duninya kɛ rɔ 35kɔnɔ wati si na, lawuli koe bɛnnɛ minnu ma, wonu ti furi kiri wulɔn. 36Anu mani de iko melikanu. Anu ti faga. Allala dannu le wonu na bawo anu bara wuli ka bɔ sayɛ rɔ. 37Nɛbi Musa ya a lagbɛ feu, ko furinu si wuli ka anu niyi lafɛ. Ta-mɛlan ye kɔlɔma-mɛsɛ min tɔ, Musa ya wo sɛbɛ kan min, a ya Mari wara koe fɔ ko, ‘Iburayimata Alla le ale la anubɛ Isiyakata Alla anubɛ Yakobata Alla.’ 38Kɛ kɔrɛ le ko mɔgɔ-nimɛnuta Alla le ale la, furinuta ma bawo atɛnu bi anu niyi la.” 39Tɔn-karan-mɔgɛ donu kumara, anu ko, “Karan-mɔgɔ, i wara yabilɛ kɛ a kilɛ fɛ!” 40Ado anu ma sisi a manyinikala fenfen ma tun wo kɔma. 41Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Anu ko Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ si bɔ Dawuda bɔnsɔn rɔ. Wo si ma kama? 42Ado Yaburi kitabu rɔ, Dawuda nyɛrɛ ko, ‘Mari ya a fɔ nta Mari ye ko a ni a sigi a bolo-nyimama-kɔɛn wara la 43ha ale Mari ni a yogenu ma a kin-sɔ-tinɛ la.’ 44Dawuda ya a kele ko, ‘Mari.’ Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ si bɔ Dawuda bɔnsɔn rɔ kama worɔ?” 45Nyama bɛɛ ye anu tole masɔla Yisa la tumɛ min, a ya a fɔ ala karan dannu ye ko, 46“Wo ni a ma wo fɛrɛma tɔn-karan-mɔgɛnuna ko la. Yigi-ni-yɛlɛ di anu ye anuna duruku-yan-bɛnu bilanɛ anu kan na. A di anu ye fanan ko mɔgɛnu ni gbiliya-kɔndɔli di anu ma fere-kɛ-tina-wɛnu tɔ. Anu bi sigi-tina-nyimɛnu yabɔla Yahudiyanuna dina-bɔnnu na anubɛ kan-tina-nyimɛnu ladiyɛnu tɔ. 47Anu bi kɛɛ-musinu kensunyala ka anuna bɔnnu bi anu bolo, wo kɔma ka anu nyɛrɛ mayira madiyali-lafasayannɛnu fɛ! Anuna tɔrɔyɛ si yogoya bɛɛtɛ ko!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\