Luka 22

1Biredi-Yɛlɛbɛlɛ-Dɔn-Ladɛn gbɛrɛnta tumɛ min, Kanan-Koe kɔni, 2saraka-masɔla-wɛnu anubɛ tɔn-karan-mɔgɛnu ya anu taya ka fɛrɛ nyini Yisa faga koe ma dogɔn rɔ bawo anu kilannɛ mɔgɛnu na. 3Yudasi-Isakariyati min bi Yisala karan den tan-ni-filɛ do la, Setanɛ donta wo yisi rɔ. 4Wo le ya a ma, ale Yudasi tara kuma saraka-masɔla-wɛnu anubɛ Alla Bato Bɔn makandannɛnuna kun tiginu na. A ye a fɛ ka a lɔn a si Yisa don anu bolo nya min. 5Wo diyara anu ye. Anu sɔnta wodi-bɔ-koe ma ka a sara. 6Yudasi fanan sɔnta wo ma. A wulita ka fɛrɛ nyini a si ke Yisa donna anu bolo nya min, nyama sa a kalama tumɛ min. 7Biredi-Yɛlɛbɛlɛ-Dɔn-Ladɛn-lunyɛ kera, anu si saga-dannu faga lunyɛ min Kanan-Ko-Ladiyɛla ko la. 8Yisa ya Pita anubɛ Yɔni sɔ. A ya a sara anu na ko, “Wo ta Kanan-Koe kimanɛ rabɛn ma ye.” 9Anu ya a manyinika ko, “I ye a fɛ, ma ni a rabɛn mi?” 10A ko, “Wo wa don soe burɔ tumɛ min, yi-dagɛ ye kei min kuma, wo si wo nyɔgɔn bɛn. Wo ni bila a fɛ ha a wa don bɔn la. 11Wo ni bon-tigi manyinika ko, ‘Karan-mɔgɔ ko a ye a fɛ ka a lɔn kɔnkɔ wo ye kan min anubɛ ala karan dannu si Kanan-Koe kima dɔn kan min.’ 12A si san-bɔn yira wo la, wo si fan bɛɛ rabɛnnɛ taran san-bɔn wo la. Wo si dɔn-fan rabɛn nyɔ.” 13Anu tara fan bɛɛ taran iko Yisa ya a fɔ anu ye nya min. Anu ya Kanan-Koe kima rabɛn. 14Kima-dɔn-wati kera tumɛ min, Yisa sigira tebulu la anubɛ ala kilaya tan-ni-filɛ. 15A ya a fɔ anu ye ko, “Yanni n ni tɔrɔyɛ sɔrɔn, a sɔgɛ ye n na ko n ni Kanan-Ko-Ladiyɛ kɛ kɛ wo fɛ 16bawo n bi a fɔla wo ye, n ti a dɔn tun fɔ a tɛgɛnɛ min ma, wo wa kanbali Allala mansayɛ rɔ tumɛ min.” 17Wo kɔma, Yisa ya yi-lafɛ bi ka baraka bira Alla ye. A ko, “Wa kɛ bi. Wo bɛɛ ni wo min a la. 18N bi a fɔla wo ye, n ti nɔnbɔ-gbɔ-yi kɛ min tun fɔ Allala mansayɛ wa na tumɛ min.” 19Wo kɔma, a ya biredi bi ka baraka bira Alla ye. A ya a rakerikeri ka a di anu ma. A ko, “N fɛrɛ-bɔnkɛ le kɛ la n bara min ni wola ko la. Wa kɛ ma alako wo hɛnkili si to n ko nya min.” 20Kima-dɔn banta tumɛ min, a ya nɔnbɔ-gbɔ-yi do bi tun. A ko, “Nɔnbɔ-gbɔ-yi kɛ le Allata sarama-kan kurɛ tamasere la min kirinɛ wo ye n yele fɛ. Yele wo bɔnnɛ wole le ye. 21“Kɔnɔ mɔgɔ kelen bi wo tɛma min si n don n yogenu bolo tɔ. Wo siginɛ n fɛ tebulu la yan! 22Ado nde, Hadama dan si faga iko Alla ara a latɛgɛ nya min kɔnɔ min si n don n yogenu bolo tɔ, gbalo ye wo mɔgɛ kuma!” 23Anu wulita anu nyɔgɔn manyinikala, ni min si kɛ ma anu tɛma. 24Karan dannu wulita anu nyɔgɔn sɔsɔla, ni min si ma mɔgɔ ba la anu tɛma. 25Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Sɛnbɛ ye duninya-kɛ-mansɛnu bolo anuna mɔgɛnu kuma. Ado kun tiginu si anu nyɛrɛ kele ko, ‘Mɔgɛnu diyana-mɔgɛ.’ 26Kɔnɔ a sa wo nya wole tɛma. Mɔgɔ ba ye min na wo tɛma, wo ni ma iko wo dɔgɛ. Ile mɔgɔ ba, i ni ma iko wɔli kɛlɛ. 27Min siginɛ a ye fen dɔn la anubɛ min bi wɔli kɛla fen dɔnnɛ wo ye, anu filɛ tɛma, mɔgɔ ba ye yon na? Min siginɛ, mɔgɔ ba ye wo le la. Kɔnɔ nde ye wo tɛma iko wɔli kɛlɛ. 28“Wo ara to n fɛ nna kɔrɔbɔɛ bɛɛ kɔrɔ. 29Iko n fa ara sɛnbɛ di n ma ka ma kun tigi la nya min, n si sɛnbɛ di wo ma wo nya na le fanan. 30Wo si wo de-nyini nna tebulu la nna mansayɛ rɔ ka wo sigi mansaya-waganɛnu tɔ Isirɛla bɔnsɔn tan-ni-filɛ kiti tɛgɛ tinɛ.” 31Yisa ko, “Saimon, i tole masɔ! Setanɛ ara wo dama nyini wo rafɛ koe la iko sɛni-salɛ si fui-fan anubɛ a fɔrɔn fara anu nyɔgɛ na nya min. 32Kɔnɔ Saimon, n bara Alla madiya ile ye ko ila dɛnkɛninyɛ kana ban. I wa sɛgi nde ma tumɛ min, i ni i na kelen nyɔgɛnu sɛnbɛ don.” 33Pita ya a yabi ko, “Mari, n tabɛnnɛ ka ta yele la i fɛ hali ka faga i fɛ!” 34Yisa ya a fɔ a ye ko, “Pita, n bi a fɔla i ye, dondɔn ti keke bi, ni i ma a fɔ iko sawa ko i ma n lɔn.” 35Wo kɔma, Yisa ya a fɔ anu ye ko, “N ya wo sɔ min kɛ, wo tumɛ wo ma ta wodi-bɔrɛ la, anubɛ tagama-bɔrɛ, anubɛ sanbarɛ, fen dasara wo bolo wulɔn, ba?” Anu ya a yabi ko, “Fenfen ma dasa ma bolo wulɔn.” 36Yisa ko, “Kɔnɔ kaka, ni wodi-bɔrɛ ye min bolo, anubɛ tagama-bɔrɛ, a ni wo bi. Ni faan sa min bolo, wo ni ala duruki fere ka do san. 37Bawo n bi kɛ fɔla wo ye, min sɛbɛnɛ Allata kitabu rɔ ndela ko la, a ko anu ya a kofu ko-yogoma-kɛlɛnu ma. Ado fɔ wo ni na bɔ a la. Min sɛbɛnɛ ndela ko la, wo ye nala bɔla a la le.” 38Karan dannu ko, “Mari, i ma faan fila yen!” A ko, “Wo ara a bɔ!” 39Yisa bɔra nyɔ ka ta Ɔlifi kɔnkɛ kuma iko a duruta a mala nya min. Karan dannu bilara a fɛ. 40A kera nyɔ tumɛ min, a ya a fɔ anu ye ko, “Wo ni Alla madiya ko wo kana bui magbɛrɛnkɛ rɔ.” 41Yisa ya a masɛgi anu na doni ka ta a dan na. A ya a nyɛnkin madiyali kɛ tinɛ. 42A ko, “N fa, ni i si sɔn, tɔrɔyɛ kɛ bɔ n kuma kɔnɔ nde sako ma de, fɔ ile sako.” 43Melika do bɔra gbɛ rɔ a wara ka a sɛnbɛ don. 44Yisa tɔrɔta wɛ kɛ min kɛ, a ya madiyali kɛ bɛrɛkɛ! Wusi bɔra a ma iko yele ka tinti dugi ma. 45A ban madiyali kɛla, a sɛgira karan dannu wara. A ya anu taran kinɔgɛ rɔ. Anu bandannɛ yisi-lafinyɛ bolo nun bɛrɛkɛ! 46A ya anu manyinika ko, “Wo ye kinɔgɔla nfenna? Wa wo lasɔ ka madiyali kɛ ko wo kana don magbɛrɛnkɛ rɔ.” 47A ye wo fɔɛ kun na tumɛ min, nyama nara. Yudasi min bi karan den tan-ni-filɛ do la nun, wo sɔnɛ nyama yarɔ. A nara Yisa wara ka a sunbu. 48Kɔnɔ Yisa ya a manyinika ko, “E Yudasi, i ye nde, Hadama dan donna n yogenu bolo tɔ sunbuli fɛ, wa?” 49Karan dan minnu bi Yisa fɛ, min bi nala mala, wonu ya wo yen tumɛ min, anu ko, “Mari, ma ni mala faannu bi ka kɛlɛ kɛ, wa?” 50Kelen bi anu tɔ, wo ya saraka-masɔla-kun-tigi-wɛla yɔɔn bolo-nyimama-tole tɛgɛ a la. 51Kɔnɔ Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Wa a to wo ma!” A ya a bole maga kei wo tole la ka a dandan. 52Wo kɔma, saraka-masɔla-wɛnu anubɛ Alla Bato Bon makandannɛnuna kun tiginu anubɛ kɛmɔgɛ minnu nara a bira tinɛ, Yisa ya wonu manyinika ko, “Fɔ wo ni na faannu anubɛ gbelekɛnu na iko tɔn-tinyalɛ le nde la, wa? 53N taranta wo fɛ wati bɛɛ Alla Bato Bɔn la, wo ma wo raya n bira koe la. Wota wati le kɛ la. Pinpi ara ban sɛnbɛ sɔrɔnna wo kuma.” 54Anu ya Yisa bira ka ta a la saraka-masɔla-kun-tigi-wɛla bɔn la. Pita bilara a fɛ wula-yan la. 55Kiti ye kɛla bɔn min na, tɛ ladɛnnɛ mɔgɛnu bolo kata burɛ tɛma nyɔ. Pita siginɛ anu tɛma a gbala tinɛ. 56Wɔli kɛla musi do ya a siginɛ yen tɛ fɛ tumɛ min, a ya a mafɛlɛn sin, a ko, “Kei kɛ fanan bi a fɛ nun, yɔ!” 57Kɔnɔ Pita ya a masɔsɔ. A ko, “N ma a lɔn ni!” 58A ma mɛ wo kɔma, kei do ya a yen. Wo ko, “Kelen de ile fanan na!” Kɔnɔ Pita ya a fɔ ko, “Nde ma de!” 59Hawa kelen tenbinɛ, kei do ya a fɔ a ye fɔrɔsɛ la, a ko, “Sika woo sa n tɔ, kei kɛ ye ale Yisa fɛ nun bawo Kalili kɛ le ale fanan na!” 60Kɔnɔ Pita ya a fɔ ko, “I ye min fɔla, nde sa wo do-wo-do kalama!” A ye wo fɔɛ kun na tumɛ min, dondɔn kekera. 61Mari ya a yɛ lamunun Pita la ka a mafɛlɛn sin! Pita ya a miri Marila kumɛ ma, a ya min fɔ ko, “Yanni dondɔn ni keke bi, i si a fɔ iko sawa ko i ma n lɔn.” 62Pita burimatoe bɔra dila biribiri! 63Minnu bi Yisa kandanna nun, wonu ya a mayɛlɛn ka a gbesi. 64Anu ya a yɛ lakiri ka a manyinika ko, “Ile nɛbi, yon bara i gbesi wo la?” 65Anu ya a manyini siyaman-kɛ. 66Banda-ka-dɛ ma, Yahudiya kɛmɔgɛnu, saraka-masɔla-wɛnu anubɛ tɔn-karan-mɔgɛnu, wonu ya anu nyɔgɔn nadɛn. Anu nara Yisa la anu yakɔrɔ. 67Anu ko, “Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ le ile la, wa? A fɔ ma ye.” A ya anu yabi ko, “Ni n ya wo fɔ wo ye, wo ti la a la. 68Ado ni n ya wo manyinika, wo ti n yabi. 69Kɔnɔ ka a dabira bi ma, nde, Hadama dan si n sigi Alla sɛnbɛ-tigi kɔɛn-nyimɛ rɔ.” 70Anu dama ko, “Allatalata dan le ile la worɔ, wa?” A ya anu yabi ko, “Wo ya tonyɛ le fɔ wo la, wo le nde la.” 71Anu ko, “Ma mako sa sereyɛnu na tun! Male nyɛrɛ ara ala kumɛ lamɔɛn!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\