Luka 23

1Kun tiginu ya anu nasɔ. Anu tara Yisa la Pailɛti wara. 2Anu ya a maburɛ dabira. Anu ko, “Ma ya kei kɛ bira bawo a ye mala mɔgɛnu nasamala. A ye a fɔla anu ye ko anu kana duti di Romu-kun-tigi-wɛ ma. A ko ale nyɛrɛ le Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ la, mansɛ kɔni.” 3Pailɛti ya a manyinika ko, “Yahudiyanuna mansɛ le ile la, wa?” Yisa ya a yabi ko, “Ɔn, a ye iko i wara a fɔ nya min.” 4Wo kɔma, Pailɛti ya a fɔ saraka-masɔla-wɛnu anubɛ nyama ye ko, “N ma kei kɛ yiliki-nya yen hali!” 5Anu ya anu taya bɛrɛkɛ! Anu ko, “A wulita mɔgɛnu namurutiyala ala karan fɛ Yudiya nyamanɛ bɛɛ rɔ. A ya wo dabira Kalili ado a ara na yan de gbɛ!” 6Pailɛti ya kɛ lamɔɛn tumɛ min, a ya nyinikali kɛ ko, “Kalili kɛ le kei kɛ la worɔ?” 7A ya a lamɔɛn tumɛ min ko Yisa bɔra Mansa Hɛrodila nyamanɛ le tɔ, a ya a lata nyɔ-kun-tigi, Hɛrodi ma. Wo wati ya a taran, ale fanan ye Yerusalɛm soe burɔ. 8Mansa Hɛrodi ya Yisa yen tumɛ min, wo ya a hɛnɛ bɛrɛkɛ, bawo a ara Yisa wara-koe lamɔɛn nun. Wati-yan-kɔrɔ, a yen-sɔgɛ ye a la nun. A sɔgɛ ye a la ka Yisa yen kabana koe do kɛla. 9Woletɔ Hɛrodi ya Yisa manyinika siyaman-kɛ. Kɔnɔ hali dafa, Yisa ma a tɛgɛ. 10Saraka-masɔla-wɛnu anubɛ tɔn-karan-mɔgɛnu ya anu nasɔ ka Yisa maburi a nya ma! 11Mansa Hɛrodi anubɛ ala kandannɛnu ya Yisa mayɛlɛn ka a manyini kati! Anu ya duruku-nyimɛ bila a kan na ka a lasɛgi Pailɛti ma. 12Mansa Hɛrodi anubɛ Pailɛti mara diyana-mɔgɛnu na wo wati le tɔ. Ado anu ma di anu nyɔgɛ ye nun mumɛ! 13Pailɛti ya saraka-masɔla-wɛnu anubɛ kun tiginu anubɛ a mɔgɛ toenu nadɛn anu nyɔgɔn fɛ 14ka a fɔ anu ye ko, “Wo nara kei kɛ la n wara bawo wo ko a ye mɔgɛnu nasamala nun. Nba, n bara a fɛsɛfɛsɛ wo yala yan. Wo ya a maburi ko-yogomɛ minnu na, n ma a sɔn yen hali! 15Mansa Hɛrodi fanan ma a sɔn yen bawo a ara a lasɛgi ma ma. Kei kɛ ma ko-wo-ko ma a si faga minna ko la. 16Nba, n si a gbesi worɔ ka a boloka.” [ 17Kanan-Ko-Ladiya wo Kanan-Ko-Ladiya, Pailɛti duruta mɔgɔ kelen bolokala ka bɔ yele la anu ye.] 18Kɔnɔ bɛɛ sɔnkɔra a ma. Anu ko, “Ale faga! I ni Barabasi boloka ma ye!” ( 19Anu ya Barabasi min sa yele la, a ya mɔgɛnu namurutiya Yerusalɛm kun tiginu kan ma. Ado mɔgɔ fagalɛ le ale la.) 20Hali wo, a sɔgɛ ye Pailɛti la ka Yisa boloka, woletɔ a ya nyama kele tun. 21Kɔnɔ anu ya sɔnkɛ layɛlɛ tun ko, “A gbangban kɔlɔma ma, a gbangban kɔlɔma ma!” 22Pailɛti ya a fɔ anu ye a kinyama sawa nyɔgɛ ko, “A ya ko-yogomɛ-nyamintan kɛ n si a faga minna ko la? N bi a gbesila ka a boloka.” 23Kɔnɔ anu tora wɔyɔ layɛlɛla ko, “Yisa ni gbangban kɔlɔma ma.” Tɔ-a-la, anuna kumɛ ya sɛnbɛ sɔrɔn. 24Wo le ya ma, Pailɛti ya Yisala kiti tɛgɛ iko anu ya a fɔ a ye nya min. 25Anu ya kei min sa yele la murutiyɛ anubɛ mɔgɔ-fagɛla ko la, min boloka-sɔgɛ ye anu na kɔni, Pailɛti ya wo boloka. Kɔnɔ a ya Yisa don anu bolo alako anu ni anu diyana koe ma a la. 26Anu tara Yisa la anu bolo. Anu bi tala tumɛ min, anu bɛnta kei do la min tɔgɛ Saimon, Sairini kɛ le. A bɔmatoe sɛnɛ rɔ ka ta soe. Kɛlɛ dannu ya a bira fɔrɔsɛ la ka Yisa faga-kɔlɔma sa a kuma ko a ni bila Yisa fɛ. 27Nyama-belebele bilara a fɛ. Musi donu bi anu tɛma nun, wonu bi wɔrɔndɔla ka di ala ko la. 28Yisa ya a yɛ lamunun anu na ka a fɔ anu ye ko, “Wole Yerusalɛm musinu! Wo kana di ndela ko la. Wo ni di wo nyɛrɛ anubɛ wola dannuna ko la. 29Ado wati do ye nala, mɔgɛnu si a fɔ ko, ‘Musi minnu ma den sɔrɔn, minnu ma den susun, hɛrɛ ye wonu fɛ!’ 30Mɔgɛnu si a fɔ kɔnkɛnu ye wulɔn ko, ‘Wa bui ma kuma!’ Anu si a fɔ gburukulinu ye ko, ‘Wa ma yamatogon!’ 31Ado kɛ ko sufa, ni a mara, kɔlɔmanu ma gbala wɛ, anu ba gbala tumɛ min, wo si ma kama?” 32Anu ya ko-yogoma-kɛla fila fanan bi ko anu ni Yisa anubɛ anu denu faga anu nyɔgɔn fɛ. 33Kan tinɛ min tɔgɛ “Kun kole,” anu kera nyɔ ma tumɛ min, anu ya Yisa gbangban kɔlɔma ma nyɔ anubɛ ko-yogoma-kɛla filɛ wonu, kelen a bolo nyimɛ rɔ, kelen a bolo maran rɔ. 34Yisa ko, “N Fa, nyama kɛ makoto bawo anu bi min mala, anu ma a lɔn!” Kɛlɛ dannu ya ala kurɛnu fara anu nyɔgɔn tɛma koron-nakɛ fɛ. 35Mɔgɛnu sɔra a mafɛlɛn tinɛ. Yahudiyanuna kun tiginu bi a mayɛlɛnna, anu ko, “A ya donu kisi kɔnɔ ni Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ le ale la, alamɛ a ya a nyɛrɛ kisi!” 36Kɛlɛ dannu fanan ya a mayɛlɛn. Anu nara a dafɛ ka gbɛɛ kunayanɛ yira a la. 37Anu ko, “Ni Yahudiyanuna mansɛ le ile la, nba, i nyɛrɛ kisi gbɛ!” 38Anu ya kumɛ kɛ sɛbɛ a kuma ko, “Yahudiyanuna Mansɛ le kɛ la.” 39Ko-yogoma-kɛlɛ minnu dunnɛ nyɔ, wo kelen ya a manyini. A ko, “Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ ma ile la, wa? I nyɛrɛ kisi anubɛ male fanan!” 40Kɔnɔ doi ya a makuma, a ko, “Ile ti kilan Alla la, wa? Ma dama ye yiliki kelan kɔrɔ yan. 41Anu bi male tɔrɔla mala ko-yogomɛla ko la kɔnɔ ale ma fenfen ma!” 42A ya a fɔ Yisa ye ko, “Yisa, i wa mansaya tumɛ min, i ni i fonde ni to n ko!” 43Yisa ya a fɔ a ye ko, “Wa wo hɛnkili to kɛ ko! Bi, i si ke kan-tina-ladiyanɛ rɔ nde fɛ.” 44Tele latelan, tele ma sɔn bɔla. Pinpi burunta nyamanɛ kan tinɛ bɛɛ ha wurɛla-tumɛ la, hawa sawa kɔrɔ. 45Yorolan min dunnɛ Alla Bato Bɔn tɛma, wo farata fila la. 46Yisa ya a kan labɔ bɛrɛkɛ! A ko, “N Fa! N bara n niyi latenbi i ma!” A ban kɛ fɔla, a ya a niyi-laban lafɛ. 47Kɛlɛ dannuna kun tigi ya wo yen nkɛkuna, wo ya Alla tanto, a ko, “Mɔgɔ-latelennɛ le kei kɛ la serr!” 48Minnu nadɛnnɛ nyɔ ka koe kɛ ragbɛ, wonu ya wo yen tumɛ min, anu dama sɛgira anu barɛ. Anu bi anu kɔgɔ-dɛ matugula yisi-tinyɛ bolo. 49Min bɛɛ ya Yisa lɔn bɛrɛkɛ, ka a sa musinu kuma minnu bilara a fɛ ka bɔ Kalili, wonu sɔra wula-yan la doni koe kɛnu tagbɛ tinɛ. 50Kei do ye nyɔ min tɔgɛ Yusufu ka bɔ Yahudiyanuna soe do rɔ min tɔgɛ Arimatiya. Mɔgɔ-nyimɛ le kei wo la, ado Yahudiyanuna mɔgɔ ba do le. A ye Allala mansaya-na-koe makɔnɔna. Hali mɔgɔ ba le ale la, a ma sɔn anuna ko latɛgɛnɛ anubɛ anuna kɛwɔlɛnu ma. 52A tara Pailɛti wara ko anu ni Yisa furi don a bolo. 53A ya Yisa furi layigi ka a kasankɛ linɛn kurɛ la. Anu ya kanbɛ min sin kuru faganɛ rɔ, furu ma sa wɛ min tɔ, a ya a sa nyɔ burɔ. 54Nyima le ma nun, anu tabɛn-wati Sulen-Telela ko la. 55Musi minnu bilara Yisa fɛ ka bɔ Kalili, wonu tara Yusufu fɛ Yisa kanba mafɛlɛn tinɛ ka a furi sa-bole yen a rɔ. 56Anu sɛgira anu barɛ ka sɛnti anubɛ mun-kɛ-tuli rabɛn a furi ye. Sulen-Tele ma, anu ya anu sulen iko tɔn ya a fɔ nya min.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\