Luka 3

1Mansa Ba Taibiriyasi, Romu kun-tigi-ba kɔni, wola mansayɛ san tan-ni-loli nyɔgɛ ma, Pontiyasi Pailɛti fanan bi kun-tigiyɛ la Yahudiya nyamanɛ rɔ. Ado Mansa Hɛrodi ye mansayɛ la Kalili sigisɔn kun na. A na kelen nyɔgɛ Mansa Filipi ye mansayɛ la Aituriya anubɛ Tarakoniti sigisɔnnu kun na. Mansa Laiseniya ye mansayɛ la Abilin sigisɔn kun na. 2Anasi anubɛ Kaifasi, wonu fanan bi saraka-masɔlaya-kun-tigi-wayɛ la. Alla kumara Sakarayala dan Yɔni ye wulɛ rɔ wo wati le tɔ. 3Ale Yɔni kera Yorodan bɛ tɔnkɔn bɛɛ rɔ. A ya kawandilɛ bɔ ko, “Wo ni tubi ka wo kɛ-nyanu yɛlɛma ka sɔn batasi koe ma. Alla si wola hakɛnu makoto.” 4Iko Nɛbi Aiseya ya a sɛbɛ ala kitabu rɔ nya min, a ko, “Mɔgɛ do ye gbele-gbelenna wulɛ rɔ. A ye a fɔla ko, ‘Bɛɛ ni kilɛ laka Mari ye. Bɛɛ ni kila latelennɛ ladan a ye! 5Anu ni fole bɛɛ lafa ka kɔnkɛ anubɛ gburukuli bɛɛ tii alako anu ni ma lɛɛ la. Anu ni kila radunɛ bɛɛ latelen ka kila gbɔgɔsa-gbagasɛ bɛɛ manunku. 6Wo si a ma, mɔgɛ bɛɛ si Allala kisi-koe yen!’ ” 7Sɛrɛ-belebele tora nala Yɔni wara dɛɛ, ko a ni anu batasi. A ya a fɔ anu ye ko, “Wo sɔn yogo iko duguma-fannu. Allala diminyɛ min bi nala, yon ya a fɔ wo ye ko wo si ke bɔla wo kɔrɔ? 8Koe minnu si a yira ko wo ara wo kɛ-nyanu yɛlɛma, wo ni wonu kɛ. Wo kana to a fɔla wo nyɔgɔn tɛma ko Iburayima manɛ wo benba la min kɛ, wo ti tɔrɔyɛ sɔrɔn. N bi a fɔla wo ye ko hali kuri kɛnu, Alla si ke wonu mala dannu na Iburayima ye! 9Yende ra ara bɛn ka kɔlɔma-kurinu tɛgɛ anu sulinu tɔ. Kɔlɔma min ti gbɔ-nyimɛ labɔ, a kakɛn, wo ni tɛgɛ ka a lakɛ tɛ rɔ.” 10Mɔgɛnu ya a manyinika ko, “Ma ni nfen ma worɔ?” 11A ya anu yabi ko, “Duruku fila ye min bolo, fen sa min bolo, a ni kelen di wo ma. Dɔn-fan ye min bolo, a ni mɔgɛnu kɔ.” 12Duti-makelelɛ donu nara batasi koe la. Anu ya Yɔni manyinika ko, “Karan-mɔgɔ, male ni nfen ma?” 13A ya a fɔ anu ye ko, “Wo kana fen makele ka tenbi a dan kun na.” 14Kɛlɛ dan donu fanan ya a manyinika ko, “Male don? Male ni nfen ma?” A ya a fɔ wonu ye ko, “Wo kana wodi bɔ mɔgɛnu bolo fɔrɔsɛ la anubɛ foninyɛ la. Wo sarɛ ni wo wasa.” 15Mɔgɛnu miriya tara Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ ma. Anu suira Yɔni ma ko tumado ale le kɛ la. 16Woletɔ Yɔni ya a fɔ anu dama ye ko, “N bi wo batasila yi rɔ kɔnɔ mɔgɛ do ye nala min tenbira nde la. Hali ka ala sanbarɛ fulen a kian rɔ, nde ma bɛn ka wo ma. Wo si wo batasi Allata Ni Sɛnimɛ anubɛ tɛ la. 17Ala fɛrɛ ye a bolo ka ala fui-fan funfan alako a si anu sa ala birɛ rɔ nya min. Kɔnɔ a si a fofenu mintan ta-dufenbɛlɛ la!” 18Yɔni ya kawandilɛ siyaman bɔ kibara-nyimɛ lake tinɛ mɔgɛnu ma. 19Kɔnɔ Yɔni kumara Mansa Hɛrodi ma bawo a ya a na kelen nyɔgɛla musi bi a bolo, Hɛrodiyasi kɔni. Ado a ara ko-yogomɛ siyaman kɛ fanan. 20Nba, tɔ-a-la, Hɛrodi ya ko-yogomɛ dan natenbi ka Yɔni sa yele la. 21Yɔni banta sɛrɛ bɛɛ batasila lunyɛ min, wo kɔma, a ya Yisa fanan batasi. Yisa ye Alla madiyala tumɛ min, Arinyɛnɛ dɛ lakara. 22Allata Ni Sɛnimɛ yigira Yisa kuma kangbɔɛla muninyɛ rɔ. Kuman kan bɔra Arinyɛni tɔ ko, “N diyana-dan le ile la. I wara n hɛnɛ feu!” 23Yisa ya san bi-sawa bɔ tumɛ min, a ya ala wɔlɛ dabira. Mɔgɛnu miriya ko Yusufula dan le Yisa la. Yusufu fa le Hilayi la, 24Hilayi fanan fa le Matati la, Matati fanan fa le Lifayi la, Lifayi fanan fa le Mɛlikayi la, Mɛlikayi fanan fa le Yanayi la, Yanayi fanan fa le Yusufu la, 25Yusufu fanan fa le Matataya la, Matataya fanan fa le Emɔsi la, Emɔsi fanan fa le Nehami la, Nehami fanan fa le Ɛsili la, Ɛsili fanan fa le Nagayi la, 26Nagayi fanan fa le Meyati la, Meyati fanan fa le Matataya la, Matataya fanan fa le Sɛmɛni la, Sɛmɛni fanan fa le Yosɛki la, Yosɛki fanan fa le Yoda la, 27Yoda fanan fa le Yowana la, Yowana fanan fa le Risa la, Risa fanan fa le Sarababulu la, Sarababulu fanan fa le Siyalitiyɛli la, Siyalitiyɛli fanan fa le Nirayi la, 28Nirayi fanan fa le Mɛlikayi la, Mɛlikayi fanan fa le Adayi la, Adayi fanan fa le Kosam la, Kosam fanan fa le Ɛlimodam la, Ɛlimodam fanan fa le Ɛri la, 29Ɛri fanan fa le Yasowa la, Yasowa fanan fa le Ɛliyesa la, Ɛliyesa fanan fa le Yorim la, Yorim fanan fa le Matati la, Matati fanan fa le Lifayi la, 30Lifayi fanan fa le Simiyɔn la, Simiyɔn fanan fa le Yuda la, Yuda fanan fa le Yusufu la, Yusufu fanan fa le Yonan la, Yonan fanan fa le Ilayakim la, 31Ilayakim fanan fa le Mɛlɛya la, Mɛlɛya fanan fa le Minan la, Minan fanan fa le Matata la, Matata fanan fa le Netan la, Netan fanan fa le Dawuda la, 32Dawuda fanan fa le Yɛsi la, Yɛsi fanan fa le Obɛdi la, Obɛdi fanan fa le Bohasi la, Bohasi fanan fa le Salaman la, Salaman fanan fa le Neson la, 33Neson fanan fa le Aminadabu la, Aminadabu fanan fa le Adimin la, Adimin fanan fa le Arani la, Arani fanan fa le Hɛsirɔm la, Hɛsirɔm fanan fa le Parɛsi la, Parɛsi fanan fa le Yuda la, 34Yuda fanan fa le Yakoba la, Yakoba fanan fa le Isiyaka la, Isiyaka fanan fa le Iburayima la, Iburayima fanan fa le Tɛra la, Tɛra fanan fa le Nehori la, 35Nehori fanan fa le Sɛrugi la, Sɛrugi fanan fa le Riyu la, Riyu fanan fa le Fara la, Fara fanan fa le Hibera la, Hibera fanan fa le Sela la, 36Sela fanan fa le Keyanan la, Keyanan fanan fa le Arafakasada la, Arafakasada fanan fa le Sɛma la, Sɛma fanan fa le Nowa la, Nowa fanan fa le Lamɛki la, 37Lamɛki fanan fa le Metusayɛli la, Metusayɛli fanan fa le Inɔki la, Inɔki fanan fa le Yɛrɛdi la, Yɛrɛdi fanan fa le Mahalalɛli la, Mahalalɛli fanan fa le Keyana la, 38Keyana fanan fa le Inɔsi la, Inɔsi fanan fa le Sɛti la, Sɛti fanan fa le Hadama la, min bi Allala dan la.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\