Luka 5

1Wati do rɔ, Yisa sɔnɛ Kɛnɛsarɛti dalɛ dala. Mɔgɛnu ya anu gbɛrɛn a ma alako anu ni Allala kumɛ lamɔɛn. 2A ya kulun fila yen gbele ma. Yɛgɛ-biralɛnu bara bɔ anu tɔ ka ta anuna yalɛnu ku tinɛ. 3Yisa donta kulɔn wo kelen tɔ, Saimontɛ kɔni, ka a tigi madiya ko a ni a latuntun a ye doni yi kuma. Yisa sigira kulɔn rɔ. A wulita mɔgɛnu karanna. 4A banta kumala tumɛ min, a ya a fɔ Saimon ye ko, “Kulɔn lata tungban tɛma. Wobɛ i ta-nyɔgɛnu ni wola yalɛnu nakɛ nyɔ ka yɛgɛ bira.” 5Saimon ya a yabi ko, “Karan-mɔgɔ, ma kira wɔlila yan kɔnɔ ma ma fenfen bira. Hali wo, ni i wara a fɔ wo nya, n si yalɛnu nakɛ.” 6Anu ya yalɛnu nakɛ ka yɛgɛ siyaman bira, ha yalɛnu wulita farala. 7Anu ta-nyɔgɛ minnu bi kulɔn doi rɔ, anu ya wonu kele ko anu ni na anu dɛnbɛ. Anu nɛ, anu ya kulun filɛ bɛɛ lafa yɛgɛ la ha a tora doni, kulɔnnu ni yigi yi kɔrɔ. 8Koe min mara, Saimon Pita ya wo yen tumɛ min, a ya a nyɛnkin Yisa kɔrɔ. A ko, “N fa, i yandi, i masɛgi n na bawo hakɛ tigi le nde la!” 9Ale anubɛ a ta-nyɔgɛ bɛɛ kawara yɛgɛ wonu ma. 10Saimon ta-nyɔgɛnu, Sɛbɛdila dannu fanan kawara, Yemesi anubɛ Yɔni kɔni. Yisa ya a fɔ Saimon ye ko, “I kana kilan. Ka a dabira bi ma, i si mɔgɛnu bira, yɛgɛ ma tun.” 11Anu nara kulɔn la gbele ma tun. Anu ya anuna miran bɛɛ bolokanɛ to ka bila Yisa fɛ. 12Yisa ye soe do burɔ tumɛ min, fɛrɛma-kirayatoe do ye nyɔ nun. Ado fɛrɛma-kirayɛ ye a fɛrɛ bɛɛ ma. A ya Yisa yen tumɛ min, a ya a sa dugi ma Yisa kɔrɔ ka a madiya. A ko, “N fa, ni i sɔnta, i si ke n nakɛndɛyala.” 13Yisa ya a bole sa a kuma. A ko, “N bara sɔn i lakɛndɛya-koe ma!” Kirayɛ wo ya a boloka kelenna! 14Yisa ya a fɔ a ye ko, “I kana kɛ fɔ mɔgɔ wo mɔgɔ ye kɔnɔ ta saraka masɔlɛ wara, a ni i mafɛlɛn. Wo kɔma, i ni sarakɛ wo bɔ iko Nɛbi Musa ya a fɔ nya min ka a yira mɔgɛ bɛɛ la ko i wara kɛndɛya.” 15Hali wo, Yisa mankan nyɛnsɛnta kan tinɛ wo bɛɛ rɔ. Mɔgɔ siyaman nara ala kumɛ lamɔɛn tinɛ. Anu nara fanan alako anu si kɛndɛya nya min. 16Kɔnɔ Yisa si to tala a dan na madiyali kɛ tinɛ tuma-wo-tuma. 17Lunyɛ do, Yisa tenbi mɔgɛnu karanna, Farisi donubɛ tɔn-karan-mɔgɛnu siginɛ nyɔ minnu bɔra Kalili anubɛ Yudiya soe tɔnkɔn bɛɛ rɔ anubɛ Yerusalɛm. Marita sɛnbɛ ye Yisa rɔ ka kirayatoenu nakɛndɛya. 18Mɔgɛ donu nara kei fɛrɛ faganɛ la Yisa wara a sanɛ sanyili rɔ. Anu ya anu taya a ladon koe la bɔn la ka a sa Yisa kɔrɔ. 19Kɔnɔ anu ma ke kilɛ sɔrɔnna nyama bolo ka a ladon. Woletɔ anu yɛlɛta a la bɔn kuma ka woe sɔgɔ alako anu si a layigi nya min sanyili rɔ mɔgɛnu tɛma Yisa yakɔrɔ. 20Yisa ya anuna dɛnkɛninya-wɛ yen tumɛ min, a ya a fɔ kirayatoe wo ye ko, “N bɔ, i hakɛnu ma ara koto.” 21Tɔn-karan-mɔgɛnu anubɛ Farisinu wulita anu nyɔgɔn sɔsɔla ko, “Yon bi kei kɛ la min bi Alla lafɛyala? Mɔgɔ wo mɔgɔ ti ke hakɛ makotola fɔ Alla kelen pe!” 22Yisa ya anu miriya ragbɛ. A ya a fɔ anu ye ko, “Wo ye wo mirila ko sufa kɛnu ma kama? 23Ka a fɔ ko, ‘I hakɛnu ma ara koto,’ anubɛ ka a fɔ ko, ‘I lasɔ ka tagama,’ nyamintan fɔɛ gbɛlɛ? 24N bi a yirala wo la worɔ ko sɛnbɛ ye nde, Hadama dan bolo duninya rɔ ka hakɛnu makoto.” Woletɔ a ya a fɔ kei fɛrɛ faganɛ ye ko, “N bi a fɔla i ye, i lasɔ ka ila sanyili bi ka ta i warɛ.” 25Kei wo ya a lasɔ anu dama yala kelenna ka sanyili wo bi a sanɛ min tɔ nun. A sɛgira a warɛ Alla tantola. 26Anu dama kawara dɔgɔma ma de! Anu kilanta kati! Anu ya Alla tanto ko, “Ma ara nfen kabana koe yen bi?” 27Wo kɔma, Yisa bɔra luyi ma. A ya duti-makelelɛ do yen siginɛ ala wɔli kɛ tinɛ. A tɔgɛ Lifayi. Yisa ya a fɔ a ye ko, “Bila n fɛ.” 28Lifayi ya a lasɔ. A ya fan bɛɛ to nyɔ ka bila Yisa fɛ. 29Wo kɔma, Lifayi ya ladiya wɛ ladan ala bɔn la Yisa ye. Duti-makelela siyaman anubɛ mɔgɔ gbɛrɛ siyaman fanan sigira anu fɛ. 30Farisi anubɛ tɔn-karan-mɔgɛ minnu bi anu tɛma, wonu gbunyara Yisala karan dannu ma ka anu manyinika ko, “Nfenna wo ye fan dɔnna duti-makelelɛnu anubɛ hakɛ tiginu fɛ?” 31Yisa ya anu yabi ko, “Minnu kɛndɛ, wonu mako sa bɛsi-bɔlɛ la fɔ minnu kirɛ. 32N ma na mɔgɔ-telennɛnu kele tinɛ tubi koe ma fɔ hakɛ tiginu.” 33Mɔgɛ donu ya a fɔ Yisa ye ko, “Yɔni-Batasi-Kɛlɛla gba-fɛ-bilalɛnu bi sunyɛ donna tuma-wo-tuma ka madiyali kɛ. Farisinuna karan dannu fanan bi wo mala. Kɔnɔ ilela karan dannu bi fen-dɔn-kɛla ka anu min.” 34Yisa ya a fɔ anu ye ko, “A ye wo burɔ ko mɔgɛ minnu bi kɔnyɔ-masɔɛ rɔ, fananta kɔnyɔ-tigi ye anu fɛ wonu si kɔnkɔ? Wo ti ke mala ni! 35Kɔnɔ wati ye nala, kɔnyɔ-kura-tigi wa bɔ anu fɛ, sun-don-sɔgɛ si anu bira worɔ.” 36Yisa ya tili kɛ fanan tɛgɛ anu ye ko, “Mɔgɔ ti kura-kundu-kurɛ bi ka duruku-kɔrɛ labɛtɛrɛ wo la bawo a kurɛ wo ra si don ka duruku-kɔrɛ wo rafara. Ado a kurɛ ti ma iko a kɔrɔmɛ. 37Mɔgɔ ti baan mara gbolo-bɔrɔ-kɔrɛ rɔ. Ni a ya wo ma, a wa kanfa, a si gbolo-bɔrɛ wo rafara. Baan wo si bɔn. Gbolo-bɔrɛ si tinya. 38Kɔnɔ baan la ni mara gbolo-bɔrɔ-kurɛ rɔ! 39Mɔgɔ wa baan-kɔrɛ min tumɛ min, a ti a kurɛ mafɛlɛn defan! Anu si a fɔ ko, ‘A kɔrɔmɛ le kin.’ ”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\