Luka 6

1Lunyɛ do, Sulen-Tele ma, Yisa ye tagamana nun sɛnɛ rɔ. Ala karan dannu wulita fui-fan gbesila ka a togotogon anu bolo tɔ ka a kole dɔn. 2Farisi donu ko, “Nfenna wo ye wo mala? Mala tɔn ko mɔgɔ kana wo ma Sulen-Tele ma.” 3Yisa ya anu yabi ko, “Kɔnkɛ ya Mansa Dawuda anubɛ ala mɔgɛnu bira tumɛ min, anu ya min ma, wo ma wo karan, ba? 4A donta Allala fani-bɔn la. Biredi min dantɛgɛnɛ Alla ma, anubɛ ala keminɛnu ya wo dɔn, hali anu bi tɔn tinyana wo dɔn tinɛ. Ado saraka masɔlɛnu denu dɔrɔn kakɛn ka biredi wo dɔn nun” 5Yisa ya a fɔ tun ko, “Nde, Hadama dan le Mari la Sulen-Tele kuma.” 6Sulen-Tele gbɛrɛ ma, Yisa tara Yahudiyanuna dina-bɔn la ka mɔgɛnu karan. Kei do ye nyɔ nun min bole faganɛ a la. 7Tɔn-karan-mɔgɛ donubɛ Farisinu bi a fɛ ka Yisa maburi tɔn-tinyɛla ko la. Woletɔ anu ya anu yɛ bɛn a ma ni a si mɔgɛ lakɛndɛya Sulen-Tele ma. 8Kɔnɔ Yisa ya anu miriya lɔn. Woletɔ a ya a fɔ kei bolo faganɛ ye ko, “Na, i sɔ mɔgɛnu yala yan.” Kei ya a lasɔ. 9Yisa ya a fɔ anu ye worɔ ko, “N bi wo manyinikala. Mala tɔn ko ma ni nfen ma Sulen-Tele ma? Ma ni mɔgɛnu dɛnbɛ, ka, ma ni anu tɔrɔ? Ma ni mɔgɛnu niyi lakisi, ka, ma ni anu halaki?” 10A ya anu dama mafɛlɛn sin! A ya a fɔ kei wo ye ko, “I bole rasagan.” A ya wo ma nkɛkuna, a bole kɛndɛyara kusen! 11Nba, tɔn-karan-mɔgɛnu anubɛ Farisinu diminyara bɛrɛkɛ! Anu burunta a fɔla anu nyɔgɔn tɛma anu si min ma Yisa la. 12Wo wati rɔ, Yisa yɛlɛta kɔnkɛ do kuma madiyali kɛ tinɛ. A kira nyɔ Alla madiyɛ la. 13Bandɛ kara tumɛ min, a ya ala karan dannu nadɛn anu nyɔgɔn fɛ ka mɔgɔ tan-ni-fila yatɔnbɔn anu tɔ ka anu ma ala kilayɛnu na tɔ-a-la. 14Anu tɔgɛ le kɛnu na, Saimon (a ya min tɔgɔ sa fanan ko Pita) anubɛ a na kelen nyɔgɛ Anduru, Yemesi anubɛ Yɔni, Filipi anubɛ Batalamiyu, 15Matiyu anubɛ Tamasi, Alafala dan Yemesi, anubɛ Saimon (min si kɛlɛ kɛ ala nyamanɛla ko la), 16Yemesila dan Yudasi, anubɛ Yudasi-Isakariyati min ya Yisa don a yogenu bolo tɔ. 17Yisa yigira ka bɔ kɔnkɛ wo kuma ala karan dannu fɛ. Anubɛ ala karan den siyaman sɔra lɛɛ do rɔ. Sɛrɛ-wɛ ye nyɔ. Anu bɔra Yudiya nyamanɛ kan bɛɛ anubɛ Yerusalɛm anubɛ Taya anubɛ Saidon soe minnu sɔnɛ kɔgɔ-yi dafɛ. 18Wonu nara anu dandan koe la ka anu tole masɔ a la. Nyina-yogomɛ ara minnu tɔrɔ, wonu fanan kɛndɛyara. 19Mɔgɛ bɛɛ ya a raya alako ka anu bole tugu a la bawo ala sɛnbɛ ye donna mɔgɛnu tɔ anu dama dandan koe la. 20Yisa ya a yɛ sɔ ala karan dannu na, a ko, “Mɔgɔ-sewanɛ le wole bolo-kolɔnnu na bawo Allala mansayɛ, wotɛ le! 21Mɔgɔ-sewanɛ le wole kɔnkɔtoenu na bawo wo si fa pim! Mɔgɔ-sewanɛ le wole di-kɛlɛnu na bawo wo si na yɛlɛn! 22“Mɔgɛnu ba wo kɔn ka anu ban wo la, mɔgɔ-sewanɛ le wole la. Anu si wo manyini ka a fɔ ko mɔgɔ yogomɛ le wole la ka a tɛgɛ nde, Hadama dan la ko ma! 23Wo wa ma tumɛ min, wo ni wo dɔn sewɛ la bawo barayi wɛ maranɛ wo ye Arinyɛni tɔ. Ado wo benbanu ya nɛbinu tɔrɔ wo nya na le. 24Nɔnfuli ye wole minnu bolo kaka, gbalo ye wo kuma bawo wo lafɛrɛnɛ! 25Wole minnu buyi lafanɛ, gbalo ye wo kuma bawo kɔnkɛ si wo bira! Wole minnu bi yɛlɛnna kaka, gbalo ye wo kuma bawo wo si mɔni ka di! 26Mɔgɛnu ba wo tɔgɔ-nyimɛ fɔ tumɛ min, gbalo ye wo kuma bawo wo benbanu ya a fɔ wo nya na le foninya-nɛbinu ma. 27“Wole minnu bi n kan lamɔɛnna, n bi a fɔla wo ye ko wo ni wo yogenu keni. Minnu bara wo kɔn, wo ni ko-nyimɛ kɛ wonu ye. 28Minnu bi wo dankala, wo ni duwa wonu ye. Minnu sa wo birala a kin na, wo ni Alla madiya wonu ye. 29Minnu ba wo dɛ fan kelan ratii, a ni doi fanan tintan a la, a ni wo bɛrɛn tatii. Ni mɔgɔ ya wola duruki bi wo bolo fɔrɔsɛ la, wo ni wola duruku-kɔrɔ-don fanan don a bolo. 30Minnu ba wo tara fen ma, wo ni anu kɔ. Ni mɔgɛ ya wo bolo-fan bɔ wo bolo, wo kana a manyinika ala ko la tun. 31Wo ye a fɛ, donu ni min ma wo ye, wole fanan ni wo ma anu ye. 32“Ni wo ya wo diyana-mɔgɛ dɔrɔn keni, wo si duwɛ nyamintan sɔrɔn worɔ? Hali hakɛ tiginu, minnu fɔlɔn ya anu keni, anu denu fanan si wonu keni! 33Minnu bara ko-nyimɛ kɛ wo ye, ni wo ya ko-nyimɛ kɛ wonu dɔrɔn ye, wo si duwɛ nyamintan sɔrɔn worɔ? Hali hakɛ tiginu fanan si wo ma! 34Wo hɛnkili ye fen-sɔrɔn-koe ma minnu bolo, ni wo ya wonu dɔrɔn dɔndɔ, wo si duwɛ nyamintan sɔrɔn worɔ? Hali hakɛ tiginu si anu ta-nyɔgɛ hakɛ tiginu dɔndɔ bawo anu yili ye a ma ko anu si wo nyɔgɔn-takɛn sɔrɔn tun! 35Wo ni wo yogenu keni ka ko-nyimɛ kɛ anu ye. Wo ni anu dɔndɔ, hali wo ma wo hɛnkili lamiri fen-sɔrɔn-koe ma anu bolo tun. Wo si barayi ba sɔrɔn. Alla min bi Fan Bɛɛ Kun na, wo si ma ale Allata dannu na. Ado Alla ye ko-nyimɛ kɛla fisiriwɔlɛnu anubɛ wunduyogenu ye. 36Wo ni kinikini mɔgɛnu ma iko wo Fa Alla kinikininɛ wole ma nya min. 37“Wo kana mɔgɛnu kiti, woletɔ Alla ti wo fanan kiti. Wo kana mɔgɛnu yiliki, woletɔ Alla ti wo fanan yiliki. Wo ni mɔgɛnu makoto, woletɔ Alla si wo fanan makoto. 38Wo ni mɔgɛnu kɔ, woletɔ Alla si wo kɔ. Ado a si a suma wo ye a kin na! A la si fa pen ka a madɛndɛn ka a don wo bolo. Wo ye fan sumanna doinu ye nya min, Alla si a suma wo ye wo nya na le.” 39Yisa ya tili kɛ tɛgɛ anu ye ko, “Fiyɔn ti ke fiyɔn bole birala. Ni a ya wo ma, anu filɛ bɛɛ si bui denkɛ rɔ. 40Karan den woo ma tenbi a karan-mɔgɛ la. Kɔnɔ karan den woo wa ban karanna, a si ma iko a karan-mɔgɔ. 41“Nfenna ko la i si buriburi yen i ta-nyɔgɛ yɛ ma kɔnɔ kon-gbondon min bi i nyɛrɛ yɛ ma, i hɛnkili sa tugula wo la? 42I si a fɔ i ta-nyɔgɛ ye kama ko, ‘N bɔ, sɔ wa, n ni buriburi bɔ i yɛ ma,’ kɔnɔ i sa kon-gbondon wo yenna min bi i nyɛrɛ yɛ ma? Ile nyɛrɛ-mayiralɛ! Kon-gbondon fɔlɔn bɔ i nyɛrɛ yɛ ma, wo kɔma, buriburi minnu bi i ta-nyɔgɛ yɛ ma, i si ke wo yenna ka wo bɔ nyɔ. 43“Kɔlɔma min sabatira, wola gbɔɛ si mɔgɛ munanfaga. Kɔlɔma min ma sabati, wo le ti gbɔ-nyimɛ labɔ. 44Kɔlɔma bɛɛ si lɔn a gbɔɛ le fɛ. Mɔgɔ ti toro-gbɔɛ keri kɔlɔma-kuru-wɔnimɛ la. Mɔgɔ ti mankoro gbɔɛ fanan keri kɔlɔma-kuru-wɔnimɛ la. 45Mɔgɔ-nyimɛ si ko-nyimɛ labɔ a yisi rɔ. Mɔgɔ-yogomɛ si ko-yogomɛ labɔ a yisi rɔ. Ado mɔgɔ yisi fanɛ min na, a dɛ ye wo le fɔla. 46“Nfenna wo ye a fɔla ko wota Mari le nde la kɔnɔ wo sa nna kumɛ birala? 47Min bɛɛ si na nde wara nta kumɛ lamɔɛn tinɛ ka a bira, n si na mɔgɛ wola muninyɛ yira wo la. 48Wo tigi mani de iko mɔgɛ min tenbi bɔn sɔla, a si denkɛ sin ka a layigi pon ha ka ke kuri ma alako bon-kurukɛ ni sigi farɛ kuma. Bɛ wa fa ka wara, a si tugu wo tigila bɔn burɔ kɔnɔ a la ti maga bawo ala bɔn sɔnɛ farɛ le kuma. 49Kɔnɔ mɔgɛ min bi nna kumɛnu namɔɛnna kɔnɔ a sa anu birala, wo tigi mani de iko mɔgɛ min tenbi bɔn sɔla, a ma a kurukɛ. Yi wa tugu wo tigila bɔn burɔ tumɛ min, a ti mɛ buila ka tinya! A rakerikerinɛ si to feu!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\