Luka 8

1Wo kɔma, Yisa tagamanta so-wɛnu anubɛ so-nɛnu tɔ ka Allala mansaya kibara-nyimɛ kawandili bɔ. Karan den tan-ni-filɛ wonu bilara a fɛ. 2A ya nyina-yogomɛnu gben musi minnu fɛ anubɛ ka anuna kirayɛnu dandan, wonu fanan bilara a fɛ. Ado, Mariyama Magadala kɛ, Yisa ya nyina wɔrɔnfila gben wo le fɛ. 3Kusala musi Yoyana, minna kei ye kun-tigiyɛ kɛla Hɛrodila bɔn la anubɛ Susana anubɛ musu gbɛrɛ siyaman, wonu ya Yisa anubɛ ala karan dannu dɛnbɛ anu bolo-fannu na. 4Mɔgɛnu tora nala ka bɔ soe siyaman tɔ dɛɛ! Nyama-wɛ ladɛnta tumɛ min, Yisa ya tili kɛ tɛgɛ anu ye. A ko, 5“Kei do tara ala sɛnɛ rɔ sugu fui tinɛ. A ye sugi fuila tumɛ min, do buira kila kole la. Mɔgɛnu sɔra a kuma. Konanu ya a dɔn. 6Do buira fara kole ma bɔnkɛ ma siya kan min. A fɛrɛnta tumɛ min, a fagara bawo yi sa nyɔ. 7Sugi do buira wɔnɛnu tɛma. Anubɛ wɔnɛnu yɛlɛta anu nyɔgɔn fɛ kɔnɔ tɔ-a-la, wɔnɛnu ya a dɔn. 8Sugi do buira bɔnku lamonɛ rɔ. A fɛrɛnta ka a kole kɛ. A kelen-kelennamɛ-bɛɛ ya kɛmɛ-kɛmɛ sɔrɔn.” Yisa ya kumɛ wo kundon, a ko, “Nba, ni min si ko nya-yen, a ni a tole masɔ wo la!” 9Yisala karan dannu ya a manyinika tili kɛ kɔrɛ ma. 10A ya anu yabi ko, “N bara Allala mansaya hɛnkilimayɛ gbundu koenu di wole ma. Kɔnɔ n si a fɔ doinu ye tilinu tɔ. Ni n ma wo ma iko Nɛbi Aiseya ya a fɔ nya min, ‘Anu bi fan mafɛlɛnna kɔnɔ anu sa a yenna. Anu bi anu tole masɔla kɔnɔ anu sa ko lamɔɛnna.’ 11“Tili kɛ kɔrɛ le kɛ la. Sugi wo, Allala kumɛ tamasere le wo la. 12Mɔgɛ donu manɛ iko sugi min si bui kila kole la. Mɔgɛ wo si a lamɔɛn kɔnɔ a wa a lamɔɛn nya min, Setanɛ si na worɔ ka wo fɔrɔn a yisi rɔ alako a kana dɛnkɛninya a ma ka kisi. 13Sugi min fuira fara-gbaran ma, wo mani de iko mɔgɛ min bi kumɛ lamɔɛnna ado a si a bira sewɛ la tiriya! Sugi wo fɛrɛnta kɔnɔ a ma ke a suli yigila. A dɛnkɛninyara wati-kundunɛ kɔrɔ kɔnɔ magbɛrɛnkɛ nara tumɛ min, a ya ala dɛnkɛninyɛ boloka. 14Sugi min buira wɔnɛnu tɛma, wo mani de iko mɔgɛ min bi kumɛ lamɔɛnna kɔnɔ duninya hɔn-koe anubɛ nɔnfulu-keni anubɛ duninya diyana koe su bɛɛ ya a ma, kumɛ wo fagara a yisi rɔ feu! Ko ti bɔ ala dɛnkɛninyɛ rɔ hali! 15Sugi min buira dugu lamonɛ rɔ, wo mani de iko mɔgɛ min bara Allala kumɛ lamɔɛn ka a lamara a yisi nyimɛ rɔ. A si to ala kumɛ birala ha a si gbɔ. 16“Mɔgɔ wo mɔgɔ ti lɛnpu lamalan ka bɔnku-dagɛ burun a kun na. A ti a ladon sa-fan kɔrɔ fanan. Kɔnɔ a si a sigi tebulu kuma. Mɔgɛnu ba don bɔn la tumɛ min, anu si waan yen. 17“Fan min bɛɛ dogonnɛ, wonu si bɔ gbɛ rɔ. Fan min bɛɛ yamatogonnɛ, wonu yama si ka. 18“Wo ni a ma wo fɛrɛma worɔ ko-lamɔɛn tinɛ. Bawo fen bi min bolo, Alla si do sa wo kuma. Kɔnɔ fen kɛndɛ sa min bolo, a yili ye fen nɛ min ma, Alla si wo bɔ a bolo.” 19Yisa na anubɛ a dɔgɛnu nara a wara kɔnɔ anu ma ke anu gbɛrɛnna Yisa ma bawo nyama kolo. 20Mɔgɛ do ya a fɔ Yisa ye ko, “I na anubɛ i dɔgɛnu sɔnɛ luyi ma. I yen-sɔgɛ ye anu na.” 21Yisa ya a fɔ anu dama ye ko, “Minnu bi Allala kumɛ lamɔɛnna ka a bira, n na anubɛ n dɔgɛnu le wonu na.” 22Lunyɛ do, Yisa anubɛ ala karan dannu donta kulɔn rɔ. A ya a fɔ anu ye ko, “Ma tenbi wona dalɛ kɔma.” Woletɔ anu wulita. 23Anu bi dalɛ tɛgɛla tumɛ min, kinɔgɛ tenbira Yisa ma salon! Fɔn-belebele tugura dalɛ kuma. Yi wulita donna kulɔn rɔ. Anu taranta masiba-wɛ rɔ. 24Karan dannu nara Yisa wara ka a lakunden ko, “Karan-mɔgɔ, karan-mɔgɔ! A ara to doni, ma ni faga.” Yisa ya a lasɔ ka fɔnyɔ anubɛ yi makuma. Anu makimɛra don! 25A ya a fɔ karan dan wonu ye ko, “Wola dɛnkɛninyɛ ye mi?” Kɔnɔ anu dama kilanta. Anu kawara ka a fɔ anu nyɔgɔn ye ko, “Nfen mɔgɛ sufa ye kɛ la? A ye fɔnyɔ anubɛ yi makumala, ado wo bɛɛ ye ata kumɛ birala!” 26Anu tenbira ha Kadara kɛnuna nyamanɛ rɔ min bi Kalili dalɛ kɔgɔma. 27Yisa sɔra gbele ma tumɛ min, kei do bɔra ka a labɛn. Nyina-yogomɛ ye a fɛ. A ara mɛ, a ma kurɛ don a ma. Sa tinɛ sa a bolo fɔ kaburu-soe burɔ. 28Nyinatoe wo ya Yisa yen tumɛ min, a wɔrɔndɔra bɛrɛkɛ! A ya a sa Yisa kɔrɔ ka a fɔ a kulu mayɛlɛnɛ la ko, “Alla min Bi Fan Bɛɛ Kun Na, wola dan Yisa, i ye nyinina nfen ma n bolo? N bi i madiyala, i kana n tɔrɔ!” 29A ya kɛ fɔ bawo Yisa ya a fɔ nyina-yogomɛ ye ko a ni bɔ kei wo fɛ. Nyinɛ wo ara wuli a la nun ko siyaman. Hali mɔgɛnu ya a bira ka a bolenu anubɛ a kiannu kiri yɔlɔkɛnu na, a si yɔlɔkɛ wonu tɛgɛ ka ta wulɛ rɔ nyinɛ bolo. 30Yisa ya a manyinika ko, “I tɔgɛ kama?” A ya a yabi ko, “N tɔgɛ le Nyama.” A ya wo fɔ bawo nyina siyaman bi a fɛ. 31Nyinɛ wonu ya Yisa madiya ko a kana anu nata denka-rayan rɔ anu si tɔrɔyɛ sɔrɔn kan min. 32Kɔsɛnu namara tinɛ ye nyɔ wara la. Anu bi anu de-nyinina kɔnkɛ kuma. Nyinɛnu ya Yisa madiya ko a ni sɔn ko a ni anu nadon kɔsɛnu tɔ. A sɔnta anu ta koe ma. 33Woletɔ nyinɛnu bɔra kei wo fɛ ka don kɔsɛnu tɔ. Kɔsɔ-wɔrɛ wo burumatoe yigira kɔnkɔ-kerikerinya la ka yigi dalɛ rɔ. Anu tora-a-rɔ yi rɔ nyɔ. 34Minnu bi kɔsɛ wonu kandanna, wonu ya wo yen nkɛkuna, anu burimatoe tara ka kibarɛ wo nyɛnsɛn soe anubɛ sɛnɛnu tɔ. 35Min mara, mɔgɛnu tara wo ragbɛ tinɛ. Anu nara Yisa wara ka kei wo siginɛ taran Yisa dafɛ. Nyinɛnu bara bɔ a fɛ, ado kurɛ ye a ma. A hɛnkili ma ara sɔ. Anu dama kilanta kati! 36Kei wo kɛndɛyara nya min, minnu ya wo yen, wonu ya wo rakaran mɔgɛnu ye. 37Nyama min bɛɛ bɔra Kadara kɛnuna nyamanɛ rɔ, anu ya a fɔ Yisa ye ko a ni bɔ nyɔ bawo anu dama ara kilan bɛrɛkɛ! Woletɔ Yisa donta kulɔn rɔ ka sɛgi. 38Nyinɛnu bɔra kei min fɛ, wo ya Yisa madiya ko, “Sɔn, n ni ta i fɛ.” Kɔnɔ Yisa ya a lasɛgi, a ko, 39“Sɛgi i warɛ. Mari ara ko-nyimɛ min kɛ i ye, i ni to wo fɔla anu ye.” Kei wo tara soe wo kan tinɛ bɛɛ rɔ ka Yisala kabana koe rakaran mɔgɛnu ye. 40Mɔgɔ siyaman bi Yisa makɔnɔna dalɛ tonko kelan tɔ nun. Yisa sɛgira tumɛ min, anu ya a labɛn sewɛ la. 41Kei min tɔgɛ Yairasi, Yahudiyanuna dina-bon-kun-tigi kɔni, wo nara nyɔ. A ya a sa Yisa kɔrɔ ka a madiya ko a ni ta a warɛ 42bawo ala dunmusu kelen pe, min sɔrɔn ara san tan-ni-fila bɔ, wo ye faga-koe rɔ. Yisa bilara Yairasi fɛ tumɛ min, nyama ya a lafoo. 43Musi do ye nyɔ musinuna kirayɛ ara min tɔrɔ san tan-ni-fila kɔrɔ. A ara a bolo-fan bɛɛ ni bɛsi-bɔlɛnu ma kɔnɔ wonu fenfen ma ke a dandanna. 44A nara nyama tɛma Yisa kɔma ka a bole tugu Yisala duruki da-gbole la. Ala kirayɛ ya a boloka tiriya! 45Yisa ya nyinikalɛ kɛ ko, “Yon ya a bole tugu n na?” Mɔgɛ woo ma a sɔn a la. Pita ko, “Karan-mɔgɔ, mɔgɔ siyaman bi ila foolɛ rɔ, anu bi i latuntunna kan tinɛ bɛɛ.” 46Kɔnɔ Yisa ko, “Mɔgɛ do ara a bole tugu n na, yɔ! N bara a lɔn bawo sɛnbɛ do ara bɔ n tɔ.” 47Musi ara a lɔn ko a ti ke a dogonna, a yɛrɛyɛrɛnmatoe nara ka a sa Yisa kɔrɔ mɔgɛ bɛɛ yala. A ya a bole tugu Yisa la minna ko la, a ya wo fɔ a ye anubɛ a kɛndɛyara nya min tiriya! 48Yisa ya a fɔ a ye ko, “N na, ila dɛnkɛninyɛ ara i lakɛndɛya. Ta yisi-kimɛ rɔ.” 49Yisa ye wo fɔla tumɛ min, kilayɛ nara ka bɔ kun tigi warɛ ka a fɔ Yairasi ye ko, “Ila dunmusi ara faga. Hali i ma karan-mɔgɔ tɔrɔ tun.” 50Yisa ya wo lamɔɛn ka a fɔ Yairasi ye ko, “I kana kilan. Dɛnkɛninya tun. Ila dan si kɛndɛya.” 51Yisa kera nyɔ tumɛ min, a ma sɔn mɔgɔ wo mɔgɔ ni don bɔn la a fɛ fɔ Pita anubɛ Yemesi anubɛ Yɔni anubɛ furi wo na anubɛ a fa. 52Mɔgɛ bɛɛ ye dila ka anu dɛ sa a rɔ dennɛ wola ko la. Yisa ko, “Wo kana di. Dennɛ wo ma faga. A ye kinɔgɛ le tɔ dɔrɔn!” 53Anu dama ya Yisa mayɛlɛn bawo anu ya a lɔn serr ko dennɛ wo ara faga. 54Kɔnɔ Yisa ya a bira a bole ma ka a fɔ a ye ko, “Dunmusu nɛ, i lasɔ!” 55A niyi sɛgira a rɔ. A ya a lasɔ tiriya! Yisa ko, “Wa dɔn-fen di a ma.” 56A sɔrɔnnɛnu kawara kɔnɔ Yisa ya a fɔ anu ye ko koe min bara ma kɛ, anu kana wo fɔ mɔgɔ wo mɔgɔ ye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\