Luka 9

1Yisa ya ala karan den tan-ni-filɛ kele anu nyɔgɔn fɛ ka nyina-gben-sɛnbɛ anubɛ kirayato-dandan-fanka di anu ma. 2A ya anu sɔ Allala mansaya-wara-koe kawandili bɔ tinɛ anubɛ ka kiriyatoenu nakɛndɛya. 3A ya a fɔ anu ye ko, “Wo kana ta fenfen na wo bolo wola tagama rɔ. Sewuri wo, tagama-bɔrɔ wo, dɔn-fen wo, wodi wo, hali duruku gbɛrɛ, wo kana ta wo fenfen na wo bolo. 4Wo ni to wo yiya fɔlɛ la, ha wo bɔ-tumɛ ni ke soe wo burɔ. 5Ni anu ma wo rabira soe min tɔ, wo tenbi soe wo bolokala, wo ni wo kian ragbɔngbɔn nyɔ. Wo si ma sereyɛ la anu kan ma.” 6Karan dannu tagamanta so-mɛsɛ bɛɛ rɔ ka kibara-nyimɛ-kawandili bɔ anubɛ ka mɔgɛnu dandan kan tinɛ wo bɛɛ rɔ. 7Mansa Hɛrodi min siginɛ Kalili sigisɔn kun na, wo ya koe kɛ bɛɛ lamɔɛn tumɛ min, a kɔndɔfilita wola ko la bawo mɔgɛ donu ko Yɔni-Batasi-Kɛlɛ ara sɛgi a niyi la tun! 8Donu ko Ilaya ara bɔ gbɛ rɔ kɔnɔ donu fanan ko nɛbi-kɔrɔmɛ do ara wuli tun. 9Mansa Hɛrodi ko, “N bara Yɔni kunyɛ tɛgɛ a la nun. N bara ko sufa min namɔɛn ka a bɛn mɔgɛ kɛ ma, yon bi wo la.” A ya a raya Yisa yen-koe ma! 10Yisala kilayɛnu sɛgira. Min bɛɛ mara, anu ya wo dantɛgɛlɛ sa Yisa ye. A tara anu na anu dan na soe do rɔ min tɔgɛ Bɛti-Sayida. 11Nyama ya wo lamɔɛn tumɛ min, anu bilara a fɛ. A ya anu kɔndɔn ka kuma anu ye Allala mansayɛla ko la. Minnu makoe ye kɛndɛyɛ la, a ya wonu dandan. 12Tele-yigi-tumɛ, ala karan den tan-ni-filɛ nara a wara. Anu ko, “Karan-mɔgɔ, wula-da-rakolɔn le yan na. I ni mɔgɛnu nata so-mɛsɛnu tɔ anubɛ yan-dafɛ-sɛnɛnu alako anu ni dɔn-fan san anu nyɛrɛ ye ka anu yiyɛ sɔrɔn.” 13Kɔnɔ Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Wole nyɛrɛ ni dɔn-fan di anu ma.” Anu ya a yabi ko, “Biredi loli anubɛ yɛgɛ fila pe le ma bolo yan. I ye a fɛ ma ni ta dɔn-fen san nyama kɛ bɛɛ ye?” 14(Ado kei min bi nyɔ nun, wo si waga loli nyɔgɔn bɔ le.) Yisa ya a fɔ ala karan dannu ye ko, “Wo ni mɔgɛnu nasigi, bi-loli bi-lolinyɛ ma.” 15Karan dannu ya anu dama lasigi. 16Yisa ya biredi loli anubɛ yɛgɛ filɛ wonu bi ka a yɛ layɛlɛ san ma. A ya baraka bira Alla ye anuna ko la ka anu takeri ka anu don ala karan dannu bolo alako anu ni a ratala mɔgɛnu tɛma. 17Anu dama ya wo dɔn ka fa pen! Mɔgɛnu datoe, karan dannu ya gbengberan tan-ni-fila lafa wo la. 18Yisa kelen pe ye Alla madiyala tumɛ min a dan na, ala karan dannu nara a wara. A ya anu manyinika ko, “Mɔgɛnu ko kama nna ko la? Yon bi nde la?” 19Anu ya a yabi ko, “Donu ko Yɔni-Batasi-Kɛlɛ le ile la. Donu ko Nɛbi Ilaya le ile la. Donu fanan ko nɛbi-kɔrɔmɛ do ara wuli tun.” 20A ya anu manyinika ko, “Wole don? Wole ko kama? Yon bi nde la?” Pita ya a yabi ko, “Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ le ile la!” 21Yisa ya anu makawandi ko anu kana kɛ fɔ mɔgɔ wo mɔgɔ ye. 22Yisa ko, “Anu si nde, Hadama dan tɔrɔ kati! Kɛmɔgɛnu anubɛ saraka masɔlɛnu anubɛ tɔn-karan-mɔgɛnu si anu ban n na. Anu si n faga kɔnɔ a tele sawa nyɔgɛ, n si wuli tun.” 23A ya a fɔ anu damasi ye ko, “Ni mɔgɔ wo mɔgɔ ye a fɛ ka bila nde fɛ, a ni a nyɛrɛ wara-koe bɔrɔbɔ. Tele wo tele, a ni a nyɛrɛ faga-kɔlɔma bi ka bila n fɛ. 24Bawo mɔgɛ min bi a fɛ ka a nyɛrɛ niyi lakisi, wo tigi si bɔnɔ a niyi la. Kɔnɔ min bi bɔnɔna a niyi la ndela ko la, wo tigi niyi la si kisi. 25Ni mɔgɛ ya duninya fan bɛɛ sɔrɔn kɔnɔ a ni bɔnɔ a niyi la, a si nfen tɔnɛ sɔrɔn? 26Ni mɔgɛ ya a kan-kɔ sɔ nde anubɛ nna karan la, nde, Hadama dan wa na nta gbiliyɛ anubɛ n Fa Allata gbiliyɛ anubɛ melika-sɛnimɛnuta wati wa ke tumɛ min, nde fanan si n kan-kɔ sɔ wo tigi la. 27Wo ni wo hɛnkili to kɛ ko! Donu bi yan, wonu ti faga fɔ anu ba Allala mansayɛ yen.” 28Yisa banta koe kɛnu fɔla tumɛ min, a lɔgɔkun kelen nyɔgɛ, a ya Pita anubɛ Yɔni anubɛ Yemesi bi ko anu ni bila a fɛ Alla madiya tinɛ kɔnkɛ kuma. 29A ye Alla madiyala tumɛ min, a yakɔrɛ yɛlɛmanta. Ala kurɛ gbɛra perr! 30Wati-kundunɛ wo kɔrɔ, mɔgɔ fila ye kumala Yisa la, Nɛbi Musa anubɛ Nɛbi Ilaya kɔni. 31Anu bɔra gbɛ rɔ Arinyɛnɛta gbiliyɛ rɔ ka kuma Yisa la. Anu bi kumala ka a bɛn Yisa faga-nya ma Yerusalɛm soe burɔ iko Alla ara a latɛgɛ nya min nun. 32Pita anubɛ a ta-nyɔgɛnu bi kinɔgɔla nun kɔnɔ anu kundenta tumɛ min, anu ya Yisala gbiliyɛ yen anubɛ mɔgɔ filɛ minnu sɔnɛ a dafɛ. 33Mɔgɔ filɛ wonu sɛgimatoe, Pita ya a fɔ Yisa ye ko, “N tigi, a bɛnta ma ye yan. Ma ni lele sawa sɔ yan, kelen itɛ, kelen Musatɛ, kelan Ilayatɛ.” (Pita ma a lɔn a ye min fɔla nun hali!) 34Pita ye kumala tumɛ min, banda finyɛ ya anu dama yamatogon. Banda finyɛ yigira anu kuma tumɛ min, karan dannu kilanta kati! 35Kuman kan bɔra banda finyɛ wo rɔ, a ko, “Nna dan le kɛ la, n bara min yabɔ. Wa wo tole masɔ a la!” 36Kuman kan latora tumɛ min, Yisa kelen pe le nyɔ nun. Anu ya min yen, a ya wati bɔ, karan dannu ma a fɔ mɔgɔ woo ye. 37Wo banda kɛ, Yisa anubɛ ala karan den sawɛ yigira ka bɔ kɔnkɛ kuma. Nyama-belebele ya Yisa labɛn. 38Kei do gbele-gbelenta nyama tɛma, a ko, “Karan-mɔgɔ, n bi i madiyala, i ni nna den kelen pe mafɛlɛn! 39Nyinɛ si a labui. A si a ma, a ni wɔrɔndɔ wɛ kɛ kelen pe ka yɛrɛyɛrɛn ha a da-kanfɛ ni bɔ. A ti a boloka yona fɔ a wa a tɔrɔ. 40N ya ila karan dannu madiya ko anu ni a gben, a ni bɔ a fɛ kɔnɔ anu ma a nɔ.” 41Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Wole fanan. Dɛnkɛninyɛ sa wo bolo ado wo ma ko-latelennɛ lɔn! N ni to wo fɛ ha tumɛ nyamintan? N si n munyu wo kɔrɔ ha tumɛ nyamintan?” A ya a fɔ kei wo ye ko, “Na ila dan la yan.” 42Anu bi nala dennɛ la tumɛ min, nyinɛ ya a layɛrɛyɛrɛn ka a labui. Yisa ya a fɔ nyina-yogomɛ wo ye ko a ni bɔ a fɛ. A ya denni lakɛndɛyanɛ don a fa bolo tun. 43Mɔgɛ bɛɛ kawara Allala sɛnbɛ ma. Yisa ye kabana koe min bɛɛ mala, mɔgɛnu tora kawala wo bɛɛ ma. A ya a fɔ ala karan dannu ye ko, 44“N bi min fɔla wo ye, wo kana nyina wo ko! Anu si nde, Hadama dan don mɔgɛnuna sɛnbɛ kɔrɔ.” 45Kɔnɔ ala karan dannu ma kɛ kɔrɛ lɔn. Alla ya wo kɔrɛ dogon anu ma, woletɔ anu ma ke a nya-yenna. Anu kilanta fanan ka a manyinika wo kɔrɛ ma. 46Sɔsɔlɛ do wulita Yisala karan dannu tɛma alako ni min si ma mɔgɔ ba la anu tɛma. 47Yisa ya anu miriya lɔn. Woletɔ a ya dennɛ do bi ka a sɔ a dafɛ. 48A ya a fɔ anu ye ko, “Ni min ya dennɛ kɛ rabira n tɔgɛ rɔ, wo ara nde rabira. Ado ni min ya nde rabira, wo ara n sɔlɛ fanan tabira. Min famayiginɛ wo dama ko wo tɛma, wo le kolo wo dama ko.” 49Yɔni ko, “N tigi, ma ya kei do yen nyinɛnu gbenna i tɔgɛ rɔ. Ma ya a fɔ a ye ko a ni fara wo la bawo mala mɔgɔ ma ale la.” 50Yisa ya a fɔ a ye ko, “Wo kana a lakala bawo min sa wo kan ma, a ye wola ko la.” 51Yisa-yɛlɛ-tumɛ Arinyɛni tɔ, wo gbɛrɛnta tumɛ min, a ya a latɛgɛ ko a ni ta Yerusalɛm. 52A ya kilayɛnu sɔ a yarɔ ko anu ni ta Samariya kɛnuna soe do burɔ ka fan bɛɛ rabɛn a yarɔ. 53Kɔnɔ nyɔ-mɔgɛnu ma a rabira bawo anu ya a lɔn ko a ye tala Yerusalɛm. 54Ala karan dannu, Yemesi anubɛ Yɔni ya kɛ yen tumɛ min, anu ko, “Ma tigi, i ye a fɛ ma ni tɛ kele ka bɔ san kole rɔ anu halaki-koe la, wa?” 55Yisa ya a tintan anu na ka anu makuma. [Yisa ko, “Wo ma a lɔn wo sɔndɔmɛnu bi nya min. Nde, Hadama dan ma na ka mɔgɛnu niyi kasara kɔnɔ fɔ ka anu kisi.”] 56Anu tara so gbɛrɛkɛ rɔ. 57Anu bi kilɛ la tumɛ min, kei do ya a fɔ Yisa ye ko, “I tara kan-bo-kan, n tabɛnnɛ ka bila i fɛ nyɔ.” 58Yisa ya a fɔ a ye ko, “Farannu bi banbannu bolo anu si ki kan min. Kona-nyagannu bi konanu bolo fanan kɔnɔ kun sa tinɛ sa nde, Hadama dan bolo.” 59Yisa ya a fɔ kei do ye ko, “Bila n fɛ.” Kɔnɔ wo ko, “N fa, sɔn, n ni ta n fa togon fɔlɔn.” 60Yisa ya a yabi ko, “Mɔgɔ faganɛnu ni anuna mɔgɔ faganɛ togon. Ile ni ta ka Allala-mansayɛ-kawandili bɔ.” 61Kei gbɛrɛkɛ ko, “N fa, n si ta i fɛ kɔnɔ sɔn, n ni ta fɔlɔn ka n masara nna denbayɛ la.” 62Yisa ya a fɔ wo ye ko, “Mɔgɔ wo mɔgɛ ya sara-ninki bi dugu-wɔrɔ tinɛ, ni a tora a yɛ lasɛgila a kɔma, wo ti bɛn Allala mansayɛ ma.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\