Maraka 1

1Yisa, Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛta kibara-nyimɛ le kɛ la, Allatalata dan kɔni. 2A dabirara iko Nɛbi Aiseya ya Allala kumɛ latenbi nya min ko, “Nta kilayɛ le kɛ la, n bi min natala i yarɔ ka kilɛ laka i ye. 3Mɔgɛ do gbele-gbelen kan ye bɔla wulɛ rɔ ko, ‘Bɛɛ ni kilɛ laka Mari ye. Anu ni kila latelennɛ ladan a ye!’ ” 4Woletɔ Yɔni tara wula-da-rakolɔn rɔ mɔgɛnu batasi tinɛ. A ye kawandili bɔla ko, “Wo ni sɔn batasi koe ma ka a yira ko wo ara wo kan-kɔ sɔ wola hakɛnu na. Ni wo ya wo ma, Alla si wo makoto wola hakɛnu na.” 5Mɔgɛ min bɛɛ ye Yudiya nyamanɛ rɔ anubɛ Yerusalɛm soe burɔ, wonu tara anu tole masɔ Yɔnila kumɛ la. Anu ban anu sɔla anuna hakɛnu na nkɛkuna, a ya anu batasi Yorodan bɛ rɔ. 6Duruki min nadannɛ nyomo-siyi la, Yɔni ya wo don a kan na ka a butɛ kiri sogo-gbole la. A taranta kondɔnnu anubɛ liyi dɔnna nun. 7A ya a fɔ mɔgɛ wonu ye ko, “Mɔgɛ do ye nala n kɔma min sɛnbɛ kolo ntɛ ko. N ma bɛn defan, hali ka ala sanbarɛ fulen a kian rɔ. 8N bi batasili kɛla yi la kɔnɔ ale le si wo batasi Allata Ni Sɛnimɛ la.” 9A ma mɛ wo kɔma, Yisa nara ka bɔ Nasarɛti soe burɔ Kalili sigisɔn rɔ. A ke nyɔ, Yɔni ya a batasi Yorodan bɛ rɔ. 10A bɔra yi rɔ nkɛkuna, Yisa ya Arinyɛnɛ lakanɛ yen san kole rɔ. Allala Ni Sɛnimɛ yigira a kuma iko kangbɔɛ. 11Kuman kan bɔra Arinyɛni tɔ ko, “N diyana-dan le ile la. I wara n hɛnɛ feu!” 12A ma mɛ wo kɔma, Allata Ni Sɛnimɛ tara a la wula-da-rakolɔn rɔ. 13A tora nyɔ tele bi-nani kɔrɔ. Setanɛ ya a kɔrɔbɔ wati wo mumɛ bɛɛ kɔrɔ. Sogo-feremɛnu fanan taranta nyɔ kɔnɔ melikanu nara a fɛ-bira tinɛ. 14Anu ya Yɔni ladon yele la tumɛ min, Yisa tara Kalili sigisɔn rɔ alako a ni Allala kibara-nyimɛ kawandili bɔ nyɔ rɔ. 15A ko, “A wati-bɛrɛbɛrɛ le kɛ la. Allala mansayɛ ara gbɛrɛn! Wa wo kan-kɔ sɔ wola hakɛnu na ka la Allata kibara-nyimɛ la fasai!” 16Yisa ye tagamana Kalili dalɛ dafɛ tumɛ min, a ya yɛgɛ-birala mɔgɔ fila yen, Saimon anubɛ a na kelen nyɔgɛ Anduru. Anu bi yɛgɛ birala yalɛ la bawo anu denuta wɔlɛ le wo la. 17Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Wo na bila n fɛ. N si wo madegen mɔgɔ-nyini-nya la Alla ye iko mɔgɛ si yɛgɛnu nyini nya min ka anu bira.” 18Anu ya anuna yalɛnu boloka kelenna ka bila a fɛ. 19Anu tɛ doni, Yisa ya na-kelen-nyɔgɔma fila yen tun, Yemesi anubɛ Yɔni, Sɛbɛdila dannu kɔni. Anu bi anuna kulɔn rɔ anuna yalɛnu tabɛn tinɛ. 20Yisa ya anu yen nkɛkuna, tiriyante wo rɔ, a ya wonu fanan kele. Anu ya anu fa Sɛbɛdi to kulɔn rɔ, anubɛ ata wɔli kɛlɛnu. Anu fanan bilara Yisa fɛ. 21Anu tara ke Kapereniyam soe burɔ. Anuta Sulen-Tele kera nkɛkuna, Yisa donta Yahudiyanuna dina-bɔn la ka mɔgɛnu karan dabira. 22Min bɛɛ ya ala karan lamɔɛn, wonu kawara ala karan ma. A ma anu karan iko tɔn-karan-mɔgɛnu bawo sɛnbɛ ye ala karan rɔ! 23Nyina-yogomɛ ye kei min fɛ, tiriyante wo rɔ, wo nara Yahudiyanuna dina-bɔn la. A wulita gbele-gbelenna. 24A ko, “Yisa, Nasarɛti kɛ, i ye nyinina nfen ma ma bolo? I wara na ma halaki koe la, wa? Ma ya ile lɔn. Allata mɔgɔ-sɛnimɛ le ile la!” 25Yisa ya a fɔ nyinɛ wo ye ko, “A sigi-a-la don! Bɔ kei kɛ fɛ kelenna!” 26Nyina-yogomɛ ya kei wo layɛrɛyɛrɛn bɛrɛkɛ! A bɔra kei wo fɛ wɔrɔndɔ-kan la a bolo! 27Mɔgɛ bɛɛ kawara ha anu ya a fɔ anu nyɔgɔn ye ko, “Nfen bi kɛ la? Karan kurɛ do le, wa? Sɛnbɛ ye kei kɛ bolo hali ka kuma nyina-yogomɛnu ma, anu ni ala kumɛ bira.” 28Wo le ya a ma, Yisa mankan nyɛnsɛnta Kalili sigisɔn wo bɛɛ rɔ tiriya! 29Anu bɔɛ Yahudiyanuna dina-bɔn la, anu tara Saimon anubɛ Anduru warɛ kelenna! Yemesi anubɛ Yɔni bilara anu fɛ. 30A ya Saimon biran-musi fɛrɛma-kaliyanɛ sanɛ taran nyɔ. Yisa kera nkɛkuna, anu ya musi wola ko fɔ a ye. 31Yisa tara musi wo wara. A ya musi wo bole bira tumɛ min, fɛrɛma-kaliyɛ ya a boloka kelenna! A ya a dɛnbɛ a lasɔla ka wɔli-kɛ dabira anu ye. 32Wura dɛ la tele yigi kɔmɛ, mɔgɛnu nara kirayato su bɛɛ anubɛ nyinatoenu na Yisa wara. 33So-burɔ-mɔgɛ bɛɛ ya anu nadɛn Saimonna bonda-dɛ wo la. 34Min bɛɛsi kirɛ, a ya wonuna kiraya su bɛɛ dandan ka nyina siyaman gben mɔgɛnu fɛ. A ma sɔn nyinɛnu ni kuma hali doni bawo wonu ya ale Yisa lɔn. 35Wo banda kɛ, subaga dɛ ma, Yisa tara soe kɔma a dan na Alla matara tinɛ. 36Saimon anubɛ a bɔnu tara Yisa nyini tinɛ. 37Anu ya a yen tumɛ min, anu ko, “Mɔgɛ bɛɛ ye i yen koe rɔ.” 38Kɔnɔ Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Ma ni ta soe donu tɔ. A fɛrɛ sa fɔ n ni kibara-nyimɛ lake wonu fanan ma bawo n nara wo lela ko la.” 39Woletɔ a tara Kalili sigisɔn bɛɛ rɔ. A ya kawandili bɔ Yahudiyanuna dina-bɔnnu na ka nyinɛnu gben mɔgɛnu fɛ. 40Fɛrɛma-kirayatoe do nara a nyɛnkin Yisa kin kɔrɔ a madiya tinɛ a dɛnbɛn koe la. A ko, “Ni i ye a fɛ ka n nakɛndɛya, n ya a lɔn ko wo sɛnbɛ ye ile bolo ka n nakɛndɛya.” 41Yisa kinikinita a ma. A ya a bole sa a kuma. A ya a fɔ a ye ko, “N bara sɔn i lakɛndɛya-koe ma.” 42Kirayɛ wo banta kei wo fɛrɛ ma kelenna! A kɛndɛyara feu! 43Yanni Yisa ni a lata a wara, a ya a gbɛlɛya kei wo ye ka a fɔ ko, 44“I kana kɛ fɔ mɔgɔ wo mɔgɔ ye de! Ta saraka masɔlɛ wara tiriya, a ni i mafɛlɛn. Nɛbi Musa ya sarakɛ minna ko fɔ, i ni wo bɔ ka a yira mɔgɛ bɛɛ la ko i wara kɛndɛya.” 45Kɔnɔ kei wo tara kan tinɛ bɛɛ rɔ koe kɛ lawanka tinɛ mɔgɛnu tɛma. A tora a fɔla ha Yisa ma ke donna so-wo-so burɔ gbɛ rɔ, fɔ ka to a dan na. Kɔnɔ hali wo, mɔgɛnu tora nala a wara ka bɔ kan tinɛ bɛɛ rɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\