Maraka 10

1Wo kɔma, Yisa bɔra nyɔ ka ta Yudiya nyamanɛ rɔ Yorodan bɛ kɔgɔma. Nyama nara a wara tun. A ya anu karan iko a duruta a mala nya min tuma-wo-tuma. 2Farisi donu nara a wara ka anu taya a bira-koe ma. Anu ya a manyinika ko, “A fɔ ma ye wa, mala tɔn si sɔn ko kei ni a ban ala musi la?” 3Yisa ya anu manyinika ko, “Nɛbi Musa ya tɔn nyamintan di wo ma?” 4Anu ya a yabi ko, “Nɛbi Musa sɔnta ko kei ni furu-tinya-kɛdi sɛbɛ, wo kɔma, a ni ala musi boloka.” 5Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Nɛbi Musa ya tɔn wo sɛbɛ wo ye bawo wo karagbɛlɛ. 6Kɔnɔ kebi duninya-dan-tumɛ, a fɔra ko, ‘Alla ya kei anubɛ musi dan.’ 7Wo le ya a to, kei si a na anubɛ a fa boloka ka tugun ala musi la. 8Anu filɛ si ma kelen na. Woletɔ fila ma anu na tun fɔ kelen. 9Nba, Alla ara min tugun anu nyɔgɔn na, mɔgɔ kana wo fara.” 10Karan dannu sɛgira bɔn la tumɛ min, anu ya Yisa manyinika koe wo ma. 11A ya a fɔ anu ye ko, “Kei min ba a ban ala musi la ka musu gbɛrɛ furu, wo ara yɛlɛnyɛ kɛ ala musu fɔlɛ wo la. 12A ye wo nya na le, musi min ba a ban ala kei la ka to kei gbɛrɛ ye, musi wo ara yɛlɛnyɛ kɛ.” 13Mɔgɛ donu nara dennɛnu na Yisa wara ko a ni a bole sa anu kuma kɔnɔ karan dannu ya mɔgɛ wonu makuma. 14Yisa ya wo yen tumɛ min, a diminyara ka a fɔ ala karan dannu ye ko, “Wo ni sɔn dennɛnu ni na n bara! Wo kana anu mabeli bawo anu denu denuta ye Allala mansayɛ la. 15Wa wo hɛnkili to kɛ ko! Ni min ti Allala mansayɛ rabira iko dennɛ, wo ti don a rɔ mumɛ!” 16Wo kɔma, a ya dennɛnu sigi a kɔnkɔn tɔ ka a bole sa anu kuma ka duwa anu ye. 17Yisa wulita ala tagama rɔ tumɛ min tun, kei do burimatoe tara ka a nyɛnkin a kɔrɔ a madiya tinɛ. A ko, “Karan-mɔgɔ-nyimɛ, n ni nfen ma alako n ni habadan-nimayɛ sɔrɔn?” 18Yisa ya a manyinika ko, “I ye n kelela kama ko mɔgɔ-nyimɛ? Mɔgɔ-nyima sa fɔ Alla kelen pe. 19Ka ila nyinikalɛ yabi, i ya tɔn kɛnu lɔn. Anu ko, ‘Wo kana mɔgɔ faga. Wo kana yɛlɛnyɛ kɛ. Wo kana kankanyɛ kɛ. Wo kana foninya-sereyɛ bɔ. Wo kana mɔgɔ kensunya. Wo ni wo na anubɛ wo fa gbiliya.’ ” 20Kei wo ko, “Karan-mɔgɔ, kebi n dennɛ, n bara tɔn wo bɛɛ bira.” 21Yisa ya a mafɛlɛn sin! Keminɛ wola ko diyara a ye. A ko, “A tonɛ ko kelen ma gbɛ, ta i bolo-fan bɛɛ feri ka wodi wo di bolo-kolɔnnu ma. I si nɔnfuli sɔrɔn Arinyɛni tɔ. Wo kɔma, i ni na bila n fɛ.” 22A ara a yakɔrɛ funu. A yisi magboyanɛ tara bawo banan le ale la nun. 23Yisa ya a yɛ lamunun ala karan dannu na ka a fɔ anu ye ko, “Nɔnfulu-tiginu don-koe Allala mansayɛ rɔ, wo gbɛlɛ de!” 24Karan dannu kawara kumɛ wola ko la kɔnɔ Yisa ya a fɔ tun ko, “Nna dannu, Allala mansayɛ don-koe gbɛlɛ 25kɔnɔ nɔnfulu-tigi don-koe Allala mansayɛ rɔ, wo gbɛlɛ ka tenbi nyomɛ don koe la sɛgilan woe rɔ.” 26Karan dannu kawara bɛrɛkɛ, ka anu nyɔgɔn manyinika ko, “Yon si kisi worɔ?” 27Yisa tora anu mafɛlɛnna sin! A ya anu yabi ko, “Mɔgɔ ti ke wo mala kɔnɔ Alla le si ke koe bɛɛ mala.” 28Wo kɔma, Pita ya a fɔ ko, “Male ara fan bɛɛ to alako ma si bila i fɛ nya min.” 29Yisa ya a fɔ Pita ye ko, “Wa wo hɛnkili to kɛ ko! Min bɛɛ ara anu barɛ boloka ka anu na kelen nyɔgɛnu to ka anu sɔrɔnnɛnu to ka anuna dannu to ka anuna duginu to nde anubɛ kibara-nyimɛla ko la, 30wo si fen sɔrɔn min tenbira wo la wati kɛ rɔ. Ado a ya min bɛɛ boloka, a mara bɔn la wo, na kelen nyɔgɛnu wo, a sɔrɔnnɛnu wo, ala dannu wo, ala dugi wo, a si wo nyɔgɔn sigi tina kɛmɛ sɔrɔn, hali tɔrɔyɛ sanɛ wonu kuma yarɔ. A si habadan-nimayɛ fanan sɔrɔn yarɔ. 31Minnu mara a fɔlɛ la, wonu si ma a laban la. Minnu mara a laban la, wonu si ma a fɔlɛ la wulɔn.” 32Karan dannu bilanɛ Yisa fɛ ka yɛlɛ Yerusalɛm soe burɔ. Anu kɔndɔfilinɛ kati! Minnu bilanɛ a fɛ, wonu kilanta. Tiriyante wo rɔ, Yisa ya karan den tan-ni-filɛ wonu bi ka ta anu na anu dan na. Koe minnu bi nala mala a la, a ya wonu takaran anu ye. 33Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Wa wo tole masɔ. Ma ye tala Yerusalɛm soe burɔ. Anu si nde, Hadama dan don saraka-masɔla-wɛnu anubɛ tɔn-karan-mɔgɛnu bolo tɔ. Anu si n yiliki sayɛ la ka n don sibolo gbɛrɛnu bolo tɔ. 34Wonu si n mayɛlɛn ka anu da-yi kɛ n ma. Anu si n gbesi ka n faga. A tele sawa nyɔgɛ, n si wuli tun ka bɔ furinu tɛma.” 35Wo kɔma, Sɛbɛdila dannu, Yemesi anubɛ Yɔni kɔni, wonu nara Yisa wara. Anu ko, “Karan-mɔgɔ, ma ye a fɛ, i ni koe do kɛ ma ye.” 36Yisa ya anu manyinika ko, “Wo ye a fɛ, n ni nfen ma wo ye?” 37Anu ya a yabi ko, “I wa sigi ila gbiliyɛ rɔ tumɛ min, male ni sigi i fɛ, kelen i bolo nyimɛ rɔ, kelen i maran rɔ.” 38Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Wo ye n tarala min ma, wo ma wo lɔn. N bi nala tɔrɔyɛ minnu sɔrɔnna, wo si kɛ wo munna wonu kɔrɔ? Anu bi n batasila tɔrɔyɛ min tɔ, wo si ke batasila wo nya na?” 39Anu ya a yabi ko, “Ma si ke le.” Yisa ya a fɔ anu ye ko, “N bi n minna tɔrɔyɛ min na, wo si wo min wo la yati! Ado anu bi n batasila tɔrɔyɛ min tɔ, wo si batasi wo nya. 40Kɔnɔ min si sigi n bolo nyimɛ rɔ anubɛ n maran rɔ, sɛ sa nde ye ka wo yabɔ. Alla ara minnu yabɔ, a ara dinkirɛ wo rabɛn wonu denu ye.” 41Karan den to tan ya wo lamɔɛn tumɛ min, anu diminyara Yemesi anubɛ Yɔni ma. 42Woletɔ Yisa ya anu dama kele anu nyɔgɔn fɛ. A ko, “Sɛnbɛ ye sibolo gbɛrɛnuna kun tiginu bolo anuna mɔgɛnu kuma. Ado anuna mɔgɔ banu bi kun-tigiyɛ kɛla anuna mɔgɛnu kuma. Wo ara duru wo la. 43Kɔnɔ a kana ma wo nya wole tɛma. Ni wo kelen bi a fɛ ka ma mɔgɔ ba la, a ni ma wɔli kɛlɛ la a toenu ye. 44Ni wo do ye a fɛ ka ma a fɔlɛ la, a ni ma yɔɔn la a toenu ye. 45Ado nde, Hadama dan ma na ko mɔgɛ ni wɔlɛ kɛ n ye, fɔ ka wɔlɛ kɛ mɔgɛnu ye ka n niyi ni mɔgɔ siyaman kunka koe la.” 46Anu tara Yɛrikɔ soe burɔ. Yisa anubɛ ala karan dannu anubɛ nyama ba ye bɔla Yɛrikɔ tumɛ min, Timeyala dan min tɔgɛ Batameyasi, wo siginɛ kilɛ fɛ. Fiyɔn le ale la. A ye tarali kɛla. 47A ya a lamɔɛn tumɛ min ko Yisa Nasarɛti kɛ le wo la, a ya gbele-gbelan dabira. A ko, “Yisa! Mansa Dawudala dan, kinikini n ma!” 48Mɔgɔ siyaman ya a makuma ka a fɔ a ye ko a ni a made. Kɔnɔ a gbele-gbelenta tun bɛrɛkɛ! A ko, “N fa, Mansa Dawudala dan, kinikini n ma!” 49Yisa sɔra. A ko, “Wa a kele.” Woletɔ anu ya fiyɔn wo kele. Anu ko, “I yisi ni kimɛ! I lasɔ. Karan-mɔgɔ ye i kelela.” 50A ya ala duruki lafili ka a sɔ tiriya ka ta Yisa wara. 51Yisa ya a manyinika ko, “I ye a fɛ, n ni nfen ma i ye?” Fiyɔn ya a yabi ko, “N tigi, n bi a fɛ, n ni fen yen tun.” 52Yisa ya a fɔ a ye ko, “Ta, ila dɛnkɛninyɛ ara i lakɛndɛya.” Tiriyante wo rɔ, a kera fen yenna. A bilara Yisa fɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\