Maraka 11

1Anu gbɛrɛnta Yerusalɛm ma tumɛ min, anu nara Bɛtafagi soe anubɛ Bɛtani so-mɛsɛnu dafɛ Ɔlifi kɔnkɛ kɔrɔ. Yisa ya ala karan den fila lata anu yarɔ. 2A ya a sara wonu na ko, “So nɛ min bi wo yarɔ, wo ta nyɔ. Wo wa ke nyɔ, wo si sofɛli-dan kirinɛ yen, mɔgɔ ma sigi bɛ min na. Wo ni a fulen ka na a la n ma. 3Ni mɔgɔ wo mɔgɔ ya wo manyinika ko wo ye a fulenna min na, a fɔ a ye ko, ‘Mari makoe ye a la. Ma si na a la kaka.’ ” 4Woletɔ anu tara. Anu ya sofɛli-dan kirinɛ yen bonda-dɛ dafɛ kilɛ la. Anu bi a fulenna tumɛ min, 5minnu sɔnɛ nyɔ, wonu ya anu manyinika ko, “Wo ye sofɛli-dan wo fulenna nfenna?” 6Anu ya anu yabi iko Yisa ya a fɔ anu ye nya min, woletɔ mɔgɛ wonu ya anu boloka. Anu tara. 7Anu nara sofɛli-dan wo la Yisa wara. Anu ya anuna durukinu sa a kuma. Yisa sigira wonu na. 8Mɔgɔ siyaman ya anuna durukinu tasa kilɛ la. Donu ya yanba-kun-kurannu tɛgɛ nyɔ dafɛ ka wonu sa kilɛ la. 9Minnu bi a yarɔ anubɛ minnu bilanɛ a kɔma, wonu ya anu kan labɔ bɛrɛkɛ ko, “Alla tanto! Min bi nala Mari tɔgɛ rɔ, Allata duwɛ ni to wo fɛ! 10Alla ni ata duwɛ layigi ma benba Mansa Dawudala mansayɛ kuma min bi nala! Ma ni Alla tanto min bi san kole rɔ!” 11Yisa donta Yerusalɛm soe burɔ tumɛ min, a tara Alla Bato Bɔn la. Anu ya nyɔ-burɛ rafɛlɛn. Wurɛ ara gbɛrɛn min kɛ nun, anubɛ ala karan den tan-ni-filɛ bɔra ka ta Bɛtani soe burɔ. 12Wo banda kɛ, anu namatoe ka bɔ Bɛtani tumɛ min, kɔnkɛ ya Yisa bira. 13A ya toro-kuri yen wula-yan la. A yanba-kun siyaman bi a ma, woletɔ a tara ka a mafɛlɛn ni a si ke ka a gbɔɛ do yen a la. Kɔnɔ a kera a ma tumɛ min, a ma gbɔɛ yen a la fɔ yanba-kun gbansan! Ado toro-gbɔ-wati ma wo la. 14Yisa ya a fɔ toro-kuri ye ko, “Mɔgɔ wo mɔgɔ ti i gbɔɛ dɔn tun!” Ala karan dannu ya a kuman kan wo lamɔɛn. 15Anu kera Yerusalɛm tumɛ min, Yisa donta Alla Bato Bɔn la. Minnu bi sarakɛnu mayirala anubɛ minnu bi feri kɛla Alla Bato Bɔn la, a ya wo bɛɛ gben. A ya wodi-felennɛnuna tebulunu nabui anubɛ kangbo-ferelɛnuna sigi-fannu. 16A ma sɔn ko mɔgɔ wo mɔgɔ ni anuna yilaya-fannu duni ka tenbi wonu na Alla Bato Bɔn kata burɔ. 17A ya mɔgɛnu karan ko, “A sɛbɛnɛ Allata kitabu rɔ ko, ‘Anu si nna Bato Bɔn kele ko madiyali-kɛ-bɔn sibole bɛɛ ye’ kɔnɔ wole ye a mala kankannu dogon tinɛ la!” 18Saraka-masɔla-wɛnu anubɛ tɔn-karan-mɔgɛnu ya wo lamɔɛn. Woletɔ anu wulita fɛrɛ nyinina Yisa faga koe ma. Anu kilannɛ a la nun bawo nyama bɛɛ kawara ala karan ma. 19Wura dɛ wo la, Yisa anubɛ ala karan dannu ya soe boloka. 20Wo banda kɛ, subaga dɛ ma, anu bi tagamana kilɛ fɛ tumɛ min, anu ya toro-kuri wo yen tun. Toro-kuri wo la ara gbala ka bi a kuma ha dugu la. 21Min kera nun, Pita ya a hɛnkili to wo ko. A ya a fɔ Yisa ye ko, “Karan-mɔgɔ, i ya toro-kuri min danka, wo mafɛlɛn, a la ara gbala feu!” 22Yisa ya anu yabi ko, “Wa wo hɛnkili to kɛ ko! Ni wo dɛnkɛninyara Alla ma, wo si ke a fɔla kɔnkɛ kɛ ye ko, ‘Bɔ yan. I ni ta bui kɔgɔ-yi rɔ.’ Ni wo ma sika wo yisi rɔ fɔ ka dɛnkɛninya ko wo ara min fɔ, wo si ma le, a si ma wo ye. 24Wola ko la, n bi kɛ fɔla wo ye. Wo wa madiyali kɛ ko dola ko la tumɛ min, wo ni la a la ko wo ara a sɔrɔn, a si kɛ wo ye. 25Kɔnɔ wo wa sɔ madiyali kɛ tinɛ, ni min diminyanɛ mɔgɛ do ma, a ni a makoto. Woletɔ wo Fa Alla min bi Arinyɛni tɔ, wo si wo hakɛnu makoto. [ 26Ado ni wo ma donu makoto, wo Fa Alla min bi Arinyɛni tɔ, wo ti wole fanan makoto wo hakɛnu na.”] 27Nba, anu sɛgira Yerusalɛm. Yisa ye tala Alla Bato Bɔn la tumɛ min, saraka-masɔla-wɛnu anubɛ tɔn-karan-mɔgɛnu anubɛ kɛmɔgɛnu nara a wara. 28Anu ya a manyinika ko, “I ye koe kɛnu kɛla nfen sɛnbɛ la? Yon ya sɛnbɛ kɛ di i ma?” 29Yisa ya anu yabi ko, “Nde si wo manyinika nyinikali kelen na dɔrɔn. Ni wo ya n yabi, n bi koe kɛnu kɛla sɛnbɛ min na, n si wo fɔ wo ye. 30Yɔni ya batasilɛ kɛ sɛnbɛ min na, wo bɔra mi? A bɔra Alla le bolo, ka, a bɔra mɔgɛnu bolo?” 31Anu kumara anu nyɔgɔn ye, anu ko, “Ni ma ya a yabi ko, ‘A bɔra Alla le bolo,’ a si a fɔ ma ye ko, ‘Nba, nfenna wo ma la Yɔni la?’ 32Kɔnɔ ni ma ko, ‘A bɔra mɔgɛ le bolo,’ mɔgɛnu si min kɛ, ma kilannɛ wo la bawo anu dama lanɛ a la ko Yɔni, nɛbi le.” 33Woletɔ anu ya Yisa yabi ko, “Ma ma a lɔn.” Nba, Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Nde fanan bi koe kɛnu kɛla sɛnbɛ min na, n ti wo fɔ wo ye.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\