Maraka 12

1Wo kɔma, Yisa ya tili kɛ tɛgɛ anu ye. A ko, “Dugu-tigi do ye nyɔ nun min ya ki-fannu ki ka a masansan. A ya gbere-kole ladan ka bɛndɛnu sɔ. Wo kɔma, a ya mɔgɛ sinka a la. A bɔra a warɛ ka ta tagama rɔ. 2Anu gbɔɛ-keri-wati kera tumɛ min, a ya ala wɔli kɛlɛ do sɔ anu ma ko anu ni atɛ di a ma. 3Kɔnɔ anu ya wɔli kɛlɛ wo bira ka a gbesi ka a lasɛgi a bolo lakolɔn. 4Wo kɔma, a ya wɔli kɛla gbɛrɛ sɔ. Anu ya wo gbesi a kunyɛ rɔ ka a layarabi kati! 5A tigi ya wɔli kɛla gbɛrɛ lata tun. Anu ya wo faga. A ya mɔgɔ siyaman nata. Anu ya wo donu gbesi ka donu faga. 6Mɔgɔ kelen pe ara to, a si min nata. Wo le ki-fen-tigi wo diyana-dan la. Tɔ-a-la, a ya ala dan wo lata ko, ‘N lanɛ a la ko anu si nna dan gbiliya serr!’ 7Kɔnɔ anu ya a fɔ anu nyɔgɔn ye ko, ‘Ki-fen-tigila dan le kɛ la. Wo na, ma ni a faga. Ma si a bolo-fannu sɔrɔn worɔ!’ 8Woletɔ anu ya ala dan wo bira ka a faga. Anu ya a furi bɔ ki-fannu kɔrɔ ka a lakɛ a rɔ.” 9Yisa ya nyinikalɛ kɛ. A ko, “Ki-fen-tigi si nfen ma anu na worɔ? A si na ka anu faga ka mɔgɔ gbɛrɛnu sinka nyɔ la. 10Wo ma Allata kitabu kan tinɛ wo karan bɛ, wa? A ko, ‘Bon-sɔlɛnu ya anu ban kuri min na, wo le ara ma sɛbɛna-kuru-tɔnɔnamɛ la. 11Mari nyɛrɛ-nyɛrɛ ya kɛ ma. Ado wo mara kabana-ko-wɛ la ma yala!’ ” 12Yahudiyanuna kun tiginu ya anu taya Yisa bira koe ma bawo anu ya a lɔn ko Yisa ya tili wo tɛgɛ anu denu denu ma. Kɔnɔ anu kilanta nyama la min kɛ, anu bɔra a fɛ ka ta anu ye. 13Anu ya Farisi donubɛ Mansa Hɛrodila mɔgɛ donu nata Yisa ma nyinikalɛ kɛ tinɛ a bira koe la. 14Anu nara a wara, anu ko, “Karan-mɔgɔ, ma ya a lɔn ko mɔgɔ-telennɛ le ile la. I ti kilan mɔgɔ woo la, ado bɛɛ rakɛn ile yala. I ye mɔgɛnu karanna a kilɛ fɛ ka a bɛn Alla wara-koe ma. Nba, i miriya ye kama? Ka duti sara Romu nyamanɛ kun tigi ma, mala tɔn-tinyɛ le wo la, ka, a sa wo nya?” 15Kɔnɔ Yisa ya anuna yanfɛ yen. A ya a fɔ anu ye ko, “Wo ye wo rayala n bira koe ma nfenna? Na duti-wodi do la, n ni a mafɛlɛn.” 16Anu nara wodi-mɛlan do la. A ya anu manyinika ko, “Yon yakɔrɛ anubɛ tɔgɛ ye kɛ ma?” Anu ya a yabi ko, “Romu nyamanɛ kun tigi.” 17Nba, Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Romu nyamanɛ kun tigitɛ ye min na, wo ni wo di ale ma. Allatɛ ye min na, wo ni wo di Alla ma.” Anu kawara a ma bɛrɛkɛ! 18Sadusi donu nara Yisa wara. (Wonu denu bi a fɔla ko mɔgɛnu ti wuli ka bɔ sayɛ rɔ.) 19Anu ko, “Karan-mɔgɔ, Nɛbi Musa le ya tɔn kɛ sɛbɛ ma ye ko, ‘Ni kei fagara, a ma den to, a na kelen nyɔgɛ ni kɛɛ-musi wo bi alako wo ni dan sɔrɔn kei wo ye min fagara.’ 20Nba, na kelen nyɔgɛ kei wɔrɔnfila ye nyɔ nun. A fɔlɔtɛ ya musi furu. Ale kei wo fagara. A ma den to. 21A dɔgɛ ya kɛɛ-musi wo bi. Wo fanan fagara. A ma den to. A mara a dɔgɔ kei sawa nyɔgɛ fanan na wo nya na le. 22Wo kɔma, a toenu fanan. Na-kelen-nyɔgɔma wɔrɔnfilɛ bɛɛ ya musi wo bi. Anu fagara. Anu ma den to. A laban, musi wo nyɛrɛ fagara. 23Nba, furinu ba wuli tumɛ min, a si ma yonna musi la anu tɛma? Ado a sigira anu dama wara nun!” 24Yisa ya anu yabi ko, “Wo ara sama feu! Wo ma Allata kitabu lɔn anubɛ Allala sɛnbɛ. 25Furinu ba wuli tumɛ min, anu si ma iko Arinyɛnitɔ-melikanu. Keinu ti musi furu. Musinu ti ta kei-wara-sigi rɔ. 26Nba, ka furi-lawuli-koe fɔ, Alla ya min fɔ wo ye, wo ma wo karan bɛ, wa? Ta-mɛlan ye kɔlɔma-mɛsɛ min tɔ, Musa ya wo sɛbɛ kan min, Alla ya a fɔ Nɛbi Musa ye ko Iburayimata Alla le ale la anubɛ Isiyakata Alla anubɛ Yakobata Alla. 27Wo kɔrɛ le ko nimɛnuta Alla le ale la, furinuta ma. Wo ara sama feu!” 28Tɔn-karan-mɔgɛ do ye nyɔ nun min ya anuna sɔsɔli-sɛ lamɔɛn. A ya a yen ko Yisa ara Sadusinu yabi a kin na! Woletɔ ale fanan nara Yisa wara ka a manyinika ko, “Tɔn nyamintan kolo tɔn bɛɛ ko?” 29Yisa ko, “Kɛ le kolo a bɛɛ ko. A sɛbɛnɛ ko, ‘Isirɛla mɔgɛnu, wa wo tole masɔ kɛ la! Ma Mari Alla kelen pe le ye mata Mari la. 30I ni ita Mari keni i yisi bɛɛ la anubɛ i sɔndɔmɛ bɛɛ, i hɛnkili bɛɛ anubɛ i sɛnbɛ bɛɛ la.’ 31A fila nyɔgɛ min tugunnɛ wo la, wo le kɛ la ko, ‘I ni i sigi-nyɔgɛ keni iko i nyɛrɛ.’ Tɔn gbɛrɛkɛ sa min kolo tɔn kɛnu ko.” 32Tɔn-karan-mɔgɛ ya a fɔ Yisa ye ko, “Karan-mɔgɔ, i ya tonyɛ le fɔ wo la yati, ko Mari kelen pe le ye Alla la. Ado Alla gbɛrɛ sa ale kɔma. 33Woletɔ mɔgɛ ni Alla keni a yisi bɛɛ la, a hɛnkili bɛɛ la anubɛ a sɛnbɛ bɛɛ la. I ni i sigi-nyɔgɛ keni iko i nyɛrɛ. Ado yanni mɔgɛ ni na sogenu na ka anu mintan saraka bɔ tinɛ kuma anubɛ ka saraka gbɛrɛnu di Alla ma, a fisa, mɔgɛ ni tɔn filɛ kɛnu bira.” 34Yisa ya a lɔn ko a ara a yabi a kilɛ fɛ min kɛ, a ya a fɔ a ye ko, “I fɛ ma yan Allala mansayɛ la.” Ka a bi wo wati ma, mɔgɔ wo mɔgɔ ma sisi Yisa manyinikala nyinikali gbɛrɛ la tun. 35Yisa ye mɔgɛnu karanna Alla Bato Bɔn la tumɛ min, a ya nyinikalɛ kɛ ko, “Tɔn-karan-mɔgɛnu bi a fɔla kama ko Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ si bɔ Mansa Dawuda bɔnsɔn rɔ? 36Mansa Dawuda ye a fɔla Allata Ni Sɛnimɛ baraka rɔ ko, ‘Mari ya a fɔ n Mari ye ko a ni a sigi a bolo-nyimama-kɔɛn wara la ha ale Mari ni a yogenu sa a tontɛ kɔrɔ.’ 37Mansa Dawuda nyɛrɛ ya a kele ko, ‘Mari.’ Nba, ni Mansa Dawuda ya a kele ko, ‘Mari,’ Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ si bɔ Mansa Dawuda bɔnsɔn rɔ kama worɔ?” Yisala karan ya a diya don nyama-belebele wo rɔ. 38Iko anu ya anu karan nya min, a ko, “Wo ni a ma wo fɛrɛma tɔn-karan-mɔgɛnuna ko la. A di wonu ye ka tagama anuna duruku-yannu bilanɛ anu kan na. A di anu ye fanan ko mɔgɛnu ni gbiliya-kɔndɔli di anu ma fen mayira tinɛ. 39Anu bi sigi-tina-nyimɛnu yabɔla Yahudiyanuna dina-bɔnnu na anubɛ ka kan-tina-nyimɛnu yabɔ ladiyɛnu tɔ. 40Anu bi kɛɛ-musinu kensunyala ka anuna bɔnnu bi anu bolo, wo kɔma, ka anu nyɛrɛ mayira madiyali-yannu fɛ! Anuna tɔrɔyɛ si yogoya bɛɛtɛ ko!” 41Yisa ya a sigi Alla Bato Bɔn wodi labui tinɛ telentɛ rɔ tumɛ min, a ya nyama mafɛlɛn anu bi anuna wodi labuila nyɔ nya min. Nɔnfulu-tigi siyaman ya wodi siyaman nabui. 42Wo kɔma, kɛɛ-musu bolo-kolɔn fanan nara ka wodi-mɛsɛ fila sa a rɔ, anuna wodi-mɛlan dɔgɔmanɛ kɔni. 43Yisa ya ala karan dannu kele anu nyɔgɔn fɛ ka a fɔ anu ye ko, “Wa wo hɛnkili to kɛ ko! Kɛɛ-musu bolo-kolɔn kɛ ara min nabui kenkirɛ rɔ, wo tenbira a toe bɛɛtɛ la minnu bi wodi labuila kenkirɛ rɔ. 44Bawo doinu ya min sa, anu ya wo bɔ anuna nɔnfulu-wɛ denu tɔ. Kɔnɔ iko ale bolo-kolonyanɛ ye nya min, a ara a beli-fan bɛɛ sa a rɔ.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\