Maraka 14

1A ara to nun gbɛ tele fila, yanni Kanan-Ko-Ladiyɛ anubɛ Biredi-Yɛlɛbɛlɛ-Dɔn-Ladɛn ni ke. Saraka-masɔla-wɛnu anubɛ tɔn-karan-mɔgɛnu bi fɛrɛ nyinina nun alako anu si Yisa bira dogɔn rɔ nya min ka a faga. 2Anu ko, “Ma kana wo kɛ ladiya-wati rɔ. Ni ma ya wo ma, mɔgɛnu si sɔnkɔ-sɔnkɔ ma ma.” 3Yisa ye Saimonna bɔn la nun Bɛtani soe burɔ. Fɛrɛma-kiraya-yogomɛ do ye ale Saimon fɛrɛ ma nun. Anu bi fen dɔn la tumɛ min, musi do nara don bɔn la. Kuru-dagɛ min tɔgɛ alabasita, wo lafanɛ a bolo sɛnti-da-gbɛlɛ la min tɔgɛ naradi. A ya dagɛ wo kumɛ keri a la ka sɛnti wo kɛ Yisa kunyɛ ma. 4Mɔgɛ donu bi nyɔ, wonu diminyara ka a fɔ anu nyɔgɔn ye ko, “Sɛnti kɛ tinya-kunya ye nfenna? 5A ma si yira nun san-kelen-sarɛ la ka wodi wo di bolo-kolɔnnu ma!” Anu ya musi wo makuma bɛrɛkɛ! 6Kɔnɔ Yisa ko, “Wo fara a la! Wo ye musi kɛ nyagbala nfenna? A ara ko-nyimɛ le kɛ n ye kɛ la. 7Bolo-kolɔnnu si taran wo fɛ wati bɛɛ. Ado a wa diya wo ye tuma-wo-tuma, wo si ke anu dɛnbɛna. Kɔnɔ nde ti taran wo fɛ wati bɛɛ. 8A si ke min kɛla, a ara wo le kɛ. A ya sɛnti kɛ n fɛrɛ ma ka n tabɛn n togon koe la, yanni a wati ni ke. 9Nba, wa wo hɛnkili to kɛ ko! Kibara-nyimɛ kɛ kawandilɛ wa bɔ duninya kan tinɛ min bɛɛ rɔ, musi kɛ ara min kɛ, mɔgɛnu si wo fɔ alako wo si to mɔgɛnu yili ma nya min.” 10Wo kɔma, karan den tan-ni-filɛ tɛma, karan den kelen min tɔgɛ Yudasi-Isakariyati, wo tara saraka-masɔla-wɛnu bara Yisa don koela ko la. 11Ala kumɛ wo ya anu hɛnɛ bɛrɛkɛ! Anu ya lanyiri kiri a ye ko anu si wodi di a ma. Woletɔ Yudasi wulita fɛrɛ nyinina alako a si Yisa don anu bolo tɔ nya min. 12Biredi-Yɛlɛbɛlɛ-Dɔn-Ladɛn-tele fɔlɛ ma, anu si saga-dannu faga lunyɛ min, karan dannu nara Yisa wara ka a manyinika ko, “I ye a fɛ ma ni Kanan-Ko-Ladiyɛ ladan i ye mi?” 13Nba, Yisa ya a sara mɔgɔ fila la anu tɔ ka anu nata ko, “Wo ta soe. Kei do si taran yi-dagɛ ye min kuma. Wo si wo nyɔgɔn bɛn. Wo ni bila a fɛ. 14A wa don bɔn min na, wo ni a fɔ bon-tigi wo ye ko, ‘Karan-mɔgɔ ye a fɛ ka a lɔn konko wo ye kan min anubɛ ala karan dannu si Kanan-Koe kima dɔn kan min.’ 15A si san-bon-ba yira wo la, wo si fan bɛɛ rabɛnnɛ taran san-bɔn wo la. Wo ni dɔn-fen rabɛn nyɔ.” 16Karan dan wonu tara soe burɔ. Anu ya fan bɛɛ taran iko Yisa ya a fɔ anu ye nya min. Anu ya Kanan-Koe kima rabɛn nyɔ. 17Wura dɛ la, Yisa anubɛ ala karan den tan-ni-filɛ nara. 18Anu bi fen dɔnna tebulu la tumɛ min, Yisa ko, “Wa wo hɛnkili to kɛ ko! Mɔgɔ kelen bi wo tɛma min si n don n yogenu bolo tɔ. Ado mabɛ wo ye fen-dɔn-kɛla miran kelan rɔ kaka.” 19Karan dannu yisi tinyanta bɛrɛkɛ! Anu wulita a manyinikala kelen-kelenyɛ ma ko, “I ye nde le ma?” 20Yisa ya anu yabi ko, “Mɔgɔ kelen de wo tan-ni-filɛ tɛma min bi a bole layigila miran rɔ n fɛ, wo le si n don n yogenu bolo tɔ. 21Ado nde, Hadama dan si faga iko a sɛbɛnɛ Allata kitabu rɔ nya min kɔnɔ gbalo-belebele ye mɔgɛ wo kuma, min si nde, Hadama dan don n yogenu bolo tɔ! A fisa nun, hali mɔgɛ wo ma sɔrɔn nun!” 22Anu bi fen dɔn la tumɛ min, Yisa ya biredi bi ka baraka-bira-madiyalɛ kɛ. A ya a rakerikeri ka a di ala karan dannu ma. A ko, “Wo ni biredi kɛ bi ka a dɔn. N fɛrɛ-bɔnkɛ le kɛ la.” 23Wo kɔma, a ya yi-lafɛ fanan bi ka baraka bira Alla ye ka wo don anu bolo. Anu dama ya anu min a la. 24Yisa ko, “N yele le kɛ la n bara Allata sarama-kan kiri min fɛ. N yele bɔnɛ mɔgɔ siyaman hakɛla ko la. 25Wa wo hɛnkili to kɛ ko! N ti nɔnbɔ-gbɔ-yi kɛ min tun fɔ n ba a min a kurɛ la Allala mansayɛ rɔ.” 26Wo kɔma, anu ya bɛti bɔ ka ta Ɔlifi kɔnkɛ kuma. 27Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Wo dama si wo buri ka n boloka bawo a sɛbɛnɛ Allata kitabu rɔ ko, ‘Alla si saga-fɛ-biralɛ faga. Saga-kurɔn si nyɛnsɛn.’ 28Kɔnɔ n ba wuli tumɛ min ka n niyi lafɛ, n si ta wo yarɔ Kalili sigisɔn rɔ.” 29Pita ya a yabi ko, “Hali bɛɛ ya i boloka kɔnɔ nde, nde ti i boloka muk!” 30Yisa ya a fɔ Pita ye ko, “Wa wo hɛnkili to kɛ ko! Yanni dondɔn ni keke iko fila bi suyi kɛ rɔ, i si a fɔ kinyama sawa ko i ma n lɔn.” 31Pita ya a fɔ a yisi bɛɛ la ko, “Hali anu ya n faga i fɛ kɔnɔ ka a fɔ ko n ma i lɔn, n ti wo fɔ mumɛ!” Karan dan bɛɛ fanan ya a fɔ wo nya na le. 32Anu tara kan tinɛ do rɔ min tɔgɛ Kɛtisimani. Yisa ya a fɔ ala karan dannu ye ko, “Wo sigi yan, nde ye tala Alla matarala.” 33Wo kɔma, a ya Pita anubɛ Yemesi anubɛ Yɔni bi ka ta anu na a bolo. A yisi wulita a tɔrɔla! 34A ya a fɔ anu ye ko, “N yisi tɔrɔnɛ ha n fagamatoe le! Wo to yan ka ki wo ya la.” 35A ya a masɛgi doni. A ya a laburun a ma dugi ma ka Alla madiya ko ni a si ke mala, tɔrɔyɛ kɛ ni bɔ a kuma. 36A ya madiyali kɛ ko, “N Fa Alla! I si ke koe bɛɛ kɛla. Ni i si sɔn, tɔrɔyɛ kɛ bɔ n kuma kɔnɔ nde sako ma de, fɔ ile sako.” 37Wo kɔma, a sɛgira ka karan dan wonu taran kinɔgɛ rɔ. A ya a fɔ Pita ye ko, “Saimon, i ye kinɔgɛ le tɔ, wa? I ma ke i sigila n fɛ hawa kelen kɔrɔ?” 38A ya a fɔ anu ye ko, “Wo ni ki wo ya la ka Alla madiya. Woletɔ nyankankantan wa na, hakɛ kana wo nɔ. Wo sɔn kɛndɛ wo burɔ kɔnɔ wo fɛrɛ-bɔnkɛ ti ko-wo-ko nɔ.” 39A tara tun ka madiyali kɛ ka kumɛ sifa wonu fɔ tun. 40A sɛgira tun. A ya karan dannu taran, anu bi kinɔgɛ rɔ. Anu ma ke kila anu ya la. Anu si min fɔ a ye, anu ma wo lɔn. 41A sɛgira anu bara min kɛ tun a sawa nyɔgɛ rɔ, a ya a fɔ anu ye ko, “Ha bi, wo ye kinɔgɔla ka wo sulen? Wo ara a bɔ! Nde, Hadama dan don-tumɛ ara ke n yogenu bolo tɔ hakɛ tiginu sɛnbɛ kɔrɔ. 42Wa wo lasɔ. Ma ni ta. Min bi nala n madonna n yogenu bolo tɔ, wo ara na. Wo ma a yen?” 43A ye kumɛ wo kun na tumɛ min, Yudasi min bi karan den tan-ni-filɛ tɛma nun, wo nara. Saraka-masɔla-wɛnu anubɛ tɔn-karan-mɔgɛnu anubɛ Yahudiya kɛmɔgɛnu ya nyama min sɔ, wonu bi a fɛ. Faannu anubɛ gbeleka-kundinu bi wonu bolo. 44Ale min bi nala a donna a yogenu bolo tɔ, wo ara tamasere di nyama ma nun ko, “N ba min sunbu, ale le mɔgɛ wo la wo ye nyinina min ma. Wo ni a bira ka ta a la. Wa a makandan!” 45Yudasi kera nya min wo, a tara Yisa wara. A ko, “Karan-mɔgɔ!” A ya a sunbu. 46Woletɔ anu buira Yisa ma ka a bira gben! 47Kɔnɔ minnu sɔnɛ nyɔ, wo kelen ya ala faan sagan a lɛɛ rɔ ka saraka-masɔla-kun-tigi-wɛla yɔɔn tole tɛgɛ a la. 48Yisa ya a fɔ anu ye ko, “Fɔ wo ni na faannu anubɛ gbeleka-kundinu na n bira tinɛ iko tɔn-tinyalɛ le nde la? 49N bi wo karanna nun tele-wo-tele Alla Bato Bɔn la, wo ma n bira. Kɔnɔ a fɛrɛ sa fɔ min sɛbɛnɛ Allata kitabu rɔ, wo ni bɔ a la.” 50Wo kɔma, ala karan dan bɛɛ bɔra a fɛ ka anu buri. 51Kemini do, a fɛrɛya-bɔnɛ linɛn kurɛ gbansan la, wo bilanɛ Yisa fɛ. Anu ya a bira tumɛ min, 52a porokɔlɔta anu bolo ka ala linɛn kurɛ to anu bolo. A gbu makolɔn ya a buri. 53Wo kɔma, anu ya Yisa bi ka ta a la saraka-masɔla-kun-tigi-wɛla bɔn la. Saraka-masɔla-wɛnu anubɛ kɛmɔgɛnu anubɛ tɔn-karan-mɔgɛnu nadɛnta nyɔ. 54Pita bilara a fɛ wula-yan la ha saraka-masɔla-kun-tigi-wɛla kata burɔ. A donta kata burɔ ka a sigi da-kandannɛnu fɛ tɛ fɛ a gbala tinɛ. 55Saraka-masɔla-wɛnu anubɛ kɛmɔgɛ bɛɛ ya anu taya ka foninya-sereyɛnu nyini Yisa kan ma anu si a faga minna ko la. Kɔnɔ anu ma ko-wo-ko yen a ya min tinya. 56Sereya siyaman ya foninyɛ fɔ Yisa kan ma kɔnɔ anuna kumɛ ma bɛn anu nyɔgɔn ma. 57Mɔgɛ donu sɔra ka foninyɛ kɛ sa Yisa kuma. 58Anu ko, “Ma ya a lamɔɛn a ye a fɔla ko mɔgɛnu bara Alla Bato Bɔn kɛ min sɔ, a si wo wayan. Tele sawa kɔma, a si a kurɛ sɔ tun, mɔgɔ ma min sɔ.” 59Kɔnɔ hali wo, anuna kumɛ ma ke bɛnna anu nyɔgɔn ma. 60Saraka-masɔla-kun-tigi-wɛ ya a lasɔ ka a fɔ Yisa ye ko, “Anu bara i maburi min ma kɛ, kuma sa ile bolo?” 61Kɔnɔ Yisa ya a made. Hali dafa, a ma a tɛgɛ. Saraka-masɔla-kun-tigi-wɛ ya a manyinika tun ko, “Allata-Mɔgɔ-Yabɔnɛ le ile la, Alla gbiliyanɛta dan kɔni?” 62Yisa ya a yabi ko, “Wo le nde la. Ado wo dama si nde, Hadama dan siginɛ yen sɛnbɛ bɛɛ tigi kɔɛn nyimɛ rɔ. Wo si n namatoe yen ka bɔ san kole rɔ banda finyɛ rɔ!” 63Saraka-masɔla-kun-tigi-wɛ ya wo lamɔɛn tumɛ min, a ya ala duruki rafara diminyɛ bolo. A ko, “Ma mako sa sereya gbɛrɛ la tun! 64Wo ara ala tanama-kumɛ lamɔɛn. Wo miriya ye kama?” Anu dama wulita a kan ma. Anu ya a yiliki ko ka a faga. 65Donu wulita anu nɔgɔ-yi kɛla Yisa ma. Anu ya a yɛ lakiri ka a matugu. Anu ko, “Min ya i tugu, i bole telen wo la!” Kandannɛ wonu ya a bira ka a dɛ ratii. 66Pita siginɛ kata burɔ tumɛ min, saraka-masɔla-kun-tigi-wɛla wɔli-kɛ-musu do nara. 67A ya Pita yen a ye a gbalala tɛ fɛ tumɛ min, a ya a mafɛlɛn sin! A ko, “Ile fanan bi Yisa, Nasarɛti kɛ fɛ nun.” 68Kɔnɔ Pita ya a sɔsɔ. A ya a yabi ko, “Nde ma a lɔn. I ye min fɔla, n ma wo nya lɔn.” Nba, Pita bɔra ka ta tenbi-bolɔn la. A ma mɛ, dondɔn kekera. 69Wɔli-kɛ-musi wo ya a yen tun. Minnu sɔnɛ nyɔ wara la, a ya a fɔ wonu ye ko, “Kelen de kɛ la, yɔ!” 70Kɔnɔ Pita ya a sɔsɔ tun. Wati nɛ kɔma, minnu sɔnɛ nyɔ, wonu ya a fɔ Pita ye tun ko, “I ti ke a masɔsɔla ko kelen ma ile la bawo Kalili kɛ le ile fanan na.” 71Pita ya a keli. A ko, “I ye kei minna ko fɔla, n ma wo lɔn muk!” 72Tiriyante wo rɔ, dondɔn keke fila nyɔgɛ kera. Pita ya a miri Yisala kumɛ ma ko, “Yanni dondɔn ni keke iko fila, i si a fɔ iko sawa ko i ma n lɔn.” A ya-yi bɔra biribiri diyi kɛ bolo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\